Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Esasları Dersinden Beklentileri? Nitel Bir Çalışma
What are the Expectations of the Nursing First Class of Students from Nursing Fundamentals Course? A Qualified Study

Kevser Sevgi ÜNAL [1] , Seval AĞAÇDİKEN [2]

431 230

Hemşirelik eğitiminin amacı öğrenciye mesleki bilgi ve beceri kazandırmaktır. Hemşirelik Temel İlke ve Uygulamaları (Hemşirelik Esasları ) dersi bilimsel temellere dayalı hemşirelik bilgi ve beceri davranışlarının hemşirelik öğrencisine öğretildiği ilk mesleki derstir. Bu ders de hemşirelik öğrencileri kuramsal bilgi edinmekte ve bu bilgileri beceriye dönüştürmeyi, iletişim ve empati becerilerini geliştirmeyi, sistematik bakımı öğrenme, sorumluluk almayı ve kendine güvenme becerilerini arttırmaktadırlar. Nitel tasarımdaki bu araştırma Mart-Nisan 2017 tarihleri arasında Hemşirelik Esasları dersini alan 15 öğrenci ile gerçekleşmiştir. Seçkisiz örnekleme yöntemi ile araştırmaya katılan öğrencilere “Hemşirelik Esasları Dersinin sizde oluşturmasını istediğiniz yetkinlikler nelerdir? sorusu yöneltilmiştir. Veriler  “Psikososyal Gelişim Açısından Nitelikli Eğitim” “İletişim Tekniklerini Geliştirme”, “Hemşireliğin Temel Felsefesi ve Rollerini Kavrama”, “Hemşirelik Bakımına İlişkin Bilgi ve Beceri Eğitimi “ olmak üzere 4 ana kategori ve 10 tema altında toplanmıştır.  “Psikososyal Gelişim Açısından Nitelikli Eğitim temasında;  hemşirelik bakımı verirken problem çözme yeteneği kazanmak istemeleri, mesleği benimseyerek ön yargılarını kırmak istemeleri, özgüven ve kimlik oluşumlarını tamamlayabilme,  İletişim Tekniklerini Geliştirme temasında ise;  hastayla iletişim kurabilmeyi öğrenmek,  empati becerisini kazanabilmek, diğer disiplinlerle işbirliği yapabilmek, “Hemşireliğin Temel Felsefesi ve Rollerini Kavrama ve Anlama temasında ”hemşireliği sevmek istemeleri, bireyi bütüncül bir anlayışla ele almayı, iyi bir hemşire olmayı istemeleri ve mesleğe bağlılık duygularının artması, Hemşirelik Bakımına İlişkin Bilgi ve Beceri alt kategorisi ise;  Hemşireliğe ait tüm beceri uygulamalarını öğrenmek, diğer meslektaşlarından farklı kılan özelliklere sahip olmayı, sağlıklı/hasta bireylere sağlık eğitimi verebilme yetisini kazanabilmeyi istediklerini belirtmişlerdir. Çalışmanın bulguları,  hemşirelik esasları dersini alan öğrencilerin dersten beklentilerini açıklaştırmış ve bu bilgiler doğrultusunda hemşirelik esasları dersinin amacına uygun sonuçlar ortaya çıktığı belirlenmiştir.

The aim of nursing education is to gain professional knowledge and skills. Fundamentals of nursing (fundamentals of nursing) nursing nursing knowledge and skills based on scientific principles of behavior taught to students in the course is the first professional course. In this course, nursing students acquire theoretical knowledge and improve the skills of transformation, communication and empathy skills, systematic care, responsibility and self-confidence. This research in qualitative design was conducted with 15 students taking the Nursing Principles course from March to April 2017. What are the competencies that you want the "Nursing Principles Course" to create for students participating in the study with the unselected sampling method? questioned. The data were collected under 4 main categories and 10 themes: "Quality Training in Psychosocial Development", "Development of Communication Techniques", "Understanding of Basic Philosophy and Roles of Nursing" and "Knowledge and Skill Training in Nursing Care".Qualitative Education in terms of Psychosocial Development; wanting to gain problem solving ability while giving nursing care, wanting to break the prejudices by adopting profession, to be able to complete self-confidence and identity formation, to learn to communicate with the patient, to gain empathy skills, to collaborate with other disciplines. In the "Understanding and Understanding of Basic Philosophy and Roles of Nursing", the desire to love nursing is to treat the individual with a holistic approach, to be a good nurse and to increase the sense of devotion to the profession, and the knowledge and skill subcategory of Nursing Care; They stated that they wanted to learn all skills applications of nursing, to have different characteristics from other colleagues, and to be able to gain the ability to provide health education to healthy / sick individuals. The findings of the study revealed that the students who took the course of nursing course had clarified the expectation of the students and it was determined that appropriate results for the purpose of the course of nursing course were determined in the light of this information.

  • Nursing in Europe: A Resource for Better Health. WHO Regional Publications, European Series, No:74. Salvage, J. ve Heijenen, S. (Ed.). 1997 Erişim Tarihi: 07.07.2014, http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/156930/euro_series_74.pdf
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Kevser Sevgi ÜNAL (Sorumlu Yazar)

Yazar: Seval AĞAÇDİKEN

Bibtex @araştırma makalesi { jocrehes364410, journal = {Journal of Current Researches on Health Sector}, issn = {}, eissn = {2547-9636}, address = {Stratejik Araştırmalar Merkezi}, year = {}, volume = {7}, pages = {87 - 96}, doi = {}, title = {Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Esasları Dersinden Beklentileri? Nitel Bir Çalışma}, key = {cite}, author = {AĞAÇDİKEN, Seval and ÜNAL, Kevser Sevgi} }
APA ÜNAL, K , AĞAÇDİKEN, S . (). Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Esasları Dersinden Beklentileri? Nitel Bir Çalışma. Journal of Current Researches on Health Sector, 7 (2), 87-96. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jocrehes/issue/31505/364410
MLA ÜNAL, K , AĞAÇDİKEN, S . "Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Esasları Dersinden Beklentileri? Nitel Bir Çalışma". Journal of Current Researches on Health Sector 7 (): 87-96 <http://dergipark.gov.tr/jocrehes/issue/31505/364410>
Chicago ÜNAL, K , AĞAÇDİKEN, S . "Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Esasları Dersinden Beklentileri? Nitel Bir Çalışma". Journal of Current Researches on Health Sector 7 (): 87-96
RIS TY - JOUR T1 - Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Esasları Dersinden Beklentileri? Nitel Bir Çalışma AU - Kevser Sevgi ÜNAL , Seval AĞAÇDİKEN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Journal of Current Researches on Health Sector JF - Journal JO - JOR SP - 87 EP - 96 VL - 7 IS - 2 SN - -2547-9636 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Current Researches on Health Sector Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Esasları Dersinden Beklentileri? Nitel Bir Çalışma %A Kevser Sevgi ÜNAL , Seval AĞAÇDİKEN %T Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Esasları Dersinden Beklentileri? Nitel Bir Çalışma %D 2018 %J Journal of Current Researches on Health Sector %P -2547-9636 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD ÜNAL, Kevser Sevgi , AĞAÇDİKEN, Seval . "Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Esasları Dersinden Beklentileri? Nitel Bir Çalışma". Journal of Current Researches on Health Sector 7 / 2 87-96.