Yıl 2018, Cilt 8, Sayı 2, Sayfalar 1 - 10 2018-12-30

Participation in Education and Employment of Disabled Children: Nilüfer School School Sample
Engelli Çocukların Eğitimi ve İstihdama Katılımı: Nilüfer İş Okulu Örneği

Fatma FİDAN [1] , Yeliz YEŞİL [2]

138 185

Disabled are individuals who have various levels of physical, mental, spiritual, and sensory  loss and  therefore they can not participate fully and effectively in equal conditions to the life as other individuals.In order for disabled people to exist effectively in social life, it is necessary to ensure the participation of the education process and employment. Educational institutions operate for this purpose. The purpose of the study was to prepare the education and employment participation processes of the disabled people, the difficulties they faced, the individual-social importance of the disabled education. Research data were collected using face-to-face interviews and participant observation techniques. The trainers in Nilüfer School of Business interviewed using semi-structured interview form. On the other hand, participating in trainings one day a week during 1 month, the observations were compiled through "participant observation". The research was carried out at Nilüfer School of Business. The school which is composed of individuals who complete secondary education, have mild mental learning disabilities that are not 23 days old, can not attend general and secondary education programs, and require special education; is a state-affiliated private education institution that provides 4 years of education within the scope of non-formal education to improve basic living skills, meet learning needs, ensure compliance with the society, and prepare for work and profession. According to the findings of the research, it is aimed to integrate the lives of the mentally retarded people into society without depending on others in the future. In the education period of the students, it is seen that besides acquiring knowledge and skills, self-expression, social harmony, friendship, activity with other people, self-care, goal setting, participation in social activities, independence and self-confidence are gained. Thus, disabled individuals are able to adapt to society and take part in society as social individuals with economic freedom.

Engelli; fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal açıdan çeşitli düzeylerde kayıpları olan bireylerdir ve bundan dolayı topluma diğer bireyler gibi eşit koşullarda tam ve etkin olarak katılamamaktadırlar. Engelli bireylerin  toplumsal hayatta etkin biçimde var olabilmesi için eğitim sürecine ve istihdama katılımının sağlanması gerekmektedir.  Bu amaçla  eğitim kurumları faaliyet göstermektedir. Araştırmanın amacı engelli bireylerin eğitimi ve istihdama katılım süreçlerinin hazırlanması, karşılaşılan güçlükler, engelli eğitiminin bireysel-toplumsal öneminin ortaya konulması için gerçekleştirilmiştir. Araştırma  verileri  yüz yüze görüşme  ve  katılımcı gözlem teknikleri kullanılarak derlenmiştir. Nilüfer İş Okulu’ndaki eğitimcilerle yarı yapılandırılmış  mülakat formu kullanılarak  görüşmeler yapılmıştır. Diğer yandan  1 ay süresinde haftada bir gün eğitimlere katılarak gözlemler “katılımcı gözlem” aracılığıyla da veriler derlenmiştir.    Araştırma, Nilüfer  İş Okul’unda gerçekleştirilmiştir. Okul, ortaöğretimlerini tamamlayan, 23 yaşından gün almamış hafif düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan, genel ve orta öğretim programlarına devam edemeyen, özel eğitim gerektiren bireylerin; temel yaşam becerilerini geliştirmek, öğrenme gereksinimlerini karşılamak, topluma uyumlarını sağlamak, işe ve mesleğe hazırlamak amacıyla açılan yaygın eğitim kapsamında 4 yıl eğitim veren devlete bağlı özel eğitim kurumudur. Araştırmanın bulgularına göre, zihinsel engellilerin eğitiminde  ileride başkalarına bağlı olmadan yaşamaları, toplumla bütünleşmeleri amaçlanmaktadır. Öğrencilerin  eğitim süresinde, bilgi  ve beceri edinme yanında  kendini ifade etme, toplumsal uyum, arkadaşlık kurma, başka insanlarla birlikte faaliyet yapabilme, öz bakım, hedef belirleme,  sosyal faaliyetlere katılım, bağımsızlık, özgüven kazandığı görülmektedir. Böylece engelli bireyler topluma uyum sağlayabilmekte ve  ekonomik özgürlüğü olan sosyal bireyler olarak toplumda yer almaktadırlar.

 • Acar, M. (2009). Zihinsel ve Fiziksel Özürlü Çocuğa Sahip Anne ve Babaların Yaşam Doyumu ve Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Ataman, A. (2005). “Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim”, Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitime Giriş, İkinci baskı, Ankara: Gündüz eğitim ve yayıncılık.
 • Aykal, F.D., Yılmaz, A. ve Çelik, S. (2017). Kent Parklarının Erişilebilirliği Üzerine Bir Araştırma: Van Dilek Doğan Kent Parkı Örneği, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 5(ÖS: Ergonomi2016), 29-40.
 • Er, R.K. (2011). Aile Ve Kardeş Eğitimi Programının Engelli Çocuğa Yönelik Tutum Ve Davranışlara Etkisi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çocuk Gelişimi Ve Ev Yönetimi Anabilim Dalı Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Bilim Dalı, Doktora Tezi, Konya.
 • Gökçe, D., 2012. Antalya Atatürk Kültür Parkı Örneğinde Parkların Engelli Bireyler Tarafında Kullanım Olanakları, Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Gündüz, M. ve Akın,A. (2015). Türkiye’de Devlet Okullarındaki Özel Eğitimle İlgili Sorunlar Ve Çözüm Önerileri, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching, Cilt:4 Sayı:2,ss.86-95.
 • Hüseyinli, N., Göçmen, S. ve Nasibov, D. (2017). İnsan Ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Cilt/Vol: 6, Sayı/Issue: 6, ss. 138-152.
 • Karataş, K. (2000). "Özürlülerin İstihdamı ve Çalışma Yaşamında Karşılaşılan Sorunlar" Görme Özürlüler İçin Rehabilitasyon Deneyimleri, Yeni Rehabilitasyon Politikaları ve Meslek Tanımları Sempozyumu, Ankara.
 • Karşal, E. ve Malkoç,T. (2013). Okul Öncesi Dönemi İşitme Engelli Çoçuklarda Müzik Eğitimi, The Journal of Academic Social Science Yıl: 1, Sayı: 1, ss. 168-181.
 • Öztürk, M. (2011). Türkiye’de Engelli Gerçeği, Cep Kitapları, İstanbul.
 • Yıldız, S. ve Gürler, S. (2018). Görme Engelli Bireylerin Engelli Haklarına Dair Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi-Ankara Örneği, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KÜSBD), Cilt 8, Sayı 1, 241-268.
 • Türkiye Özürlüler Araştırması, 2002, www.tuik.gov.tr/IcerikGetir.do? istab_id=14,erişim tarihi:13.07.2018.
 • Engelli Hakları, 2018, https://www.engellihaklari.net/2015/02/engellilik-turleri-nelerdir.html,erişim tarihi:13.07.2018.
 • TÜİK'ten "Özürlülerin Sorun Ve Beklentileri" Raporu, http://www.haberler.com/ tuik-engelli-nufustaki-issizlik-orani-yuzde-8-8-7482124-haber, erişim tarihi: 13.07.2018.
 • TUİK Haber Bülteni, 2015, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri. do?id=18617 , erişim tarihi: 13.07.2018.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Fatma FİDAN

Yazar: Yeliz YEŞİL (Sorumlu Yazar)

Bibtex @araştırma makalesi { jocures468885, journal = {Journal of Current Researches on Educational Studies}, issn = {}, eissn = {2651-2513}, address = {Huriye UÇAR}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {1 - 10}, doi = {}, title = {Engelli Çocukların Eğitimi ve İstihdama Katılımı: Nilüfer İş Okulu Örneği}, key = {cite}, author = {FİDAN, Fatma and YEŞİL, Yeliz} }
APA FİDAN, F , YEŞİL, Y . (2018). Engelli Çocukların Eğitimi ve İstihdama Katılımı: Nilüfer İş Okulu Örneği. Journal of Current Researches on Educational Studies, 8 (2), 1-10. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jocures/issue/39619/468885
MLA FİDAN, F , YEŞİL, Y . "Engelli Çocukların Eğitimi ve İstihdama Katılımı: Nilüfer İş Okulu Örneği". Journal of Current Researches on Educational Studies 8 (2018): 1-10 <http://dergipark.gov.tr/jocures/issue/39619/468885>
Chicago FİDAN, F , YEŞİL, Y . "Engelli Çocukların Eğitimi ve İstihdama Katılımı: Nilüfer İş Okulu Örneği". Journal of Current Researches on Educational Studies 8 (2018): 1-10
RIS TY - JOUR T1 - Engelli Çocukların Eğitimi ve İstihdama Katılımı: Nilüfer İş Okulu Örneği AU - Fatma FİDAN , Yeliz YEŞİL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Journal of Current Researches on Educational Studies JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 10 VL - 8 IS - 2 SN - -2651-2513 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Current Researches on Educational Studies Engelli Çocukların Eğitimi ve İstihdama Katılımı: Nilüfer İş Okulu Örneği %A Fatma FİDAN , Yeliz YEŞİL %T Engelli Çocukların Eğitimi ve İstihdama Katılımı: Nilüfer İş Okulu Örneği %D 2018 %J Journal of Current Researches on Educational Studies %P -2651-2513 %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD FİDAN, Fatma , YEŞİL, Yeliz . "Engelli Çocukların Eğitimi ve İstihdama Katılımı: Nilüfer İş Okulu Örneği". Journal of Current Researches on Educational Studies 8 / 2 (Aralık 2018): 1-10.