Yıl 2018, Cilt 8, Sayı 2, Sayfalar 11 - 50 2018-12-30

Okul Öncesi Dönemde Tasavvufî Ahlak Bazında Manevî Eğitim
Spiritual Education on the Basis of Sufi Ethics in Preschool Period

Emine Elif ÇAKMAK İGALÇI [1]

28 59

Bu çalışmamız; okul öncesi dönem çocuklarının manevî eğitimine tasavvufî bir boyut kazandırma düşüncesinden yola çıkılarak hazırlanmıştır. Çocuklara kazandıracağımız tasavvufî ahlak manevi eğitim çatısı altında incelenmiş, manevi eğitim dört ana başlığa ayrılarak daha detaylı ele alınmıştır. Çocukların seviyesine daha iyi hitap etmesi açısından alt bölümlere ayrılan manevî eğitim tasavvufî ahlak bazında değerlendirilmiş, tasavvufî teknikler kullanılarak eğitimsel bir yaklaşım oluşturulmaya çalışılmıştır.

Din eğitimi, ahlak eğitimi, değerler eğitimi ve karakter eğitimi gibi bileşenlerle ele alınan manevî eğitim; tasavvufî tekniklerle birleştirilmiş hem teorik hem de pratik bilgilerle yol gösterici bir metot haline getirilmiştir. Manevî eğitimin sadece sözden ibaret kalmaması için eğitimin en alt kademesi ve en önemli dönemi olan okul öncesi dönemde çocukların duygu dünyalarına dokunarak kalbe hitap eden bir eğitim sisteminin çok faydalı olacağı düşünülmüş, manevî eğitimde sağlam bir temel atılmasının gerekliliği üzerinde durulmuştur. Buradan hareketle tasavvufî eğitimde kullanılan kavram ve tekniklerle eğitimde tasavvufî bir yaklaşım geliştirilmeye çalışılmış, okul öncesi dönem çocuklara verilecek manevî eğitimle birleştirilerek kalbî bir metot uyarlanmıştır.

This study is based on the idea of having a sufistic flavor to the spiritual education of preschool children has been prepared. Morality of sufism trying to gained to children between 3-6 ages, examined with spiritual education. Spiritual education is defined in detail and is divided into four subtitles. Spiritual education is evaluated based on sufism to address young children’s heart. In addition, sufism techniques are used to form an educational approach related with spiritual education of children.

Subtitles of spiritual education are religious, moral, values and character education. These categories try to integrated with techniques of sufism and thus both technical and practical methods are become to guide for educators, teachers and also people who are interested in spiritual education in early years. Early childhood education is most critical and sensitive period among all educational periods. Because of this, spiritual education shouldn’t include only direct instruction, and also address the children’s emotional worlds. Hence necessity of this education doesn’t ought to ignore for all education systems and we want to show importance of spiritual education and morality of sufism and interaction between two with this study.

Using a sufistic approach aimed to develop concepts in education, pre-school children to be given a heart combined with spiritual training method is adapted.

 • Akbaba, S. (2014). Ahlak ve Gelişimi. A. Kaya içinde, Eğitim Psikolojisi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Armaner, N. (1980). Din Psikolojisine Giriş. Ankara: Ayyıldız Matbaası.
 • Armaner, n., & Zeki, A. (1960). Din Eğitimi ve Öğretiminde Metodik Bilgiler. İstanbul.
 • Arpaguş, S. (2015). Mevlevîlikte Manevî Eğitim. İstanbul: İFAV.
 • Ay, M. E. (2001). Ailede ve Okulda İdeal Din Eğitimi. İstanbul: Bilge Yayınları.
 • Aydın, M. Z. (2011). Ahlak Öğretiminde Örnek Olay İncelemesi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Aydın, M., & Gürler Akyol, Ş. (2013). Aydın, Mehmet Zeki, ve Şebnem Akyol Gürler. ODeğerler Eğitimi: Yöntemler, Etkinlikler, Kaynaklar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Ayhan, H. (1997). Eğitim Bilimine Giriş. İstanbul: Şule Yayınları.
 • Aytaç, K. (1972). Avrupa Eğitim Tarihi. Ankara: AÜİF Basımevi.
 • Bacanlı, H. (2004). Gelişim ve Öğrenme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Bayrakdar, M. (1988). İslam Felsefesine Giriş. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Benna, H. e. (2013). Tasavvuf ve Ahlak Eğitimi. İstanbul: Nida Yayınları.
 • Bilgin, B. (1985). Okul Öncesi Çocuğunda Din Duygusu. Okul Öncesi Eğitimi Dergisi(30).
 • Bilgin, B., & Selçuk, M. (1991). Din Öğretimi. Ankara: Akid Yayıncılık.
 • Bilici, A. B. (2015). Gelişim ve Eğitim Odaklı Çocuk Psikolojisi ve Din. İstanbul: Kişisel Yayınlar.
 • Binbaşıoğlu, C. (2004). Ailede ve Okulda Eğitim Sorunları. İstanbul: MEB Yayınları.
 • Bolat, A. (2016). Değerler Eğitiminde Tasavvuf. OMÜİFD(40).
 • Buharî, S. İman (Cilt 2).
 • Carrel, A. (1959). İnsanlar Uyanın. (L. Yazıcıoğlu, Çev.) İstanbul.
 • Cebecioğlu, E. (2009). Tasavvuf Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Ağaç Kitapevi.
 • Çağlayan, A. (2013). Ahlak Pusulası: Ahlak ve Değerler Eğitimi. İstanbul: Dem Yayınları.
 • Çamdibi, M. (2012). Güzel Ahlak ve İnsan İlişkileri. İstanbul: Çamlıca Yayınları.
 • Çamdibi, M. (2014). Şahsiyet Terbiyesi ve Gazalî. İstanbul: Çamlıca Yayınları.
 • Çelebi, A. (1976). İslam'da Eğitim Öğretim Tarihi. (A. Yardım, Çev.) İstanbul: Damla Yayınevi.
 • Dağ, M., & Öymen, H. (1974). İslam Eğitim Tarihi. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Dodurgalı, A. (1999). Din Eğitimi ve Öğretiminde İlkeler ve Yöntemler. İstanbul: MÜİFAV Yayınları.
 • Dönmez, F. (2012). Okul Öncesi Dönem Çocukların Dinî Tasavvurlarına Din Eğitimi Açısından Bir Yaklaşım. Yaygın Din Eğitimi Sempozyumu II (s. 523). Ankara : DİB Yayınları.
 • Durakoğlu, A. (2014). Gazalî'de Ahlakî Eğitim. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 34, no. 2 (2014).
 • Erden, H. İ. (2014). Çocuklarda Ahlakî ve Manevî Eğitim. İstanbul: Beyaz Yayınları.
 • Gatherer, W. A. (2004). Pioneering Moral Education: Victor Cook and His Foundation. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Gazalî, E. H. (2012). İhya-i Ulumiddin (Cilt 3). (A. Serdaroğlu, Çev.) İstanbul: Bedir Yayınevi.
 • Göktaş, V. (2011). Tasavvufî Terbiye'nin Günümüz Eğitim Sistemine Sunabileceği İmkanlar. AÜİFD, 52(2), 137-155.
 • Gözütok, Ş. (2012). Sufî Pedagojisi. İstanbul: Nesil Yayınları.
 • Hökelekli, H. (2011). Ailede, Okulda, Toplumda Değerler Psikolojisi ve Eğitim. İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Hunts, T., & Mullins, M. (2005). Moral Education in America's Schools: The Continıing Challenge. Greenwich: Information Age.
 • Hücviri, A. b. (2016). Hakikat Bilgisi: Keşfu'l Mahcub. (S. Uludağ, Çev.) İstanbul: Dergah Yayınları.
 • Kager, F. (2012). Peygamber Ahlakını Referans Alan Karakter Eğitimi. İstanbul: Kampanya Kitapları.
 • Kanad, H. F. (1948). Pedagoji Tarihi (Cilt 2). İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Kelabazi. (2013). Ta'arruf: Doğuş Devrinde Tasavvuf. (S. Uludağ, Çev.) İstanbul: Dergah Yayınları.
 • Kızıler, H. (2017). Tasavvufta Karakter Eğitimi. Ankara: İlahiyat.
 • Komisyonu, Ç. v. (2012). Çocukta Karakter ve Davranış Eğitimi.
 • Köylü, M. (2004). Çocukluk Dönemi Dinî İnanç Gelişimi ve Din Eğitimi. AÜİFD(11), 137-154.
 • Kuşeyri, A. (2016). Tasavvuf İlmine Dair Kuşeyri Risalesi. (S. Uludağ, Çev.) İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Kutub, M. (1977). İslam Terbiye ve Ahlak Sistemi. (A. Özek, Çev.) İstanbul: Hisar Yayınları.
 • Meydan, H. (2015). Din Eğitiminde Manevî Boyut. İstanbul: Dem Yayınları.
 • Müslim. İman (Cilt 3).
 • Oruç, C. (2011). Okul Öncesi Dönemde Çocuğun Din Eğitimi. İstanbul: Dem Yayınları.
 • Öcal, M. (2013). Din Eğitimi ve Öğretiminde Metotlar. Ankara: Diyanet Vakfı Yayınları.
 • Sağlam, İ. (2003). Çocuk ve İbadet, 7 - 14 Yaş Dönemi İbadet Eğitimi Üzerine Bir Araştırma. Bursa: Düşünce Kitabevi.
 • Sağlam, İ. (2012). Okul Öncesi Dönem ve Din Eğitimi. Yaygın Din Eğitimi Sempozyumu II. Ankara: DİB Yayınları.
 • Saka, Ş. (2012). İnsanı Aydınlatmada Tedrici Metodun Önemi. AÜİFD(62), 59-72.
 • Sapsağlam, Ö. (2016). Okul Öncesi Dönemde Değerler Eğitimi: Teoriden Uygulamaya. (E. Ömeroğlu, Dü.) Ankara: Pegem Akademi.
 • Sardoğan, M., & Karahan, T. F. (2014). Kişilik Gelişimi. A. Kaya içinde, Eğitim Psikolojisi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Savaş, E. (2016, Aralık). Tasavvuf-Eğitim İlişkisi Üzerine Bir İnceleme. Türk Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 20.
 • Seyyar, A. (2014). Dinî Danışmanlık ve Din Hizmetleri "Manevî Sosyal Hizmetlerin İslamî Çerçevesi". (N. Altaş, & M. Köylü, Dü) İstanbul: Ensar Neşriyat.
 • Sühreverdi, Ş. (2016). Avarifu'l Maarif: Gerçek Tasavvuf. (D. Selvi, Çev.) İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Tongar, H. K. (2017). Korkutarak Değil Sevdirerek Din Eğitimi. İstanbul: Hayy Kiyap.
 • Tongar, H. K. (2018). Yarışı Yavaşlar Kazanır. İstanbul: Hayy Kitap.
 • Tusî, E. N. (2016). el Luma: İslam Tasavvufu. (H. K. Yılmaz, Çev.) İstanbul: Erkam Yayınları.
 • Vergote, A. (1978). Çocuklukta Din. (E. Fırat, Dü.) AÜİFD, 22, 315-319.
 • West Burnham, J., & Huws Jones, V. (2005). Spiritual and Moral Development in Schools. İngiltere: Network Continuum Education.
 • Yavuz, K. (2012). Çocukta Dinî Duygu ve Düşüncenin Gelişmesi. İstanbul: Boğaziçi Yayınları.
 • Yılmaz, N. (2003). Türkiye'de Okul Öncesi Eğitim. M. Sevinç içinde, Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar (s. 12-17). İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
Birincil Dil en
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Emine Elif ÇAKMAK İGALÇI

Bibtex @araştırma makalesi { jocures501007, journal = {Journal of Current Researches on Educational Studies}, issn = {}, eissn = {2651-2513}, address = {Huriye UÇAR}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {11 - 50}, doi = {}, title = {Okul Öncesi Dönemde Tasavvufî Ahlak Bazında Manevî Eğitim}, key = {cite}, author = {ÇAKMAK İGALÇI, Emine Elif} }
APA ÇAKMAK İGALÇI, E . (2018). Okul Öncesi Dönemde Tasavvufî Ahlak Bazında Manevî Eğitim. Journal of Current Researches on Educational Studies, 8 (2), 11-50. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jocures/issue/39619/501007
MLA ÇAKMAK İGALÇI, E . "Okul Öncesi Dönemde Tasavvufî Ahlak Bazında Manevî Eğitim". Journal of Current Researches on Educational Studies 8 (2018): 11-50 <http://dergipark.gov.tr/jocures/issue/39619/501007>
Chicago ÇAKMAK İGALÇI, E . "Okul Öncesi Dönemde Tasavvufî Ahlak Bazında Manevî Eğitim". Journal of Current Researches on Educational Studies 8 (2018): 11-50
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesi Dönemde Tasavvufî Ahlak Bazında Manevî Eğitim AU - Emine Elif ÇAKMAK İGALÇI Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Journal of Current Researches on Educational Studies JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 50 VL - 8 IS - 2 SN - -2651-2513 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Current Researches on Educational Studies Okul Öncesi Dönemde Tasavvufî Ahlak Bazında Manevî Eğitim %A Emine Elif ÇAKMAK İGALÇI %T Okul Öncesi Dönemde Tasavvufî Ahlak Bazında Manevî Eğitim %D 2018 %J Journal of Current Researches on Educational Studies %P -2651-2513 %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD ÇAKMAK İGALÇI, Emine Elif . "Spiritual Education on the Basis of Sufi Ethics in Preschool Period". Journal of Current Researches on Educational Studies 8 / 2 (Aralık 2018): 11-50.