Yıl 2018, Cilt 8, Sayı 2, Sayfalar 51 - 76 2018-12-30

The Usage of Recycled Pulp in the Visual Arts Education and its Contributions to Environmental Education: An Action Research
Geri Dönüşümlü Kağıt Hamurunun Görsel Sanatlar Eğitiminde Kullanımı ve Çevre Eğitimine Yönelik Katkıları: Bir Eylem Araştırması

Z. Lale ÇAVULDUR [1]

10 27

The paper today has ample opportunity to be used as an art, design and innovation material. In visual arts education, by teaching students the possibilities of creation and recycling paper; is likely to create a positive push for them, to establish a relationship between the object, the material, and the environment, and of course an ecological awareness. The purpose of this research is to clarify whether the method of usage of recycled pulp as an application material, has an effect on creating this awareness in a 6th-grade visual art course. In this research, an "action research design” has been used, which is an applied method of qualitative research. The study was implemented during the 2015-2016 scholar period, spring semester, in a secondary school owned by a private educational foundation with a total of 22 students in the course of 8 weeks. As part of the action plan implemented in line with the researcher’s objective, two and three dimensional artworks were created using the recycled pulp. In addition to the production of handcrafted paper leaves (2D), papier-maché technique was used to create figures of animal living on trees (3D) and water and food cups for these animals (3D), then the works were displayed on a tree made of package cardboards (3D) with the theme “Living Tree”. The research data was attained using various data collection tools, namely pre and post survey, opinion survey, semi-structured focus group interviews, student, teacher and researcher diaries and researcher’s observations. The frequencies attained from the data were divided into codes and then into categories and content analysis was used to interpret the findings. The resulting findings were interpreted within the framework of the study questions to obtain the results based on findings. The research has shown that; in a visual arts curriculum formed by an ecological point of view, the use of recycled pulp as an artwork creation material has a positive contribution to the students to raise an awareness on environmental education as well as the richness of paper for artistic creation.

Kağıt günümüzde sanat, tasarım ve inovasyon malzemesi olarak geniş kullanım olanağına sahiptir. Görsel Sanatlar eğitiminde, öğrencilere kağıdın yaratım ve geri kazanım olanakları hakkında bilgi aktararak, malzeme-madde-çevre ilişkisi kurmalarına ve bilinç kazanmalarına olumlu katkı sağlamak mümkündür. Bu araştırmanın amacı, Ortaokul 6. sınıf Görsel Sanatlar dersinde geri dönüşümlü kağıt hamurunun uygulama malzemesi olarak kullanım yönteminin, öğrencilerin çevre bilinci kazanmalarına yönelik nasıl bir etkisi olabileceğini belirlemeye çalışmaktır. Araştırmada uygulamalı nitel araştırma yöntemlerinden biri olan eylem araştırması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın uygulaması 2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde, özel bir eğitim vakfına ait ortaokulda, sekiz haftalık süreç içerisinde toplam 22 öğrenciden oluşan bir çalışma grubu ile yapılmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda uygulanan eylem planında atık kağıtların geri kazanımıyla elde edilen kağıt hamuru kullanılarak sanatsal çalışmalar gerçekleştirilmiştir. El yapımı yapraklı kağıt yapımı (2D), papier-maché tekniği kullanılarak ağaçlarda yaşayan hayvan figürleri (3D) ve hayvanlar için su ve yemek kapları (3D) gerçekleştirilmiş, ardından tüm çalışmalar koli kartonlarından inşa edilen (3D) ağacın üzerinde, “Yaşayan Ağaç” teması çerçevesinde sergilenmiştir. Araştırmanın verileri ön ve son anket, görüş anketi, yarı yapılandırılmış odak grup görüşmeleri, öğrenci, öğretmen, araştırmacı günlüğü ve araştırmacı gözlemi olmak üzere farklı veri toplama araçlarıyla elde edilmiştir. Verilerden elde edilen frekanslar kodlara ve daha sonra kategorilere ayrılmış, bulguların yorumlanmasında içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular araştırma soruları çerçevesinde yorumlanmış, bulgulara dayalı olarak sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırma, ekolojik bakış açısıyla yapılandırılan Görsel Sanatlar ders programında yaratım malzemesi olarak geri dönüşümlü kağıt hamuru kullanımının, öğrencilere kağıdın yaratım zenginliği hakkında bilinç kazandırmanın yanı sıra çevre eğitimine yönelik olumlu katkı sağladığını göstermiştir.

 • Ada, S., Baysal, Z. N. ve Şahenk Erkan, S. S. (2017). Çeşitli Boyutları ile Çevre Eğitimi, Nobel Yayıncılık, Ankara.
 • Alakuş, A. O. ve Mercin, L. (2009). Sanat Eğitimi ve Görsel Sanatlar Öğretimi, Pegem Yayıncılık, Ankara.
 • Arantes, M. (2007). Arte em Papelmaché e Papietagem e Papel do Educador em Arte: Uma Trajetoria Rumo a Sensibilizaçao e Conscientizaçao Ambiental (Papier Maché ve Kağıtla Obje Yapma Sanatında Eğitimcinin Rolü: Farkındalık ve Çevre Bilincine Doğru Bir Yol), Yüksek Lisans Tezi, http://www.openthesis.org/documents/Arte-em-papel-e-papietagem-317254.html, (23.08.2016).
 • Ayaydın, A. (2013). Görsel Sanatlar Eğitiminde Uygulamalar. Ed. Ayaydın, A. ve Mercin, L. Pegem Yayıncılık, Ankara.
 • Bardt, J. (2016). Kunst aus Papier, zur İkonographie eines Plastischen Werkmaterials der Zeitgenösischen Kuns,. Georg Olms Verlag, Hildesheim, Zürich, New York.
 • Blandy, D., Congdon, K., G. ve Krug, D., H. (1998). Art, Ecological Restoration and Art Education. Studies in Art Education, Spring, 39, 3, 230, https://www.jstor.org/stable/1320366 ?seq=1#page_scan_tab_contents (15.09.2017).
 • Bulut, E. Ve Çavuldur, L. (2017). Geri Dönüşümlü Kağıt Hamurunun Yaratım Malzemesi Olarak Kullanımının Öğrencilerde Kağıdın Geri Dönüşümü Hakkında Bilgi ve Alışkanlık Kazanımına Yönelik Etkileri, Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi, 4 (2), 187-209.
 • Buyurgan, S. ve Buyurgan, U. (2012). Sanat eğitimi ve Öğretimi, Eğitimin Her Kademesine Yönelik Yöntem ve Teniklerle. 3. Baskı, Pegem Yayıncılık, Ankara.
 • Çapar, M. (2008). İlköğretim İkinci Kademe Görsel Sanatlar Eğitimi Dersinde Üç Boyutlu Çalışmaların Önemi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (3) 35 Güz. http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423874897.pdf, (10.04.2016).   Demirci, S, ve Köseli, M. (2009). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, içinde, İkincil Veri ve İçerik Analizi. (Ed.), Alfa Yayınevi, İstanbul, s.321-362.
 • Ecofolio (2015). www.ecofolio.fr, (10.08.2016).
 • Göbel, P.L. (2006), Papier als Werkstoff in der Bildenden Kunst, Eine Bestandsaufnahme der Moderne und die Gestalterischen Möglichkeiten für den Kunstunterricht, Humanwissenschaftlichen Fakültaet der Universitaet Potsdam. Doktora tezi, Potsdam. https://publishup.uni-potsdam.de/opus4-ubp/frontdoor/index/index/year/2007/docId/1217, (12.01.2015).
 • Heidegger, M. (2011). Sanat Eserinin Kökeni. Çev. Tepebaşılı, F., 2. Basım. De Ki Yayınevi, Ankara.
 • Kırışoğlu, O.T. (2005). Sanatta Eğitim, Pegem Yayıncılık, Ankara.
 • McConnell Moroye, C. ve Ingman, B. C., (2017). Ecologically minded teaching. Environmental Education Research Journal. 1-15. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13504622 .2017.1387767, (18.03.2017).
 • McFee, J. K. ve Degge, R. M. (1977). Art, Culture and Environment, A Catalyst for Teaching, Wadsworth, USA.
 • Odum, E.P. ve Barrett, G.W. (2008). Ekolojinin Temel İlkeleri, Çev. Ed. Kani Işık, Palme Yayınevi, Ankara.
 • Onur, A., Çağlar, A. ve Sağlam, M. (2016). 5 Yaş Öncesi Çocuklarda Atık Kağıtların Değerlendirilmesi ve Çevre Bilincinin Kazandırılması, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Eğitim Dergisi (11. Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kurultayı Özel Sayısı), 24, (5), 2457, http://dergipark.gov.tr/uploads/issuefiles/ 368f/ce10/8134/58a96d80e3560.pdf. (21.02.2017).
 • San. İ. (2008). Sanat ve Eğitim, Yaratıcılık, Sanat Kuramları, Sanat Eleştirisi Yaklaşımları. 4.Baskı, Ütopya Yayınevi, Ankara.
 • Sobel, D. (2014). Ekofobiyi Aşmak, Doğa Eğitiminde Kalbin Yeri, Yeni İnsan Yayınevi, İstanbul.
 • Stiftung Haus der kleinen Forscher (2014). Forschen und Entdecken mit Papier. Stiftung Haus der kleinen Forscher Verlag, Berlin.
 • Uzuner, Y. (2005). Baş Makale: Özel Eğitimden Örneklerle Eylem Araştırmaları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi. 6(2), 1-12.
 • Uzunoğlu, S. (2006). Çevreyi Korumada Yeni Bir Kavram: Ekolojik Ego, Çevkor Ekoloji Dergisi, vol.15, 58, 33-37.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Zibell, M. (2010). Wertstoff Papier, Warum Für Uns So Wichtig İst?. Kohl Verlag, Kerpen.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Z. Lale ÇAVULDUR (Sorumlu Yazar)

Bibtex @araştırma makalesi { jocures510422, journal = {Journal of Current Researches on Educational Studies}, issn = {}, eissn = {2651-2513}, address = {Huriye UÇAR}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {51 - 76}, doi = {}, title = {Geri Dönüşümlü Kağıt Hamurunun Görsel Sanatlar Eğitiminde Kullanımı ve Çevre Eğitimine Yönelik Katkıları: Bir Eylem Araştırması}, key = {cite}, author = {ÇAVULDUR, Z. Lale} }
APA ÇAVULDUR, Z . (2018). Geri Dönüşümlü Kağıt Hamurunun Görsel Sanatlar Eğitiminde Kullanımı ve Çevre Eğitimine Yönelik Katkıları: Bir Eylem Araştırması. Journal of Current Researches on Educational Studies, 8 (2), 51-76. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jocures/issue/39619/510422
MLA ÇAVULDUR, Z . "Geri Dönüşümlü Kağıt Hamurunun Görsel Sanatlar Eğitiminde Kullanımı ve Çevre Eğitimine Yönelik Katkıları: Bir Eylem Araştırması". Journal of Current Researches on Educational Studies 8 (2018): 51-76 <http://dergipark.gov.tr/jocures/issue/39619/510422>
Chicago ÇAVULDUR, Z . "Geri Dönüşümlü Kağıt Hamurunun Görsel Sanatlar Eğitiminde Kullanımı ve Çevre Eğitimine Yönelik Katkıları: Bir Eylem Araştırması". Journal of Current Researches on Educational Studies 8 (2018): 51-76
RIS TY - JOUR T1 - Geri Dönüşümlü Kağıt Hamurunun Görsel Sanatlar Eğitiminde Kullanımı ve Çevre Eğitimine Yönelik Katkıları: Bir Eylem Araştırması AU - Z. Lale ÇAVULDUR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Journal of Current Researches on Educational Studies JF - Journal JO - JOR SP - 51 EP - 76 VL - 8 IS - 2 SN - -2651-2513 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Current Researches on Educational Studies Geri Dönüşümlü Kağıt Hamurunun Görsel Sanatlar Eğitiminde Kullanımı ve Çevre Eğitimine Yönelik Katkıları: Bir Eylem Araştırması %A Z. Lale ÇAVULDUR %T Geri Dönüşümlü Kağıt Hamurunun Görsel Sanatlar Eğitiminde Kullanımı ve Çevre Eğitimine Yönelik Katkıları: Bir Eylem Araştırması %D 2018 %J Journal of Current Researches on Educational Studies %P -2651-2513 %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD ÇAVULDUR, Z. Lale . "Geri Dönüşümlü Kağıt Hamurunun Görsel Sanatlar Eğitiminde Kullanımı ve Çevre Eğitimine Yönelik Katkıları: Bir Eylem Araştırması". Journal of Current Researches on Educational Studies 8 / 2 (Aralık 2018): 51-76.