Yıl 2018, Cilt 8, Sayı 2, Sayfalar 87 - 104 2018-12-30

Sanat Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme Uygulaması Üzerine Bir Karma Araştırma: Harran Üniversitesi Proje Örneği
A Mixed Research on the Application of Project Based Learning in Art Education: Harran University Project Example

Emine TEKER [1] , Sedat ŞEN [2] , Esra SİVEREKLİ [3]

11 51

Bu çalışmanın amacı çalışma grubunda yer alan Resim-iş Öğretmenliği öğrencilerinin proje tabanlı ve öğrenen merkezli öğrenmeye ilişkin görüşlerinin nicel ve nitel olarak ölçümünün sağlanmasıdır. Çalışmanın ana eksenini oluşturan Projenin gerçekleştirilmesi ile öğrencilerin görüşlerinde ortaya çıkan durumların değerlendirilerek, sonuçların analizinde nicel ve nitel veri toplama tekniklerini içeren karma bir araştırma yaklaşımı takip edilmiştir. Araştırmanın nicel kısmı için öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmış olup Empati Düzeyi Belirleme Ölçeği ile toplanan veriler analiz edilirken, nitel kısmı için araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formuna ait veriler analiz edilmiştir. Araştırma bulguları dikkate alındığında çalışmada nitel analizler nicel analizlere nazaran çok daha anlamlı sonuçlar üretmiştir. Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Kurulu (HÜBAK) tarafından değerlendirilerek finanse edilen “Her Yerde Sanat Renklensin İktisat” projesinin özellikle nitel bulguları; proje tabanlı öğrenme ve uygulamaya dayalı toplumsal sonuç odaklı öğrenme üzerindeki etkilerinin olumlu yönde olduğunu ortaya çıkarmıştır. Buna göre öğrencilerin proje yöntemiyle uygulamalı olarak gerçekleştirdikleri derslerini içeren söz konusu proje ile; eğlendikleri, öğrendikleri, topluma fayda sağladıkları yönünde ortak tutum ve görüşler yapılan görüşmeler ile doğrulanmıştır. Proje sonuçları ele alındığında öğrenmede proje tabanlı öğrenmeye dayalı toplumsal kimlikli ders içeriklerinin oluşturulması ve bu yönde uygulamaları artıracak projelerin geliştirilmesi önerilmektedir.

Purpose of the study is to provide the quantitative and qualitative measurement of Art Teaching students' views on project-based and learner-centered learning in the study group. In the analyses of the results, a mixed research approach including quantitative and qualitative data collection techniques was followed by evaluating the emerging attitudes and behaviors of the students. For the quantitative part of the study, Empathy Quotient (EQ) Scale was adopted and the experimental design with pre-test-post-test control group was used and the data were analyzed with this scale while the data obtained from the semi-structured interview form prepared by the researchers were analyzed for the qualitative part. Considering the research findings, qualitative analyses in the study produced much more meaningful results than quantitative results. In particular, the qualitative findings of “Art everywhere, School of Economics coloring” project funded by Harran University Scientific Research Projects Coordination Board has been shown to have positive effects on project based learning and practice based social outcome-oriented learning. According to this, with the project in which the students make their lives by practicing, the common attitudes and views that they enjoy, learn and benefit the society have been confirmed by interviews. Considering the results of the project, it is recommended to develop course content with social identity based on learning by learning and to develop projects that will increase the applications in this direction.

 • Bilgin, İ., ve Toksoy, A . (2014). Yaparak Yaşayarak Öğrenme Etkinliklerinin Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becelerine Etkisi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(13), 163-169.
 • Büyüköztürk, Ş. Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara, Pegem Atıf İndeksi.
 • Can, A. (2014). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Ankara, Pegem Akademi.
 • Erdem, M. (2000). Resim tekniği. Ankara, Mozaik.
 • George, D., & Mallery, M. (2010). SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference, 17.0 update (10th ed.) Boston:MA, Pearson.
 • Gliner, J. A., Morgan, G. A., & Harmon, R. J. (2003). Pretest-posttest comparison group designs: Analysis and interpretation. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 42(4), 500-503.
 • Johnson, B. & Christensen, L. (2008). Educational research: Quantitative, qualitative, and mixed aproaches (3. Edition). Los Angeles:CA, Sage Publications.
 • Kaya, B. ve Çolakoğlu, Ö. M. (2015). Empati düzeyi belirleme ölçeği (EDBÖ) uyarlama çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 17-30.
 • Küçükoğlu, A. (2014). Community service-learning in teacher education: An experimental learning approach. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 1(4), 214-226.
 • Küçükoğlu, A. ve Koçyiğit, S. (2014). Topluma hizmet uygulamalarının öğretmen yetiştirmede etkililiği. Journal of Theory & Practice in Education (JTPE), 11(2), 610-629.
 • Özdemir, M. (2010). Nitel veri analizi: Sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 323-343.
 • Saran, M., Coşkun, G., İnal Zorel, F., ve Aksoy, Z. (2011). Üniversitelerde sosyal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi topluma hizmet uygulamaları dersi üzerine bir araştırma. Journal of Yasar University, 22(6), 3732-3747.
 • Stanyer, P. (2008). Çizim teknikleri. İstanbul, Alfa Yayınları.
 • Tosun, N. (2014). Böte bölümü öğrencilerinin proje tabanlı topluma hizmet uygulamaları dersine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Kastamonu Üniversitesi Eğitim Dergisi, 22(3), 961-980.
 • Ünver, E. (2011). Görsel sanatlar ve eğitimi üzerine. Ankara, Detay Yayıncılık.
 • Yılmaz, K. (2011). Eğitim fakültelerinin sosyal sorumluluğu ve topluma hizmet uygulamaları dersi: nitel bir araştırma. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 4(2), 86-108.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Emine TEKER (Sorumlu Yazar)

Yazar: Sedat ŞEN

Yazar: Esra SİVEREKLİ

Bibtex @araştırma makalesi { jocures512825, journal = {Journal of Current Researches on Educational Studies}, issn = {}, eissn = {2651-2513}, address = {Huriye UÇAR}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {87 - 104}, doi = {}, title = {Sanat Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme Uygulaması Üzerine Bir Karma Araştırma: Harran Üniversitesi Proje Örneği}, key = {cite}, author = {TEKER, Emine and ŞEN, Sedat and SİVEREKLİ, Esra} }
APA TEKER, E , ŞEN, S , SİVEREKLİ, E . (2018). Sanat Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme Uygulaması Üzerine Bir Karma Araştırma: Harran Üniversitesi Proje Örneği. Journal of Current Researches on Educational Studies, 8 (2), 87-104. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jocures/issue/39619/512825
MLA TEKER, E , ŞEN, S , SİVEREKLİ, E . "Sanat Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme Uygulaması Üzerine Bir Karma Araştırma: Harran Üniversitesi Proje Örneği". Journal of Current Researches on Educational Studies 8 (2018): 87-104 <http://dergipark.gov.tr/jocures/issue/39619/512825>
Chicago TEKER, E , ŞEN, S , SİVEREKLİ, E . "Sanat Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme Uygulaması Üzerine Bir Karma Araştırma: Harran Üniversitesi Proje Örneği". Journal of Current Researches on Educational Studies 8 (2018): 87-104
RIS TY - JOUR T1 - Sanat Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme Uygulaması Üzerine Bir Karma Araştırma: Harran Üniversitesi Proje Örneği AU - Emine TEKER , Sedat ŞEN , Esra SİVEREKLİ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Journal of Current Researches on Educational Studies JF - Journal JO - JOR SP - 87 EP - 104 VL - 8 IS - 2 SN - -2651-2513 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Current Researches on Educational Studies Sanat Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme Uygulaması Üzerine Bir Karma Araştırma: Harran Üniversitesi Proje Örneği %A Emine TEKER , Sedat ŞEN , Esra SİVEREKLİ %T Sanat Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme Uygulaması Üzerine Bir Karma Araştırma: Harran Üniversitesi Proje Örneği %D 2018 %J Journal of Current Researches on Educational Studies %P -2651-2513 %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD TEKER, Emine , ŞEN, Sedat , SİVEREKLİ, Esra . "Sanat Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme Uygulaması Üzerine Bir Karma Araştırma: Harran Üniversitesi Proje Örneği". Journal of Current Researches on Educational Studies 8 / 2 (Aralık 2018): 87-104.