Yıl 2015, Cilt , Sayı 5, Sayfalar 19 - 35 2015-02-06

A Study on the Effect of Motivation in Work Flexibility
İş Esnekliğinin İşgören Motivasyonuna Etkisi

Abdullah Karakaya [1] , Mehmet Uçar [2]

321 326

Due to the changes in economy, information and communication technologies, and shifts in demographic factors and lifestyles, efforts on the workplace flexibility in the accommodation enterprises have been internalized by the managers because of providing maximization of customer satisfaction and employee motivation. This study aimed to determine the effects of work flexibility on employee motivation who work at accommodation enterprises in Safranbolu. The employees working for accommdation enterprises have agreed the external, internal functional and wage flexibility practices of enterprises moderately and according to employees these flexibility issues affect the motivation of employees.
Bilgi ve iletişim teknolojisinde, ekonomide, demografi ve yaşam tarzlarında meydana gelen değişimler nedeniyle konaklama işletmelerinde iş yaşamının esnekleştirilmesi çabaları ve bu konuda yapılan çalışmalar, işgören motivasyonu ile birlikte müşteri memnuniyetini de maksimize etme şansı verdiğinden, işletme yöneticileri tarafından benimsenmekte ve uzun yıllardır bu çabalar artarak devam etmektedir. Bu çerçevede araştırma, Safranbolu’da faaliyet gösteren konaklama işletmelerindeki işgörenlerin istihdam edildikleri işletmelerin esneklik uygulamalarının motivasyonları üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada konaklama işletmelerinde çalışan işgörenlerin, istihdam edildikleri işletmelerin dışsal, içsel, fonksiyonel ve ücret esnekliği uygulamalarına orta düzeyde katılım gösterdikleri ve bu uygulamaların işgörenlerin motivasyonunu önemli oranda etkilediği tespit edilmiştir.
 • Acar, D., Tekin, M. ve Alkan, H. (2007). Esnek Üretim Sistemlerinin İşletme Faaliyetlerine Olan Etkisi ve Maliyet Unsurlarında Meydana Getirdiği Değişiklikler. S.D.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 12 (2), 1-20.
 • Adair, J. (2003) Etkili Motivasyon. Çev. Salih Uyan, İstanbul: Babıali Kültür Yayıncılığı.
 • Ağırbaş, İ., Çelik, Y. ve Büyükkayıkçı, H. (2005). Motivasyon Araçları ve İş Tatmini: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Hastane Başhekim Yardımcıları Üzerinde Bir Araştırma. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 8 (3), 326-350.
 • Akbolat, M., Işık, O. ve Yılmaz, A. (2013). Dönüşümcü Liderlik Davranışının Motivasyon ve Duygusal Bağlılığa Etkisi. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. (11), 35-50.
 • Aksu, F. İ. (2012). Yönetim Anlayışında Meydana Gelen Değişikliklerin Çalışma Hayatını Düzenleyen Normlara Yansıması: Esneklik Yaklaşımı. Türk Akademisi Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Merkezi Raporu, No: 1.
 • Alimohammadi, M. ve Neyshabor, A. J. (2013). Work Motivation and Organizational Commitment among Iranian Employees. International Journal of Research in Organizational Behavior and Human Resource Management, 1(3), 1-12.
 • Bentley, T. (2000). Takımınızın Yeteneklerini Geliştirmede İnsanları Motive Etme. İstanbul: Hayat Yayınları.
 • Bilgin, M. H. (2000). Yeni Teknolojiler ve Üretim Sistemlerindeki Değişimin Emek ve İstihdam Üzerindeki Etkileri, Kamu-İş, Ankara.
 • Can, H. (1994). Organizasyon ve Yönetimi, Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Chaudhary, N. ve Sharma, B. (2012). Impact of Employee Motivation on Performance (Productivity) in Private Organization. International Journal of Business Trends and Technology, 2(4), 29-35.
 • Coşar, Y. (2008). Otel İşletmelerinde Rekabet Üstünlüğünü Etkileyen Faktörler: Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 19 (1), 45-56.
 • Çalışkan, F. ve Sungur, B. (2009). Vasıflı Kayan Esnek Çalışma Saati Sistemi İçin Bir Karma Tamsayılı Hedef Programlama Modeli Önerisi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (33), 1-18.
 • Çelenk, H. (2008). Esnek Çalışmanın İşgücü Maliyetlerine ve Rekabet Gücüne Etkisi ve Tekstil Sektöründe Uygulaması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Çelenk, H. ve Atmaca, M. (2010). Esnek Çalışmanın İşgücü Maliyetlerine ve Rekabet Gücüne Etkisi: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama. Yönetim Bilimleri Dergisi, 8 (2), 185-202.
 • Çelik, S. (2007). Türkiye İşgücü Piyasasının Esnekliği ve Esnek Çalışma Önündeki Engeller, Ankara: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yayını.
 • Demir, F. ve Gerşil, G. (2008). Çalışma Hayatında Esneklik ve Türk Hukukunda Esnek Çalışma. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (2), 68-89.
 • Eğinli, T. A. (2009). Çalışanlarda İş Doyumu: Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarının İş Doyumuna Yönelik Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23 (3), 35-52.
 • Fındıkçı, İ. (2000). İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Filiz, Y. (2011). Esnek Çalışma Biçimlerinin Kadın İstihdamına Etkileri: Avrupa Birliği İstihdam Politikaları ve Türkiye Karşılaştırması. Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Goulding, A. ve Kerslake, E. (1996). Flexible Working in UK Library and İnformation Services: Current Practice and Concern. Jounal of Librarianship and İnformation Science, 28 (4), 203- 216.
 • Iqbal, J., Yusaf, A., Munawar, R. ve Naheed, S. (2012). Employee Motıvatıon in Modern Organızatıon: A Revıew of 12 Years. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 4(3), 692-708.
 • Jehanzeb, K., Rasheed, M. F., Rasheed, A. ve Alamzeb, A. (2012). Impact of Rewards and Motivation on Job Satisfaction in Banking Sector of Saudi Arabia. International Journal of Business and Social Science, 3 (21), 272-278
 • Kalburgi, M. J. ve Dinesh. G. P. (2010). Motivation as a tool for productivity in Public sector unit. Asıan Journal of Management Research, 147-152.
 • Kılıç, R. ve Keklik, B. (2012). Sağlık Çalışanlarında İş Yaşam Kalitesi Ve Motivasyona Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, 14 (2), 147-160.
 • Köleoğlu, D. D. (2012). Sosyal Güvenlik Sistemi Açısından Güvenceli Esneklik. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (1), 73-110.
 • Kuzgun, K. İ. (2007). Türkiye’de Firma Açısından Esnekliğe Dayalı İstihdam Stratejisi. Journal of Yaşar University, 2 (8), 841-861.
 • Murat, G. (1993). İşgücü Piyasasının Yapısı ve İşleyişinin Ekonomik Analizi; Bölümlendirme ve Esneklik Yaklaşımı. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Özçelik, A. O. (1995). Esnek Çalışma. İ. Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, 24 (1), 97-108.
 • Özdemir, S. ve Muradova, T. (2008). Örgütlerde Motivasyon ve Verimlilik İlişkisi. Journal of Qafqaz University, (24), 146-153.
 • Öztürk, Z. ve Teber, S. (2006). Kariyer Yönetiminin Çalışan Motivasyonuna Etkileri: Jandarma Havacılık Komutanlığı Örneği. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, (19), 67-91.
 • Parlak, Z. ve Özdemir, S. (2011). Esneklik Kavramı ve Emek Piyasalarında Esneklik, Sosyal Siyaset Konferansları, (60), 1-60.
 • Pelit, E. ve Öztürk, Y. (2010). Otel İşletmeleri İşgörenlerinin İş Doyum Düzeyleri: Sayfiye ve Şehir Otel İşletmeleri İşgörenleri Üzerinde Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2 (1), 43-72.
 • Safranbolu Turizm Danışma Bürosu (2014). http://safranboluturizm.gov.tr/hdetay.asp?id=34 Erişim Tarihi: 01.11.2014
 • Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği. (2014). Görüşme.
 • Şenel, B., Şenel, M. ve Gümüştekin, G. E. (2012). Banka Çalışanlarının Motivasyon Düzeyleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Akademik Bakış Dergisi, (32), 1-17.
 • Tatlıoğlu, E. (2012). Güvenceli Esneklik Çerçevesinde Esnek Çalışmanın Uygulanabilirliği. Electronic Journal of Vocational Colleges, Aralık Sayısı, 69-84.
 • Temiz, H. E. (2004). Eğreti İstihdam: İşgücü Piyasasında Güvencesizliğin ve İstikrarsızlığın Yeni Yapılanması. Çalışma ve Toplum, (2), 55-80.
 • Tokol, A. (2001). Endüstri İlişkileri ve Yeni Gelişmeler. Bursa: Vipaş A. Ş.
 • Uyanık, Y. (2003). İşgücü Piyasalarında Esneklik ve Bölünme. Kamu-İş, 7 (2), 2-17.
 • Ünsar, A. S. (2011). Motivasyonun İşten Ayrılma Eğilimine Etkisi: Bir Alan Araştırması. Akademik Bakış Dergisi, (25), 1-15.
 • Zerenler, M. ve İraz, R. (2006). Kriz Dönemlerinde Ürün ve Süreç Esnekliğinin İşletme Performansına Etkileri: Küçük ve Orta Ölçekli Tekstil İşletmelerinde Bir Araştırma. Sosyal Bilimler Dergisi (2), 247-267.
 • http://www.safranbolu-bld.gov.tr/?/safranbolu/safranboluda-turizm-74 Erişim Tarihi: 21.04.2014.
 • http://www.tdk.gov.tr Erişim Tarihi: 22.04.2014.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Abdullah Karakaya

Yazar: Mehmet Uçar

Bibtex @ { joiss123762, journal = {Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2147-7841}, address = {Karabük Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {}, pages = {19 - 35}, doi = {10.14230/joiss87}, title = {İş Esnekliğinin İşgören Motivasyonuna Etkisi}, key = {cite}, author = {Uçar, Mehmet and Karakaya, Abdullah} }
APA Karakaya, A , Uçar, M . (2015). İş Esnekliğinin İşgören Motivasyonuna Etkisi. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (5), 19-35. DOI: 10.14230/joiss87
MLA Karakaya, A , Uçar, M . "İş Esnekliğinin İşgören Motivasyonuna Etkisi". Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2015): 19-35 <http://dergipark.gov.tr/joiss/issue/10029/123762>
Chicago Karakaya, A , Uçar, M . "İş Esnekliğinin İşgören Motivasyonuna Etkisi". Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2015): 19-35
RIS TY - JOUR T1 - İş Esnekliğinin İşgören Motivasyonuna Etkisi AU - Abdullah Karakaya , Mehmet Uçar Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.14230/joiss87 DO - 10.14230/joiss87 T2 - Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 35 VL - IS - 5 SN - 2147-7841- M3 - doi: 10.14230/joiss87 UR - http://dx.doi.org/10.14230/joiss87 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İş Esnekliğinin İşgören Motivasyonuna Etkisi %A Abdullah Karakaya , Mehmet Uçar %T İş Esnekliğinin İşgören Motivasyonuna Etkisi %D 2015 %J Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2147-7841- %V %N 5 %R doi: 10.14230/joiss87 %U 10.14230/joiss87
ISNAD Karakaya, Abdullah , Uçar, Mehmet . "İş Esnekliğinin İşgören Motivasyonuna Etkisi". Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 5 (Şubat 2015): 19-35. http://dx.doi.org/10.14230/joiss87