Cilt , Sayı 5, Sayfalar 84 - 102 2015-02-06

Perceptions of Foreign Tourists towards Environmental Pollution in Safranbolu
Yabancı Turistlerin Safranbolu’daki Çevre Kirliliği Algısı

Kemal Yaman [1]

310 263

This study aims to identify the environmental pollution perceived by foreign tourists who visited Safranbolu, in the years of 2009, 2010, and 2011, and to determine the changes between years and among tourist groups in terms of environmental pollution. Research results have revealed the fact that tourists are the most disturbed by the billboards (23.08%) and air pollution (21.15%) in the city. Regarding both the years of visit and tourist groups, tourists were disturbed by traffic congestion. Besides the solar heating systems and satellite dishes has been causing visual pollution.
Bu çalışmada, 2009, 2010 ve 2011 yıllarında Safranbolu’yu ziyaret eden yabancı turistlerin çevre kirliliği algılarının belirlenmesi, çevre kirliliği yaratan unsurların yıllar içinde ve farklı turist grupları açısından farklılaşıp farklılaşmadığının ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma sonuçları turistlerin en çok kentteki ilan levhaları (%23.08) ve hava kirliliğinden (%21.15) rahatsız olduklarını göstermiştir. Hem ziyaret yılları hem de turist grupları açısından şehirdeki trarfik düzeninin rahatsız edici düzeyde olduğu, güneş enerji panelleri ve uydu alıcılarının görüntü kirliliği yarattığı sonucuna ulaşılmıştır.
 • Aktaş, A., Çevirgen, A. ve Toker, B. (2007). Alanya Turist Profili Araştırması, Erişim Tarihi:01.02.2013, _arastirmasi_2007.pdf . documents/
 • alanya_turist_profili
 • Alegre, J., ve Garau, J. (2010). Tourist Satisfaction and Dissatisfaction, Annals of Tourism Research, 37(1), 52-73.
 • Asanbekova, G. (2007). Tüketici Davranışı Çerçevesinde Türkiye’yi Ziyaret Eden Rus Turistlerin Tüketim Alışkanlıkları, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitisü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Ayaş, N. (2007). Environmentally Sustainable Tourism Development, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9/1, 59-69
 • Baştemur, C., ve Guneş, G. (2011). World Heritage Sıtes As Tourism Resources:The Case Of Safranbolu-Turkey, 29th Annual EuroCHRIE Conference, “Tourism & Hospitality, Drivers of Transition”, October 19th-22nd, 2011, Conference Proceedings, p 103-115, Dubrovnik.
 • Becken S, ve Hay J. (2007). Tourism and climate change: risks and opportunities. UK:Channel View Publications.
 • Bilim, Y. (2004). Popüler Turistik Destinasyonlarda (Turizm Merkezlerinde) Polis ve Hizmetlerinin Avrupalı Turistler Tarafından Algılanması, Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitisü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Buhalis, D. (2000). Relationship in the Distribution Channel of Tourism:Conflicts between hoteliers and Tour Operators in the Mediterranean Region, International Journal of Hospitality &Tourism Administration (The Haworth Press, Inc.) Vol. 1, No. 1, pp. 113-139.
 • Çelikyay, S., Donmez, S., Bollukcu, P., Kahriman, E. ve Ates, O. (2010). An urban design framework for sustainability of historical environment: A case of Safranbolu, Turkey, African Journal of Agricultural Research Vol. 5(12), pp. 1456-1473.
 • Chen, C. F. ve Chen, F.S. (2010). Experience quality, perceived value, satisfaction and behavioralIntentions for heritage tourists, Tourism Management, 31, 29–35.
 • Dalton, G.J., Lockington, D.A.ve Baldock, T.E. (2007). A survey of tourist attitudes to renewable energy supply in Australian hotel accommodation, Renewable Energy 33 2174–2185.
 • Doğanoğlu, A. Ö. (2006). Ege Bölgesinde Dinlence Turizmine Katılan İngiliz Turistlerin Türkiye’yi Tanıma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Yüksek Lisans Tezi.
 • Ernoul, D. (2009). Residents’ Perception of Tourist Development and the Environment: A Study from Morocco. International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 16(4), 228–233.
 • Gürbüz, A. (2003). Safranbolu’ya Gelen Yerli Turistlerin Tatmin Olma Düzeyini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitimi Fakültesi Dergisi, 2003 (1), (1-21).
 • Gürbüz, A. (2009). Safranbolu’yu Ziyaret Eden Turistlerin Demografik Özelliklerine Göre Turistik Ürünleri Algılama Durumu, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10 (2), 217-234.
 • Hui, T. K., Wan, D. Ve Ho, A. (2007). Tourists’ satisfaction, recommendation and revisiting Singapore, Tourism Management, 28, 965–975.
 • Kahraman, N. ve Türkay, O. (2006). Turizm ve Çevre, 5. Baskı, Ankara: Detay Yayıcılık.
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 5. Baskı, Ankara: Asil Yayınevi.
 • Kasap, S. A. (2011). The Impact of Economic and Social Development in Safranbolu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi
 • Kaya, O. (2006). Ölüm Turizmi: Gelibolu Yarımadası Tarihi Mili Parkı’nı Ziyaret Eden Turistlerin Ziyaret Motivasyonlarını Anlamaya Yönelik Bir Araştırma ve Sonuçları, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Kerimoğlu, E. ve Çıracı, H. (2006). İstanbul’da Uluslararası Ziyaretçilerin Memnuniyet Düzeyleri. İTÜ Dergisi, Mimarlık, Planlama, Tasarım, 5(1), 35-46.
 • Memmedov, İ. (2003). Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkelerinden Gelen Turistlerin Türkiye’yi Tercih Etme Sebepleri, Karşılaştıkları Sorunlar ve Beklentileri. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Mundt, J. (1990). Çevreye Duyarlı Turistin Ortaya Çıkışı-Alman Piyasasındaki Eğilim ve Gelişmeler, Turizm ve Çevre Konferansı, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yayını.
 • Nash, R., Thyne, M., ve Davies, S. (2006). An investigation into customer satisfaction levels in the budget and the Scottish Youth Hostels Association, Tourism Management 27, 525–532.
 • Özdemir, B ve Kınay, F. (2004). Yabancı Ziyaretçilerin Türk Mutfağına İlişkin Görüşleri: Antalya’yı Ziyaret Eden Alman ve Rus Turistler Üzerine Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 5-28.
 • Petrosillo, I., Zurluni, G., Corliano, M.E., Zaccarelli, N. ve Dadamo, M. (2007). Tourist perception of recreational environment and management in a marine protected area, Landscape and Urban Planning 79, 29–37.
 • Sawkar, K., Noronha, L., Ascarenhas, A., Chauhan, O.S. ve Saeed, S. (1998), Tourism and the Environment Case Studies on Goa, India, and the Maldives, Erişim Tarihi:21.12.2011, http://siteresources.worldbank.org/WBI/Resources/wbi37134.pdf,
 • STDB (2014). Safranbolu Turizm Danışma Bürosu resmi web sitesi, Erişim tarihi:23.11.2014, http://www.karabukkulturturizm.gov.tr
 • Şeker, D. Z., Alkan, M., Kutoglu, H., Akcın, H. ve Kahya,Y. (2010). Development of a GIS Based Information and Management System for Cultural Heritage Site; Case Study of Safranbolu, FIG Congress, Facing the Challenges – Building the Capacity Sydney, Australia.
 • Sudman, S. (1985). Applied sampling. Academic Press. ABD.
 • Truong, T. ve Foster, D. (2006). Using HOLSAT to evaluate tourist satisfaction at destinations:The caseof Australian holidaymakers in Vietnam, Tourism Management, 27, 842–855.
 • Türker, N. (2002). Konaklama İşletmelerinde Çevre Duyarlılığı: ”Konaklama İşletmeleri Yöneticilerinin Çevre Duyarlılığı Bakış Açısına Yönelik Bir Uygulama”, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Türker N. (2013). Host Community Perceptions of Tourism Impacts: A Case Study on the World Heritage City of Safranbolu, Turkey. Revista de Cercetare si Interventie Sociala, 43, 115-141
 • Türker N. ve Canbulat İ. (2008). Safranbolu - Tourism versus Conservation. The 4th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure, 438-446 UNESCO (2011). UNESCO resmi web sitesi, Erişim Tarihi:11.12.2011,
 • http://whc.unesco.org/en/list/614.
 • UNWTO (2011). United Nations World Tourism Organization. Tourism Highlights 2011, Erişim Tarihi: 20.12.2011, www.unwto.org/facts.
 • Ünlüönen, K. ve Tokmak, C. (2009). Topkapı Sarayına Gelen Ziyaretçilerin Taşıma Kapasitesi Algılamaları, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (2), 24-46.
 • Vehbi, B. O. ve Doratlı, N. (2009). Assessing the Impact of Tourism on the Physical Environment
 • of a Small Coastal Town: Girne, Northern Cyprus, European Planning Studies,18(9).
 • Wang, X, Zhang, J., Gu, C. ve Zhein, F. (2009). Examining Antecedents and Consequences of Tourist Satisfaction:A Structural Modeling Approach, Tsinghua Scıence And Technology, 14(3), 397-406.
 • Yu, L. ve Goulden, M. (2006). A Comparative analysis of International Tourists’ Satisfaction in Mongolia, Tourism Management, (27), 1331-1342.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Kemal Yaman
E-posta:

Bibtex @ { joiss123766, journal = {Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2147-7841}, address = {Karabük Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {}, pages = {84 - 102}, doi = {10.14230/joiss94}, title = {Perceptions of Foreign Tourists towards Environmental Pollution in Safranbolu}, language = {en}, key = {cite}, author = {Yaman, Kemal} } @ { joiss123766, journal = {Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2147-7841}, address = {Karabük Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {}, pages = {84 - 102}, doi = {10.14230/joiss94}, title = {Yabancı Turistlerin Safranbolu’daki Çevre Kirliliği Algısı}, language = {tr}, key = {cite}, author = {Yaman, Kemal} }
APA Yaman, K . (2015). Perceptions of Foreign Tourists towards Environmental Pollution in Safranbolu. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (5), 84-102. DOI: 10.14230/joiss94
MLA Yaman, K . "Perceptions of Foreign Tourists towards Environmental Pollution in Safranbolu". Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2015): 84-102 <http://dergipark.gov.tr/joiss/issue/10029/123766>
Chicago Yaman, K . "Perceptions of Foreign Tourists towards Environmental Pollution in Safranbolu". Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2015): 84-102
RIS TY - JOUR T1 - Yabancı Turistlerin Safranbolu’daki Çevre Kirliliği Algısı AU - Kemal Yaman Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.14230/joiss94 DO - 10.14230/joiss94 T2 - Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 84 EP - 102 VL - IS - 5 SN - 2147-7841- M3 - doi: 10.14230/joiss94 UR - http://dx.doi.org/10.14230/joiss94 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yabancı Turistlerin Safranbolu’daki Çevre Kirliliği Algısı %A Kemal Yaman %T Yabancı Turistlerin Safranbolu’daki Çevre Kirliliği Algısı %D 2015 %J Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2147-7841- %V %N 5 %R doi: 10.14230/joiss94 %U 10.14230/joiss94