Cilt 4, Sayı 2, Sayfalar 130 - 141 2015-02-06

Determination of the Factors Affecting Adjustment Levels of First Class Students at Elementary School
İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okula Uyum Düzeylerini Etkileyen Değişkenlerin İncelenmesi

Sibel Yoleri [1] , Hatice Merve Tanış [2]

336 330

In this research it is aimed to determine the adjustment of students who attend the first class at elementary school to school in terms of several variables. The study group of the research consists of 286 students (131 female, 155 male) who continue attending the first class of elementary school in 2013-2014 academic year, in the city center of Uşak. In the research, ‘Personal Information Form’ and ‘Walker-McConnell Scale of Social Competence and School Adjustment’ have been used as data collection tools. In the analysis of data, the t-test has been applied in the independent groups to determine whether the sampling group students’ scores of school adjustment differ according to the sex variable or not. For the evaluation of data identified as not showing normal distribution, Mann Whitney U test has been applied for paired comparison, Kruskal Wallis H test has been used for multiple comparisons. In the research, all the statistical processes have been evaluated bidirectionally and the level of significance has been accepted as .05. According to the results gathered from the research, a meaningful difference could not been identified in the level of students’ adjustment to school in terms of sex variable. At the end of the research, it is identified that the adjustment level of the students who have started school at the age of seven is higher than the ones who have started school at the age of five and the adjustment level of the students who have preschool education before the elementary school is higher than the ones who have not taken.
Bu araştırmada ilkokul birinci sınıfta öğrenim gören öğrencilerin çeşitli değişkenler açısından okula uyumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 öğretim yılında Uşak il merkezinde ilköğretim 1. sınıfa devam eden 286 (131 kız, 155 erkek) öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak “Kişisel Bilgi Formu” ve “Walker-McConnell Sosyal Yeterlik ve Okul Uyum Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde örneklem grubunu oluşturan öğrencilerin okula uyum puanlarının cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için bağımsız gruplarda t-testi kullanılmıştır. Normal dağılım göstermediği tespit edilen verilerin değerlendirilmesi amacıyla, ikili karşılaştırmalarda Mann Whitney U testi, çoklu karşılaştırmalarda Kruskal Wallis H testi kullanılmıştır. Araştırmada, tüm istatistiksel işlemler çift yönlü olarak sınanmış ve anlamlılık düzeyi .05 olarak kabul edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre cinsiyet değişkeni açısından öğrencilerin, okula uyum düzeylerinde anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Araştırma sonucunda okula 7 yaşında başlayanların uyum düzeyi 5 yaşında başlayanlara göre ve ilköğretim öncesinde okul öncesi eğitim alan öğrencilerin uyum düzeylerinin almayanlara göre yüksek olduğu tespit edilmiştir.
 • Arıkök, İ. (2001). Beş-altı yaş çocuklarında görsel algı eğitiminin okuma olgunluğuna olan etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Bekman, S. ve Gürselel, F. (2005). Doğru başlangıç ve Türkiye’de okul öncesi eğitim. TÜSİAD Yayınları.
 • Campbell, S.B. (2006). Maladjustment in preschool children: A developmental psychopathology perspective. In McCartney, K.,& Philips, D. (Eds.), Blackwell handbook of early childhood development, (pp. 358- 377). Malden, MA: Blackwell.
 • Cinkılıç, H. (2009). Okul öncesi eğitimin ilköğretim 1. sınıf öğrencilerinin okul olgunluğuna etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Çıkrıkçı, S. (1999). Ankara il merkezinde resmi banka anaokullarına devam eden 5-6 yaş çocuklarının okul olgunluğu ile aile tutumu arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Dağlı Yeşil, Ü. (2012). Çocukların ilkokul birinci sınıfa başlama yaşına göre üçüncü sınıf başarılarının incelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 33, 291-302.
 • Dinçer, Ç. (2005). “Çocukların yaşam değişikliklerine uyumu”. Okulöncesi eğitimde güncel konular içinde. (Yayına hazırlayanlar: A. Oktay ve Ö.P. Unutkan). İstanbul: Morpa Yayınları.
 • Doğan, S., Kelleci, M., Sabancıoğulları, S., ve Aydın, D. (2008). Bir ilköğretim okulunda öğrenim gören çocuklarda ruhsal uyum sorunları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 7(1), 47-52.
 • Ekinci, O. (2001). Okul öncesi eğitimin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin başarısına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
 • Ensar, F. ve Keskin, U. (2014). İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin okula uyumları üzerine bir inceleme. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(2), 459-477.
 • Entwisle, D.R. (1995). The role of schools in sustaining benefits of early childhood programs. The Future of Children, 5(3), 133-144.
 • Entwisle, D.R., ve Alexander, K.L. (1998). Facilitating the transition to first grade: The nature of transition and research on factors affecting it. The Elementary School Journal, 98, 351–364.
 • Erbay, E. (2008). Okul öncesi eğitim alan ve almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin sosyal becerilere sahip olma düzeyleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Erdoğan Işıkoğlu, N. ve Şimşek, C.Z. (2014). Birinci sınıfa başlayan çocukların, velilerin ve öğretmenlerin okula uyumlarının incelenmesi. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, 3(2), 62-70.
 • Erkan, S. ve Kırca, A. (2010). Okul öncesi eğitimin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazır bulunuşluklarına etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 94-106.
 • Erkan, S. (2011). Farklı sosyoekonomik düzeydeki ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazırbulunuşluklarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 186-197.
 • Esaspehlivan, M. (2006). Okul öncesi eğitim kurumlarına gitmiş ve gitmemiş 78 ve 68 aylık çocukların okula hazır bulunuşluklarının karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Gresham, F.M. ve Elliott, S.N. (1987). The relationship between adaptive behaviour and social skills: Issues in definition and assessment. Journal of Special Education, 21(9), 167-181.
 • Gresham, F.M. (2001). Assessment of Social Skills in Children and Adolescents, Handbook of Psychoeducational Assesment, Jac J. W. Andrews, Donald H. Saklofske and Henry L. Janzen (Edt.), California, USA: Akademic Press.
 • Gülay, H. (2011). Anasınıfına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların okula uyumlarının sosyal beceriler açısından incelenmesi. E-Journal of New World Sciences Academy, 6 (1), 139-146 (Turkish).
 • Gündüz, F., ve Çalışkan, M. (2013). 60-66, 66-72, 72-84 aylık çocukların okul olgunluk ve okuma yazma becerilerini kazanma düzeylerinin incelenmesi. Turkish Studies, 8(8), 379-398.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kawaguchi, D. (2011). Actual age at school entry, educational outcomes, and earnings. Journal of the Japanese and International Economies, 25, 64-80.
 • Kaytaz, M. (2005). Türkiye’de okulöncesi eğitimin fayda-maliyet analizi. İstanbul: Anne Çocuk Eğitim Vakfı Yayınları.
 • Kırca, A. (2007). Okul öncesi eğitimin ilköğretim birinci sınıf çocuklarının okula hazır bulunuşluklarına etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı, Ankara.
 • Küçük, A., Dolu, N., ve Erdoğan, H. (2009). İlköğretim öğrencilerinde yaş, cinsiyet ve sosyo-ekonomik seviye farklılıklarının dikkat düzeyine etkileri. Sağlık Bilimleri Dergisi, 18(1), 18-24.
 • Ladd, G.W. (1996). Shifting ecologies during the 5-7 year period: Predicting children's adjustment during the transition to grade school. In A. Sameroff & M. Haith (Eds.) The five to seven year shift: The age of reason and responsibility (363-386). Chicago, IL: University of Chicago Press.
 • Mangione, P.L. ve Speth, T. (1998). The transition to elementary school: a framework for creating early childhood continuity through home, school and community partnerships. Northwest Regional Educational Laboratory. Elementary School Journal, 98(4), 381-394.
 • Margetts, K. (2003). Children bring more to school than their backpacks: Starting school down under. Journal of European Early Childhood Education Research Monograph, 1, 5-14.
 • Mühlenweg, A., Blomeyer, D., Stichnoth, H., ve Laucht, M. (2012). Effects of age at school entry (ASE) on the development of non-cognitive skills: Evidence from psychometric data. Economics of Education Review, 31, 68-76.
 • Ogelman Gülay, H., ve Sarıkaya Erten, H. (2013). Okul öncesi eğitimi almış çocukların okula uyum düzeylerinin 5 ve 6 yaşta incelenmesi: İki yıllık boylamsal çalışma. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(7), 417-434.
 • Ogelman Gülay, H., ve Sarıkaya Erten, H. (2013). 5-6 yaş çocuklarının akran ilişkileri, okula uyum düzeyleri ve sosyal konumları arasındaki ilişkilerin izlenmesi. Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, 2(3), 26-46.
 • Oktay A., ve Unutkan Ö.P. (2005). İlköğretime hazır oluş ve okul öncesi eğitimle ilköğretimin karşılaştırılması. Erken çocuklukta gelişim ve eğitimde yeni yaklaşımlar içinde. Müzeyyen Sevinç (Ed.), , (s. 145-155). İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Oktay, A. (2007). Yaşamın sihirli yılları: okulöncesi dönem. (6. bs.). İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • Oktay, A. (2010). Okulöncesi eğitim ve ilköğretimin çocuğun yaşamındaki yeri ve önemi. A. Oktay (Ed.). İlköğretime hazırlık ve ilköğretim programları. (1. bs.). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Önder, A., ve Gülay, H. (2010). 5-6 yaş çocukları için okula uyum öğretmen değerlendirme ölçeğinin güvenirlik ve geçerlik çalışması. Uluslararası Online Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(2), 204-224.
 • Özbek, A. (2003). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden ve etmeyen çocukların ilköğretim birinci sınıfta sosyal gelişim açısından öğretmen görüşüne dayalı incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Özgenel, S. (1992). İlkokulun ilk günlerinde çocuk. Yaşadıkça Eğitim, 24, 5-9.
 • Öztürk, E. ve Uysal, K. (2013). İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin okuma-yazma süreçlerinin takvim yaşı yönünden karşılaştırılması. Turkish Studies, 8(8), 1041-1054.
 • Pehlivan, D. (2006). Okul öncesi eğitimi alan ve almayan öğrencilerin ilk okuma yazmaya geçiş sürecinin, öğretmen ve öğrenci görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Pianta, R.C. (1997). Adult-child relationship processes and early schooling. Early Education and Development, 8, 11-26.
 • Seven, S. (2011). Okula uyum öğretmen değerlendirmesi ölçeğinin geliştirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(1), 29-42.
 • Stipek, D. ve Byler, P. (2001). Academic achievement and social behaviors associated with age of entry into kindergarten. Journal of Applied Developmental Psychology, 22(2), 175-189.
 • Toluç, Z. (2008). İlköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre okul öncesi eğitim alan ve almayan öğrencilerin gelişim becerilerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • United Nations Children’s Fund, (UNICEF) (2012). School Readiness and Transitions. http://www.unicef.org/publications/files/CFS_School_Readiness_E_web.pdf adresinden 09.04.2014 tarihinde alınmıştır.
 • Uz Baş, A. (2003). İlköğretim 4. ve 5. sınıflarda okuyan öğrencilerin sosyal beceri ve okul uyumu ile depresyon düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Vandell, D.L., Nenide, L., ve Winkle, S.J.V. (2006). Peer relationships in early childhood. In McCartney, K., & Philips, D. (Eds.), Blackwell handbook of early childhood development (pp. 455- 470). Malden, MA: Blackwell.
 • Yavuzer, H. (2000). Eğitim ve gelişim özellikleriyle okul çağı çocuğu. (5. bs.). İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Yavuzer, H. (2010). Ana-Baba ve Çocuk. Remzi Kitabevi, 21. Basım, İstanbul.
 • Yeşil, D. (2008). Okul öncesi eğitim almış ve almamış öğrencilerin okula uyumlarının karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Yoleri, S. (2013). The effects behaviour problems in preschool children have on their school adjustment. Education, 134(2), 218-226.
 • Yoleri, S. (2014). Preschool children’s school adjustment: indicators of behaviour problems, gender, and peer victimisation. Education 3–13: International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education, 1-11.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Sibel Yoleri
E-posta:

Yazar: Hatice Merve Tanış
E-posta:

Bibtex @ { joiss123772, journal = {Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2147-7841}, address = {Karabük Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {4}, pages = {130 - 141}, doi = {10.14230/joiss82}, title = {Determination of the Factors Affecting Adjustment Levels of First Class Students at Elementary School}, language = {en}, key = {cite}, author = {Yoleri, Sibel and Tanış, Hatice Merve} } @ { joiss123772, journal = {Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2147-7841}, address = {Karabük Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {4}, pages = {130 - 141}, doi = {10.14230/joiss82}, title = {İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okula Uyum Düzeylerini Etkileyen Değişkenlerin İncelenmesi}, language = {tr}, key = {cite}, author = {Yoleri, Sibel and Tanış, Hatice Merve} }
APA Yoleri, S , Tanış, . (2015). Determination of the Factors Affecting Adjustment Levels of First Class Students at Elementary School. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 (2), 130-141. DOI: 10.14230/joiss82
MLA Yoleri, S , Tanış, . "Determination of the Factors Affecting Adjustment Levels of First Class Students at Elementary School". Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2015): 130-141 <http://dergipark.gov.tr/joiss/issue/10030/123772>
Chicago Yoleri, S , Tanış, . "Determination of the Factors Affecting Adjustment Levels of First Class Students at Elementary School". Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2015): 130-141
RIS TY - JOUR T1 - İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okula Uyum Düzeylerini Etkileyen Değişkenlerin İncelenmesi AU - Sibel Yoleri , Hatice Merve Tanış Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.14230/joiss82 DO - 10.14230/joiss82 T2 - Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 130 EP - 141 VL - 4 IS - 2 SN - 2147-7841- M3 - doi: 10.14230/joiss82 UR - http://dx.doi.org/10.14230/joiss82 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okula Uyum Düzeylerini Etkileyen Değişkenlerin İncelenmesi %A Sibel Yoleri , Hatice Merve Tanış %T İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okula Uyum Düzeylerini Etkileyen Değişkenlerin İncelenmesi %D 2015 %J Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2147-7841- %V 4 %N 2 %R doi: 10.14230/joiss82 %U 10.14230/joiss82