Yıl 2014, Cilt 4, Sayı 1, Sayfalar 20 - 44 2015-02-06

Comparison of Turkish and Hungarian Students’ Perceptions towards Peace
Türk ve Macar Üniversite Öğrencilerinin Barış Kavramına İlişkin Algılarının Karşılaştırılması

Hüseyin Vehbi İmamoğlu [1] , Gözde Bayraktar [2]

345 255

The purpose of this study is to determine and compare perceptions of students about peace who study at Turkish and Hungarian universities. To achieve this goal semi-structured interview is used. By qualitative research, in this study the term of peace, education of peace and the importance of peace in education are studied. The sample of the study is composed of 40 students of which 20 students from Faculty of Education at Sinop University and 20 students from Faculty of Pedagogy at Kaposvar University. Firstly, the term of peace and its education were evaluated in the study. In the next step, a questionnaire was developed in order to determine the perceptions of students toward peace. Besides, some interviews were conducted with students from Sinop University Faculty of Education and Kaposvar University Faculty of Pedagogy. These interviews were conducted using semi structured questionnaire which was prepared according to the specialist opinions. Questions including the meaning of peace, possibility of global peace, cultural or ethnical difference in the meaning of peace, requirements for sustainable and permanent peace, the reasons for the breakdown of peace, the threats for permanent peace, the opinion of university students about the importance of peace in their education, the views of students about the purpose of peace education, the ideas of students about the teaching methods and techniques, problems faced in education of peace according to the students were asked. Finally the results are compared and evaluated.
Bu çalışmanın amacı, Türk ve Macar Üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerin barış algısını tespit etmek ve karşılaştırmaktır. Bu amacı gerçekleştirebilmek için, nitel araştırma yaklaşımıyla barış kavramı, barış kavramının öğretilmesi/barış eğitimi ve eğitim programlarında barış kavramının yeriyle ilgili olarak, uzman görüşleri eşliğinde hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın kapsamını, kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemiyle belirlenmiş, Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinden 20 ve Macaristan Kaposvar Üniversitesi Pedagoji Fakültesinden 20 olmak üzere toplam 40 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada ilk olarak barış kavramının ne olduğu ve niçin öğretildiği soruları değerlendirilmiştir. Sonraki aşamada, öğrencilerin barış algısını belirlemek için bazı sorular tespit edilmiştir. Daha sonra öğrencilerin barış algısını ortaya koyabilmek için Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri ve Kaposvar Üniversitesi Pedagoji Fakültesi öğrencileriyle uzman görüşleri alınarak hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşme formu eşliğinde görüşmeler yapılmıştır. Araştırmada, öğrencilerle yapılan görüşmelerde; Barış nedir? Evrensel bir barış olabilir mi? Barış kavramının anlamlandırılmasında kültürel ya da etnik farklılıklar var mıdır? Sürdürülebilir ve kalıcı bir barış için neler gereklidir? Barışın bozulma sebepleri nelerdir? Barışı ne ya da neler tehdit eder? Üniversite öğrencilerinin, kendi öğretim programlarında barış kavramının yerine ilişkin görüşleri nelerdir? Üniversite öğrencilerinin, barış eğitiminin amaçlarına ilişkin görüşleri nelerdir? Üniversite öğrencilerinin, öğretim elemanlarının barış eğitiminde kullandıkları öğretim ve değerlendirme yöntem ve teknikleri hakkındaki düşünceleri nelerdir? Üniversite öğrencilerine göre barış eğitiminde karşılaşılan sorunlar nelerdir? gibi sorulara cevaplar aranmıştır. Daha sonra elde edilen bulgular karşılaştırılarak değerlendirmeye alınmıştır.
 • BM Antlaşması, (1997), BM Enformasyon Merkezi, Ankara.
 • Canpolat, Erdal, Kaya, Murat, Küçüktağ, İbrahim, (2010). “Öğretmen Adaylarının Değer Algısı”, 9. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (20-22 Mayıs 2010), Elazığ, Ss.1123- 1126.
 • Coşkun Keskin, Sevgi ve Keskin, Yusuf, (2009). “Cumhuriyet Dönemi İlkokul (İlköğretim 1. Kademe) Sosyal Bilgiler Ve Onun Kapsamına Giren Ders Programlarında Bir Değer Olarak “Barış”In Yeri”, Değerler Eğitimi Dergisi, Cilt: 7, No: 17, Ss. 69-92.
 • Çelik, Ayşe Betül, (2009). “Etnik Çatışmaların Çözümünde Siyaset Bilimi Ve Uyuşmazlık Çözümü Yaklaşımları”, Ed.: Nimet Beriker, Çatışmadan Uzlaşmaya: Kuramlar, Süreçler Ve Uygulamalar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay., İstanbul, Ss. 163-189.
 • Deveci, Handan Ve Ay, Tuğba Selanik, (2009). “İlköğretim Öğrencilerinin Günlüklerine Göre Günlük Yaşamda Değerler”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Volume 2/6, Ss. 167-181.
 • Doğanay, Ahmet, (2009). Değerler Eğitimi, Cemil Öztürk (Ed.), Sosyal Bilgiler Öğretimi İçinde (225-256), Ankara: Pegem Akademi Yay.
 • Ergün, Mustafa, (1994). Eğitim Sosyolojisine Giriş (Eğitim Ve Toplum), Ankara: Ocak Yay.
 • Fountain, Susan, (1999). Peace Education İn Unıcef, Working Paper Education Section Programme Division Unıcef, New York, Usa.
 • Gay, L. R. (1987). Educational Research, Columbus: Merrill Publishing Company.
 • Heaven, Patrick, Rajab, Devi, Ray, John J., (1985) “Patriotism, Racism And The Disutulity Of Ethnocentrism Concept”, The Journal Of Social Psygholohy, 125 (2), Ss. 181-185.
 • Harrıs, Ian M. Ve Morrıson, Mary Lee, (2003). Peace Education, 2. Edition, Mcfarland Company Publishers, North Carolina, Usa.
 • Kant, Immanuel, (2010). Toward Perpetual Peace: A Philosophical Sketch (1795), Published By Slought Foundation, Philadelphia And The Syracuse University Humanities Center.
 • Kamaraj, Işık Ve Aktan Kerem, Ebru, (2006). “Erken Çocukluk Dönemi ‘Barış’ Değerine Evrensel Bir Bakış I”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 19, Denizli, Ss. 93-104.
 • Karakılçık, Yusuf, (2008). “Bölgesel Su Anlaşmazlıklarının Küresel Çatışmaya Dönüşme Riski: Fırat Ve Dicle Örneği”, Uluslararası Hukuk Ve Politika, Cilt: 4, No: 16, Ss.19-56.
 • Karaman Kepenekçi, Yasemin, (2010). “Üniversite Öğrencilerinin Ulusal Ve Uluslararası Barışa İlişkin Görüşleri”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt: 43, Sayı: 2, Ss. 27-49.
 • Kvale, S. (1996). Inter Views: An Introduction To Qualitative Research Interviewing, Thousand Oaks, Ca: Sage.
 • Lanternari, Vittorio, (1980). “Ethnocentrism And Ideology”, Etnic And Racial Studies, Volume: 3, Number: 1.
 • Melone, Sandra D., Terzis, Georgios Ve Beleli, Ozsel, (2002). “Kriz Dönüşümünde Medyadan Faydalanmak: Temel Deneyimler”, Berghof Research Center For Constructive Conflict Management, Berlin, Germany.
 • Öğretmen Ve Gençlik Çalışanları İçin Barış Eğitimi Rehberi, (2011). Haz.: Ömür Yılmaz, Çev.: Anıl Işık, Ateş Matbaası, Kadından Yaşama Destek Derneği, Lefkoşa, Kıbrıs.
 • Özbek, Ferhat, (2004). “Geleneksel Toplumlar Ve Güven Bağlamında Etnosentrik Eğilim İlişkisi”, Akademik Bakış (Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi), Sayı: 3, Ss. 1-8.
 • Patton, M. Q. (1990). Qualitative Evaluation And Research Methods, (2. Edition), Sage Publications, London.
 • Pehlivan, Muhammed Seyid, (2009). Gelir Dağılımı Eşitsizliğine Devletin Müdahale Araçları: Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Örneği, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardım Uzmanlık Tezi, Ankara.
 • Sertel, J. M. Ve Kurt, G. (2004). Winpeace Barış Eğitimi Barış Bireyde Başlar, Ekspres Basım, İstanbul.
 • Wiersma, W. (1995). Research Methods İn Education: An Introduction, (6. Edition), Mass: Allyn And Bacon, Boston.
 • Yıldırım, A. Ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, (6. Baskı), Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Yılmaz, Hüseyin, (2001). “Toplumsal Barışa Katkısı Açısından Yaygın Din Eğitimi Kurumları”, C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 2, Ss. 1-26.
 • http://tr.wikipedia.org/wiki/Etnosentrizm, adresinden 15.04.2013 tarihinde edinilmiştir.
 • http://www.kutsalkitap.com/kkitap/, adresinden 15.04.2013 tarihinde edinilmiştir.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hüseyin Vehbi İmamoğlu

Yazar: Gözde Bayraktar

Bibtex @ { joiss123780, journal = {Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2147-7841}, address = {Karabük Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {4}, pages = {20 - 44}, doi = {10.14230/joiss67}, title = {Türk ve Macar Üniversite Öğrencilerinin Barış Kavramına İlişkin Algılarının Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {İmamoğlu, Hüseyin Vehbi and Bayraktar, Gözde} }
APA İmamoğlu, H , Bayraktar, . (2015). Türk ve Macar Üniversite Öğrencilerinin Barış Kavramına İlişkin Algılarının Karşılaştırılması. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 (1), 20-44. DOI: 10.14230/joiss67
MLA İmamoğlu, H , Bayraktar, . "Türk ve Macar Üniversite Öğrencilerinin Barış Kavramına İlişkin Algılarının Karşılaştırılması". Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2015): 20-44 <http://dergipark.gov.tr/joiss/issue/10031/123780>
Chicago İmamoğlu, H , Bayraktar, . "Türk ve Macar Üniversite Öğrencilerinin Barış Kavramına İlişkin Algılarının Karşılaştırılması". Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2015): 20-44
RIS TY - JOUR T1 - Türk ve Macar Üniversite Öğrencilerinin Barış Kavramına İlişkin Algılarının Karşılaştırılması AU - Hüseyin Vehbi İmamoğlu , Gözde Bayraktar Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.14230/joiss67 DO - 10.14230/joiss67 T2 - Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 20 EP - 44 VL - 4 IS - 1 SN - 2147-7841- M3 - doi: 10.14230/joiss67 UR - http://dx.doi.org/10.14230/joiss67 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türk ve Macar Üniversite Öğrencilerinin Barış Kavramına İlişkin Algılarının Karşılaştırılması %A Hüseyin Vehbi İmamoğlu , Gözde Bayraktar %T Türk ve Macar Üniversite Öğrencilerinin Barış Kavramına İlişkin Algılarının Karşılaştırılması %D 2015 %J Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2147-7841- %V 4 %N 1 %R doi: 10.14230/joiss67 %U 10.14230/joiss67
ISNAD İmamoğlu, Hüseyin Vehbi , Bayraktar, Gözde . "Türk ve Macar Üniversite Öğrencilerinin Barış Kavramına İlişkin Algılarının Karşılaştırılması". Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 / 1 (Şubat 2015): 20-44. http://dx.doi.org/10.14230/joiss67