Yıl 2013, Cilt 3, Sayı 1, Sayfalar 17 - 26 2015-02-06

Analysis of the Memory Improvement of the Children Two Years After They Were Applied Memory Training at the Age of Six
Altı Yaşında Bellek Eğitimi Verilen Çocukların İki Yıl Sonraki Bellek Gelişimlerinin İzlenmesi

Arzu Özyürek [1]

330 254

In the current study, the children at the age of six who are attending preschool education institution where applied memory training program. Two years later, the impact of this program was analyzed on children’s memory improvement The sampling group has been taken 40 children (example n:20, control n:20). In the study, Children’s Memory Scale (CMS), developed by Morris Cohen (1997) was used. Six age years and eigth age years children’s points of learning, delayed recognition, visual and verbal short and long terms memories and general memory index have been compared. Mann Whitney-U Test and Wilcoxon Signed Rank Test were used in the analysis of the data. As a conclusion; it was found that example group’s delayed recognition, visual and verbal short and long terms memories and general memory indexes points were higher than control group’s CMS points.
Bu çalışmada; okul öncesi eğitim kurumuna devam eden, altı yaşındaki çocuklara uygulanan bellek eğitim programının, uygulamadan iki yıl sonra çocukların bellek gelişimine katkısı incelenmiştir. Çalışma grubu, 20 deney 20 kontrol olmak üzere 40 çocuktan oluşmuştur. Ölçme aracı olarak, Cohen (1997) tarafından geliştirilen Çocuklarda Bellek Süreçlerini Değerlendirme Ölçeği (Children’s Memory Scale) kullanılmıştır. Çocukların altı ve sekiz yaşında öğrenme, ertelenmiş tanıma, görsel ve sözel kısa süreli ve uzun süreli bellek, genel bellek indeks puanları karşılaştırılmıştır. Verilerin analizinde, Mann Whitney-U Testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. Sonuç olarak; deney grubu ertelenmiş tanıma, görsel ve sözel kısa süreli ve uzun süreli bellek, genel bellek indeksleri izleme testi puanlarının, kontrol grubunun aynı puanından yüksek olduğu saptanmıştır.
 • Alloway, T. P., Gathercole, S. E. & Pıckerıng, S. J. (2006). Verbal and Visuospatial Short-Term and Working Memory in Children:Are They Separable?, Child Development, 77(6):1698- 1716.
 • Aral, N., Baran, G., Bulut, Ş. ve Çimen, S. (2000). Çocuk Gelişimi 1, İstanbul:Ya-Pa Yayıncılık.
 • Arıkök, İ. (2001). Beş-Altı Yaş Çocuklarında Görsel Algı Eğitiminin Okuma Olgunluğuna Olan Etkisinin İncelenmesi (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ashcraft, M. H. (2002). Cognition, New Jersey: Prentice Hall.
 • Başaran, N. (2006). Erken Öğrenme Becerilerini Değerlendirme Aracının Tokat Örnekleminde 48-66 Aylık Türk Çocuklarına Uyarlanması (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Baylıss, D.M. & Jarrold, C. (2005). Mapping The Developmental Constraints On Working Memory Span Performance, Developmental Psychology, 41(4):79-597.
 • Beuscher E, Roebers C. M. & Schneider, W. (2005). Children's Memory for Educational Television Programs, Psychologıe in Erzıehung Und Unterrıcht, 52(1):51-65.
 • Burrıngton, B. (2006). What Children Never Forget, Scholastic Parent & Child. 11 Ekim 2008 tarihinde http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=19&hid= 17&sid=179dd106-1ab3- 4732-ae36-1597f0d2cc86%40sessionmgr9 adresinden erişildi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2003).Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum, (Geliştirilmiş 3.Baskı), Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • CampbelL, S. (2007). Strategies for General Memory Development. 17. Haziran 2008 tarihinde http://www.articlesbase.com/self-help-articles/strategies-for-general-memory- development-242933.html adresinden erişildi.
 • Cohen, J. M. (1997). Children’s Memory Scale, Manual, San Antonio: The Psychological Corporation, Harcourt Brace&Company.
 • Eggen, P. & Kauchak, D. (2001). Educational Psychology, Windows on Clasrooms, (5th Edition), Ohio: Merrill Prentice Hall.
 • Görener, Ö. (2006). Beş-Altı Yaş Grubu Çocuklarda Yapılandırılmış Görsel Sanat Eğitiminin Görsel Algılamaya Etkisinin İncelenmesi (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi).Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Güneş, F. (2002). Çocuklarda Bellek Geliştirme, Çoluk Çocuk Aylık Anne Baba Eğitimci Dergisi, 20:8–11.
 • Kaymak, S. (1995). Yuvaya Giden Beş Yaşındaki Çocuklarla Dikkat Toplama Çalışmaları (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kızbes, Y. ve Karakaş, S. (2008). Çocuklarda Bilgi İşlemedeki Üst İşlemlerin Yaşa Bağlı Değişimi, Türk Psikiyatri Dergisi, 19(3):257-265.
 • Köknel, Ö. (2003). Akıl ile Düşünce Gücü, İstanbul: Altın Kitaplar Yayınları.
 • Munger, T. (2004). Children’s Memories of Happy and Sad Stories. 07 Ağustos 2011 tarihinde http://www.anselm.edu/internet/psych/theses/2005/munger/ mainpage.html adresinden erişildi.
 • NICHD Early Child Care Research Network. (2005). Predicting Individual Differences in Attention, Memory, and Planning in First Graders From Experiences at Home, Child Care, and School, Developmental Psychology, 41(1):99-114.
 • Ornstein, A. P. & Haden, A. C. (2001).Memory Development or The Development of Memory?, Amerikan Psychological Society, 10(6):202-205.
 • Ornstein, A. P., Haden, A. C. & Hedrıck, M. A. (2004). Learning to Remember: Social- Communicative Exchanges and The Development of Children’s Memory Skills, Developmental Review, 24(4):374-395.
 • Ömeroğlu, E. ve Kandır, A. (2005). Bilişsel Gelişim, İstanbul: Morpa Yayınları.
 • Özmen, S. K. (2004). Okul Öncesi Dönemdeki (Beş Yaş) Çocuklarla Dikkat Toplama Çalışmaları, Gazi Üniversitesi XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, Bildiriler, Cilt III, 1837-1847.
 • Özyürek, A. (2009). Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden Altı Yaş Grubu Çocukların Bellek Gelişimine Bellek Eğitiminin Etkisinin Incelenmesi İncelenmesi (Basılmamış Doktora Tezi). Gazi Üni. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Picard, D. & Monnier, C. (2009). Short-Term Memory for Spatial Configuration in The Tactile Modality: A Comparison With Vision, Memory, 17(8):789-801.
 • Rıggs, K. J., Mctaggart, J., Sımpson, A. et al. (2006). Changes in The Capacity of Visual Working Memory in 5- To 10-Year-Olds, Journal of Experimental Child Psychology, 95:18-26.
 • Schaffer, H. R. (2004). Introducing Child Psychology, UK Blackwell Publishing.
 • Schneider, W. (2004). Memory Development in Childhood, Childhood Cognitive Development. in U. Goswami (Ed.), USA: Blackwell Publishing Ltd.
 • Selçuk Z. (2000). Gelişim ve Öğrenme, Ankara: Nobel Yayınları.
 • Sluzenskı, J., Newcombe, N. S. & Kovacs, S. L. (2006). Binding, Relational Memory, and Recall Of Naturalistic Events: A Developmental Perspective, Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 32(1):89-100.
 • Smıth, P. K., Cowie, H. & Blades, M. (2003). Understanding Children’s Development (4th Ed.) UK Blackwell Publishing.
 • Sözen, D. (2005). SBST Sözel Bellek ve WMS Görsel Bellek Testleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, İstanbul Ticaret Üni. Fen Bilimleri Dergisi, 8(2): 73-83.
 • Şendurur, Y. ve Akgül Barış, D. (2002). Müzik Eğitimi Ve Çocuklarda Bilişsel Başarı, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1):165-174.
 • Tezel Şahin, F. ve Özyürek, A. (2010). Anne Baba Eğitimi ve Okul Öncesinde Aile Katılımı, İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Toker Türkmenoğlu, E. (1994). Altı Yaş Yuva Çocuklarında Kısa Süreli Bellek Gelişimine Bellek Eğitiminin Etkisinin İncelenmesi (Basılmamış Bilim Uzmanlığı Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Ünal, F. (2007). Anasınıfına Devam Eden Çocukların Kısa Süreli Bellek Gelişimine Bellek Eğitiminin Etkisinin İncelenmesi, Mesleki Eğitim Dergisi, 9(18):253-267.
 • Walker, N. E. (2002). Forensic Interviews of Children: The Components of Scientific Validity and Legal Admissibility. Law and Contemporary Problems, 65(1):149-178, 07 Ağustos 2011 tarihinde http://www.law.duke.edu/ journals/lcp adresinden erişildi.
 • Wood, D. (2003). Çocuklarda Düşünme ve Öğrenme (M.Özünlü Çev.), Ankara: Doruk Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Arzu Özyürek
E-posta:

Bibtex @ { joiss123796, journal = {Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2147-7841}, address = {Karabük Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {3}, pages = {17 - 26}, doi = {10.14230/joiss26}, title = {Altı Yaşında Bellek Eğitimi Verilen Çocukların İki Yıl Sonraki Bellek Gelişimlerinin İzlenmesi}, key = {cite}, author = {Özyürek, Arzu} }
APA Özyürek, A . (2015). Altı Yaşında Bellek Eğitimi Verilen Çocukların İki Yıl Sonraki Bellek Gelişimlerinin İzlenmesi. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 (1), 17-26. DOI: 10.14230/joiss26
MLA Özyürek, A . "Altı Yaşında Bellek Eğitimi Verilen Çocukların İki Yıl Sonraki Bellek Gelişimlerinin İzlenmesi". Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (2015): 17-26 <http://dergipark.gov.tr/joiss/issue/10033/123796>
Chicago Özyürek, A . "Altı Yaşında Bellek Eğitimi Verilen Çocukların İki Yıl Sonraki Bellek Gelişimlerinin İzlenmesi". Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (2015): 17-26
RIS TY - JOUR T1 - Altı Yaşında Bellek Eğitimi Verilen Çocukların İki Yıl Sonraki Bellek Gelişimlerinin İzlenmesi AU - Arzu Özyürek Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.14230/joiss26 DO - 10.14230/joiss26 T2 - Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 26 VL - 3 IS - 1 SN - 2147-7841- M3 - doi: 10.14230/joiss26 UR - http://dx.doi.org/10.14230/joiss26 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Altı Yaşında Bellek Eğitimi Verilen Çocukların İki Yıl Sonraki Bellek Gelişimlerinin İzlenmesi %A Arzu Özyürek %T Altı Yaşında Bellek Eğitimi Verilen Çocukların İki Yıl Sonraki Bellek Gelişimlerinin İzlenmesi %D 2015 %J Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2147-7841- %V 3 %N 1 %R doi: 10.14230/joiss26 %U 10.14230/joiss26