Yıl 2018, Cilt 15, Sayı 1, Sayfalar 76 - 85 2018-02-09

TÜRKİYE’DE SİYAH ALACA SIĞIR POPULASYONLARINDA SÜT VE DÖL VERİMİ

Serdar Genç [1] , Mehmet İhsan Soysal [2]

60 170

Çalışmada Türkiye’de yetiştirilmekte olan Siyah Alaca süt sığırlarının süt ve döl verim kayıtları değerlendirilmiştir. Bu amaçla Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği’ne bağlı işletmelere ait 1992-2012 yıllarının ait verileri kullanılmıştır. Çalışmada, 10 ilden seçilen 194408 laktasyon kaydı değerlendirilmiş olup 305 gün süt verimi (305 GSV), laktasyon süresi (LS), kuruda kalma süresi (KKS) ve buzağılama aralığı (BA) parametreleri incelenmiştir. Çalımada doğum yılı, laktasyon sırası, buzağılama ayı, il ve buzağılama yaşının 305 GSV, LS, KKS ve BA’na etkileri ve aralarındaki ilişkiler incelenmiştir. Çalışmada 305 GSV, LS, KKS ve BA ilişkin ortalamalar sırasıyla 6010±3,480, 364,33±0,184, 61,78±0,067 ve 416,59±0,270 olarak bulunmuştur.

Sonuç olarak, doğum yılı, laktasyon sırası, buzağılama ayı, il ve buzağılama yaşının 305 GSV, LS, KKS ve BA üzerine etkisi istatistik olarak önemli bulunurken (p<0,01), laktasyon sırasının BA üzerine etkisi önemsiz bulunmuştur. Çalışmada değerlendirilen illerde Siyah Alaca sığır populasyonlarında 305 GSV bakımından yıllara göre bir artış görülmekle birlikte LS, KKS ve BA bakımından yıllar arasında farklılık tespit edilmiştir (p<0,01). Çalışma sonuçlarının Siyah Alaca süt sığırları üzerine yapılacak ıslah ve seleksiyon çalışmalarına katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

Siyah Alaca, 305 gün süt verimi, laktasyon süresi
  • Alpan, O. 1999. Sığır Yetiştiriciliği ve Besiciliği. Medisan Yayınları, Şahin Matbaası, No: 4, 184 s, Ankara. Amimo, J.O., Mosi, R.O., Wakhungu, J.W., Muasya, T.K. and Inyangala. B.O. 2006. Phenotypic and Genetic Parameters of Reproductive Traits for Ayrshire Cattle on Large-Scale Farms in Kenya. Livestock Research for Rural Development, 18 (10). Anonim, 2008. Türkiye Süt Sektörünün Değerlendirilmesi 2008 Yılı ve Sonrası Beklentiler. Türkiye Ziraat Odaları Birliği. http://www.tzob.org.tr/Portals/0/.../docs/sut_sek_deg_ rapor_nisan_2008.pdf (20.09.2014) Anonim, 2013. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), http://www.kalkinma.gov.tr/ Pages/KalkinmaPlanlari.aspx, Karar No:1041, Karar Tarihi: 02.07.2013, (20.09.2014). TÜİK, 2014. Türkiye İstatistik Kurumu, Hayvancılık İstatistikleri. http://www.tuik.gov.tr/PreTabloArama.do, (20.09.2014). FAO, 2014. Food and Agriculture Organization of The United Nations. http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/download/Q/QA/E, (20.09.2014). Atashi, H., Javad, Z.M., Bagher Sayyadnejad, M. and Akhlaghi, A. 2012. Trends in the Reproductive Performance of Holstein Dairy Cows in Iran. Trop. Anim. Health Prod., 44: 2001–2006. Atıl, H., Khattab, S.A. and Yakupoğlu, Ç. 2001. Genetic Analysis for Milk Traits in Different Herds of Holstein Freisian Cattle in Turkey. On Line Journal of Biological Sciences, 1 (8): 737-741. Bakır, G., Kaygisiz, A. and Çilek, S. 2009. Milk Yield of Holstein Cattle Reared at Tahirova State Farm in Balikesir Province in Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 8 (11): 2369-2374, ISSN: 1680-5593. Banos, G., Coffey, M.P., Veerkamp, R.F., Berry, D.P. and Wall, E. 2012. Merging and Characterising Phenotypic Data on Conventional and Rare Traits from Dairy Cattle Experimental Resources in Three Countries. Animal, 6(7): 1040–1048. Bastin, C., Soyeurt, H. and Gengler, N. 2013. Genetic Parameters of Milk Production Traits and Fatty Acid Contents in Milk for Holstein Cows in Parity 1 – 3. J. Anim. Breed. Genet. 130 (2013):118-127, ISSN 0931-2668. Boğokşayan, H. ve Bakır, G. 2013. Ceylanpınar Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların Ömür Boyu Verim Performanslarının Belirlenmesi. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 44 (1): 75-81. Cilek, S. 2009. Reproductive Traits of Holstein Cows Raised at Polatli State Farm in Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 8 (1): 1-5. Duru, S., Kumlu, S. and Tuncel, E. 2012. Estimation of Variance Components and Genetic Parameters for Type Traits and Milk Yield in Holstein Cattle. Turk. J. Vet. Anim. Sci; 36(6): 585-591. Düzgüneş, O., Akman, N. ve Eliçin, A. 2012. Hayvan Islahı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, 5. Baskı, Yay. No:1599, Ders Kitabı 551, Ankara. Ertuğrul, O., Orman, M.N. ve Güneren, G. 2002. Holstain Irkı İneklerde Süt Verimine Ait Bazı Genetik Parametreler. Turk J Vet Anim. Sci., 26: 463-469. Galiç, A. ve Kumlu, S. 2012. Türkiye’de Yetiştirilen Siyah Alacaların Kontrol Günü Süt Verimlerine Ait Genetik Parametre Tahmininde Şansa Bağlı Regresyon Modelinin Kullanımı. Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 18 (5): 719-724. Hossein-Zadeh, N.G. 2011a. Genetic Parameters and Trends for Calving Interval in The First Three Lactations of Iranian Holsteins. Trop. Anim. Health Prod., 43: 1111-1115. Hossein-Zadeh, N.G. 2011b. Estimation of Genetic and Phenotypic Relationships Between Age at First Calving and Productive Performance in Iranian Holsteins. Trop Anim Health Prod., 43: 967–973. Hossein-Zadeh, N.G. 2012a. Genetic Parameters and Trends for Lactation Length in The First Three Lactations of Holstein Cows. Archiv Tierzucht, 55 (6): 533-539. Hossein-Zadeh, N.G. 2012b.Estimation of Genetic Parameters and Trends for Energy-Corrected 305-D Milk Yield in Iranian Holsteins. Archiv Tierzucht. 55 (5): 420-426, ISSN 0003-9438. Katok, N. and Yanar, M. 2012. Milk Traits and Estimation of Genetic, Phenotypic and Environmental Trends for Milk and Milk Fat Yields in Holstein Friesian Cows. International Journal of Agriculture & Biology, 14(2):311–314, ISSN Online: 1814–9596. Kaygısız, A. 2013. Estimation of Genetic Parameters and Breeding Values for Dairy Cattle Using Test-Day Milk Yield Records. The Journal of Animal & Plant Sciences, 23(2): 345-349. Keskin, İ. ve Boztepe, S. 2011. Siyah Alaca Sığırlarda Kısmi Süt Verimlerinden Yararlanılarak 305 Günlük Süt Veriminin Tahmini. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(1):1-7. Khorshidie, R., Shadparvar, A.A., Hossein-Zadeh, N.G. and Shakalgurabi, S.J. 2012. Genetic Trends for 305-Day Milk Yield and Persistency in Iranian Holsteins. Livestock Science, 144: 211–217. Kumlu, S. 2000. Damızlık ve Kasaplık Sığır Yetiştirme. Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Yayınları, No:3, 166s, Antalya. Kumlu, S. and Akman, N. 1999. Milk Yield and Reproductive Traits of Holstein Friesian Breeding Herds in Turkey. Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg., 39 (1): 1-15. Kurt. S., Ugur, F. and Savaş, T. and Sağlam, M. 2005. Milk Production Characteristics of Holstein Friesian Cattle Reared in The Tahirova State Farm Located in Western Anatolia. Indian Journal of Dairy Science, 58 (1): 62-64. Melendez, P. and Pinedo, P. 2007. The Association Between Reproductive Performance and Milk Yield in Chilean Holstein Cattle. J. Dairy Sci., 90: 184-192. Mendeş, M. 2005. How many Samples are Enough When Data are Unbalanced. A.Ü.Z.F. Tarım Bilimleri Derg., 11(2): 184-188. Moore, R.K., Kennedy, B.W., Schaeffer. L.R. and Moxley, J.E. 1990. Relationships Between Reproduction Traits, Age and Body Weight at Calving, and Days Dry in First Lactation Ayrshires and Holsteins. J.Dairy Sci., 73: 835-842. Oudah, E.Z.M. and Zainab, A.K. 2010. Genetic Evaluatıon for Friesan Cattle in Egypt Using Single-Trait Animal Model. J. Animal and Poultry Production, Mansoura University, 1 (9): 371-381. Özçelik, M. ve Arpacık, R. 2000. Siyah Alaca Sığırlarda Laktasyon Sayısının Süt ve Döl Verimine Etkisi. Turk J. Vet. Anim. Sci., 24: 39-44. Pirzada, R. 2011. Estimation of Genetic Parameters and Variance Components of Milk Traits in Holstein-Friesian and British-Holstein Dairy Cows. Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 17 (3): 463-467. Sheskin, D.J. 2004. Hand Book of Parametric and Nonparametric Statistical Procedures 3rd ed. Chapman and Hall/CRC, Boca Raton, FL 1193p. Soysal, M.İ. 2005. Hayvan Islahının Genetik Prensipleri. Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Yayın No: 48, Ders Notu No:40. 314s. Tekirdağ Soysal, M.İ., Sarıkaya, S., Balkan, H. ve Soysal, İ.S. 2011. Süt Sığırcılığı Notları. 264s. Tekirdağ. Şahin, A. 2009. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne Bağlı İşletmelerde Yetiştirilen Farklı Sığır Irklarının Süt ve Döl Verim Özelliklerine ait Genotipik ve Fenotipik Parametre Tahmini. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Ana Bilim Dalı. (Doktora Tezi) Tokat. Şahin, A. ve Ulutaş, Z. 2010. Tahirova Tarım işletmesindeki Siyah Alaca İneklerin Süt ve Döl Verimi Özelliklerinin Genetik Parametreleri. Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 16 (6): 1051-1056. Şahin, A. ve Ulutaş, Z. 2011. Tahirova Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca İneklerin Süt ve Döl Verim Özelliklerini Etkileyen Bazı Çeveresel Faktörler. Anadolu Tarım Bilim Dergisi, 26(2):156-168. Şahin, A. ve Ulutaş, Z. 2012. Polatlı Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca İneklerde Süt ve Döl Verim Özellikleri. Anadolu Tarım Bilim Dergisi, 25(3):202-212. Tekerli, M and Kocak, S. 2009. Relationships Between Production and Fertility Traits in First Lactation and Life Time Performances of Holstein Cows Under Subtropical Condition. Archiv Tierzucht, 52 (4): 364-370, ISSN: 0003-9438. Tiezzi, F., Pretto, D., Marchi, M.D., Penasa, M. and Cassandro, M. 2013. Heritability and Repeatability of Milk Coagulation Properties Predicted by Mid-İnfrared Spectroscopy During Routine Data Recording, and their Relationships with Milk Yield and Quality Traits. Animal, 7(10): 1592–1599. Toghiani, S. 2012. Genetic Relationships Between Production Traits and Reproductive Performance in Holstein Dairy Cows. Archiv Tierzucht, 55 (5): 458-468, ISSN 0003-9438. Tukey, J.W. 1953. The Problem of Multiple Comparisions. Departmen of Statistics. Princeton University, Princeton, NJ. Unpublished paper. Usman, T., Guo, G., Suhail, S.M., Qureshi, M.S. and Wang, Y. 2012. Esmation of Genetic Parameters of Reproductive and Milk Yield Traits Using Multiple-Trait Animal Model in Holstein Under Subtropical Conditions. Journal of Animal and Veterinary Advances, 11 (17): 3132-3139, ISSN: 1680-5593. Yousefi-Golverdi, A., Hafezian, H., Chashnidel, Y. and Farhadi, A. 2012. Genetic Parameters and Trends of Production Traits in Iranian Holstein Population. African Journal of Biotechnology, 11(10): 2429-2435. Zavadilová, L. and Zink, V. 2013. Genetic Relationship of Functional Longevity with Female Fertility and Milk Production Traits in Czech Holsteins. Czech J. Anim. Sci., 58, (12): 554–565.
Konular Fen
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Serdar Genç
Kurum: Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Kırşehir, Türkiye
Ülke: Turkey


Yazar: Mehmet İhsan Soysal
Kurum: Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Tekirdağ, Türkiye
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { jotaf305033, journal = {Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-7050}, eissn = {2146-5894}, address = {Namık Kemal Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {15}, pages = {76 - 85}, doi = {}, title = {TÜRKİYE’DE SİYAH ALACA SIĞIR POPULASYONLARINDA SÜT VE DÖL VERİMİ}, key = {cite}, author = {Genç, Serdar and Soysal, Mehmet İhsan} }
APA Genç, S , Soysal, M . (2018). TÜRKİYE’DE SİYAH ALACA SIĞIR POPULASYONLARINDA SÜT VE DÖL VERİMİ. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 15 (1), 76-85. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jotaf/issue/35312/305033
MLA Genç, S , Soysal, M . "TÜRKİYE’DE SİYAH ALACA SIĞIR POPULASYONLARINDA SÜT VE DÖL VERİMİ". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 15 (2018): 76-85 <http://dergipark.gov.tr/jotaf/issue/35312/305033>
Chicago Genç, S , Soysal, M . "TÜRKİYE’DE SİYAH ALACA SIĞIR POPULASYONLARINDA SÜT VE DÖL VERİMİ". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 15 (2018): 76-85
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE SİYAH ALACA SIĞIR POPULASYONLARINDA SÜT VE DÖL VERİMİ AU - Serdar Genç , Mehmet İhsan Soysal Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 76 EP - 85 VL - 15 IS - 1 SN - 1302-7050-2146-5894 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi TÜRKİYE’DE SİYAH ALACA SIĞIR POPULASYONLARINDA SÜT VE DÖL VERİMİ %A Serdar Genç , Mehmet İhsan Soysal %T TÜRKİYE’DE SİYAH ALACA SIĞIR POPULASYONLARINDA SÜT VE DÖL VERİMİ %D 2018 %J Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1302-7050-2146-5894 %V 15 %N 1 %R %U
ISNAD Genç, Serdar , Soysal, Mehmet İhsan . "TÜRKİYE’DE SİYAH ALACA SIĞIR POPULASYONLARINDA SÜT VE DÖL VERİMİ". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 15 / 1 (Şubat 2018): 76-85.