İndüksiyon Uygulanan Primipar Gebelere Travayda Verilen Eğitim İle Dinletilen Müziğin Doğum Sürecine Etkisi

Candan Ersanlı Kaya [1] , Nuran KÖMÜRCÜ [2]

531 843

Amaç: Bu araştırma, indüksiyon uygulanan primipar gebelere ‘travayda verilen eğitim ile dinletilen müziğin doğum sürecine etkisini’ belirlemek amacı ile deneysel olarak planlanmıştır.

Yöntem: Araştırma, İstanbul Anadolu yakasının en büyük kadın ve çocuk hastalıkları hastanesi’nde Temmuz 2005-Temmuz 2006 tarihleri arasında yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini 40 deney, 40 kontrol grubunda olmak üzere toplam 80 gebe oluşturmuştur. Gebelerin seçiminde aranan kriterler; primipar, miadında (37 hafta ve üstü), indüksiyon uygulanması ve başarı ile sonuçlanması, çalışmaya katılmak için gönüllü olmalarıdır.

Bu araştırmada, olgu grubundaki gebelere indüksiyon öncesi doğum ve indüksiyon hakkında eğitim verilmiş ve doğum ağrılarına iyi geldiği bilinen Rehavi makamdaki müzik walkman ve kulaklık kullanılarak; her saat 20 dakika olmak koşulu ile dinletilmiştir. Kontrol grubuna ise, eğitim verilmemiş, müzik dinletilmemiştir; standart bakım uygulanmıştır.

Kullanılan Formlar: Veriler, anket formları ile toplanmıştır. Deney grubuna; gebelerin tanıtıcı özellikleri Anket 1, gebelerin doğum ile ilgili bilgileri Anket 2, gebelerin müzik ile olan ilişkileri Anket 3 ve gebelerin doğumunu değerlendirmek amacı ile Anket 6 uygulanmıştır. Gebelerin davranışsal ve fiziksel tepkilerini belirlemek amacı ile de Anket 4 ve Anket 5 uygulanmıştır. Kontrol grubuna ise; Anket 1, Anket 2, Anket 3 (8. ve 9. sorular hariç), Anket 4, Anket 5 ve Anket 6 (sadece 1. ve 2. sorular) uygulanmıştır.

Bulgular: Araştırmada; kontraksiyon sıklığı ve süreleri, pupil dilatasyonu, heyecan, ağlama/yakınma/çığlık atma, dudak ısırma/avuçlarını sıkma durumları incelendiğinde; deney grubu ve kontrol grubu arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05).

Araştırmada, gebelere verilen eğitimin olumlu davranışlara dönüştüğünü gösteren sonuçlar elde edilmiştir. Ağrı ile başa çıkma yöntemlerini (solunum egzersizleri, kas gevşetme / hayal kurma) kullanmanın ağrı üzerine olan etkisi istatistiksel olarak karşılaştırıldığında eğitim öncesi ve eğitim sonrası arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05).

Eğitim ve müzik, gebelerin doğum ağrılarının endişe ve duyarlılığını azaltarak, ağrının yarattığı sıkıntıların artmasında gecikmelere neden olmuştur.

Sonuç: Araştırma sonucunda, indüksiyon uygulanan primipar gebelere travayda verilen eğitim ile dinletilen müziğin doğum sürecine olumlu etkilerinin olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İndüksiyon uygulaması, doğum ağrısı, müzik terapisi, eğitim, başetme yöntemleri
İndüksiyon uygulaması, doğum ağrısı, müzik terapisi, eğitim, başetme yöntemleri
 • ..............: Program Hazırlayanlar ve Eğiticiler İçin Rehber, Doğum Öncesi Eğitim. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın ve Çocuk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Birimi, s.57-73, İstanbul, 2000.
 • Agwu, K. K. & Okoye, I. J. (2006). The effect of music on the anxiety level histerosalfingografy. The Society and College of Radiographers, xx, 1-4.
 • Akkaya, T. & Sayın, M. (2004). Kronik kanser dışı ağrı tedavisinde invaziv olmayan tedavi yöntemleri. Anestezi Dergisi, 12(3), 153-164.
 • Aksakal, O. (2001). Jinekolojik muayenenin psikososyal-medikal yönü. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, 11, 62-67.
 • Babacan, S. (1999). Sezeryan Sonrası Ağrı Kontrolünde İlaç Dışı Farklı İki Yöntemin (Masaj/Dokunma ve Müzik/Gevşeme) Etkinliğinin Karşılaştırılarak İncelenmesi. E.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İzmir, (Danışman: Doç. Dr. A. Şirin).
 • Bankowski, B. & Hearne, A. (2005). Johns Hopkins jinekoloji ve obstetrik el kitabı, Atlas Kitapçılık, 2. Baskı.
 • Başağaoğlu, İ., Kalkan, T. & Sarı, N. (2004). The physiological and psychological effects of classical music and pop music on female high school students. Yeni Symposium, 42(2), 82-90.
 • Brewer, C. & McCaffery, R. (2004). Vibroacoustic sound therapy improves pain management and more. Holistic Nursing Practise,18(3), 111-118.
 • Brunges, M. & Avigne, G. ( 2003).Music therapy for reducing surgical anxiety. Aorn Journal, 78(5), 816-818.
 • Conk, Z. (1985). Dünya kadın on yılı sona ererken kadın sağlığı ve hemşireliği. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 1(2), 79-85.
 • Coşkun, A. (1992). Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği. T.C. Anadolu Ü. Yayınları, Eskişehir.
 • Çakırcalı, E. (1998). Hemşirelikte temel ilke ve uygulamalar, 2. Baskı, İzmir.
 • Çam, O. (1994). Hastane içinde kişilerarası ilişkiler. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 10(2), 55-58.
 • Çiçek, N. & Mungan, T.(2007). Klinikte Obstetrik ve Jinekoloji, Güneş Tıp Kitabevleri.
 • Çoban, A. (2005). Müzikterapi. Timaş Yayınları.
 • Davis, C. & Cooke, M. (2005). The effect of aromatherapy massage with music on the stress and anxiety levels of emergency nurses. Australasian Emergency Nursıng Journal, 8, 43-50.
 • Demir, A. (2002). Hamileliğe hazırlık, doğum ve sonrası annenin el kitabı. Hayat Yayıncılık, s.245-281, İstanbul.
 • Doğan, B. (2006). Avrupa’da müzik ile terapi, Mephisto Basım-yayım.
 • Erdoğan, E. (1998). Kadın sağlığı ve hemşirelik. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 4(2), 65-71.
 • Erez, R. (1997). Danforth Obstetrik ve Jinekoloji. Yüce Reklam Yayım Dağıtım A.Ş. 7. Baskı, İstanbul.
 • Ergin, A. (2005). Ağrısız doğum. Akut Ağrı, Güneş Kitabevi.
 • Ergin, A. B. (2005). Doğumun I. ve II. Evresinde Gebeye Uygulatılan Pozisyonların Doğum Sürecine Etkisi. M.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul, (Danışman: Prof. Dr. N. Kömürcü).
 • Erk, A. (1996). Novak jinekoloji. 12. Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri.
 • Fink, R. (2000). Pain assessment: the cornerstone to optimal pain management. Baylor Universıty Medical Center Proceedings, 13(3), 236-239.
 • Geden, E. A. & Lower, M. (1989). Effects of music and imagery on physiologic and self-report of analogued labor pain. Nursing Research, s.37, Abst.: 38, 1.
 • Genç, G. (2002). Tedavi edici ve zihin gelişimi açısından müzik. 19 Mayıs Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, Samsun.
 • Gençalp, N. (2000). Doğum eyleminde anneye verilen destekleyici hemşirelik bakımının doğum sürecine etkisi. 1. Uluslararası & 8. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, s.276-280, Antalya, 2000.
 • Good, M. & Anderson, G. (2002). Relaxation and music reduce pain after gynecologic surgery. Pain Management Nursing, 3(2), 61-70.
 • Goodall, D. & Etters, L. (2005). The therapeutic use of music on agitated behavior in those with dementia. Holistic Nursing Practise, 19(6), 258-262.
 • Güler, K., Coşkun, A., Ekizler, H., Karanisoğlu, H. & Tekin N. (1988). Prenatal bakımı etkileyen faktörlerle ilgili epidemiyolojik bir çalışma. Hemşirelik Bülteni, 3(12), 58-63.
 • Ikonomidou, E. & Rehnstrom, R. (2004). Effect of music on vital signs and postoperative pain. Aorn Journal, 80(2), 269-278.
 • İmseytoğlu, D. & Yıldız, S. (2012). Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde müzik terapi. İ.Ü.F.N. Hemşirelik Dergisi, 20(2), 160-165.
 • Kandemir, Ö. & Yalvaç, S. (2004). Günaşımına ne zaman müdahale edilmelidir? Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği Uzman Sonrası Eğitim Dergisi, 7(3), 176-180.
 • Karakoç, Ö., Erkan, M. & Oto, R. (2001). Çocuk cerrahisi servisinde yatan hastaların ebeveynlerinin anksiyete düzeyleri ve bazı sosyodemografik özelliklerle ilişkisi. Hemşirelik Forumu Dergisi, 4(2-3), 32-36.
 • Khan, S. (2001). Müzik. 2. Baskı, Arıtan Yayınevi.
 • Kızılkaya, N. (1999). Ebeveyn eğitim programları çerçevesinde gebelik dönemine ilişkin bir eğitim oturumu. Hemşirelik Bülteni, 11(43-44), 323-331.
 • Kocatürk, U. (1982). Gebenin kitabı. İlk -Son Matbaası.
 • Korkmaz, L. (2012). İçimdeki müzik. PiVOLKA, 22(7), 5-8.
 • Kömürcü, N. (1999). Travayda dinletilen tedavi müziğinin gebenin anksiyetesine etkisi. Hemşirelik Forumu Dergisi, 2(3), 89-96.
 • Kutlu, M., Şimşek, M., Kaya, N. & Özekici, Ü. (1996). Hamilelik süresince egzersizin pozitif ve negatif boyutları. Klinik Bilimler & Jinekolojik Obstetri Dergisi, 6, 290-295.
 • Lai, H. & Chen, C. (2006). Randomized controlled trial of music during kangaroo care on maternal state anxiety and preterm infants’ responses. International Journal of Nursing Studies, 43, 139-146.
 • Lukas, L. (2003). Orthopedic outpatients’ perception of perioperative music listening as therapy. The Journal of Theory Constructıon & Testing, 8(1), 7-12.
 • Mete, S. (1998). Jinekolojik muayeneye gelen kadınlarda oluşan anksiyeteye hemşirelik yaklaşımının etkisi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2(2), 1-6.
 • Ocakcı, A. & Yiğen, E. (2004). Ağrı ve ağrılı uygulamalarda hemşirelik yaklaşımı. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 20(1), 117-126.
 • Olgun, N. & Aslan, F. E. (1998). Hemşire ve hekimlerin ağrıya yaklaşımları. Ağrı, 10(1).
 • Örter, H. C. (2005). Müzik ile terapi. 1. Baskı, Can Matbaacılık.
 • Özyalçın, S. (2005). Ağrı nörofizyolojisi. Akut Ağrı, Güneş Kitabevi.
 • Pernoll, M. (1991). Obstetric & Gynecologic Diagnosis & Treatment. 7. Edition.
 • Phumdoung, S. & Good, M. (2003). Music reduces sensation and distress of labor pain. Pain Management Nursing, s.54, Abst.: 4, 2.
 • Sercan, M. (2002). Doğumun evreleri, bebeğinizi beklerken sizi neler bekler? Epsilon Yayıncılık, 7. Baskı, s.247-265, İstanbul.
 • Sezer, F. (2011). Öfke ve psikolojik belirtiler üzerine müziğin etkisi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 1472-1493.
 • Sürmeli, Z. & Karaca, B. (2012). Müzik ve kanser tedavisi. Türkiye Klinikleri J Med Oncol-Special Topics, 5(1), 24-6.
 • Uyar, M. & Korhan, E.A. (2011). Yoğun bakım hastalarında müzik terapinin ağrı ve anksiyete üzerine etkisi. Ağrı, 23(4), Abst.: 139-146.
 • Voss, J., Good, M. & Yotes, B. (2004). Sedative music reduces anxiety and pain during chair rest after open-heart surgery. Pain, 112, 197-203.
 • Yanıkkerem, E. (2004). Doğum izleminde partograf kullanımının yeri ve önemi. Kadın Doğum Dergisi, 3(1), 399-403.
 • Yava, A. (2004). Postoperatif ağrı tedavisi ve hemşirelik uygulamaları. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Basımevi.
 • Yıldırım, S. & Gürkan, A. (2007). Müziğin, kemoterapi yan etkilerine ve kaygı düzeyine etkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 8, 37-45.
 • Yıldırım, V. & Koç, T. (2004). Müzik felsefesine giriş. Bağlam Yayıncılık.
Konular Sağlık Bilimleri
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Candan Ersanlı Kaya
E-posta: candankaya05@gmail.com
Kurum: Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ülke: Turkey


Yazar: Nuran KÖMÜRCÜ
E-posta: nurankomurcu@aydin.edu.tr
Kurum: ISTANBUL AYDIN UNIV
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { jshs286754, journal = {Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2458-8857}, address = {Ondokuz Mayıs Üniversitesi}, year = {}, volume = {1}, pages = {18 - 39}, doi = {}, title = {İndüksiyon Uygulanan Primipar Gebelere Travayda Verilen Eğitim İle Dinletilen Müziğin Doğum Sürecine Etkisi}, key = {cite}, author = {KÖMÜRCÜ, Nuran and Ersanlı Kaya, Candan} }
APA Ersanlı Kaya, C , KÖMÜRCÜ, N . (). İndüksiyon Uygulanan Primipar Gebelere Travayda Verilen Eğitim İle Dinletilen Müziğin Doğum Sürecine Etkisi. Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi, 1 (2), 18-39. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jshs/issue/27924/286754
MLA Ersanlı Kaya, C , KÖMÜRCÜ, N . "İndüksiyon Uygulanan Primipar Gebelere Travayda Verilen Eğitim İle Dinletilen Müziğin Doğum Sürecine Etkisi". Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi 1 (): 18-39 <http://dergipark.gov.tr/jshs/issue/27924/286754>
Chicago Ersanlı Kaya, C , KÖMÜRCÜ, N . "İndüksiyon Uygulanan Primipar Gebelere Travayda Verilen Eğitim İle Dinletilen Müziğin Doğum Sürecine Etkisi". Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi 1 (): 18-39
RIS TY - JOUR T1 - İndüksiyon Uygulanan Primipar Gebelere Travayda Verilen Eğitim İle Dinletilen Müziğin Doğum Sürecine Etkisi AU - Candan Ersanlı Kaya , Nuran KÖMÜRCÜ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 18 EP - 39 VL - 1 IS - 2 SN - 2458-8857- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi İndüksiyon Uygulanan Primipar Gebelere Travayda Verilen Eğitim İle Dinletilen Müziğin Doğum Sürecine Etkisi %A Candan Ersanlı Kaya , Nuran KÖMÜRCÜ %T İndüksiyon Uygulanan Primipar Gebelere Travayda Verilen Eğitim İle Dinletilen Müziğin Doğum Sürecine Etkisi %D 2018 %J Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2458-8857- %V 1 %N 2 %R %U