Yıl 2016, Cilt 15, Sayı 1, Sayfalar 119 - 148 2016-06-01

Osmanlı Devleti Döneminde Reklamcılık Anlayışı ve 1908-1909 Tanin Gazetesi Örneği
Advertising Intellection in Ottoman Empire Period end Sample of Tanin Newspaper between 1908 and 1909 Years

Ayşe Hanife KOCAKAYA [1]

457 2391

Günümüz koşullarının vazgeçilmez unsuru haline gelen reklam, firmaların sıklıkla kullandığı bir mal ve hizmet aracı haline gelmiştir. Teknolojinin de gelişmesiyle birlikte mallarını pazarlayan firmaların sayısı her geçen gün artmaktadır. Reklamın bu denli önemli bir sektör haline gelmesi, bu sektörün; günümüz iletişim dünyasında, aynı anda birden çok insanla iletişime geçebilme imkânı sunmuştur. Bunun içindir ki pazarlama iletişim araçları arasında reklam konusu özel bir yere sahiptir. Ele alınan konumuzca da incelenen Tanin Gazetesi örneği, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde çıkarılmaya başlanan bir yayındır. Osmanlı Devleti’nin son dönemi ve cumhuriyetin kuruluş yıllarına rastlayan Tanin Gazetesi, yayınlarında verilen reklamlardan ziyade siyasi bir yayın organı olarak da ön plana çıkmaktadır. Konumuz gereği 1908-1909 yıllarında yayınlanmış Tanin Gazetesi’nin sayıları incelenmiştir. Ele alınan yıllardaki sayılarına bakılan Tanin Gazetesi içerik bakımından birçok reklama ve markaya yer vermiştir. Yayın hayatı boyunca çeşitli engellerle karşılaşan gazete, İttihat ve Terakki Cemiyeti mensupları tarafından kurulmuş olması sebebiyle de dikkat çekmektedir
Advertising that has become an indispensable element of today’s conditions has also become a frequently used tool of goods and services the companies utilized. With the advances in technology, the number of companies that commercialises their goods has been steadily increasing day by day. That fact that advertising has become such a significant sector of the industry; has provided this sector with the opportunity to contact a lot of people all at the same time. That is why; advertising is special among the marketing and the media tools. The Tanin newspaper discussed in this article began to be broadcast towards the end of the Ottoman Empire. The newspaper that began to be published in the late Ottoman and the early Turkish Republic eras came to the fore as a political organ rather than the advertisements of the publication. The number of Tanin newspaper published during the years 1908-1909 were examined in this article. The newspaper had published many advertisements and covered many brands in the issues that were published during this period,The newspaper that encountered various obstacles during its life of publication bears importance by being, established by the Committee of Union and Progress members as well
 • Amil, E. (Aralık 2002). Reklam ve Reklamcılık, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, S,9, 11-19.
 • Asna, A. (1998). Bankacılar İçin Halkla İlişkiler Bilgisi, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Türkiye İş Bankası Vakfı, Ankara, s. 21.
 • Avşar, Z. ve Elden, M. (2005). Reklam ve Reklam Mevzuatı, Piramit Yayıncılık. Ankara. ss, 468.
 • Batı, U. (2012). Reklamın Dili, Alfa Yayınları, İstanbul, ss, 341.
 • Çakır, H. (1997). Osmanlı Basınında Reklam, Elit Reklamcılık, Ankara, ss, 226.
 • Çelik, M. (2009). 1923-1950 yılları Arası Cumhuriyet Dönemi Türk Reklamcılığı Gazete Reklamlarında Kullanılan Mesaj Stratejileri, Basılmamış Yükse Lisans Tezi, Ege Üniv. Sosyal Bil. Enst., İzmir, ss, 525.
 • Dağlar, O. (2008). II. Meşrutiyet’in İlanının İstanbul Basını’ndaki Yansımaları (1908), İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No:38, İstanbul, 141-159.
 • Dutka, S. (2002). Ölçülür Reklam Sonuçları İçin Reklam Hedeflerini Tanımlamak, Çev. Haluk Mesci, Reklamcılık Vakfı Yayınları. İstanbul, ss, 116.
 • Elden, M. ve Yeygel, S. (2006). Kurumsal Reklamın Anlattıklar, Beta Basım, İstanbul, ss, 346.
 • Emiroğlu, K. (1999). Anadolu’da Devrim Günleri, II. Meşrutiyet’in İlanı, Ankara, ss, 350.
 • Erol, G. (2006). Reklam ve Medya Planlaması, Beta Yayıncılık, İstanbul, 193.
 • Fidan, B. (2007). Reklam ve Karikatür, Yazın Matbaacılık, İstanbul, ss, 206.
 • Gürdal, S. (2000). Satış Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s.386.
 • İnuğur, M. N. (1982). Basın ve Yayın Tarihi, İstanbul, ss. 368
 • Karabağ, A. (1999). Reklamcılığa Yeni Bakış, Akba Yayıncılık, İstanbul, ss, 217.
 • Kocabaş, F. ve Elden, M. (1997). Reklamcılık, İletişim Yayıncılık, İstanbul, ss, 239.
 • Koloğlu, O. (1987). Basımevi ve Basının Gecikme Sebepleri ve Sonuçları, Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, İstanbul, ss, 124.
 • ---------------- (1999). Reklamcılığımızın İlk Yüzyılı 1840-1940, Reklamcılık Derneği Yayınları, İstanbul, ss, 336.
 • Kocakaya, A. H. (2014). Osmanlı Devleti Dönemi’nde İzlenen Milli İktisat Politikasının İşletmelerin Reklam ve Tanıtım Faaliyetlerine Etkisi, Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, ss, 56.
 • Lewis, B. (1984). Modern Türkiye’nin Doğuşu, çev. Kıratlı M., TTK yay,2. Baskı, Ankara.
 • Q’quınn, T., Allen, C.T. ve Semenık, R.J. (1998). Advertising, Southwestern Collage Publishing, Ohio.
 • Serttaş, E. A. (2010). Reklam, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Taş, O, ve Şahım T. (1996). Reklamcılık Ve Siyasal Reklamcılık, Aydoğdu Ofset, Ankara.
 • Topuz, H. (2003), II. Mahmut’tan Holdinglere Türk Basın Tarihi, İstanbul, ss. 470.
 • Torlak, Ö., Altunışık, R, ve Özdemir, Ş., (2002). Modern Pazarlama, Değişim Yayınları, İstanbul s.228.
 • Afitab, Nr.60-61, 18 Recep 1328 (26 Temmuz 1910,)
 • Anadolu, Nr. 2, 2 Ağustos 1324 (19 Ağustos 1908).
 • Ateş, Nr. 1, 15 Mart 1911.
 • Necm-i Terakki, Nr.7, 28 Ramazan 1326 (24 Ekim 1908)
 • Peyam, Nr.1, 21 Zilkade 1331 (22 Ekim 1913)
 • Tanin, Nr. 9, 13 Recep 1326 (11 Ağustos 1908).
 • http://www.ekutuphane.teb.org.tr/pdf/eczaciodasiyayinlari/konya/16.pdf,Erişim:18.1 0.2015.
 • http://www.pandora.com.tr/urun/dagmar-olculur-reklam-sonuclari-icin-reklam hedeflerini-tanimlamak/63751, Erişim; 16.10. 2015.
Konular
Diğer ID JA33CA85NU
Dergi Bölümü Makale
Yazarlar

Yazar: Ayşe Hanife KOCAKAYA
Kurum: ?

Bibtex @ { jss256737, journal = {Gaziantep University Journal of Social Sciences}, issn = {1303-0094}, eissn = {2149-5459}, address = {Gaziantep Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {15}, pages = {119 - 148}, doi = {10.21547/jss.256737}, title = {Advertising Intellection in Ottoman Empire Period end Sample of Tanin Newspaper between 1908 and 1909 Years}, key = {cite}, author = {KOCAKAYA, Ayşe Hanife} }
APA KOCAKAYA, A . (2016). Advertising Intellection in Ottoman Empire Period end Sample of Tanin Newspaper between 1908 and 1909 Years. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15 (1), 119-148. DOI: 10.21547/jss.256737
MLA KOCAKAYA, A . "Advertising Intellection in Ottoman Empire Period end Sample of Tanin Newspaper between 1908 and 1909 Years". Gaziantep University Journal of Social Sciences 15 (2016): 119-148 <http://dergipark.gov.tr/jss/issue/24218/256737?publisher=gantep>
Chicago KOCAKAYA, A . "Advertising Intellection in Ottoman Empire Period end Sample of Tanin Newspaper between 1908 and 1909 Years". Gaziantep University Journal of Social Sciences 15 (2016): 119-148
RIS TY - JOUR T1 - Advertising Intellection in Ottoman Empire Period end Sample of Tanin Newspaper between 1908 and 1909 Years AU - Ayşe Hanife KOCAKAYA Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.21547/jss.256737 DO - 10.21547/jss.256737 T2 - Gaziantep University Journal of Social Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 119 EP - 148 VL - 15 IS - 1 SN - 1303-0094-2149-5459 M3 - doi: 10.21547/jss.256737 UR - http://dx.doi.org/10.21547/jss.256737 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gaziantep University Journal of Social Sciences Advertising Intellection in Ottoman Empire Period end Sample of Tanin Newspaper between 1908 and 1909 Years %A Ayşe Hanife KOCAKAYA %T Advertising Intellection in Ottoman Empire Period end Sample of Tanin Newspaper between 1908 and 1909 Years %D 2016 %J Gaziantep University Journal of Social Sciences %P 1303-0094-2149-5459 %V 15 %N 1 %R doi: 10.21547/jss.256737 %U 10.21547/jss.256737
ISNAD KOCAKAYA, Ayşe Hanife . "Osmanlı Devleti Döneminde Reklamcılık Anlayışı ve 1908-1909 Tanin Gazetesi Örneği". Gaziantep University Journal of Social Sciences 15 / 1 (Haziran 2016): 119-148. http://dx.doi.org/10.21547/jss.256737