Yıl 2014, Cilt 13, Sayı 3, Sayfalar 589 - 605 2014-12-01

Muhasebe Meslek Mensuplarının Yönetimsel Sorunları Algılamaları Üzerine Bir Araştırma
A Research On Perceptions About Management Problems of Professional Accountants

Nurettin İBRAHİMOĞLU [1] , Ekrem KARA [2] , Cengizhan KARACA [3]

361 826

Bu araştırmanın amacı muhasebe meslek mensuplarının yönetimsel sorunlarını saptamak ve sorunların nedenlerini irdelemektir. Araştırmaya 304 muhasebe meslek mensubu katılmıştır (N = 304). Bu amaçla Gaziantep ilinde faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarının yönetimsel sorunlarının belirlenmesinde anket yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen veriler üzerinde faktör analizi sonucu muhasebe meslek mensuplarının yönetimsel sorunları 3 faktör altında toplanmıştır. Faktörlerden birincisi mesleki sorunlar, ikincisi meslek odası ve sağlık sorunları, üçüncüsü ise eğitim – iletişim sorunları olarak adlandırılmıştır. Ayrıca araştırma kapsamında kurulan hipotezler ölçek içerisinde belli gruplara ayrılmıştır. Normal dağılmayan bu gruplar bağımsız örneklem t testi alternatifi olan nonparametrik yöntem Mann – Whitney U testi ile test edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre muhasebe meslek mensuplarının yönetimsel sorunları sırasıyla mükelleflerle olan ilişkisel sorunlar, mükelleflerden etik dışı talepler, muhasebe mesleğinde algılanan stres düzeyinin yüksek oluşu ve muhasebe mesleğinin maddi – manevi talepleri karşılamada yetersiz kalması şeklindedir
The aim of this study is to investigate the perception of administrative problems of professional accountants and to bring some solutions to their problems. The study was attended by 304 members of the accounting profession (N=304). The sample of this study was generated from the professional accountants registered to the Chamber of Gaziantep Public Accountants and Financial Advisers in Gaziantep region. Literature sources related to this problem was overviewed and some broad information about the sample and study was presented. We employed factor analysis to analyze the data. The perception of administrative problems of the accounting professionals are discussed by three factors which can be classified as follow; occupational problems, health problems, and training – communication problems. The hypotheses of this study was divided to groups and was tested by Mann - Whitney U test which is a non-parametric method alternative to t-test. According to findings of this study the most important problems of the professional accountants is classified as follow; the costumer, customer (taxpayers) relationship problems, unethical request of the customers, stressful working conditions and it also found that the professional accountants with in this sample does not meet all demands of the customers
 • Aksoy, U. A., çabuk, A. (2006), “Kobilerdeki Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Kurumsallaşma Üzerindeki Etkileri”, Balıkesir Ün. Bandırma İ.İ.B.F. Üretim Yönetimi ve Pazarlama A.B.D., Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt.9, Sayı. 16, Aralık 2006.
 • Ardahan, F.,(2010). “Hizmet Üretiminde Serbest Muhasebeci Ve Mali Müşavirlerin Mesleki Problemleri, Mesleği Algılama Biçimleri Ve İş Tatmin Düzeyleri: Antalya Örneği” Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13(19):101-137
 • Ay, M. ve Avşaroğlu, S.(2010). “Muhasebe çalışanlarının mesleki tükenmişlik, is doyumu ve yasam doyumlarının incelenmesi 1- Mesleki tükenmişlik düzeyleri” Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, cilt:7, sayı:1, Sakarya.
 • Aysan, M. A. (2007). Muhasebe ve Kurumsal Yönetim. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (35), 17-23.
 • Barlett, M. S. (1950). Test of significance in factor analysis, British journal of psychology, Statistical section, 3, 77-85
 • Barutçu, M., Ağca, A. (2012). “Kamu Kuruluşlarında Muhasebe Çalışanlarının İş Tatminine Etki Eden Faktörler: Kumluca Örneği” Dumlupınar üniversitesi sosyal bilimler dergisi, sayı:32,cilt:1, Kütahya.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G.ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik spss ve lirsel uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi yayınları.
 • Field, A. (2000). Discovering Statistics using SPSS for Windows, London – Thousand oaks – New Delhi: Sage publications.
 • Kalaycı Ş. Tekşen Ö. (2006). “Muhasebecilik Mesleğinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Isparta İl Merkezi Uygulaması” muhasebe ve finansman dergisi, sayı:31
 • Kalkan, A., Bozkurt, Ö., Oktar, Ö.F., Türk, M. (2013). “Aile İşletmelerinde Yöneticilerin Demografik Özellikleri Ve Yönetim Fonksiyonları İle İlgili Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Bir Araştırma” International Journal of Economic and Administrative Studies, yıl:6, sayı:11
 • Özyürek H. (2012a) “Muhasebe Meslek Mensuplarının Taşıması Gereken Nitelikler” Hukuk Ve İktisat Araştırmaları Dergisi, Cilt 4, No: 1, Ankara.
 • Özyürek H. (2012b) “Muhasebe Meslek Mensuplarında Etik: Ankara’da Muhasebeciler Üzerine Araştırma” Hukuk Ve İktisat Araştırmaları Dergisi, Cilt 4, No: 1, Ankara.
 • Pett, M. A., Lackey, N. R., & Sullivan, J. J. (2003). Making sense of factor analysis: The use of factor analysis for instrument development in health care research. Sage.
 • Sipahi, B. E, Yurtkoru. Ve Çinko, M. (2006) Sosyal bilimlerde SPSS’le analizi, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Şengel, s.(2010) Muhasebe meslek odalarının vizyon ve misyonu üzerine bir araştırma. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Volume: 3 Issue: 14.
 • Uzay, Ş.(2005). “Muhasebe Meslek Stajyerlerinin Sorunları ve Beklentileri: Bir Araştırma” Muhasebe ve Finansman Dergisi, sayı:25, Bursa.
 • Yalçın, S. (2012). “Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebecilik Mesleğinin Geliştirilmesiyle İlgili Tutumları” Muhasebe ve Finansman Dergisi, sayı:55, Bursa.
 • Yurdugül, H. (2013). Faktör analizinde KMO ve Barlett testleri neyi Ölçer? Hacettepe Üniversitesi Öğretim üyesi ders notları, Erişim tarihi: 21 Mart 2014 http://yunus.hacettepe.edu.tr/~yurdugul/3/indir/Kuresellik.pdf
Konular
Diğer ID JA33CF63MS
Dergi Bölümü Makale
Yazarlar

Yazar: Nurettin İBRAHİMOĞLU
Kurum: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Yazar: Ekrem KARA
Kurum: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Yazar: Cengizhan KARACA
Kurum: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @ { jss256808, journal = {Gaziantep University Journal of Social Sciences}, issn = {1303-0094}, eissn = {2149-5459}, address = {Gaziantep Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {13}, pages = {589 - 605}, doi = {10.21547/jss.256808}, title = {A Research On Perceptions About Management Problems of Professional Accountants}, key = {cite}, author = {İBRAHİMOĞLU, Nurettin and KARA, Ekrem and KARACA, Cengizhan} }
APA İBRAHİMOĞLU, N , KARA, E , KARACA, C . (2014). A Research On Perceptions About Management Problems of Professional Accountants. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 13 (3), 589-605. DOI: 10.21547/jss.256808
MLA İBRAHİMOĞLU, N , KARA, E , KARACA, C . "A Research On Perceptions About Management Problems of Professional Accountants". Gaziantep University Journal of Social Sciences 13 (2014): 589-605 <http://dergipark.gov.tr/jss/issue/24226/256808>
Chicago İBRAHİMOĞLU, N , KARA, E , KARACA, C . "A Research On Perceptions About Management Problems of Professional Accountants". Gaziantep University Journal of Social Sciences 13 (2014): 589-605
RIS TY - JOUR T1 - A Research On Perceptions About Management Problems of Professional Accountants AU - Nurettin İBRAHİMOĞLU , Ekrem KARA , Cengizhan KARACA Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.21547/jss.256808 DO - 10.21547/jss.256808 T2 - Gaziantep University Journal of Social Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 589 EP - 605 VL - 13 IS - 3 SN - 1303-0094-2149-5459 M3 - doi: 10.21547/jss.256808 UR - http://dx.doi.org/10.21547/jss.256808 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gaziantep University Journal of Social Sciences A Research On Perceptions About Management Problems of Professional Accountants %A Nurettin İBRAHİMOĞLU , Ekrem KARA , Cengizhan KARACA %T A Research On Perceptions About Management Problems of Professional Accountants %D 2014 %J Gaziantep University Journal of Social Sciences %P 1303-0094-2149-5459 %V 13 %N 3 %R doi: 10.21547/jss.256808 %U 10.21547/jss.256808
ISNAD İBRAHİMOĞLU, Nurettin , KARA, Ekrem , KARACA, Cengizhan . "Muhasebe Meslek Mensuplarının Yönetimsel Sorunları Algılamaları Üzerine Bir Araştırma". Gaziantep University Journal of Social Sciences 13 / 3 (Aralık 2014): 589-605. http://dx.doi.org/10.21547/jss.256808