Yıl 2013, Cilt 12, Sayı 2, Sayfalar 307 - 314 2013-12-01

Biyoloji Öğretimine Yönelik Geliştirilen Materyallerin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Materials Developed For Biology Teaching

İ. Ümit YAPICI [1] , Murat HEVEDANLI [2]

252 609

Bu çalışmada; Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (ÖTMT) dersi kapsamında biyoloji öğretimine yönelik geliştirilen materyallerin biyoloji öğretmen adaylarınca değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubunu 2011-2012 öğretim yılı II. döneminde ÖTMT dersini alan Dicle Üniversitesi Z.G. Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı 3.sınıfında öğrenim gören 34 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak İşman (2008) tarafından geliştirilen değerlendirme anketi kullanılmıştır. Bu anket 17 maddeden oluşmaktadır. Materyaller, Klasik Eğitim Teknolojileri 1 (kara tahta, beyaz tahta, manyetik tahta, döner levha vb.); Klasik Eğitim Teknolojileri 2 (grafikler, model-numune, afiş, diyoromlar vb.); Modern Eğitim Teknolojileri (video-tv, tepegöz, data projeksiyon, akıllı tahta vb.) şeklinde düzenlenmiştir. Elde edilen bulgulardan; Klasik Eğitim Teknolojileri 1 ortalaması X = 3,62; Klasik Eğitim Teknolojileri 2 ortalaması X = 3,64; Modern Eğitim Teknolojileri ortalaması ise X = 3,81 olarak saptanmıştır. Sonuç olarak öğretmen adaylarının Modern Eğitim Teknolojilerine yönelik görüşlerinin daha olumlu olduğu görülmüştür. Öğrenciler için materyalleri hazırlayabilecekleri teknoloji laboratuvarları kurulması, ders saatinin arttırılması gibi öneriler verilebilir
The aim of this study is to evaluate the course materials developed for biology teaching in Instructional Technologies and Material Design course by the pre-service biology teachers. The research group consist of 34 students who attending Instructional Technologies and Material Design course and studying at Department of Biology Education of Ziya Gökalp Education Faculty in Dicle University. The evaluation questionnaire which includes 17 items developed by İşman (2008) was used as data collection tool. Materials are organized as follows: Classical Educational Technologies 1 (black board, white board, magnetic board, swivel plate, etc.); Classical Educational Technologies 2 (graphics, modelsampling, posters, etc.).; Modern Educational Technologies (video-TV, overhead projector, data projector, smart board, etc.). The findings of the means as follows: Classical Education Technology 1 X = 3.62; Classic Educational Technology 2 X = 3.64, respectively Modern Education Technology X = 3.81. As a result, pe-service biology teachers’ views about Modern Education Technology were more positive. Technology laboratories can be established for the students to prepare the materials. Also; the course time can be increased
 • Alım, M. (2011). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (ÖTMG) Dersinin Önemi ve Öğretim Sürecine İlişkin Öneriler. Doğu Coğrafya Dergisi, 17: 243-262.
 • Alkan, C. (1998). Eğitim Teknolojisi. Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Çömlekçioğlu, U. ve Bayraktaroğlu, E. (2001). Biyoloji ve Bilişim Teknolojileri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 4 (1).
 • Gündüz, Ş. ve Odabaşı F. (2004). Bilgi Çağında Öğretmen Adaylarının Eğitiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersinin Önemi. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3 (1): 43-48.
 • İşman, A. (2008). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • Kılıç, D. ve Sağlam, N. (2004). Biyoloji Eğitiminde Kavram Haritalarının Öğrenme Başarısına ve Kalıcılığına Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27: 155-164.
 • Şahin Yanpar, T. ve Yıldırım, S. (1999). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Tutkun, Ö. F. ve Koç, M. (2001). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersinin Hedeflerine Ulaşma Derecesi, Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı, 28-30 Kasım, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Usta, E. (2007). Harmanlanmış Öğrenme ve Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarının Akademik Başarı ve Doyuma Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yalın, H.İ. (2002). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • YÖK. (1998). Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları, Ankara.
Konular
Diğer ID JA33GE64FG
Dergi Bölümü Makale
Yazarlar

Yazar: İ. Ümit YAPICI
Kurum: Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı

Yazar: Murat HEVEDANLI
Kurum: Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı

Bibtex @ { jss256901, journal = {Gaziantep University Journal of Social Sciences}, issn = {1303-0094}, eissn = {2149-5459}, address = {Gaziantep Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {12}, pages = {307 - 314}, doi = {}, title = {Evaluation of the Materials Developed For Biology Teaching}, key = {cite}, author = {YAPICI, İ. Ümit and HEVEDANLI, Murat} }
APA YAPICI, İ , HEVEDANLI, M . (2013). Evaluation of the Materials Developed For Biology Teaching. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 12 (2), 307-314. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jss/issue/24234/256901
MLA YAPICI, İ , HEVEDANLI, M . "Evaluation of the Materials Developed For Biology Teaching". Gaziantep University Journal of Social Sciences 12 (2013): 307-314 <http://dergipark.gov.tr/jss/issue/24234/256901>
Chicago YAPICI, İ , HEVEDANLI, M . "Evaluation of the Materials Developed For Biology Teaching". Gaziantep University Journal of Social Sciences 12 (2013): 307-314
RIS TY - JOUR T1 - Evaluation of the Materials Developed For Biology Teaching AU - İ. Ümit YAPICI , Murat HEVEDANLI Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Gaziantep University Journal of Social Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 307 EP - 314 VL - 12 IS - 2 SN - 1303-0094-2149-5459 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gaziantep University Journal of Social Sciences Evaluation of the Materials Developed For Biology Teaching %A İ. Ümit YAPICI , Murat HEVEDANLI %T Evaluation of the Materials Developed For Biology Teaching %D 2013 %J Gaziantep University Journal of Social Sciences %P 1303-0094-2149-5459 %V 12 %N 2 %R %U
ISNAD YAPICI, İ. Ümit , HEVEDANLI, Murat . "Biyoloji Öğretimine Yönelik Geliştirilen Materyallerin Değerlendirilmesi". Gaziantep University Journal of Social Sciences 12 / 2 (Aralık 2013): 307-314.