Yıl 2013, Cilt 12, Sayı 1, Sayfalar 146 - 163 2013-06-01

Gaziantep’te Bulunan Turizm İşletme Belgeli Yiyecek İçecek İşletmelerinde Uygulanan Fiyatlama Yöntemlerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma
A Research for Determination of Pricing Methods Applied to Food and Bevarege Enterprises That Had Tourism Operation License in Gaziantep

Adnan AKIN [1] , Aliye AKIN [2]

398 698

Turizm sektörü içerisinde bulanan yiyecek içecek işletmelerinin sayıları gün geçtikçe artış göstermektedir. Dolayısıyla bu işletmeler arasında, yoğun bir rekabet söz konusudur. İşletmelerin sermaye ve emek yoğun olması, işletmelerde üretilen ürünlerin stoklanamazlığı, dayanıksızlığı ve işletmeler arasındaki rekabet fiyatlamayı önemli hale getirmektedir. Bu sebepten işletmelerin üretmiş oldukları ürünlerin fiyatlamasında, doğru yöntemin belirlenmesi ve uygulanması işletmenin geleceği açısından önemlidir. Bu çalışmanın temel amacı; Gaziantep ilindeki turizm işletme belgeli yiyecek içecek işletmelerinde üretilen ürünlerin fiyatlamasında uygulanan yöntemleri tespit etmektir. Güneydoğunun en büyük ili olan Gaziantep’te turizm belgeli yiyecek içecek işletmelerinin fiyatlama ile ilgili mevcut durumunu belirlemek amacıyla bölgedeki tüm işletmelere (18 adet) yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak, bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Elde edilen anket verileri kullanılarak, frekans dağılımları incelenmiş ve gerçekleştirilen 5’li Likert analizi çerçevesinde, işletmelerin kara ve maliyete yönelik fiyatlama yöntemlerini uyguladıkları saptanmıştır. Ayrıca ankete katılan işletme sahipleri ve yöneticilerinin işletmenin kuruluş yeri seçiminin yiyecek ve içecek fiyatlaması üzerinde herhangi bir etki yaratıp yaratmadığı hususunda kararsız kaldıkları saptanmıştır
The number of the food and beverage businesses is getting higher day by day. As a result of this, an intensive competition is seen. That the businesses are based on labor-intensive and capital and that the products which are produced in businesses can’t be stocked and weakness of them and also the rivalry between the businesses make pricing important. Because of this reason, during the pricing products which are produced by businesses , determining a right method and applying it is important for the future of the business. The main purpose of this study is to specify the methods which are applied pricing the products which are produced by food and beverage services having tourism certified. In southeast’s largest province Gaziantep, a survey was conducted by using face to face method in order to determine about tourism certified business pricing with status of current all of the business(18 pieces). And by using surveys results, frequency distributions were examined and as part of 5 points Likert analyze, it was determined that the businesses apply methods which are intended to profit and cost. And also the owners and administrators who joined survey are not sure about whether place of the business has an importance on pricing or not
 • AKTAŞ, Ahmet (2001), Yiyecek ve İçecek Yönetimi (2.Basım), Antalya: Livane Matbaası.
 • ALTINEL, Hüseyin (2009), “Gastronomide Menü Yönetimi”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • ALTINIŞIK, R., C. Avcıkurt, O. Batman, Ş. Demirkol, M. Sarıışık, G.C. Uçkun, S. Uçkun ve B. Zengin (2004), Turizm İşletmeleri, İstanbul: Değişim Yayınları.
 • ANGAY, Filiz (2003), “Konaklama İşletmelerinde Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Problemleri ve Çözüm Önerileri”, Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • BAŞER, Gözde Gül (1995), “Yiyecek ve İçecek Hizmet İşletmelerinde Maliyet Analiz ve Fiyatlandırma Yöntemlerinin Belirlenmesi Antalya Yöresi Araştırması”, Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • BAYSAL, A. ve N. Küçükarsalan (2007), Beslenme İlkeleri ve Menü Planlama(2.Basım), Bursa: Ekin Basım Dağıtım.
 • BOLAT, Tamer (1995), “Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Menü Planlaması ve Fiyatlandırma”, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • BREALEY, R.A., S.C. Myers ve A.J. Marcus (2001), İşletme Finansının Temelleri (3.Basım), İstanbul: Macgraw-Hill İnc., Literatür Yayıncılık.
 • BULDUK, Sıdıka (2005), Beslenme İlkeleri ve Menü Planlama, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • COLLİNS, M. and H.G. Parsa (2006), “Pricing Strategies to Maximize Revenues in The Lodging İndustry”, International Journal of Hospitality Management, 25:91-107.
 • ÇINAR, Sibel (2004), “Turizm İşletme Belgeli Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Menü Planlama ve Fiyatlama: İstanbul Örneği”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • ÇİÇEK, Dönüş Sarıışık (2000), “ Otel İşletmelerinde Dinamik Programlamaya Dayalı Oda Fiyatının Belirlenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • DENİZER, Dündar (2005), Konaklama İşletmelerinde Yiyecek-içecek Yönetimi, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • EROĞLU, Ercan (1996), “Dört ve Beş Yıldızlı Otellerde Fiyatlandırma Süreci: Bir Değerlendirme”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • GÜMÜŞ, Umut Tolga (2005), “Konaklama İşletmelerinde Maliyet Kontrol Süreci ve Oda Menü Maliyetlerinin Belirlenmesi: Denizli’de ki Küçük Ölçekli Bir Konaklama İşletmesinde Uygulama Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • HATİPOĞLU, Zeyyat (1993), Temel Pazarlama, Yeni İktisat ve İşletme Yönetimi Dizisi, No:11, İstanbul.
 • KILDOKUM, Hakan (1992), “Konaklama Sektöründe Fiyatlandırma Politikaları”, Kalkınma Dergisi, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., Sayı.40:13.
 • KOÇAK, Nilüfer (2007), Yiyecek İçecek İşletmelerinde Gıda ve Personel Hijyeni (1.Basım), Ankara: Detay Yayıncılık.
 • KREUL, L.M. (1982), “Magic Number: Psychological Aspects Of Menu Price”, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, (23) 70-75.
 • KURGUN, Hülya (2008), Odalar Bölümü Yönetimi (2.Basım), Ankara: Detay Yayıncılık.
 • MORRİSON, M. Alastair (1989), Hospitality and Travel Marketing, By Delmar Publishers INC.
 • ÖREN, Veli Erdinç (2005), “Otel İşletmelerinde Getiri Yönetimi ve Antalya Bölgesindeki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma”, Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi
 • PELLİNEN, Jukka (2003), “Making Price Decisions in Tourism Enterprises”, International Journal of Hospitality Management, 22:217-235.
 • POWERS, Tom (1997), Marketing Hospitality (2nd Edition), New York: John Wiley and Sons Inc.
 • SARIIŞIK, Mehmet (2002), Yiyecek-İçecek Maliyet Kontrolü, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • SEVGENER, A.S. (1986), Yönetim Muhasebesi, İstanbul: Met/Er Matbaası.
 • SÖKMEN, Alptekin (2005), Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi ve İşletmeciliği (2.Basım), Ankara: Detay Yayıncılık.
 • TÜRKSOY, Adnan (2007), Yiyecek ve İçecek İşletmeleri Yönetimi (3.Basım), Ankara: Turhan Kitabevi.
 • USAL, A. ve O.A. Kurgun (2003), Turizm İşletmelerinde Maliyet Analizleri (2.Basım), Ankara: Detay Yayıncılık.
 • YEDLİN, Jeffrey M. (2008), “Beverage operations Pricing Strategies”, University Of Nevada, Las Vegas, 8-1.
 • YILMAZ, Yaşar (2007), Konaklama ve Ağırlama İşletmelerinde Maliyet Kontrolü (3.Basım), Ankara: Detay Yayıncılık. http://yigm.kulturturizm.gov.tr/belge/1-63779/turizm-belgeli tesisler.html, 20.08.2011.
Konular
Diğer ID JA33GY87KH
Dergi Bölümü Makale
Yazarlar

Yazar: Adnan AKIN
Kurum: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Yazar: Aliye AKIN
Kurum: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @ { jss256934, journal = {Gaziantep University Journal of Social Sciences}, issn = {1303-0094}, eissn = {2149-5459}, address = {Gaziantep Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {12}, pages = {146 - 163}, doi = {}, title = {A Research for Determination of Pricing Methods Applied to Food and Bevarege Enterprises That Had Tourism Operation License in Gaziantep}, key = {cite}, author = {AKIN, Aliye and AKIN, Adnan} }
APA AKIN, A , AKIN, A . (2013). A Research for Determination of Pricing Methods Applied to Food and Bevarege Enterprises That Had Tourism Operation License in Gaziantep. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 12 (1), 146-163. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jss/issue/24236/256934
MLA AKIN, A , AKIN, A . "A Research for Determination of Pricing Methods Applied to Food and Bevarege Enterprises That Had Tourism Operation License in Gaziantep". Gaziantep University Journal of Social Sciences 12 (2013): 146-163 <http://dergipark.gov.tr/jss/issue/24236/256934>
Chicago AKIN, A , AKIN, A . "A Research for Determination of Pricing Methods Applied to Food and Bevarege Enterprises That Had Tourism Operation License in Gaziantep". Gaziantep University Journal of Social Sciences 12 (2013): 146-163
RIS TY - JOUR T1 - A Research for Determination of Pricing Methods Applied to Food and Bevarege Enterprises That Had Tourism Operation License in Gaziantep AU - Adnan AKIN , Aliye AKIN Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Gaziantep University Journal of Social Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 146 EP - 163 VL - 12 IS - 1 SN - 1303-0094-2149-5459 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gaziantep University Journal of Social Sciences A Research for Determination of Pricing Methods Applied to Food and Bevarege Enterprises That Had Tourism Operation License in Gaziantep %A Adnan AKIN , Aliye AKIN %T A Research for Determination of Pricing Methods Applied to Food and Bevarege Enterprises That Had Tourism Operation License in Gaziantep %D 2013 %J Gaziantep University Journal of Social Sciences %P 1303-0094-2149-5459 %V 12 %N 1 %R %U
ISNAD AKIN, Adnan , AKIN, Aliye . "Gaziantep’te Bulunan Turizm İşletme Belgeli Yiyecek İçecek İşletmelerinde Uygulanan Fiyatlama Yöntemlerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma". Gaziantep University Journal of Social Sciences 12 / 1 (Haziran 2013): 146-163.