Yıl 2011, Cilt 10, Sayı 2, Sayfalar 839 - 856 2011-12-01

Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güven Ölçeğinin (TPABÖGÖ) Türkçe’ye Uyarlanması
The Adaptation of the Technological Pedagogical Content Knowledge Confidence Survey into Turkish

Betül Timur [1] , Mehmet Fatih Taşar [2]

565 2080

Bu çalışmanın amacı, orijinali Graham, Burgoyne, Cantrell, Smith ve Harris (2009)tarafından geliştirilen Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güven Ölçeğinin (TPABÖGÖ) Türkçeye uyarlanma çalışmasını yapmaktır. Ölçek, geçerlik ve güvenirliğinin saptanması amacıyla 393 fen ve teknoloji öğretmenine uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğine ilişkin bulgular faktör analizi yöntemi ile sağlanmıştır. Türk kültürüne uygunluğu için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile bakılmıştır. Ölçeğin birinci boyut; Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi boyutu, ikinci boyut; Teknolojik Pedagojik Bilgi boyutu, üçüncü boyut; Teknolojik Alan Bilgisi ve dördüncü boyut; Teknolojik Bilgi boyutudur. Ölçek 31 madde içermektedir. Ölçeğin geneli için Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı. 92 bulunurken, TPAB boyutu için. 89, TPB boyutu için. 87, TAB bilgisi boyutu için. 89 ve TB boyutu için. 86 olarak bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar ölçeğin Türkiye‟de de kullanılabileceğini göstermiştir
The purpose of this study was to adopt the scale developed by Graham, Burgoyne, Cantrell, Smith, and Harris (2009) and to determine the new Turkish version‟s validity and reliability after administration in Turkey. The scale was given to 393 science and technology teachers to determine its validity and reliability. The Content Knowledge (TPCK), Technological Pedagogical Knowledge (TPK), Technological Content Knowledge (TCK) and Technological Knowledge (TK). Reliability analysis of the instrument revealed that the Cronbach-Alpha coefficient was (.92) for the whole of the instrument. The reliability coefficients of the four subdimensions were also very high .89, .87, .89, .86 respectively for the TPCK, TPK, TCK, and TK sub-dimensions. These results showed that the scale can be used in Turkish as well
 • Angeli, C. & Valanides, N. (2009). Epistemological and methodological issues for the conceptualization, development, and assessment of ICT–TPCK: Advances in technological pedagogical content knowledge (TPCK). Computers & Education, 52, 154-168.
 • Bakaç, M., Kartal, A. & Akbay, T. (2010). Fen ve fizik etkinliklerinde bilgisayar destekli simülasyon tekniğinin öğrenci başarısına etkisi: elektrik akımı örneği. IX Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik eğitimi Kongresi, Özet Kitapçığı, İzmir: Güler Matbaacılık.
 • Baxter, J. A. & Lederman, N. G. (1999). Assessment and Measurement of Pedagogical Content Knowledge. In J. Gess-Newsome & N. G. Lederman (Eds.), Examining pedagogical content knowledge (pp. 147-161). Dordrecht: Kluwer.
 • Bozkurt, O. & Kaya, O. N. (2008). Teaching about ozone layer depletion in Turkey: pedagogical content knowledge of science teachers. Public Understanding of Science, 17, 261-276.
 • Cavin, R. M. (2007). Developing Technological Pedagogical Content Knowledge in preservice teachers through microteaching lesson study. PhD Thesis, The Florida State University.
 • Deniz, Z. K. (2007). Psikolojik ölçme aracı uyarlama. Journal of Faculty of Educational Sciences, 40(1), 1-16.
 • Graham, C. R., Burgoyne, N., Cantrell, P., Smith, L., St. Clair, L., & Harris, R. (2009). TPACK Development in Science Teaching: Measuring the TPACK Confidence of Inservice Science Teachers, TechTrends, Special Issue on TPACK, 53(5), 70-79.
 • Gönen, S., Kocakaya, S. & İnan, C. (2006). The effect of the computer assisted teaching and 7E model of the constructivist learning methods on the achievements and attitudes of high school students. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 5(4), ISSN: 1303-6521.
 • Hooper, D., Coughlan, J. & Mullen, M. R. (2008). Structural equation modelling: guidelines for determining model fit. The Electronic Journal of Business Research Methods, 6(1), 53 – 60
 • Koehler, M. J. & Mishra, P. (2005). What happens when teachers design educational technology? the development of technological pedagogical content knowledge. Journal of Educatıonal Computıng Research, 32(2), 131-152.
 • Koehler, M., & Mishra, P. (2008). Introducing TPCK. In AACTE Committee on Innovation and Technology (Eds.), The handbook of technological pedagogical content knowledge for teaching and teacher educators (pp. 3-29). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
 • Koehler, M. J., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge?. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 60-70.
 • Maneesriwongul, W. & Dixon, J. K. (2004). Instrument translation process: a methods review. Journal of Advanced Nursing, 48(2), 175-186.
 • McCrory, R. (2008). Science, Technology, and Teaching The Topic-Specific Challenges of TPCK in Science, In. AACTE Committee on Innovation and Technology, Handbook of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) For Teaching and Teacher Educators (pp. 193-206). Routledge: New York and London.
 • Mishra, P. & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for integrating technology in teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017-1054.
 • Niess, M. L. (2005). Preparing teachers to teach science and mathematics with technology: Developing a technology pedagogical content knowledge. Teaching and Teacher Education, 21, 509 -523.
 • Niess, M. L. (2008). Guiding pre-service teachers in developing TPCK, In. AACTE Committee on Innovation and Technology (Eds.), Handbook Of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) For Educators (pp. 3-29). New York and London: Routledge.
 • Niess, M. L., Ronau, R. N., Shafer, K. G., Driskell, S. O., Harper S. R., Johnston, C., Browning, C., Özgün-Koca, S. A. & Kersaint, G. (2009). Mathematics teacher TPACK standards and development model. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 4-24.
 • Pektaş, M., Türkmen, L. & Solak, K. (2006). Bilgisayar destekli öğretimin fen bilgisi öğretmen adaylarının sindirim sistemi ve boşaltım sistemi konularını öğrenmeleri üzerine etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2), 465-472.
 • Taş, E., Köse, S. & Çepni, S. (2006). Bilgisayar destekli öğretim materyalinin fotosentez konusunu anlamaya etkisi, International Journal of Environmental and Science Education, 1(2), 163- 171.
 • Tezcan, H. & Yılmaz, Ü. (2003). Kimya öğretiminde kavramsal bilgisayar animasyonları ile geleneksel anlatım yöntemin başarıya etkileri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 18-32.
 • Türkan, S., Yalçın, N. & Türkan, A. (2010). Elektrik ünitesinin öğretilmesinde animasyonun öğrenci başarısına ve tutumuna etkisi, IX Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik eğitimi Kongresi Özet Kitapçığı, İzmir: Güler Matbaacılık.
 • Tüysüz, C. (2010). The effect of the virtual laboratory on students‟ achievement and attitude in chemistry. International Online Journal of Educational Sciences, 2 (1), 37-53.
 • Shulman, L. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14.
 • Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1-22.
 • Türk Eğitim Derneği (2009). Öğretmen Yeterlikleri, Ankara: Adım Okan Matbaacılık.
 • Wainwright, C. L. (1989). The effectiveness of a computer-assisted instruciton package in high school chemistry. Journal of Research in Science Teaching, 26(4), 275-290.
 • Van Driel, J. H., Verloop, N. & De Vos, W. (1998). Developing science teachers‟pedagogical content knowledge. Journal of Research in Science Teaching, 35 (6), 673-695.
Konular
Diğer ID JA32RB74EK
Dergi Bölümü Makale
Yazarlar

Yazar: Betül Timur
Kurum: Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye

Yazar: Mehmet Fatih Taşar
Kurum: Gazi Üniversitesi

Bibtex @ { jss257006, journal = {Gaziantep University Journal of Social Sciences}, issn = {1303-0094}, eissn = {2149-5459}, address = {Gaziantep Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {10}, pages = {839 - 856}, doi = {}, title = {The Adaptation of the Technological Pedagogical Content Knowledge Confidence Survey into Turkish}, key = {cite}, author = {Taşar, Mehmet Fatih and Timur, Betül} }
APA Timur, B , Taşar, M . (2011). The Adaptation of the Technological Pedagogical Content Knowledge Confidence Survey into Turkish. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 10 (2), 839-856. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jss/issue/24242/257006
MLA Timur, B , Taşar, M . "The Adaptation of the Technological Pedagogical Content Knowledge Confidence Survey into Turkish". Gaziantep University Journal of Social Sciences 10 (2011): 839-856 <http://dergipark.gov.tr/jss/issue/24242/257006>
Chicago Timur, B , Taşar, M . "The Adaptation of the Technological Pedagogical Content Knowledge Confidence Survey into Turkish". Gaziantep University Journal of Social Sciences 10 (2011): 839-856
RIS TY - JOUR T1 - The Adaptation of the Technological Pedagogical Content Knowledge Confidence Survey into Turkish AU - Betül Timur , Mehmet Fatih Taşar Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Gaziantep University Journal of Social Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 839 EP - 856 VL - 10 IS - 2 SN - 1303-0094-2149-5459 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gaziantep University Journal of Social Sciences The Adaptation of the Technological Pedagogical Content Knowledge Confidence Survey into Turkish %A Betül Timur , Mehmet Fatih Taşar %T The Adaptation of the Technological Pedagogical Content Knowledge Confidence Survey into Turkish %D 2011 %J Gaziantep University Journal of Social Sciences %P 1303-0094-2149-5459 %V 10 %N 2 %R %U
ISNAD Timur, Betül , Taşar, Mehmet Fatih . "Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güven Ölçeğinin (TPABÖGÖ) Türkçe’ye Uyarlanması". Gaziantep University Journal of Social Sciences 10 / 2 (Aralık 2011): 839-856.