Yıl 2009, Cilt 8, Sayı 1, Sayfalar 157 - 176 2009-06-01

Küresel ve Ulusal Politikaların Yerel Tarım Üzerindeki Etkisi: Muğla Köyleri Örneği
The Effects of Global and National Policies on Local Agriculture: The Case of Muğla Villages

Şinasi Öztürk [1] , Fethi Nas [2] , Pınar Öztürk [3] , Ergün İçöz [4] , Filiz Çalış [5] , Seçil Özdemir [6] , Ercan Kaygısız [7]

308 637

Bu yazının amacı 1980 sonrası uygulanan Neo-liberal ekonomi politikalarının genelde Türk tarımına, özelde ise araştırma yapılan Muğla köyleri ve tarımına olan etkilerini tartışmaktır. Çalışma için Muğla’dan seçilmiş on köyde yapılan alan araştırması sonucunda elde edilen bilgilerden hareketle, küresel ve ulusal ekonomi politikalarının etkisi ele alınmıştır. Bu amaçla uluslararası kuruluşlar tarafından alınan kararların ulusal düzeyde uygulanması sonucunda yerel tarım, kırsal kalkınma ve kırsal değişim üzerindeki etkileri Muğla'dan seçilen on köy üzerinden tartışılmıştır
The purpose of this article is to argue the neo-liberal economy policies applied after 1980’s and their effects on Turkish agriculture, specifically focusing on Muğla villages via area research. The effects of global and national economy policies will be handled base on data collected from selected 10 villages of Muğla. For this aim, the effects on local agriculture, rural development and rural changes caused by national policies applied according to decisions made by international organizations will be discussed
 • Amin, Samir. (1997). Emperyalizm ve Eşitsiz Gelişme. İstanbul: Kaynak Yayınları.
 • Andreff, Wladimir. (1997). “Krizin Açıklayıcı Varsayımları”. İktisat Dergisi. (Der: R. Bahtıkara), Sayı: 373.
 • Aysu, Abdullah. (2002). Tarladan Sofraya. İstanbul: Su Yayınları.
 • Bakırcı, Muzaffer. (2007). Türkiye’de Kırsal Kalkınma. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Dinler, Zeynel. (1996). Tarım Ekonomisi. Bursa: Ekin Kitapevi Yayınları.
 • Frank, A. Gunder. (1973). “On Feudal Modes, Models and Methods of Escaping Capitalist Reality”. Economics and Political Weekly. 8(1) January.
 • Frank, A. Gunder. (1981). Crisis: In the Third World. London: Heinemann.
 • Frank, A. Gunder. (1975). Azgelişmişliğin Gelişmesi, Azgelişmişlik ve Emperyalizm. (Der.: A. Aksoy). İstanbul: Gözlem Yayınları.
 • Güler, Birgül. (2002). Küreselleşme ve Tarım Sempozyumu Bildirisi. Ankara: TZMO.
 • İncekara, Ahmet. (2008). Küreselleşme, Ekonomik Kriz ve Türkiye. www.ekodialog.com (Erişim Tarihi:02.04.2008).
 • Keyder, Çağlar. (1984). Kriz Üzerine Notlar, Türkiye’de ve Dünyada Yaşanan Ekonomik Bunalım. Ankara: Yurt Yayınları.
 • Lewis W. A. (1966). “Sınırsız Emek Arzı İle İktisadi Kalkınma”. İktisadi Kalkınma Seçme Yazıları (Der: M. Berk). Ankara: ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi Yayınları.
 • Özmucur, Süleyman. (1988). "Gelirin Fonksiyonel Dağılımı 1963 - 1984", İ.Ü. İktisat Fakültesi Mecmuası. Sayı 1 - 4, Cilt 44, İstanbul.
 • Öztürk, Şinasi. (2008). “Kırsal Yoksulluk”. Türkiye’de Yoksulluk Çalışmaları. (Ed. Nurgün Oktik). İzmir: Yakın Kitapevi.
 • Pamuk, Şevket. (1988). 100 Soruda Osmanlı-Türkiye İktisadi Tarihi. İstanbul: Gerçek Yayınevi.
 • Savran, Sungur. (1986). “Azgelişmişlik: Eşitsiz ve Bileşik Gelişme”. 11. Tez, 3. Kitap. İstanbul: Belge Yayınları.
 • Stiglitz, Joseph. (2006). Küreselleşme. İstanbul: Plan B Yayınları.
 • Şahin, Hüseyin. (1995). Türkiye Ekonomisi. Bursa: Ezgi Kitapevi.
 • Şahinöz, Ahmet.(2008). Küreselleşme Sürecinde Türkiye Tarımı. http://www.zmo.org.tr/ etkinlikler/6tk05/01ahmetsahinoz.pdf (19.03.2008).
 • Ulugay, Osman. (1984). 24 Ocak Deneyimi Üzerine. İstanbul: Hil Yayınları.
 • Wallerstein, Immanuel. (2004). Dünya Sistemleri Analizi. İstanbul: Aram Yayıncılık.
 • Wallerstein, Immanuel. (1974). The Modern World System. New York: Academic Press.
 • Yeldan, Erinç. (2001). Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi. İstanbul:
Konular
Diğer ID JA32PZ83GS
Dergi Bölümü Makale
Yazarlar

Yazar: Şinasi Öztürk
Kurum: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Muğla, Türkiye

Yazar: Fethi Nas
Kurum: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Muğla, Türkiye

Yazar: Pınar Öztürk
Kurum: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Muğla, Türkiye

Yazar: Ergün İçöz
Kurum: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Muğla, Türkiye

Yazar: Filiz Çalış
Kurum: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Muğla, Türkiye

Yazar: Seçil Özdemir
Kurum: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Muğla, Türkiye

Yazar: Ercan Kaygısız
Kurum: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Muğla, Türkiye

Bibtex @ { jss257093, journal = {Gaziantep University Journal of Social Sciences}, issn = {1303-0094}, eissn = {2149-5459}, address = {Gaziantep Üniversitesi}, year = {2009}, volume = {8}, pages = {157 - 176}, doi = {}, title = {The Effects of Global and National Policies on Local Agriculture: The Case of Muğla Villages}, key = {cite}, author = {Öztürk, Şinasi and Özdemir, Seçil and Öztürk, Pınar and Çalış, Filiz and Nas, Fethi and İçöz, Ergün and Kaygısız, Ercan} }
APA Öztürk, Ş , Nas, F , Öztürk, P , İçöz, E , Çalış, F , Özdemir, S , Kaygısız, E . (2009). The Effects of Global and National Policies on Local Agriculture: The Case of Muğla Villages. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 8 (1), 157-176. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jss/issue/24247/257093
MLA Öztürk, Ş , Nas, F , Öztürk, P , İçöz, E , Çalış, F , Özdemir, S , Kaygısız, E . "The Effects of Global and National Policies on Local Agriculture: The Case of Muğla Villages". Gaziantep University Journal of Social Sciences 8 (2009): 157-176 <http://dergipark.gov.tr/jss/issue/24247/257093>
Chicago Öztürk, Ş , Nas, F , Öztürk, P , İçöz, E , Çalış, F , Özdemir, S , Kaygısız, E . "The Effects of Global and National Policies on Local Agriculture: The Case of Muğla Villages". Gaziantep University Journal of Social Sciences 8 (2009): 157-176
RIS TY - JOUR T1 - The Effects of Global and National Policies on Local Agriculture: The Case of Muğla Villages AU - Şinasi Öztürk , Fethi Nas , Pınar Öztürk , Ergün İçöz , Filiz Çalış , Seçil Özdemir , Ercan Kaygısız Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Gaziantep University Journal of Social Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 157 EP - 176 VL - 8 IS - 1 SN - 1303-0094-2149-5459 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gaziantep University Journal of Social Sciences The Effects of Global and National Policies on Local Agriculture: The Case of Muğla Villages %A Şinasi Öztürk , Fethi Nas , Pınar Öztürk , Ergün İçöz , Filiz Çalış , Seçil Özdemir , Ercan Kaygısız %T The Effects of Global and National Policies on Local Agriculture: The Case of Muğla Villages %D 2009 %J Gaziantep University Journal of Social Sciences %P 1303-0094-2149-5459 %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD Öztürk, Şinasi , Nas, Fethi , Öztürk, Pınar , İçöz, Ergün , Çalış, Filiz , Özdemir, Seçil , Kaygısız, Ercan . "Küresel ve Ulusal Politikaların Yerel Tarım Üzerindeki Etkisi: Muğla Köyleri Örneği". Gaziantep University Journal of Social Sciences 8 / 1 (Haziran 2009): 157-176.