Yıl 2019, Cilt 18, Sayı 1, Sayfalar 256 - 270 2019-01-22

A Field Investigation on Local Governance Situation: Kahramanmaraş Metropolitan Municipality Sample
Yerelde Yönetişim Algısı Üzerine Bir Alan Araştırması: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Örneği

AZİZ BELLİ [1] , AHMET TUNÇ [2] , ABDULLAH AYDIN [3]

4 57

After the 1970s, the economic crisis, the disruptions in public service delivery, and the globalization have left the place of traditional management understanding to the new understanding of public administration. This approach, nourished by the new concept of public administration and based on participation and partnerships, which is called "governance" and which has come to life with the concept of global partnership, has pioneered change and transformation in public administration. Governance is used locally, nationally and globally. Indeed, the concept has come to life in many other areas, from health care, education, international relativities, and has been instrumental in making significant progress in these areas. These; Transparency, participation, accountability, equality and superiority of law, locality of activity and service. The principle of locality in service is a primitive that directly relates to local governments and brings local governments indispensable for governance. The theoretical framework of the study was prepared with the data obtained from domestic and foreign sources in the light of literature review. When the theoretical framework is established, firstly the concepts of governance and local government will be covered and then local governments will be evaluated within the scope of local governance. As a result of the research, the perceptions of the municipal employees about the governance will be determined and it will be determined whether the perception of governance has changed according to the gender, age, income, title of the individuals. A variety of solutions for the development of governance perceptions, which vary according to demographic variables, will be presented as a research result.

1970 sonrası ortaya çıkan ekonomik kriz ve kamu hizmet sunumunda karşılaşılan aksaklıklar ve küreselleşme neticesinde geleneksel yönetim anlayışı yerini, yeni kamu yönetimi anlayışına bırakmıştır. Yeni kamu yönetimi anlayışından beslenen ve küresel ortaklık kavramı ile hayat bulan ve “yönetişim” olarak adlandırılan, katılımcılığa ve ortaklıklara dayalı olan bu yaklaşım, kamu yönetiminde yaşanan değişim ve dönüşüme öncülük etmiştir.  Yönetişim anlayışı hem yerel, hem ulusal hem de küresel düzeyde kullanılmaktadır. Nitekim kavram, sağlıktan, eğitime, çevreden uluslararası ilişkilere kadar diğer pek çok alanda hayat bulmuştur ve bu alanlarda önemli ilerlemelere vesile olmuştur. Bu yeni yaklaşım ile yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, diğer yerel aktörler merkezi yönetimlerle uluslararası topluluğun ortakları olarak nitelendirilmiştir. Yönetişim ile ilgili altı temel ilke sayılabilir. Bunlar; saydamlık (şeffaflık), katılımcılık, hesap verilebilirlik, eşitlik ve hukukun üstünlüğü, etkinlik ve hizmette yerelliktir. Hizmette yerellik ilkesi doğrudan doğruya yerel yönetimleri ilgilendiren ve yönetişim için yerel yönetimleri vazgeçilmez bir durumu getiren bir ilkedir. Bu kapsamda yerel yönetimler yönetişimin uygulama alanı bulduğu önemli kuruluşlar olmaktadır. Ancak yönetişimin kamu yönetiminde özelliklede yerel yönetim çalışanlarınca tam anlamı ile bilindiğini ve uygulandığını söylemek güçtür. Bu kapsamda ortaya çıkan bu araştırma Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde çalışanların yönetişim konusundaki algılarını ölçerek bu algının demografik değişkenlere göre değişip değişmediğini belirlemek temel amaç olmaktadır. Teorik çerçeve oluşturulurken öncelikle yönetişim ve yerel yönetim kavramlarına yer verildikten sonra yerel yönetişim kapsamında yerel yönetimlerin değerlendirilmesi yapılmıştır. Araştırma sonucunda belediye çalışanlarının yönetişim konusundaki algıları tespit edilerek bireylerin cinsiyet, yaş, gelir, unvan durumlarına göre yönetişim algısının değişip değişmediğini belirlenmiştir. Demografik değişkenlere göre değişkenlik gösteren yönetişim algısının geliştirilmesi için çeşitli çözüm önerileri araştırma sonucunda sunulmuştur. 

  • 5393 Sayılı Belediye Kanunu.Aydın, A. H. (2012). Kamu Yönetimine Giriş, Ankara: Seçkin Yayıncılık.Başaran, K. (2016), Yönetişim Yaklaşımı ve Yerel Yönetimler Üzerinde Uygulanabilirliği: Amasya Belediyesi Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Bozlağan, R. (2008). Geleneksel kamu yönetimi yaklaşımı, yeni kamu yönetimi yaklaşımı ve yerel yönetimlere etkileri, Recep Bozlağan ve Yüksel Demirkaya (Ed.), Türkiye’de Yerel Yönetimler, s. 1-28, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Coşkun, S. (2008). Kamu yönetiminde yönetişim yaklaşım, Asım Balcı, Ahmet Nohutçu, Namık Kemal Öztürk ve Bayram Coşkun, (Ed.), Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sorunlar, Tartışmalar, Çözüm Önerileri, Modeller, Dünya ve Türkiye Yansımaları, s. 67-82, Ankara: Seçkin Yayıncılık, Coşkun, R. Altunışık, Remzi, Bayraktaroğlu, Serkan ve Yıldırım, Engin, (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya: Sakarya Yayıncılık.Durmuş, B. Yurtkoru, Serra, E. ve Çinko, Murat, (2013). Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi, İstanbul: Beta Basım. Genç, F. N. (2012). Yönetişim, Yönetime Katılma ve Farklı Katılım Türleri”, Fatma Neval Genç (Ed.), Yönetişim ve Yönetim Ekseninde Kamu Yönetimi, s. 47-86, Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım. Karaçor, S. ve Oltulu, Arif, (2011). Demokrasi ve yönetişim boyutu ile yeni kamu yönetimi anlayışı”, SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Sayı: 22, s.403-418.Keleş, R. (2012). Yerinden Yönetim ve Siyaset, İstanbul: Cem Yayınevi.Öner, Ş. (2006). Yeni Mevzuat Çerçevesine Türkiye’de Belediye Yönetimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.Özer, M. A. (2015). Yeni Kamu Yönetimi, Ankara: Gazi Kitabevi, Parlak, B. ve Sobacı Zahid, (2010), Kuram ve Uygulamada Kamu Yönetimi Ulusal ve Küresel Perspektifler, Bursa: Alfa Aktüel Yayınları. Stoker G. (1998). “Governance As Theory: Five Positions”, International Sociel Science Journal, No. 50, s.17-29.Şengül, R. (2010). Yerel Yönetimler, Kocaeli: Umuttepe Yayınları. Toprak, Z. (2006). Yerel Yönetimler, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, UN, http://www.un.org/cyberschoolbus/briefing/governance/governance.pdf, (E.T.: 20.04.2017).Zeren, E. H. ve Özmen, Alper, (2010). Halkın belediye faaliyetlerine katılma duyarlılığı ve hizmet memnuniyeti: karaman belediyesi örneği, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt: 12 Sayı: 19, s. 165-173.
Birincil Dil tr
Konular Siyasi Bilimler
Dergi Bölümü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0106-2599
Yazar: AZİZ BELLİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0106-2599
Yazar: AHMET TUNÇ
Kurum: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0106-2599
Yazar: ABDULLAH AYDIN
Kurum: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { jss453905, journal = {Gaziantep University Journal of Social Sciences}, issn = {1303-0094}, eissn = {2149-5459}, address = {Gaziantep Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {18}, pages = {256 - 270}, doi = {10.21547/jss.453905}, title = {Yerelde Yönetişim Algısı Üzerine Bir Alan Araştırması: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Örneği}, key = {cite}, author = {BELLİ, AZİZ and TUNÇ, AHMET and AYDIN, ABDULLAH} }
APA BELLİ, A , TUNÇ, A , AYDIN, A . (2019). Yerelde Yönetişim Algısı Üzerine Bir Alan Araştırması: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Örneği. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 18 (1), 256-270. DOI: 10.21547/jss.453905
MLA BELLİ, A , TUNÇ, A , AYDIN, A . "Yerelde Yönetişim Algısı Üzerine Bir Alan Araştırması: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Örneği". Gaziantep University Journal of Social Sciences 18 (2019): 256-270 <http://dergipark.gov.tr/jss/issue/42601/453905>
Chicago BELLİ, A , TUNÇ, A , AYDIN, A . "Yerelde Yönetişim Algısı Üzerine Bir Alan Araştırması: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Örneği". Gaziantep University Journal of Social Sciences 18 (2019): 256-270
RIS TY - JOUR T1 - Yerelde Yönetişim Algısı Üzerine Bir Alan Araştırması: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Örneği AU - AZİZ BELLİ , AHMET TUNÇ , ABDULLAH AYDIN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.21547/jss.453905 DO - 10.21547/jss.453905 T2 - Gaziantep University Journal of Social Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 256 EP - 270 VL - 18 IS - 1 SN - 1303-0094-2149-5459 M3 - doi: 10.21547/jss.453905 UR - http://dx.doi.org/10.21547/jss.453905 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gaziantep University Journal of Social Sciences Yerelde Yönetişim Algısı Üzerine Bir Alan Araştırması: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Örneği %A AZİZ BELLİ , AHMET TUNÇ , ABDULLAH AYDIN %T Yerelde Yönetişim Algısı Üzerine Bir Alan Araştırması: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Örneği %D 2019 %J Gaziantep University Journal of Social Sciences %P 1303-0094-2149-5459 %V 18 %N 1 %R doi: 10.21547/jss.453905 %U 10.21547/jss.453905
ISNAD BELLİ, AZİZ , TUNÇ, AHMET , AYDIN, ABDULLAH . "Yerelde Yönetişim Algısı Üzerine Bir Alan Araştırması: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Örneği". Gaziantep University Journal of Social Sciences 18 / 1 (Ocak 2019): 256-270. http://dx.doi.org/10.21547/jss.453905