Yazım Kuralları

1.      Dergiye gönderilen çalışmalar belirlenen formata uygun hazırlanmalı ve bu formatta en fazla 40 sayfa olmalıdır.

2.      Çalışma word formatında yazılmalıdır ve aynı formatta dergi sistemine  yüklenmelidir.

3.    Makale Times New Roman yazı karakteriyle hazırlanmalıdır. Özetler 10, gövde metin ve kaynakça 12 punto, 1,2 satır   aralığı, önce-sonra 6nk olmalıdır. Paragraf girintisi 1,5 cm olmalıdır.

4.      Sayfa Üst 4 cm, alt 2 cm, sol-sağ boşlukları 2,5 cm olmalıdır. Öz ve gövde metin iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.

5.   Ana başlık(Türkçe ve İngilizce) 14 punto, kalın ve ortalı olmalıdır. Ana ve alt başlıkların sadece ilk harfleri büyük olmalıdır. Alt başlıklar sola dayalı olmalıdır.

6.    Çalışmaya 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde Türkçe Öz hazırlanmalı ve bu Öz İngilizceye de çevrilerek çalışmanın ilk sayfasına konulmalıdır. Özün altına Türkçe ve İngilizce 5 kelimeyi geçmeyecek şekilde anahtar kelimeler eklenmelidir.

7.      Çalışmalar içerisinde yer alan alıntılar çalışmanın %10’unu geçmemelidir. 3 satırdan az alıntılar metin içinde ve tırnakla; 3 satırdan uzun alıntılar ayrı olarak, satırın sağından 1 cm, solundan 1,5 cm içeride, blok hâlinde, tırnak içinde, 1.2 satır aralığıyla ve italik olarak yazılmalıdır. 

8.      Sayfa numarası sayfa altı ve ortalı olarak verilmelidir.

9.  Dipnotlar metin içerisinde verilmelidir. Açıklama amaçlı olarak altta verilecek dipnotlar 10 punto, tek satır aralığı olmalıdır.

10.  Her çalışmanın mutlaka bir kaynakçası olmalıdır. Kaynakça ayrı bir sayfadan başlamalıdır.

11.  Ekler, kaynakçadan sonra verilmelidir ve ayrı bir sayfadan başlamalıdır.

12. Metin içerisinde kullanılacak tablo, resim, grafik gibi unsurların  adları 10 punto olarak hemen üstüne yazılmalıdır ve mutlaka kaynak gösterilmelidir.

13.  Makalenin sisteme  ilk yüklenişinde yazar ile ilgili bilgiler makale metni içerisinde bulunmamalıdır.

14. Çalışma, yayınlanması için onay aldıktan sonra son şekliyle yüklenmeden önce Ad-Soyad,  Kurum Bilgileri (TR&ENG),  email ve Orcid ID şablonda belirtildiği üzere yazılmalıdır.

       Dipnot ve Kaynakça Kuralları

1.      Tek Yazarlı Kitaplar

Metin İçi Kullanım: (İnalcık, 2011, s. 58)

Kaynakça: İnalcık, Halil(2011), Rönesans Avrupası, İş Bankası Yayınları, İstanbul.

2.      İki Yazarlı Kitaplar

Metin İçi Kullanım: (Yücel ve Sevim, 1991, s. 15)

Kaynakça: Yücel, Yaşar ve Sevim, Ali (1991), Türkiye Tarihi(1018-1839), Cilt 1, Türk Tarih Kurumu Yayınları, İstanbul.

3.       İkiden Fazla Yazarlı Kitaplar

Metin İçi Kullanım: (Sayılı, Karal vd., 1978, s. 18)

Kaynakça: Sayılı, Aydın; Karal, Enver Ziya vd.(1978), Bilim, Kültür ve Öğretim Dili Olarak Türkçe, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.

4.      Tek Yazarlı Makaleler

Metin İçi Kullanım: (Dokuyan, 2014, s. 65)

Kaynakça: Dokuyan, Sabit(2014), “Anıtkabir Nasıl İnşa Edildi? Süreç ve Tartışmalar”, History Studies, sayı 6/5, Eylül.(131-156)

5.      İki Yazarlı Makaleler

Metin İçi Kullanım: (Dokuyan ve Tekin, 2017, s. 55)

Kaynakça: Dokuyan, Sabit ve Tekin, Ahmet Coşkun(2017), “1950 Yılında Çıkarılan Genel Af ve Yansımaları”,  Turan-Sam, sayı 36, Eylül.(691-701)

6.      İkiden Fazla Yazarlı Makaleler

Metin İçi Kullanım: (Baker, Ball vd., 1979, s. 13)

Kaynakça: Dokuyan, Sabit; Fidan, Aysun vd.(2018), “Tarih ve Gerçeklik”, Tarihsel Dönüşüm Dergisi, Sayı 2, Ekim.(272-279)

7.      Sempozyum Bildirileri

Metin İçi Kullanım: (Bektaş, 2006, s. 65)

Kaynakça: Bektaş, İzzettin(2006), “Sözlü Tarihin Tanıklığında Cumhuriyet Döneminde Buldan’da Verem Gerçeği ve Veremle Mücadele”. Buldan Sempozyumu, Denizli.

8.  Tezler

Metin İçi Kullanım: (Dokuyan, 2013, s. 111)

Kaynakça: Dokuyan, Sabit(2013), 1945-1950 Yılları Arasında Türkiye, Erciyes Üniversitesi, Kayseri. (Yayınlanmamış Doktora Tezi).

9.      Ansiklopedi Maddesi

Metin İçi Kullanım: (Dokuyan, 2013, s. 33)

Kaynakça: Dokuyan, Sabit(2013), “Ahmet Hilmi Kalaç”, Kayseri Ansiklopedisi, Cilt 3, İstanbul.

10.      Arşiv Belgeleri

Metin İçi Kullanım ve Kaynakça: (BCA, A25/030.01.0.0/17.212.1.

11.   Gazeteler

Metin İçi Kullanım: (Vatan, 10.12.1944, s. 15)

Kaynakça: Vatan Gazetesi, 10 Temmuz 1944.

12.  Meclis Tutanakları

Metin İçi Kullanım: (TBMMTD, 15.12.1950, s. 15)

Kaynakça: TBMMTD, 15 Aralık 1950.

13.   İnternet Adresleri

Metin İçi Kullanım: www.dergipark.gov.tr

Kaynakça: www.dergipark.gov.tr

   

NOT: Yukarıdaki örnek kullanımlar dışındaki kullanım bilgileri için APA 6 Kurallarından  yararlanılabilir. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

            Dergi Şablonu: Çalışmaların dergi formatına  uygun hale getirilmesi amacıyla hazırlanan örnek şablon için tıklayınız