Yıl 2017, Cilt 15, Sayı 2, Sayfalar 303 - 318 2017-07-31

FAHREDDİN er-RÂZÎ’YE GÖRE NÜBÜVVETİN İSPATI
PROOFS OF PROPHETHOOD ACCORDING TO FAKHR AL-DĪN AL-RĀZĪ

Hülya Terzioğlu [1] , Şerife Nur Çelik [2]

347 731

Nübüvvet, insanın Yaratıcı ile ilişkisini düzenleyen ve hayatına yön veren dinin tebliğini ve tatbikini sağlayan müessesedir. İslâm dininde, özelde Hz. Muhammed’in nübüvveti, genel anlamda nübüvvetin ispatı insanın mükellef oluşunu ve dinin meşruiyet zeminini oluşturur.  Fahreddin er-Râzî, bu hususu göz önünde bulundurarak nübüvvetin ispatını sağlayan mucizenin imkânı ve peygamberliğe delaletini ayrıntılı olarak tartışmış ve meseleyi dinin temellendirilmesi bağlamında incelemiştir. Bu makalede Râzî’nin Nihâyetü’l-ukûl’ü, bu eserden daha sonra telif ettiği Kitâbü’l-erbaîn’i ve tartışmalara çok değinmeyerek meseleleri daha muhtasar olarak ele aldığı el-Muhassal’inden yola çıkarak onun nübüvvetin ispatında ileri sürdüğü argümanlar ve takip ettiği yöntem hakkında genel bir tasvir sunulmaya çalışılacaktır.

The prophethood is an establishment which enables to propagation (tabligh) and application of the religious ordinances that regulates the relationship of humankind with God and guides his life. Proving of prophethood in broad sense and the prophethood of Muhammad (saw) in the strict sense constitues the basis of legitimacy for obligation of humanbeing and the religion in Islam. Taking into acount this point, Fakhr al-Dīn al-Rāzī (606/1210) handled the possibility of miracle that provides the proof of prophethood and its indication to truth of Prophets in detail and he examined the issue in the “grounding of religion” context. In this study, we shall describe the outline of the arguments al-Rāzī put forward to prove the prophecy and methods he employed, based on Nihāyat al-Uqūl belonging to al-Rāzī and his later work Kitāb al-Arbaīn.

  • V. KAYNAKÇA  Altaş, Eşref, “Fahreddin er-Râzî Eserleri Kronolojisi”, İslâm Düşüncesinin Dönüşüm Çağında Fahreddîn er-Râzî, ed. Ömer Türker, Osman Demir, İstanbul: İSAM Yayınları, 2013.  Çınar, Bayram, Fahreddin er-Râzî’de Nübüvvet Kavramı, basılmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.  Ebu Hamid Muhammed el-Gazzâlî, el-Munkız mine’d-dalâl, Beyrut: Müessesetü’l-Kütübi’s-Sekâfiyye, 1987.  Fahreddin er-Razi, Kitabü’l-erbain fi usûli’d-din, tahkik: Ahmed Hicazî es-Sekka, Kahire: Mektebetü Külliyati’l-Ezheriyye, 1982.  Fahreddin er-Razi, Nihayetü’l-ukûl fi dirayeti’l-usûl, tahkik: Abdüllatif Said Fûde, Beyrut: Darü’z-Zehair, 2015.  Fahreddin er-Razi, el-Mahsul min ilmi’l-usûl, tahkik: Tâhâ Câbir el-Alvânî, Beyrut: Müessesetü’r-risâle, 1992.  Fahreddin er-Razi, el-Metâlibü’l-âliye, tahkik: Ahmed Hicazî es-Sekka, Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-Arabî, 1987.  Fahreddin er-Râzî, Muhassal efkâri’l-mütekddimîn ve’l-müteahhirîn, haz. Taha Abdürrauf Sa‘d, Kahire: Mektebetü Külliyâti’l-Ezheriyye, t.y.  Fahreddin er-Râzî, Muhassal, ter. Hüseyin Atay, Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1978.  İskenderoğlu, Muammer, “Fahreddin er-Râzî’nin Nübüvvet Teorisi”, İslâm Düşüncesinin Dönüşüm Çağında Fahreddîn er-Râzî, ed. Ömer Türker, Osman Demir, İstanbul: İSAM Yayınları, 2013.  Mehmet Keleş, Fahreddin er-Râzî ve Nübüvvet Anlayışı, basılmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008.  Mutlu, Uğur, Fahreddin er-Râzî’ye Göre Mucize, basılmamış yüksek lisans tezi, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015  Nâsiruddîn et-Tûsî, Telhîsu’l-Muhassal, Beyrut: Dâru’l-Edvâ’,1985.  Nureddin es-Sabûnî, el-Kifâye fi’l-hidâye, haz. Muhammed Aruçi, Beyrut: Daru İbn Hazm, 2014.  Sancar, Faruk, Kelâm ve Tasavvuf Açısından Nübüvvet:
Konular Din Bilimi
Dergi Bölümü MAKALELER
Yazarlar

Orcid: Yrd. Doç. Dr.
Yazar: Hülya Terzioğlu
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: orcid.org/0000-0001-6388-4948
Yazar: Şerife Nur Çelik
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { kader308222, journal = {KADER Kelam Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-2030}, address = {Mehmet BULĞEN}, year = {2017}, volume = {15}, pages = {303 - 318}, doi = {10.18317/kader.308222}, title = {FAHREDDİN er-RÂZÎ’YE GÖRE NÜBÜVVETİN İSPATI}, key = {cite}, author = {Çelik, Şerife Nur and Terzioğlu, Hülya} }
APA Terzioğlu, H , Çelik, Ş . (2017). FAHREDDİN er-RÂZÎ’YE GÖRE NÜBÜVVETİN İSPATI. KADER Kelam Araştırmaları Dergisi, 15 (2), 303-318. DOI: 10.18317/kader.308222
MLA Terzioğlu, H , Çelik, Ş . "FAHREDDİN er-RÂZÎ’YE GÖRE NÜBÜVVETİN İSPATI". KADER Kelam Araştırmaları Dergisi 15 (2017): 303-318 <http://dergipark.gov.tr/kader/issue/30699/308222>
Chicago Terzioğlu, H , Çelik, Ş . "FAHREDDİN er-RÂZÎ’YE GÖRE NÜBÜVVETİN İSPATI". KADER Kelam Araştırmaları Dergisi 15 (2017): 303-318
RIS TY - JOUR T1 - FAHREDDİN er-RÂZÎ’YE GÖRE NÜBÜVVETİN İSPATI AU - Hülya Terzioğlu , Şerife Nur Çelik Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18317/kader.308222 DO - 10.18317/kader.308222 T2 - KADER Kelam Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 303 EP - 318 VL - 15 IS - 2 SN - -1309-2030 M3 - doi: 10.18317/kader.308222 UR - http://dx.doi.org/10.18317/kader.308222 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 KADER Kelam Araştırmaları Dergisi FAHREDDİN er-RÂZÎ’YE GÖRE NÜBÜVVETİN İSPATI %A Hülya Terzioğlu , Şerife Nur Çelik %T FAHREDDİN er-RÂZÎ’YE GÖRE NÜBÜVVETİN İSPATI %D 2017 %J KADER Kelam Araştırmaları Dergisi %P -1309-2030 %V 15 %N 2 %R doi: 10.18317/kader.308222 %U 10.18317/kader.308222
ISNAD Terzioğlu, Hülya , Çelik, Şerife Nur . "FAHREDDİN er-RÂZÎ’YE GÖRE NÜBÜVVETİN İSPATI". KADER Kelam Araştırmaları Dergisi 15 / 2 (Temmuz 2017): 303-318. http://dx.doi.org/10.18317/kader.308222