Yayın Esasları Eski

YAYIN ESASLARI

Dergiye gönderilen makaleler daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış ve yayımına karar verilmemiş olmalıdır.

Gönderilen yazılar resim, şekil, harita vb. ekleri de dâhil olmak üzere 10,000 sözcüğü aşmamalıdır. Makalelerde Türkçe ve İngilizce öz (100-150 kelime arasında) ile anahtar kelimeler (5-7 kelime) bulunmalıdır.

Derginin yazı dili Türkçe olmakla beraber yabancı dilde yazılar da yayımlanabilir.

Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen yazılar amaç, kapsam, içerik, yöntem, yazım kurallarına uygunluk açılarından yayın kurulunca incelenir. Uygun bulunan yazılar bilimsel yetkinlikleri açısından değerlendirilmek üzere alanında uzman iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarının olumlu olması durumunda çalışma yayımlanır; hakemlerden birinin olumsuz rapor vermesi durumunda yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin kararı doğrultusunda yazının yayımlanıp yayımlanmamasına karar verilir. Yayımlanma kararı alınan çalışma, yayın sırasına alınır. Hakem raporları gizlidir. Yazar(lar)a çalışmalarıyla ilgili dönem içerisinde cevap verilir.

Yazarlar, yayın kurulu ve hakemlerin raporlarını dikkate almak zorundadırlar. Yayımlanan yazıların bilimsel ve yasal açıdan sorumluluğu yazarına aittir. Yayın kurulu gönderilen yazıyı yayımlayıp yayımlamamakta serbesttir. Gönderilen yazılar yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez. Yazarların yayımlanan yazıları yayın kurulu kararı doğrultusunda yayından kaldırılabilir. Yayımlanan yazılar yayın kurulu kararı dışında geri çekilemez. Yazarlara telif ücreti ödenmez.

Yayımlanmış yazıların her türlü hakkı “Kelâm Araştırmaları Dergisi”ne aittir. Dergide yayımlanmış yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Aşağıda belirtilen yazım kuralları ve formata göre hazırlanan yazının derginin ana sayfasında bulunan üyelik butonundan, sisteme üye olunduktan sonra, “word” formatında (ad soyad belirtilmeksizin) gönderilmesi gerekmektedir.

Dergiye gönderilecek yazılar A4 boyutlarında beyaz kâğıda üst, alt, sağ 4 cm ve sol taraflardan 5 cm boşluk bırakılarak “en az, 12nk” satır aralıklı, iki yana dayalı, satır sonu tirelemesiz ve 10 punto “Palatino Linotype” yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır. Bununla birlikte, gönderilen tablo, şekil, resim, grafik ve benzerlerinin derginin sayfa boyutları dışına taşmaması ve daha kolay kullanılmaları için 12x17 cm'lik alanı aşmaması gerekir. Bu nedenle tablo, şekil, resim, grafik vb. unsurlarda daha küçük punto ve tek aralık kullanılabilir. Dipnot ve kaynakça gösteriminde İSAM’ın kullanmış olduğu “MLA” sistemi tercih edilecektir. “APA” sistemi ile gönderilen yazılar da kabul edilecektir. [APA (American Psychological Association) yazım kuralları için bkz. Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu, çev. Cenk Pamay, Zeynep Gökay Üstün, (İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2014).]

Yazılarda aşağıdaki ögeler bulunmalıdır:

Makale adı Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalı; yazarların adları, soyadları, akademik unvanları ve çalıştıkları kurum belirtilmelidir. Ayrıca yazarların iletişim bilgileri (e-posta adresleri) tam olarak verilmelidir.

 

YAYIN ARALIKLARI VE TARİHLERİ

Ocak (31 Ocak)

Temmuz (31 Temmuz)


DİPNOT VE KAYNAKÇA GÖSTERİM KURALLARI 

KİTAP

İlk geçtiği yerde: yazar(lar)ın adı ve soyadı, eserin tam ismi, (varsa) tercüme edenin, hazırlayanın veya editörün adı ve soyadı, (varsa) baskısı, basım yeri, basım evi, basım yılı, sayfa numarası.

İkinci geçtiği yerde: yazar(lar)ın soyadı, kısaltılmış eser adı, sayfa numarası.

Kaynakçada: yazar(lar)ın birden fazla eseri metinde kullanıldıysa her bir eserin künyesi verilirken yazar(lar)ın soyadı, adı sırasıyla tekrarlanır.  

Tek Yazarlı:

İlk Dipnot: 

- Erdinç Ahatlı, Peygamberlik ve Hz. Muhammed’in Peygamberliği, (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007), s. 95–98.

- Hilmi Ziya Ülken, İslam Felsefesi Tarihi, (İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1957), II, 28–29.

- İsmail E. Erünsal, Türk Kütüphaneleri Tarihi II: Kuruluştan Tanzimat’a Kadar Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri, (Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 1988), s. 28–29.

İkinci Dipnot vd.:

- Ülken, İslam Felsefesi Tarihi, II, 45–47.

- Erünsal, Türk Kütüphaneleri Tarihi II, s. 39.

Kaynakça:

- Ahatlı, Erdinç, Peygamberlik ve Hz. Muhammed’in Peygamberliği, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007.

İki Yazarlı:

İlk Dipnot: 

- Ömer Lütfi Barkan – Ekrem Hakkı Ayverdi, İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri 953 (1546) Tarihli, (İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti, 1973), s. 520–26.

- Oliver Leaman – Kecia Ali, Islam: The Key Concepts, (London/New York: Routledge, 2008), s. 155–58.

İkinci Dipnot vd.:

- Barkan – Ayverdi, İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri, s. 159.

Kaynakça:

- Barkan, Ömer Lütfi – Ayverdi, Ekrem Hakkı, İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri 953 (1546) Tarihli, İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti, 1973.  

Üç veya Daha Çok Yazarlı:

İlk Dipnot:

- Bekir Topaloğlu v.dğr., İslam’da İnanç Esasları, (İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1998), s. 25.

İkinci Dipnot: 

- Topaloğlu v.dğr., İslam’da İnanç Esasları, s. 36.

Kaynakça:

- Topaloğlu, Bekir v.dğr., İslam’da İnanç Esasları, İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1998.

Çeviri:

İlk Dipnot:

- Albert Habib Hourani, Batı Düşüncesinde İslam, çev. Celal A. Kanat (İstanbul: Pınar Yayınları, 1996), s. 25.

İkinci Dipnot vd.

- Hourani, Batı Düşüncesinde İslam, s. 26.

Kaynakça:

- Hourani, Albert Habib, Batı Düşüncesinde İslam, çev. Celal A. Kanat, İstanbul: Pınar Yayınları, 1996.  

Kitap Bölümü:

İlk Dipnot:

- Fazlur Rahman, “Revival and Reform in Islam”, The Cambridge History of Islam, ed. Peter Malcolm Holt v.dğr., (Cambridge: Cambridge University Press, 1970), II, 633–41.

İkinci Dipnot vd.:

- Fazlur Rahman, “Revival and Reform in Islam”, s. 635.

Kaynakça:

- Rahman, Fazlur, “Revival and Reform in Islam”, The Cambridge History of Islam, ed. Peter Malcolm Holt v.dğr., Cambridge: Cambridge University Press, 1970, II, 632–56.

Osmanlıca Eserler:

İlk Dipnot: 

- Nev‘îzâde Atâî, Hadâiku’l-Hakâik fî Tekmileti’ş-Şekâik, haz. Abdülkâdir Özcan (İstanbul: Çağrı Yayınları, 1989), s. 600–1.

İkinci Dipnot vd.:

- Nev‘îzâde, Hadâiku’l-Hakâik, s. 607–8.

Kaynakça:

- Atâî, Nev‘îzâde, Hadâiku’l-Hakâik fî Tekmileti’ş-Şekâik, haz. Abdülkâdir Özcan İstanbul: Çağrı Yayınları, 1989.  

Arapça Eserler:

İlk Dipnot:

- İmâmü’l-Harameyn el-Cüveynî, el-İrşâd ilâ Kavâtı’ıl-Edille fi Usûli’l-İ‘tikâd, haz. M. Yûsuf Mûsâ ve A. Abdülhamid (Kahire: Mektebetü’l-Hancî, 1369/1950), s. 181–83.

- Fahreddin er-Râzî, Mefâtîhu’l-Gayb: et-Tefsîru’l-Kebîr, haz. M. Muhyiddin Abdülhamid (Kahire 1934–1962), I, 45.

İkinci Dipnot vd.:

- Cüveynî, el-İrşâd, s. 112–36.

- Fahreddin er-Râzî, Mefâtîhu’l-Gayb, II, 35.

Kaynakça:

- el-Cüveynî, İmâmü’l-Harameyn, el-İrşâd ilâ Kavâtı’ıl-Edille fi Usûli’l-İ‘tikâd, haz. M. Yûsuf Mûsâ ve A. Abdülhamid, Kahire: Mektebetü’l-Hancî, 1369/1950.

Not:

1. Arapça eser künyeleri için bk. TDV İslam Ansiklopedisi Bibliyografya Kısaltmaları.

2. Yayınevi tespit edilemiyorsa baskı yeri ve tarihiyle yetinilebilir.

3. Ciltlerin baskı tarihleri farklı ise ilk geçtiği yerde tüm ciltlerin baskı tarihleri birlikte verilir: (Kahire1934–1962) gibi.

MAKALE

İlk geçtiği yerde: yazar(lar)ın adı ve soyadı, makalenin tam adı, derginin adı, (varsa) cilt numarası, (varsa) sayı numarası, basım yılı, sayfa numarası.

İkinci geçtiği yerde: yazar(lar)ın soyadı, makalenin kısaltılmış adı, sayfa numarası.

İlk Dipnot:

- Mustafa Selim Yılmaz, “İslami Düşünce Tarihinde Bir Anlama Biçimi Olarak Selefilik Üzerine Bir Deneme”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 3/3 (2014): 534.

- Fida Mohammad, “Ibn Khaldun’s Theory of Social Change”, The American Journal of Islamic Social Sciences, 15/2 (1998): 36–38.

İkinci Dipnot vd.:

- Yılmaz, “İslami Düşünce Tarihinde Bir Anlama Biçimi Olarak Selefilik Üzerine Bir Deneme”, 538.

- Mohammad, “Ibn Khaldun’s Theory of Social Change”, 39.

Kaynakça:

- Yılmaz, Mustafa Selim, “İslami Düşünce Tarihinde Bir Anlama Biçimi Olarak Selefilik Üzerine Bir Deneme”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 3/3 (2014): 532–53.

BİLDİRİ

İlk Dipnot: 

Ahmet Akbulut, “Selefiliğin Teolojik ve Düşünsel Temelleri”, Tarihte ve Günümüzde Selefilik Sempozyumu, İstanbul, Kasım 08-10 2013 içinde, ed. Ahmet Kavas (Ensar Neşriyat, İstanbul 2014), s. 118.

İkinci Dipnot vd.:

Akbulut, “Selefiliğin Teolojik ve Düşünsel Temelleri”,  s. 127.

Kaynakça:

Akbulut, Ahmet, “Selefiliğin Teolojik ve Düşünsel Temelleri”, Tarihte ve Günümüzde Selefilik Sempozyumu, İstanbul, Kasım 08-10 2013, ed. Ahmet Kavas, İstanbul: Ensar Neşriyat, 2014, s. 113–33.

ANSİKLOPEDİ MADDESİ

İlk geçtiği yerde: yazar(lar)ın adı ve soyadı, maddenin tam adı (yazar sadece maddenin bir kısmını yazmışsa, madde içindeki alt-başlık), ansiklopedinin adı, (varsa) parantez içinde kısaltması, (varsa) cilt numarası, sayfa numarası.

İkinci geçtiği yerde: yazar(lar)ın soyadı, maddenin tam adı (varsa madde içindeki alt-başlık adı), sayfa numarası.

İlk Dipnot:

- Bekir Kütükoğlu, “Âlî Mustafa Efendi”, TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA), II, 414–16.

- Ömer Faruk Akün, “Âlî Mustafa Efendi (Edebî Yönü)”, DİA, II, 416.

İkinci Dipnot vd.:

- Akün, “Âlî Mustafa Efendi (Edebî Yönü)”, 417.

Kaynakça:

- Kütükoğlu, Bekir, “Âlî Mustafa Efendi”, TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA), II, 414–16.

GAZETE YAZISI

İlk Dipnot:

- İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “Türkçe Hutbe Münasebetiyle”, Açık Söz, 13 Şaban 1340, s. 2.

Kaynakça:

- Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, “Türkçe Hutbe Münasebetiyle”, Açık Söz, 13 Şaban 1340.

ARŞİV BELGESİ

İlk Dipnot ve Kaynakça:

- Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), İrade Mesâil-i Mühimme (İ. Mes. Müh), 2079.

İkinci Dipnot vd.:

- BOA, İ. Mes. Müh., 2079.

Not: Arşiv belgelerinin bibliyografik künyesi ve kısaltmaları için Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi’nde (haz. Yusuf İhsan Genç v.dğr., İstanbul: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, 2000) belirlenmiş olan kurallar geçerlidir.

TEZ

ilk Dipnot: 

- Sedat Şensoy, “Abdülkahir el-Cürcani’de Anlam Problemi”, (doktora tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001), s. 122.

İkinci Dipnot vd.:

- Sedat Şensoy, “Abdülkahir el-Cürcani’de Anlam Problemi”, s. 125.

Kaynakça:

- Şensoy, Sedat, “Abdülkahir el-Cürcani’de Anlam Problemi”, doktora tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001, s. 122.

ONLINE KAYNAK

İlk Dipnot:

- Alane D. Oestreicher, “Worldwide Traditions of a Primordial Paradise”, no. 192, Vital Articles on Science/Creation; http://associate.com/ministry_files/The_Reading_Room/Evolution_n_Creation_2/Traditions_Of_A_PrImordial_Para.shtml (erişim: 27 Mart 2003).

İkinci Dipnot vd.:

- Oestreicher, “Worldwide Traditions of a Primordial Paradise”.

Kaynakça:

- Oestreicher, Alane D., “Worldwide Traditions of a Primordial Paradise”, no. 192, Vital Articles on Science/Creation; http://associate.com/ministry_files/The_Reading_Room/Evolution_n_Creation_2/Traditions_Of_A_PrImordial_Para.shtml (erişim: 27 Mart 2003).

KURAN ve KİTAB-I MUKADDES BÖLÜMLERİNE ATIF

- el-Bakara 2/75; el-A‘raf 7/61; Âl-i İmran 3/7.

- Tekvin 34:21; Matta 7:6.

SAYFA NUMARALARI VERİŞ ŞEKLİ

s. 10–17, 26, 31, 100–7, 255–58, 1265–69, 1390–403.

GENEL KISALTMALAR

b.            Bin, ibn
bkz.        Bakınız
bl.           Bölüm
bs.           Baskı
c.             Cilt
çev.         Çeviren
der.         Derleyen
ed.          Editör
h.            Hicrî
haz.        Hazırlayan
hk.          Hakkında
krş.         Karşılaştırınız
Ktp.        Kütüphane/Kütüphanesi
m.ö.        Milattan önce 
m.s.        Milattan sonra
nr.           Numara
nşr.         Neşreden 
ö.            Ölümü
s.             Sayfa
s.nşr.      Sadeleştirerek neşreden
ş.             Şemsî
ts.            Tarihsiz 
v.dğr.     Ve diğerleri
vb.          Ve benzeri
vd.          Ve devamı
vr.           Varak
y.y.         Yayın yeri yok