Kader
Kapak Resmi
e-ISSN 2602-2710 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Mehmet BULĞEN | http://dergipark.gov.tr/kaderdergi

Kader (e-ISSN 2602-2710) 


Kader, 2003 yılında KADER Kelam Araştırmaları Dergisi (e-ISSN: 1309-2030) adıyla yayın hayatına başlamıştır. Dergimizin adı 24/10/2017 tarihinde Kader (e-ISSN 2602-2710) olarak değiştirilmiştir. 

Kader, Haziran ve Aralık dönemleri olmak üzere yılda iki kez yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. Yayımlanmak amacıyla gönderilen makaleler, çift taraflı kör hakemlik sistemine tabi tutulur. Ayrıca özel elektronik bir program marifetiyle söz konusu yazıların daha önce yayımlanmadığı ve intihal içermediği teyit edilir. 

Dergimizde kelâm ve kelâmla ilişkili interdisipliner alanlarda telif ve tercüme makale, araştırma notu, kitap, tez tanıtımları ile sempozyum gibi bilimsel etkinlik değerlendirmesi, edisyon kritik, sadeleştirme vb. çalışmalar yayımlanır. Her bir makale, Türkçe/İngilizce 150-250 kelime arasında öz/abstract içermelidir. Hakem raporlarının olumlu olması ve makalenin dergimizde yayınlanmasına karar verilmesi durumunda yazardan 750-1000 kelimelik genişletilmiş İngilizce özet hazırlaması talep edilecektir. Kitap kritikleri ise 60-80 kelime arasında öz-abstract içermeli ve 2000 kelimeyi geçmemelidir. 

Kader, EBSCO Academic Search Complete, DOAJ (Directory of Open Access Journals ve Ulakbim TR Dizin tarafından indekslenmekte; SOBİAD Sosyal Bilimler Atıf Dizini ve TDV İSAM İlahiyat Makaleler Veri Tabanı platformlarında yayınlanmaktadır.


Eski Adı:  KADER Kelam Araştırmaları Dergisi ISSN: 1309-2030 (01.01.2003-24.10.2017)


Kader

e-ISSN 2602-2710 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Mehmet BULĞEN | http://dergipark.gov.tr/kaderdergi
Kapak Resmi

101.122

475.798

Kader (e-ISSN 2602-2710) 


Kader, 2003 yılında KADER Kelam Araştırmaları Dergisi (e-ISSN: 1309-2030) adıyla yayın hayatına başlamıştır. Dergimizin adı 24/10/2017 tarihinde Kader (e-ISSN 2602-2710) olarak değiştirilmiştir. 

Kader, Haziran ve Aralık dönemleri olmak üzere yılda iki kez yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. Yayımlanmak amacıyla gönderilen makaleler, çift taraflı kör hakemlik sistemine tabi tutulur. Ayrıca özel elektronik bir program marifetiyle söz konusu yazıların daha önce yayımlanmadığı ve intihal içermediği teyit edilir. 

Dergimizde kelâm ve kelâmla ilişkili interdisipliner alanlarda telif ve tercüme makale, araştırma notu, kitap, tez tanıtımları ile sempozyum gibi bilimsel etkinlik değerlendirmesi, edisyon kritik, sadeleştirme vb. çalışmalar yayımlanır. Her bir makale, Türkçe/İngilizce 150-250 kelime arasında öz/abstract içermelidir. Hakem raporlarının olumlu olması ve makalenin dergimizde yayınlanmasına karar verilmesi durumunda yazardan 750-1000 kelimelik genişletilmiş İngilizce özet hazırlaması talep edilecektir. Kitap kritikleri ise 60-80 kelime arasında öz-abstract içermeli ve 2000 kelimeyi geçmemelidir. 

Kader, EBSCO Academic Search Complete, DOAJ (Directory of Open Access Journals ve Ulakbim TR Dizin tarafından indekslenmekte; SOBİAD Sosyal Bilimler Atıf Dizini ve TDV İSAM İlahiyat Makaleler Veri Tabanı platformlarında yayınlanmaktadır.


Eski Adı:  KADER Kelam Araştırmaları Dergisi ISSN: 1309-2030 (01.01.2003-24.10.2017)


Cilt 16 - Sayı 2 - Ara 2019
 1. Mu‘tezile’nin Basra Ekolüne Göre Tab’ Teorisi ve Bu Teorinin Bazı Kelâmî Konulara Uygulanması
  Sayfalar 212 - 228
  Ramazan Altıntaş
 2. Why Muslims Become Instruments of Terror?
  Sayfalar 229 - 240
  Ramazan Biçer
 3. Mâtûrîdî’de İstidlâlin İşlev Alanları
  Sayfalar 241 - 263
  Nail Karagöz
 4. Mu’tezile ve Şîa Arasında Fikri Bağlantı Meselesi İlahi Adalet İlkesi Bağlamında Kâdî Abdülcebbâr ve Ebû Ca’fer et-Tûsî Arasında Bir Karşılaştırma
  Sayfalar 264 - 293
  Rıza Korkmazgöz
 5. Kelâmî Görüşleri Bağlamında İbâzîlerin Hâricîliği Meselesi
  Sayfalar 294 - 318
  Metin Yıldız
 6. Atomcu-Dualist-Teslis Anlayışına Karşı Mu’tezile’nin Meydan Okuması: Yeni Bir Tanrı-Âlem Tasavvuru
  Sayfalar 319 - 346
  Yusuf Ötenkaya
 7. Allah - İnsan İletişimi Açısından Vahiy
  Sayfalar 347 - 372
  Mehmet Akif Ceyhan
 8. İslamofobi Bağlamında İslam Karşıtı Söylemlerin Batı Dünyasındaki Yansımaları: Norveç Örneği -Karikatür Krizi ve Berwick Terör Saldırısı
  Sayfalar 373 - 403
  Recep Önal
 9. Fanatizm Olgusu ve Dinî Kült Yapılarda Eleştirisizliğin Eleştirisi
  Sayfalar 404 - 432
  Hüseyin Maraz
 10. Molla Sadrâ'da Ölümsüzlük Düşüncesi
  Sayfalar 433 - 461
  Muhammet Sait Kavşut
 11. Ebû’l-Kāsım El-Kâ‘bî El-Belhî′de İrâde
  Sayfalar 462 - 483
  Zeynep Hümeyra Koç
 12. İngiliz Erken Dönem Şiîlik Çalışmaları ve Thomas Herbert Örneği
  Sayfalar 484 - 503
  İbrahim Babur Gündoğdu
 13. Onbirinci ve Onikinci Asır Müslüman Doğuda Varlık ve Mâhiyet: Bir Taslak
  Sayfalar 504 - 524
  Bilal Taşkın, Robert Wisnovsky
 14. Dünden Bugüne Nedensellik: Gazzâlî ve Kuantum Teorisi
  Sayfalar 525 - 536
  Ahmet Mekin Kandemir, Karen Harding
 15. Evrim Teorisinin Epistemik Statüsü
  Sayfalar 537 - 563
  Gülay Parlak, Gijberk van den Brink, Jeroen de Ridder, René van Woudenberg
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
KADER Kelam Araştırmaları Dergisi 1309-2030 2003-2018
Makale Çağrısı

30 Haziran 2019 tarihinde yayınlanacak 17. cilt 1. sayımız için 15 Nisan 2019'a kadar makale kabul edilecektir.

Bilgilerinize arz olunur.