Yayın Esasları

YAYIN ESASLARI

 • Dergiye gönderilen makaleler daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış ve yayımına karar verilmemiş olmalıdır.
 • Gönderilen yazılar resim, şekil, harita vb. ekleri de dâhil olmak üzere 10,000 sözcüğü̈ aşmamalıdır. Makalelerde Türkçe ve İngilizce öz (120-150 kelime arasında) ile anahtar kelimeler (5-7 kelime) bulunmalıdır.
 • Derginin yazı dili Türkçe olmakla beraber yabancı dilde yazılar da yayımlanabilir.
 • Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen yazılar amaç, kapsam, içerik, yöntem, yazım kurallarına uygunluk açılarından yayın kurulunca incelenir. Uygun bulunan yazılar bilimsel yetkinlikleri açısından değerlendirilmek üzere alanında uzman iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarının olumlu olması durumunda çalışma yayımlanır; hakemlerden birinin olumsuz rapor vermesi durumunda yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü̈ hakemin kararı doğrultusunda yazının yayımlanıp yayımlanmamasına karar verilir. Yayımlanma kararı alınan çalışma, yayın sırasına alınır. Hakem raporları gizlidir. Yazar(lar)a çalışmalarıyla ilgili dönem içerisinde cevap verilir.
 • Yazarlar, yayın kurulu ve hakemlerin raporlarını dikkate almak zorundadırlar. Yayımlanan yazıların bilimsel ve yasal açıdan sorumluluğu yazarına aittir. Yayın kurulu gönderilen yazıyı yayımlayıp yayımlamamakta serbesttir. Gönderilen yazılar yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez. Yazarların yayımlanan yazıları yayın kurulu kararı doğrultusunda yayından kaldırılabilir. Yayımlanan yazılar yayın kurulu kararı dışında geri çekilemez. Yazarlara telif ücreti ödenmez.
 • Yayımlanmış yazıların her türlü hakkı Kader'e aittir. Dergide yayımlanmış yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.
 • Aşağıda belirtilen yazım kuralları ve formata göre hazırlanan yazının derginin ana sayfasında bulunan üyelik butonundan, sisteme üye olunduktan sonra, “Word” formatında (ad soyad belirtilmeksizin) gönderilmesi gerekmektedir.
 • Dergiye gönderilecek yazılar A4 boyutlarında beyaz kâğıda üst, alt, sağ ve sol taraflardan 4 cm boşluk bırakılarak‚ en az, 12nk‛ satır aralıklı, iki yana dayalı, satır sonu tirelemesiz ve 10 punto “Palatino Linotype” yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır. Bununla birlikte, gönderilen tablo, şekil, resim, grafik ve benzerlerinin derginin sayfa boyutları dışına taşmaması ve daha kolay kullanılmaları için 12x17 cm'lik alanı aşmaması gerekir. Bu nedenle tablo, şekil, resim, grafik vb. unsurlarda daha küçük punto ve tek aralık kullanılabilir. Dipnot ve kaynakça gösteriminde Chicago stilinde gönderilen yazılar kabul edilecektir.
 • Dergiye gönderilen yazılar intihal yazılımı ile taranarak intihal içermediği teyit edilir.
 • Yazılarda aşağıdaki ögeler bulunmalıdır:
 • Makale adı Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalı; yazarların adları, soyadları, akademik unvanları, çalıştıkları kurum ve ORCID ID bilgileri belirtilmelidir. Ayrıca yazarların iletişim bilgileri (e-posta adresleri) tam olarak verilmelidir.YAYIN ARALIKLARI VE TARİHLERİ

Aralık (31 Aralık)

Haziran (30 Haziran)

 

 

 

DİPNOT VE KAYNAKÇA GÖSTERİM KURALLARI 

The Chicago Manual of Style Dipnot ve Kaynakça Sistemi

Kitap

İlk geçtiği yerde: yazar(lar)ın adı ve soyadı, eserin tam ismi, (varsa) tercüme edenin, hazırlayanın veya editörün adı ve soyadı, basım yeri, basım evi, basım yılı, sayfa numarası.

İkinci geçtiği yerde: yazar(lar)ın soyadı, kısaltılmış eser adı, sayfa numarası.

Kaynakçada: yazar(lar)ın birden fazla eseri metinde kullanıldıysa her bir eserin künyesi verilirken yazar(lar)ın soyadı, adı sırasıyla tekrarlanır.  

Tek Yazarlı:

İlk Dipnot: 

- Erdinç Ahatlı, Peygamberlik ve Hz. Muhammed’in Peygamberliği (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2007), 95.

- İsmail E. Erünsal, Türk Kütüphaneleri Tarihi II: Kuruluştan Tanzimat’a Kadar Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri (Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 1988), 28–29.

- Hilmi Ziya Ülken, İslam Felsefesi Tarihi (İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1957), 2: 28-29.

İkinci Dipnot vd.:

- Erünsal, Türk Kütüphaneleri Tarihi, 2: 39.

- Ülken, İslam Felsefesi Tarihi, 2: 45–47.

Kaynakça:

- Ahatlı, Erdinç. Peygamberlik ve Hz. Muhammed’in Peygamberliği. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2007.

İki Yazarlı:

İlk Dipnot: 

- Ömer Lütfi Barkan ve Ekrem Hakkı Ayverdi, İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri 953 (1546) Tarihli (İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları, 1973), 520.

- Oliver Leaman ve Kecia Ali, Islam: The Key Concepts (London/New York: Routledge, 2008), 155–58.

İkinci Dipnot vd.:

- Barkan ve Ayverdi, İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri, 159.

Kaynakça:

- Barkan, Ömer Lütfi ve Ekrem Hakkı Ayverdi. İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri 953 (1546) Tarihli. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları, 1973.  

Üç veya Daha Çok Yazarlı:

İlk Dipnot:

- Bekir Topaloğlu v.dğr., İslam’da İnanç Esasları (İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1998), 25.

İkinci Dipnot: 

- Topaloğlu v.dğr., İslam’da İnanç Esasları, 75.

Kaynakça:

- Topaloğlu, Bekir, Y. Şevki Yavuz ve İlyas Çelebi. İslam’da İnanç Esasları. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1998.

Çeviri:

İlk Dipnot:

- Albert Habib Hourani, Batı Düşüncesinde İslam, trc. Celal A. Kanat (İstanbul: Pınar Yayınları, 1996), 25.

İkinci Dipnot vd.

- Hourani, Batı Düşüncesinde İslam, 26.

Kaynakça:

- Hourani, Albert Habib. Batı Düşüncesinde İslam. trc. Celal A. Kanat. İstanbul: Pınar Yayınları, 1996.  

Kitap Bölümü:

İlk Dipnot:

- Hişam İbrahim Mahmud, “Mukaddime,” Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd içinde, thk. Hişâm İbrâhim Mahmûd (Kahire: Dâru’s-Selâm, 1431/2010), 1: 14.

- Fazlur Rahman, “Revival and Reform in Islam”, The Cambridge History of Islam içinde, ed. Peter Malcolm Holt v.dğr. (Cambridge: Cambridge University Press, 1970), 2: 633–41.

- John D. Kelly, “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana, and the Moral Economy of War”, Anthropology and Global Counterinsurgency içinde, ed. John D. Kelly v.dğr. (Chicago: University of Chicago Press, 2010), 77.

İkinci Dipnot vd.:

- Mahmud, “Mukaddime”, 1: 34.

- Fazlur Rahman, “Revival and Reform in Islam”, 642.

- Kelly, “Seeing Red,” 81–82.

Kaynakça:

- Mahmud, Hişam İbrahim. “Mukaddime”. Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd içinde, thk. Hişâm İ̇brâhim Mahmûd, 1: 5-44. Kahire: Dâru’s-Selâm, 1431/2010.

- Fazlur Rahman. “Revival and Reform in Islam”. The Cambridge History of Islam içinde, ed. Peter Malcolm Holt, Ann K. S. Lambton ve Bernard Lewis, 2: 633–41. Cambridge: Cambridge University Press, 1970.

- Kelly, John D. “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana, and the Moral Economy of War”. Anthropology and Global Counterinsurgency içinde, ed. John D. Kelly, Beatrice Jauregui, Sean T. Mitchell, and Jeremy Walton, 67–83. Chicago: University of Chicago Press, 2010.

Osmanlıca Eserler:

İlk Dipnot: 

- Nev‘îzâde Atâî, Hadâiku’l-Hakâik fî Tekmileti’ş-Şekâik, haz. Abdülkâdir Özcan (İstanbul: Çağrı Yayınları, 1989), 600–1.

İkinci Dipnot vd.:

- Nev‘îzâde, Hadâiku’l-Hakâik, 607–8.

Kaynakça:

- Atâî, Nev‘îzâde. Hadâiku’l-Hakâik fî Tekmileti’ş-Şekâik. haz. Abdülkâdir Özcan. İstanbul: Çağrı Yayınları, 1989.  

Arapça Eserler:

İlk Dipnot:

- İmâmü’l-Harameyn el-Cüveynî, el-İrşâd ilâ Kavâtı’ıl-Edille fi Usûli’l-İ‘tikâd, haz. M. Yûsuf Mûsâ ve A. Abdülhamid (Kahire: Mektebetü’l-Hancî, 1369/1950), 181–83.

- Fahreddin er-Râzî, Mefâtîhu’l-Gayb: et-Tefsîru’l-Kebîr, haz. M. Muhyiddin Abdülhamid (Kahire: y.y., 1934–1962), 1: 45.

İkinci Dipnot vd.:

- Cüveynî, el-İrşâd, 112–36.

- Fahreddin er-Râzî, Mefâtîhu’l-Gayb, 2: 35.

Kaynakça:

- el-Cüveynî, İmâmü’l-Harameyn. el-İrşâd ilâ Kavâtı’ıl-Edille fi Usûli’l-İ‘tikâd, haz. M. Yûsuf Mûsâ ve A. Abdülhamid. Kahire: Mektebetü’l-Hancî, 1369/1950.

- Fahreddin er-Râzî. Mefâtîhu’l-Gayb: et-Tefsîru’l-Kebîr, haz. M. Muhyiddin Abdülhamid. 2. cilt. Kahire: y.y., 1934–1962),

Not:

1. Arapça eser künyeleri için bk. TDV İslam Ansiklopedisi Bibliyografya Kısaltmaları.

2. Yayınevi tespit edilemiyorsa baskı yeri ve tarihiyle yetinilebilir.

3. Ciltlerin baskı tarihleri farklı ise ilk geçtiği yerde tüm ciltlerin baskı tarihleri birlikte verilir: (Kahire: 1934–1962) gibi.

4. Şahıs isimleri metinde ilk geçtiği yerde Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nin şahıs maddesinde yer alan madde adı veya imlâ kuralları esas alınarak yazılır.

Sözlükler

İlk Dipnot:

- Muhammed Fuâd b. Abdülbâkī, el-Mu‘cemü’l-müfehres li-elfâzi’l-Kur’âni’l-Kerîm (Kahire-Beyrut: 1364/1945), “ecl” md., 332.

İkinci Dipnot:

- M.F. Abdülbâkī, el-Mu‘cem, “ecl” md., 337.

Kaynakça:

- Abdülbâkī, Muhammed Fuâd. el-Mu‘cemü’l-müfehres li-elfâzi’l-Kur’âni’l-Kerîm. Kahire-Beyrut: 1364/1945.

Yazma Eserler:

İlk Dipnot:

- Ebû Şekûr Muhammed b. Abdüsseyyid es-Sâlimî Keşşî, et-Temhîd fî beyâni't-tevḥîd, Süleymaniye Ktp., Şehit Ali Paşa, nr. 1153, 77b.

İkinci Dipnot:

- Keşşî, et-Temhîd, vr. 79a.

Kaynakça:

- Keşşî, Ebû Şekûr Muhammed b. Abdüsseyyid es-Sâlimî. et-Temhîd fî beyâni't-tevḥîd. Şehit Ali Paşa, 1153: 1a-217b. Süleymaniye Ktp.

Makale:

İlk geçtiği yerde: yazar(lar)ın adı ve soyadı, “makalenin tam adı”, derginin adı, (varsa) cilt numarası, (varsa) sayı numarası, basım yılı, sayfa numarası.

İkinci geçtiği yerde: yazar(lar)ın soyadı, makalenin kısaltılmış adı, sayfa numarası.

İlk Dipnot:

- Mustafa Selim Yılmaz, “İslami Düşünce Tarihinde Bir Anlama Biçimi Olarak Selefilik Üzerine Bir Deneme”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 3, sy. 3 (2014): 534.

- Fida Mohammad, “Ibn Khaldun’s Theory of Social Change”, The American Journal of Islamic Social Sciences 15, sy. 2 (1998): 36–38.

- Joshua I. Weinstein, “The Market in Plato’s Republic”, Classical Philology 104 (2009): 440.

- Şaban Ali Düzgün, “Bir Problem Alanı Olarak Metafizik ve Metafiziksel Olmayan Bir Teolojinin İmkanı”, Kelâm Araştırmaları Dergisi 1, sy. 2. (2003): 58, erişim 6 Ekim 2017, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/179661.

İkinci Dipnot vd.:

- Yılmaz, “İslami Düşünce Tarihinde Bir Anlama Biçimi Olarak Selefilik Üzerine Bir Deneme”, 538.

- Mohammad, “Ibn Khaldun’s Theory of Social Change”, 39.

- Weinstein, “Plato’s Republic,” 452–53.

- Düzgün, “Bir Problem Alanı Olarak Metafizik ve Metafiziksel Olmayan Bir Teolojinin İmkanı”, 65.

Kaynakça:

- Yılmaz, Mustafa Selim. “İslami Düşünce Tarihinde Bir Anlama Biçimi Olarak Selefilik Üzerine Bir Deneme”. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 3, sy. 3 (2014): 532–53.

- Mohammad, Fida. “Ibn Khaldun’s Theory of Social Change”. The American Journal of Islamic Social Sciences 15, sy. 2 (1998): 36–50.

- Weinstein, Joshua I. “The Market in Plato’s Republic”. Classical Philology 104 (2009): 439– 58.

- Düzgün, Şaban Ali. “Bir Problem Alanı Olarak Metafizik ve Metafiziksel Olmayan Bir Teolojinin İmkanı”. Kelâm Araştırmaları Dergisi 1, sy. 2. (2003): 57-80. Erişim 6 Ekim 2017. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/179661.

Not:

1. Derginin cilt ve sayı numarası var ise “Dergi Adı Cilt no, Sayı no (Yıl): sayfa numarası” şeklinde gösterilir: Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 20, sy. 1 (Haziran 2016): 44 gibi. Derginin sadece sayı numarası var ise, “Dergi Adı Sayı no (Yıl): sayfa” şeklinde gösterilir: Ulûm Dergisi 3 (Bahar 2016): 44-45 gibi.

2. Yayımlanmış sempozyum bildirileri makalelerin kaynak gösteriliş düzeniyle aynı olmalıdır.

Ansiklopedi Maddesi

İlk geçtiği yerde: yazar(lar)ın adı ve soyadı, “maddenin tam adı” (yazar sadece maddenin bir kısmını yazmışsa, madde içindeki alt-başlık), ansiklopedinin adı, (varsa) parantez içinde kısaltması, (varsa) cilt numarası, basım yeri, yayın evi, basım yıılı, sayfa numarası.

İkinci geçtiği yerde: yazar(lar)ın soyadı, maddenin tam adı (varsa madde içindeki alt-başlık adı), sayfa numarası.

İlk Dipnot:

- Bekir Topaloğlu, “Cehennem”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c. 7 (Ankara: TDV Yay., 1993) 228.

- Norris S. Hetherington, “Avicenna”, Encylopedia of Cosmology, ed. Norris S. Hetherington (New York/London: Garland Publishing, 1993), 27.

İkinci Dipnot vd.:

- Topaloğlu, “Cehennem”, 228.

- Hetherington, “Avicenna”, 27.

Kaynakça:

- Topaloğlu, Bekir. “Cehennem”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 7: 227-228. Ankara: TDV Yayınları, 1993.

- Hetherington, Norris S.. “Avicenna”. Encylopedia of Cosmology. ed. Norris S. Hetherington. 27-28. New York/London: Garland Publishing, 1993.

Gazete Yazısı:

İlk Dipnot:

- İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “Türkçe Hutbe Münasebetiyle”, Açık Söz (13 Şaban 1340), 2.

Kaynakça:

- Uzunçarşılı, İsmail Hakkı. “Türkçe Hutbe Münasebetiyle”. Açık Söz (13 Şaban 1340).

Arşiv Belgesi:

İlk Dipnot ve Kaynakça:

- Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), İrade Mesâil-i Mühimme (I. Mes. Müh), 2079.

İkinci Dipnot vd.:

- BOA, I. Mes. Müh., 2079.

Kaynakça:

- Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), İrade Mesâil-i Mühimme (I. Mes. Müh), 2079.

Not: Arşiv belgelerinin bibliyografik künyesi ve kısaltmaları için Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi’nde (haz. Yusuf İhsan Genç v.dğr., İstanbul: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, 2000) belirlenmiş olan kurallar geçerlidir.

Tez:

İlk Dipnot: 

- Hayrettin Nebi Güdekli, “Kelâmın Tümel Bir Disiplin Olarak İnşâsı” (Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2015), 75.

İkinci Dipnot vd.:

- Güdekli, “Kelâmın Tümel Bir Disiplin Olarak İnşâsı”, 80.

Kaynakça:

- Güdekli, Hayrettin Nebi. “Kelâmın Tümel Bir Disiplin Olarak İnşâsı”. Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2015.

Hadisler

Kütüb-i Sitte hadis kitaplarından kaynak gösterilirken Buhârî, Müslim, Tirmizî ve Nesâî isimlerinden sonra virgül, virgülden sonra Müslim ve Muvatta’da kitap adı ve hadis numarası; Buhârî, Tirmizî ve Nesâî’de kitap adı ve bab numarası, Müsned’de cilt ve sayfa numarası verilir. Cilt numarasında Romen rakamı kullanılmaz.

- Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4:289.

- Ebû Dâvud, Muvatta, “İlim”, 18.

- Buhârî, “İlim”, 12.

- Müslim, “Ticârât”, 45.

Kur’ân ve Kitab-ı Mukaddes Bölümlerine Atıf

Âyet atıflarında âyet metni veya Türkçe’si çift tırnak içinde verilir, sûre ve âyet numarası dipnotta değil, parantez içinde yazılır. Sûre adlarındaki “el-” takılarına ve uzatmalara (â) riayet edilir. Ayrıca âyet meâli italik değil, düz şekilde yazılır.

Örnek:

“İnananlar o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer” (el-Enfâl 8/2).

“İmdi, insanların size her ne yapmalarını istiyorsanız, siz de onlara öyle yapın; çünkü şeriat budur, peygamberler de.” (Matta 7:12)

Sayfa Numaraları Veriş Şekli

15 / 10–17 / 26, 31 / 100–7 / 255–58 / 1265–69 /1390–403.

Genel Kısaltmalar

b.            Bin, ibn
bkz.        Bakınız
bl.           Bölüm
bs.           Baskı
c.             Cilt
trc.         Tercüme eden
der.         Derleyen
ed.          Editör
h.            Hicrî
haz.        Hazırlayan
hk.          Hakkında
krş.         Karşılaştırınız
Ktp.        Kütüphane/Kütüphanesi
m.ö.        Milattan önce 
m.s.        Milattan sonra
nr.           Numara
nşr.         Neşreden 
ö.            Ölümü
s.             Sayfa
sy.             Sayı

s.nşr.      Sadeleştirerek neşreden
ş.             Şemsî
ts.            Tarihsiz 
v.dğr.     Ve diğerleri
vb.          Ve benzeri
vd.          Ve devamı
vr.           Varak
y.y.         Yayın yeri yok

 Chicago Stiline uygun olarak hazırlanmış İlahiyat Alanı Makale Yazım Kılavuzunu buradan indirebilirsiniz.