Yıl 2017, Cilt 35, Sayı 35, Sayfalar 43 - 63 2017-10-02

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE İMAJ KAVRAMI VE BATI NOSTALJİSİNDEKİ BİR AKSAKLIK OLARAK TÜRK İMAJI

Betül KARAGÖZ YERDELEN [1]

270 718

Bu makalede, hemen her Türk’ün farklı yoğunluklarda hissetmek, hatta yüzleşmek zorunda kaldığı Batı toplumundaki Türk imajı tartışılmaktadır. Bu doğrultuda hazırlanan çalışma, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde “imaj” kavramı, kavramsal derinliği içinde ele alınmakta ve siyasal bir olgu olarak “uluslararası ilişkilerde imaj” kavramı incelenmektedir. İkinci bölümde, Yeni Dünya Düzeni’nde öne çıkan imaj-değer algısı ve bu algının hegemonik yönü üstünde durulmaktadır. Üçüncü bölümde ise, Doğu’nun ve Türkiye’nin Batı’daki imajı ile bu imajın arkaplanı çözümlenmektedir.

İmaj, Uluslararası İmaj, Uluslararası Önyargı, Türk İmajı
 • AL-AZMEH, Aziz, "Civilization, Concept and History of," International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, Neil J. Smelser ve Paul B. Baltes (ed.), Oxford, Elsevier, 1903-9, 2001.
 • ARI, Tayyar, Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika, Ankara, Alfa Yayını, 1999.
 • ARMSTRONG, Karen (2006), The Great Transformation: The Beginning of our Religious Traditions, New York, Knopf, 1999.
 • AYDIN, Mustafa, “Uluslararası İlişkilerde Yaklaşım, Teori ve Analiz,” A.Ü. SBF Dergisi (Prof. Dr. Oral Sander’e Armağan Sayısı) C. 51, No. 1-4, 71-114, 1996.
 • AYDIN, Suavi, Kimlik Sorunu, Ulusallık ve Türk Kimliği, Ankara, Öteki Yayınları, 1999.
 • AYDOĞAN, Metin, Batı ve Doğu Uygarlıkları, İzmir, Umay Yayınları, 2006.
 • BAUMAN, Zygmunt (2002), “Modernite, Postmodernite ve Etik Yapısalcılık,” Doğu Batı Düşünce Dergisi, S. 19, 51-63, 2002.
 • BAXTER, Leslia A., “Symbols of Relationship Identity in Relationship Culture,” Journal of Social and Personal Relationships, S. 4, 261-88, 1987.
 • BİBER, Ayhan, Halkla İlişkilerde Temel Kavramlar, Ankara, Nobel Yayını, 2003.
 • BRAUDEL, Fernand, Maddi Uygarlık - Mübadele Oyunları, çev. Mehmet Ali Kılıçbay, Ankara, İmge, 2004.
 • BÜLBÜL, Kudret, “Küreselleşen Kültür ve Değişen Yerleşik Siyasal Konumlar,” Uluslararası İlişkiler, Akademik Dergi, C. 3, S. 9, 205-45, 2006.
 • CAMPBELL, David, Politics Without Principle, Boulder, Lynne Rienner, 1993.
 • CAMPBELL, David, Writing Securit,y, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1991.
 • CANBOLAT, İbrahim S., “İmaj-Gerçek ve İşlevsellik Bağlamında Eleştirel Bir Uluslararası İlişkiler Çözümlemesi Üzerine”, Gazi Akademik Bakış, C. 1, S. 1, 1-24, 2007.
 • CANBOLAT, İbrahim S., Alman Dış Politikası, İstanbul, Alfa Kitabevi, 1999.
 • CORM, Georges, Doğu-Batı Hayali Kırılma, çev. A. Nüvit Bingöl, İstanbul, İthaki Yayınları, 2003.
 • DAVUTOĞLU, Ahmet, Stratejik Derinlik, İstanbul, Küre Yayınları, 2009.
 • DELANTY, Gerard, Avrupa’nın İcadı – Fikir, Kimlik, Gerçeklik, çev. Hüsamettin İnaç, Ankara, Adres, 2005.
 • DELEUZE, Giles, Difference and Repetition, New York, Columbia University Pres, 1994.
 • DEMİRTAŞ, H. Andaç, Sosyal Kimlik Kuramı, Temel Kavram ve Varsayımlar”, İletişim Araştırmaları, S. 1, 123–44, 2003.
 • DERVİŞ, Kemal, “Küreselleşme Âdil Hâle Getirilmeli,” Milliyet, 25 Mart 207, 10.
 • DUMAN, Mehmet, “Hegemonya ve Güçler Dengesi Bağlamında Uluslararası Siyaset ve İktisat İlişkileri,” Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 4, 1-16, 2002.
 • DYSON, Stephen “Cognitive Style and Foreign Policy”, International Political Science Review 30, 2009, 33-48.
 • EISENSTADT, Shmuel "Civilizations," International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, Neil J. Smelser ve Paul B. Baltes (ed.), Oxford, Elsevier, 2001, 1915-21.
 • EISENSTADT, Shmuel, “The Axial Age: The Emergence of Transcendental Visions and the Rise of Clerics”, European Journal of Sociology, S. 23, C. 2, 1982, 294–314.
 • ERGUN, Doğan, Kimlikler Kıskacında Ulusal Kişilik, Ankara: İmge Kitabevi, 2000.
 • FUKUYAMA, Francis, “Tarihin Sonu mu?,” Tarihin Sonu mu?, çev. Nebi Avcı, Ankara, Vadi Yayınları, 1999, 13-49.
 • GENCER, Bedri “Hıristiyanlaştırmadan Medenileştirmeye Batılı Kozmopolitanizmin Dönüşümü”, Muhafazakâr Düşünce Dergisi, S. 21–22, 2009, 9-40.
 • GRAMSCI, Antonio, Selections from the Prison Notebooks, çev. Quintin Hoare ve Geoffrey Nowel Smith (ed.), Londra, Lawrance and Wishard, 1978.
 • GÜLTEKİN, Bilgehan, “Türkiye’nin Uluslararası İmajında Yükselen Değerler ve Eğilimler”, İletişim Dergisi, S. 4, 2005, 126–40.
 • GÜRİZ, Adnan, Hukuk Felsefesi, Beşinci Baskı, Ankara, Siyasal Kitabevi, 1999.
 • GÜVENÇ, Bozkurt, Türk Kimliği, İstanbul, Remzi Kitabevi, 2000.
 • HARGIE, Owen, Dickson David Dickson, John Mallet, Maurice Stringer, “Communicating Social Identity”, Comunicatlons Research, S. 35. C. 6, 2008, 792–821.
 • HASGÜLER, Mehmet ve B. Mehmet Uludağ, Uluslararası Örgütler, Ankara, Nobel Yayını, 2005.
 • HEGEL, G. Wilhelm Friedrich, Geschichte der Philosophie, Bd. 19. Stuttgard-Bad, Canstatt, 1971.
 • HEGEL, G. Wilhelm Friedrich, Tarih Felsefesi, çev. Aziz Yardımlı, İstanbul, İdea Yayınları, 2006.
 • HENTCH, Thierry, Hayali Doğu, çev. Aysel Bora, İstanbul, Metis Yayınları, 1996.
 • HOBBES, Thomas, Leviathan, çev. Semih Lim, İstanbul,Yapı Kredi Yayınları, 2008.
 • HOGG, Michael A. ve Dominic Abrams, Social Identıfications. A Social Psychology of Intergroup Relations and Group Processes, Londra, Routledge, 1988.
 • HORTAÇSU, Nuran, Grup İçi ve Gruplar Arası Süreçler, Ankara, İmge Kitabevi, 1998.
 • HUNTINGTON, P. Samuel, The Clash of Civilizations. New York, Simon and Schuster, 1996; Türkçesi: “Medeniyetler Çatışması mı?,” Medeniyetler Çatışması, çev. Mustafa Çalık, Murat Yılmaz (der.), Ankara, Vadi Yayınları, 2000.
 • JASPERS, Karl, The Origin and Goal of History, çev. Michael Bullock, Londra, Routledge, 1953.
 • KALEAĞASI, Bahadır “Akıllarda Kalacak Türkiye,” Haberinadresi:/haber.php?haberno =87783, 7 Temmuz 2003, (Erişim Tarihi 20. 11. 2007).
 • KARAGÖZ, Betül, Mutlakıyetçi Devlet’ten Hukuk Devleti’ne, Hukuk Devleti’nden Dünya Sistemine: Sivil Uygarlığın Kurumsallaşma Süreci, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi, 2008.
 • KARPAT, Kemal, “Giriş”, Osmanlı ve Dünya, çev. Mustafa Armağan, Dördüncü Baskı, İstanbul: Ufuk Kitapları, 2004, 15-31.
 • KAYPAKOĞLU, Serdar, “Kimliğin Oluşumunda Çevrenin İşleri ve Farklılaşan Çevreye Uyum,” İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, S. 5, 1997, 249–58.
 • KEYDER, Çağlar, Ulusal Kalkınmacılığın İflası, İstanbul, Metis Yayınları, 1993.
 • KEYMAN, E. Fuat, Uluslararası İlişkiler Kuramını Yeniden Düşünmek, çev. Simten Coşar, İstanbul, Alfa Basım Yayım, 2000.
 • KULA, Onur Bilge, “Hegel’de İslâm İmgesi,” Bilim ve Ütopya, S. 47, 1998, 62–4.
 • KULA, Onur Bilge, Alman Kültüründe Türk İmgesi I, Ankara, Gündoğan Yayınları, 1992.
 • KULA, Onur Bilge, Batı Düşüncesinde Türk ve İslâm İmgesi, İstanbul, Büke Yayıncılık, 2002.
 • LARRAIN, Jorge, İdeoloji ve Kültürel Kimlik, çev. Ayşe Nur Domaniç, İstanbul, Sarmal Yayınevi, 1995.
 • MAALOUF, Amin, Ölümcül Kimlikler, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2004.
 • MARX, Karl, “Die Türkische Frage – Die Times’-Die Russische Expansion”, 1962/1853, (New-York Daily Tribune", S. 3794, C. 14. Juni - 1853).
 • MEAD, G. H., Self and Society, Chicago,University of Chicago Pres, 1964.
 • ÖZMENEK, Elif, “Amerikalı Türklerden İlginç Girişim,” 23 Eylül 2005, http://www. sansursuz.com/haberler/templates/sansursuz.asp?articleid=1573&zoneid=1&y, (Erişim Tarihi 7 Aralık 2007).
 • SAUNDERS, Frances Stonor, Parayı Verdi Düdüğü Çaldı – CIA ve Kültürel Soğuk Savaş, çev. Ülker İnce, İstanbul, Doğan Kitap, 2004.
 • SAURETTE, Paul, International Relations Image of Thought: Collective Identity, Desire and Deleuzian Ethology”, The International Journal for Peace Studies, C. 1, S. 5, 2009.
 • www.gmu.edu/pgm/icar/ijps/vol5_1/cover5_1.htm, (Erişim Tarihi 29 Haziran 2010).
 • SCHILLING, Kurt, Toplumsal Düşünce Tarihi, çev. Nihal Önol, İstanbul, Varlık Yayınları, 1971.
 • SCHMITT, Carl, Siyasi İlahiyat, çev. Emre Zeybekoğlu, Ankara, Dost Kitabevi, 2002.
 • SCHULLİAN, Dorothy M. ve Ralph Jr. Colp, “Notes on William Gladstone, Karl Marx, Charles Darwin, Kliment Timiriazev, and the "Eastern Question" of 1876–78”, Journal of the History of Medicine and Allied Sciences, S. 38, C. 2, 1983, 178 – 87.
 • SMITH, Anthony D., Millî Kimlik, çev. Bahadır Sina Şener, İstanbul, İletişim Yayınları, 1999.
 • SOROKIN, Pitirim A., Bir Bunalım Çağında Toplum Felsefeleri, çev. Mete Tunçay, Ankara, Bilgi, 1972.
 • ŞİRİN, İbrahim, Osmanlı İmgeleminde Avrupa, Ankara, Lotus Yayınları, 2006.
 • TOMLINSON, John, Globalization and Culture, Chicago, University of Chicago Pres, 1999.
 • TUNCER, Hüner, Eski ve Yeni Diplomasi, Ankara, Ümit Yayıncılık, 1995.
 • TURNER, John. C., Social Influence, Buckingham: UK, Open University Pres, 1991.
 • WALLERSTEİN, Immanuel, The Modern World-System, C.1, New York, Acedemic Press, 1974.
 • WENDT, Alexander “Collective Identity Formation and the International State”, American Political Science Review, S. 88, 1994, 384-96.
 • “Who Cares About Europe?”, FINANCIAL TIMES, (4 Ekim 2007); http://enteresanolaylar.blogcu.com, (Erişim Tarihi 10 Aralık 2008).
 • YEP, Gust A., “My Three Cultures: Navigating the Multicultural Identity Landcape”, Readings in Intercultural Communication, New York: Wadsworth, 1999, 79-85.
Konular Sosyal ve Beşeri Bilimler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Betül KARAGÖZ YERDELEN
Kurum: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { kdeniz330875, journal = {Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi}, issn = {1308-6200}, address = {Kültür Ajans}, year = {2017}, volume = {35}, pages = {43 - 63}, doi = {10.17498/kdeniz.330875}, title = {ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE İMAJ KAVRAMI VE BATI NOSTALJİSİNDEKİ BİR AKSAKLIK OLARAK TÜRK İMAJI}, key = {cite}, author = {KARAGÖZ YERDELEN, Betül} }
APA KARAGÖZ YERDELEN, B . (2017). ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE İMAJ KAVRAMI VE BATI NOSTALJİSİNDEKİ BİR AKSAKLIK OLARAK TÜRK İMAJI. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 35 (35), 43-63. DOI: 10.17498/kdeniz.330875
MLA KARAGÖZ YERDELEN, B . "ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE İMAJ KAVRAMI VE BATI NOSTALJİSİNDEKİ BİR AKSAKLIK OLARAK TÜRK İMAJI". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 35 (2017): 43-63 <http://dergipark.gov.tr/kdeniz/issue/31306/330875>
Chicago KARAGÖZ YERDELEN, B . "ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE İMAJ KAVRAMI VE BATI NOSTALJİSİNDEKİ BİR AKSAKLIK OLARAK TÜRK İMAJI". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 35 (2017): 43-63
RIS TY - JOUR T1 - ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE İMAJ KAVRAMI VE BATI NOSTALJİSİNDEKİ BİR AKSAKLIK OLARAK TÜRK İMAJI AU - Betül KARAGÖZ YERDELEN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17498/kdeniz.330875 DO - 10.17498/kdeniz.330875 T2 - Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 43 EP - 63 VL - 35 IS - 35 SN - 1308-6200- M3 - doi: 10.17498/kdeniz.330875 UR - http://dx.doi.org/10.17498/kdeniz.330875 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE İMAJ KAVRAMI VE BATI NOSTALJİSİNDEKİ BİR AKSAKLIK OLARAK TÜRK İMAJI %A Betül KARAGÖZ YERDELEN %T ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE İMAJ KAVRAMI VE BATI NOSTALJİSİNDEKİ BİR AKSAKLIK OLARAK TÜRK İMAJI %D 2017 %J Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi %P 1308-6200- %V 35 %N 35 %R doi: 10.17498/kdeniz.330875 %U 10.17498/kdeniz.330875
ISNAD KARAGÖZ YERDELEN, Betül . "ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE İMAJ KAVRAMI VE BATI NOSTALJİSİNDEKİ BİR AKSAKLIK OLARAK TÜRK İMAJI". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 35 / 35 (Ekim 2017): 43-63. http://dx.doi.org/10.17498/kdeniz.330875