Yıl 2018, Cilt 37, Sayı 37, Sayfalar 37 - 48 2018-03-23

OKUL YÖNETİCİLERİNİN TEKNOLOJİ LİDERLİĞİ YETERLİKLERİ

Sayım AKTAY [1] , Rahman ÇAKIR [2]

215 297

Bu araştırmanın amacı, ilkokul, ortaokul ve lise yöneticilerinin teknoloji liderliği yeterliklerini ortaya koymaktır. Bu ana amaç doğrultusunda, ilgili yöneticilerin teknoloji liderliği yeterliklerinin yönetici olarak görev yapma süreleri, memuriyet yılları, mezun oldukları okul, cinsiyetleri ya da görev yaptıkları kurum bölümü bakımından farklılık gösterip göstermemesi gibi boyutlar da incelenmiştir. Araştırma nicel bir çalışmadır ve tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırma Giresun il merkezindeki okullarda bulunan yöneticilerle gerçekleştirilmiştir. Araştırma için il merkezindeki ilkokul, ortaokul ve lise boyutunda müdür ve müdür yardımcısı olmak üzere tüm yöneticilere ulaşılmıştır. Araştırma 2017-2018 akademik yılının güz yarıyılında gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya toplam 33 ilkokul, 32 ortaokul ve 55 lise yöneticisi katılmıştır. Araştırma boyutunda veri toplamak için Köksal BANOĞLU tarafından geliştirilmiş ve 32 maddeden oluşan “Eğitim Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Yeterlikleri Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma ölçeği vizyoner liderlik, dijital çağ öğrenme kültürü, mesleki gelişimde mükemmellik, sistematik gelişim ve dijital vatandaşlık alt boyutlarından oluşmaktadır. Verilerin çözümlenmesinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ilkokul, ortaokul ve lise yöneticilerinin teknoloji liderliği yeterliklerinin hem genel olarak hem de sistematik gelişim dışında alt boyutlar bakımından iyi düzeyde olduğu görülmüştür. Okul yöneticileri dijital vatandaşlık boyutunda teknolojik liderliği bakımından en üst düzeydeyken sistematik gelişim boyutunda nispeten daha düşük düzeydedir.  Her ne kadar kişisel özelliklere göre küçük farklılıklar olsa da, okul yöneticilerinin teknoloji liderliği yeterlikleri cinsiyet, okul türü, mesleki kıdem, yöneticilik deneyimi, yöneticilik görev türü, eğitim düzeyi, bilgisayar yeterliği ve internet kullanma durumları gibi değişkenler açısından da anlamlı bir fark oluşturmamaktadır.

okul yöneticileri, teknoloji liderliği, teknoloji liderliği yeterlikleri
  • Afshari, M., Bakar K.A., Luan W.S., Samah B.A., & Fooi, F.S. (2009) Technology and school leadership, Technology. Pedagogy and Education, 18(2), 235-248. Banoğlu, K. (2011). School principals’ technology leadership competency and technology coordinatorship. Educational Sciences: Theory & Practice, 11(1), 208–213. Banoğlu, K. (2012). “Eğitim Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Yeterlikleri Ölçeğinin” Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 43–65. Bülbül, T., & Çuhadar, C. (2012). Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği öz-yeterlik algıları ile bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik kabulleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23), 474-499. Can, T. (2008). İlköğretim okulları yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterlilikleri. 8. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, 6-9 Mayıs 2008 (ss. 1053-1057). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. Department of Education. (2004). White paper on e-education: Transforming learning and teaching through information and communication technologies. Pretoria, Republic of South Africa. https://www.gov.za/sites/default/files/26734_1.pdf Dinham, S. (2005). Principal leadership for outstanding educational outcomes. Journal of Educational Administration, 43(4), 338–356. Eren, E. ve Kurt, A. A. (2011). İlköğretim okul müdürlerinin teknoloji liderliği davranışları. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2011(8), 219-238. Eren-Şişman, E. (2010). İlköğretim okul müdürlerinin eğitim teknolojilerini sağlama ve kullanmada gösterdikleri liderlik davranışları. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. Erden, H., & Erden, A. (2007). Teachers’ perception in relation to principles’ technology leadership: 5 primary school cases in Turkish Republic of Northern Cyprus. Ergişi, K. (2005). Bilgi teknolojilerinin okulda etkin kullanımı ile ilgili okul yöneticilerinin teknolojik yeterliklerinin belirlenmesi (Kırıkkale ili örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale. Görgülü, D., Küçükali, R., & Ada, Ş. (2013). Okul Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Öz Yeterlilikleri. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 3(2), 53-71. Gürfidan, H., & Koç, M. (2016). Okul Kültürü, Teknoloji Liderliği ve Destek Hizmetlerinin Öğretmenlerin Teknoloji Entegrasyonuna Etkisi: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi. Eğitim ve Bilim, 41(188), 99-116. Hacıfazlıoğlu, Ö., Karadeniz, Ş. ve Dalgıç, G. (2011a). Eğitim yöneticileri teknoloji liderliği öz-yeterlik ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi, 2(2), 145-166. HACIFAZLIOĞLU, Ö., KARADENİZ, Ş., & DALGIÇ, G. (2011b). Okul yöneticilerinin teknoloji liderliğine ilişkin algıları: metafor analizi örneği. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi-Journal of Educational Sciences Research, 1(1). ISTE (2009). Iste Standards for Administrators. http://www.iste.org/standards/for-administrators adresinden 11.10.2017 tarihinde alınmıştır. Lai, K. W. (2001). E-Learning. Teaching and professional development with the Internet. Dunedin, New Zealand: University of Otago Press. Ng, W. L. (2008). Transformational leadership and the integration of information and communications technology into teaching. The Asia-Pacific Education Researcher, 17(1), 1-14. Review of Teaching and Teacher Education (2003). Australia’s teachers: Australia’s future advancing innovation, science, technology and mathematics main report, DEST, Canberra. Sezer, B., & Deryakulu, D. (2012). İlköğretim Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Rollerine İlişkin Yeterlilikleri. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 2(2), 74-92. Ünal, E., Uzun, A. M., & Karataş, S. (2015). An examination of school administrators’ technology leadership self-efficacy. Croatian Journal of Education-Hrvatski Casopis Za Odgoj I Obrazovanje, 17(1), 195-215. Schiller, J. (2003). Working with ICT perceptions of Australian principals. Journal of Educational Administration, 41(2), 171–185. Sincar, M., & Aslan, B. (2011). İlköğretim Öğretmenlerinin Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Rollerine İlişkin Görüşleri1. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 10(1). Şahin, C., Demir, F., & Bilen, Ö. (2016). Üniversite Yöneticilerinin Kurumlarındaki Eğitim Teknolojilerini Yönetme Becerilerinin İncelenmesi. UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2(1). Yee, D. (2000) ‘Images of school principals’ information and communications technology leadership’. Technology, Pedagogy and Education, 9(3), 287–302. Yorulmaz, A., & Can, S. (2016). The Technology Leadership Competencies of Elementary and Secondary School Directors. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 11(1), 47-61.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5301-0099
Yazar: Sayım AKTAY (Sorumlu Yazar)
Kurum: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Rahman ÇAKIR
Kurum: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { kdeniz361601, journal = {Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi}, issn = {1308-6200}, address = {Kültür Ajans}, year = {2018}, volume = {37}, pages = {37 - 48}, doi = {10.17498/kdeniz.361601}, title = {OKUL YÖNETİCİLERİNİN TEKNOLOJİ LİDERLİĞİ YETERLİKLERİ}, key = {cite}, author = {AKTAY, Sayım and ÇAKIR, Rahman} }
APA AKTAY, S , ÇAKIR, R . (2018). OKUL YÖNETİCİLERİNİN TEKNOLOJİ LİDERLİĞİ YETERLİKLERİ. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 37 (37), 37-48. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/kdeniz/issue/36223/361601
MLA AKTAY, S , ÇAKIR, R . "OKUL YÖNETİCİLERİNİN TEKNOLOJİ LİDERLİĞİ YETERLİKLERİ". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 37 (2018): 37-48 <http://dergipark.gov.tr/kdeniz/issue/36223/361601>
Chicago AKTAY, S , ÇAKIR, R . "OKUL YÖNETİCİLERİNİN TEKNOLOJİ LİDERLİĞİ YETERLİKLERİ". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 37 (2018): 37-48
RIS TY - JOUR T1 - OKUL YÖNETİCİLERİNİN TEKNOLOJİ LİDERLİĞİ YETERLİKLERİ AU - Sayım AKTAY , Rahman ÇAKIR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 37 EP - 48 VL - 37 IS - 37 SN - 1308-6200- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi OKUL YÖNETİCİLERİNİN TEKNOLOJİ LİDERLİĞİ YETERLİKLERİ %A Sayım AKTAY , Rahman ÇAKIR %T OKUL YÖNETİCİLERİNİN TEKNOLOJİ LİDERLİĞİ YETERLİKLERİ %D 2018 %J Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi %P 1308-6200- %V 37 %N 37 %R %U
ISNAD AKTAY, Sayım , ÇAKIR, Rahman . "OKUL YÖNETİCİLERİNİN TEKNOLOJİ LİDERLİĞİ YETERLİKLERİ". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 37 / 37 (Mart 2018): 37-48.