Yıl 2018, Cilt , Sayı 40, Sayfalar 468 - 499 2018-12-20

KASIMÎ MECMUASI’NIN İÇERİK ANALİZİ

Ahmet İÇLİ [1]

20 67

İnsanoğlu çeşitli ifade araçlarıyla kendileri ve yaşadıkları dünyaları hakkında anlama ve anlamlandırma faaliyetlerinde bulunur. Bu araçlardan birisi de hiç kuşkusuz edebiyattır. Edebiyat alanındaki her eserde insanoğluna ait en az bir unsurun varlığı kuşku götürmez bir gerçekliktir. Edebî metinlerde işlenmiş öğelerin bulunması, değerlendirilmesi ve geleceğe aktarılması insanlık adına önemli bir görevdir.

Bilindiği üzere Türkler, tarihin farklı dönemlerinde farklı yazı sistemlerini kullanmışlardır. Bunlardan birisi de en uzun süre kullanılan Arap yazı sistemidir. Arap harflerinin Türkçe ifadelerle hayat bulduğu nice edebî eser ve metin bulunmaktadır. Bunların büyük çoğunluğu da Osmanlı dönemine aittir. Türk edebiyatının uzun bir dönemini kapsayan Klâsik Türk (Divan) Edebiyatı’nın önemli kaynakları arasında bulunan mecmualar, yazıldıkları dönemlere ait nice kodlar barındırdıkları gibi geleceğe dair nice mesajlar taşımaktadır.

Mecmualar, antoloji mahiyeti taşıyan eserlerdir. Bu eserler, dönemin zevklerini,  anlayışlarını, şairlerin dolayısıyla halkın eğilimlerini ve varlığa bakış açılarını barındırması açısından önemlidir. Mecmualar, edebiyat tarihi kaynaklarında adına rastlanmayan veya şiir örnekleri bulunmayan birçok şaire ulaşma imkânı sunar.

Birçok şairin, şiirlerini barındıran divanlarında olmayan veya daha sonra yazdıkları şiirleri bulunabilir. Şairlerin, varlığı bilinmekle birlikte şiirlerini topladığı bir eseri halen gün yüzüne çıkmamış da olabilir. Veyahut divanını tertip ettikten sonra da şiir yazmış, yazdığı şiirler tertip ettiği divan nüshasına girmemiş de olabilir. Ömrü yetmediği ya da başka nedenlerle şiirlerinin dışarıda kalmış olma ihtimali de bulunmaktadır. Şiir mecmuaları, bugün divanlarına ulaşılamayan veya divan tertip etme fırsatı bulamayan şairler için de önemli kaynaklar arasındadır.

Bu çalışmanın amacı, Erzurum Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Seyfettin Özege Yazma Eser Bölümünde bulunan ASL 625 Mec 83 Kayıt Numaralı Türkçe mecmuanın incelenmesi ve değerlendirilmesidir. Derleyeni Kâsımî mahlaslı bir şair olduğu için esere tarafımızdan “Kâsımî Mecmuası” adı verilmiştir. Yapılan tüm değerlendirmelerden sonra mecmuada adı belirtilen şairler ve hangi nazım biçimi ile şiir yazdıkları bir tabloda belirtilecektir.

Mecmua, Türkçe Şiir Mecmuları, Türkçe Yazmalar, Türk Şiiri, Kâsımî Mecmuası
  • AYDEMİR Yaşar (2007). “Metin Neşrinde Mecmuaların Rolü ve Karşılaşılan Problemler” Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları, Volume 2/3 Summer, s. 123-137, Ankara.AYDEMİR, Yaşar (2001). “Şiir Mecmuaları ve Metin Teşkilinde Mecmuaların Rolü” Bilig, s. 147-156, Ankara.AYDEMİR, Yaşar (2011). “Biyografi Kaynağı Olarak Mecmualar”, Prof. Dr. Mustafa İsen Adına Uluslararası Klasik Türk Edebiyatında Biyografi, Sempozyumu Bildirileri Kitabı, s. 87-100, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara.CANIM, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzemâ,: AKMB, Ankara.DOĞAN, Muhammed Nur (hzl.) (2000). Fuzulî Leylâ ve Mecnûn, Yapı Kredi YayınlarıGÜRBÜZ, Mehmet (2011). “Biyografik Değer Bakımından Şiir Mecmuaları”, Prof. Dr. Mustafa İsen Adına Uluslararası Klasik Türk Edebiyatında Biyografi Sempozyumu Bildirileri Kitabı, s. 315-328, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara.GÜRBÜZ, Mehmet (2011). Kâbilî’nin Sultân-ı Hûbâna Münâsib Eş‘âr adlı Şiir Mecmuası, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. (Yayınlanmamış Doktora Tezi)GÜRBÜZ, Mehmet (2012). “Şiir Mecmuaları Üzerine Bir Tasnif Denemesi”, Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları 7 Mecmua: Osmanlı Edebiyatının Kırkambarı, s. 97-113, Turkuaz, İstanbul.KALYON, Abuzer. (2011) Peşteli Hisali Metali'ün-Neza'ir (II. Cilt) İnceleme-Metin, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. (Yayınlanmamış Doktora Tezi)KAYA, Bilge (2003). Hisali Hayatı Eserleri ve Metaliü'n-Nezair Adlı Eserinin Birinci Cildi: İnceleme- Metin, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. (Yayınlanmamış Doktora Tezi)KAYABAŞI, Bekir (1997). Kafzâde Fâizî’nin Zübdetü’l-Eş’âr’ı, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya. (Yayınlanmamış Doktora Tezi)KILIÇ, Atabey (2012). “Mecmua Tasnifine Dair” s. 75-96, Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları 7 Mecmua: Osmanlı Edebiyatının Kırkambarı, Turkuaz, İstanbul.KÖKSAL, M. Fatih (2011), “Biyografik Kaynak Olarak Şiir Mecmuaları ve Kastamonulu İshâk-zâde Fevzi Mecmuası”, Prof. Dr. Mustafa İsen Adına Uluslararası Klasik Türk Edebiyatında Biyografi Sempozyumu Bildirileri Kitabı, s. 449-468, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara.KÖKSAL, M. Fatih (2012). “Şiir Mecmualarının Önemi ve Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi (MESTAP)”, Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları 7 Mecmua: Osmanlı Edebiyatının Kırkambarı, s. 409- 431 Turkuaz, İstanbul.KURNAZ, Cemal, ÇELTİK, Halil (2013). Divan Şiiri Şekil Bilgisi, Kurgan-Edebiyat, Ankara.KURNAZ, Cemal, TATÇI, Mustafa. (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II, Bizim Büro, Ankara. KURNAZ, Cemal; AYDEMİR, Yaşar (2013). “Mecmualara Sorulması Gereken Sorular” Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/1, Winter, p. 51-64, Ankara.KURNAZ, Cemal; TATÇI, Mustafa (2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. 2, Bizim Büro, Ankara.KUT, G. (1988). “Mecmua” Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Devirler, İsimler, Eserler, Terimler (TDEA), C.6, s. 170-176, Dergâh, İstanbul.LEVEND, A. S. (1988). Türk Edebiyatı Tarihi, Türk Tarih Kurumu, Ankara.ÖZDEMİR, Mehmet (2016). Nûh b. Mustafa’nın mecmûa-i gazelliyyât’ı, ÖZDEMİR, Mehmet (2017). Nuh b. Mustafa Konevi, Mecmua-i Gazeliyyat (İnceleme-Metin), e-kitapSOLMAZ, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu’arâsı, AKMB, Ankara.YILDIRIM, A. (2006). Divan Edebiyatında Mahlas ve Mahlas-nâmeler, Akçağ, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ahmet İÇLİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ, ARDAHAN İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { kdeniz483603, journal = {Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi}, issn = {1308-6200}, address = {Kültür Ajans}, year = {2018}, volume = {}, pages = {468 - 499}, doi = {10.17498/kdeniz.483603}, title = {KASIMÎ MECMUASI’NIN İÇERİK ANALİZİ}, key = {cite}, author = {İÇLİ, Ahmet} }
APA İÇLİ, A . (2018). KASIMÎ MECMUASI’NIN İÇERİK ANALİZİ. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, (40), 468-499. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/kdeniz/issue/41142/483603
MLA İÇLİ, A . "KASIMÎ MECMUASI’NIN İÇERİK ANALİZİ". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi (2018): 468-499 <http://dergipark.gov.tr/kdeniz/issue/41142/483603>
Chicago İÇLİ, A . "KASIMÎ MECMUASI’NIN İÇERİK ANALİZİ". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi (2018): 468-499
RIS TY - JOUR T1 - KASIMÎ MECMUASI’NIN İÇERİK ANALİZİ AU - Ahmet İÇLİ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 468 EP - 499 VL - IS - 40 SN - 1308-6200- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi KASIMÎ MECMUASI’NIN İÇERİK ANALİZİ %A Ahmet İÇLİ %T KASIMÎ MECMUASI’NIN İÇERİK ANALİZİ %D 2018 %J Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi %P 1308-6200- %V %N 40 %R %U
ISNAD İÇLİ, Ahmet . "KASIMÎ MECMUASI’NIN İÇERİK ANALİZİ". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi / 40 (Aralık 2018): 468-499.