Kastamonu Eğitim Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2147-9844 | Periyot Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Kastamonu Üniversitesi | http://kefdergi.kastamonu.edu.tr

Kastamonu Eğitim Dergisi makale kabulü ve makalelerin ayrı ayrı tam metinlerine http://kefdergi.kastamonu.edu.tr

adresinden ulaşılabilmektedir. Dergi parktan sadece makale özetlerine ve sayının tam metnine erişilebilmektedir.

Kastamonu Eğitim Dergisi uluslararası hakemli bir bilimsel dergidir. Dergimiz yılda 6 kez (Ocak- Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım) olmak üzere tam metin orijinal araştırma ve derleme makaleleri yayınlamaktadır. İngilizce veya Türkçe Makaleler yayınlanmak için kabul edilmektedir.

Kastamonu Eğitim Dergisi

e-ISSN 2147-9844 | Periyot Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Kastamonu Üniversitesi | http://kefdergi.kastamonu.edu.tr
Kapak Resmi

151.720

421.449

Kastamonu Eğitim Dergisi makale kabulü ve makalelerin ayrı ayrı tam metinlerine http://kefdergi.kastamonu.edu.tr

adresinden ulaşılabilmektedir. Dergi parktan sadece makale özetlerine ve sayının tam metnine erişilebilmektedir.

Kastamonu Eğitim Dergisi uluslararası hakemli bir bilimsel dergidir. Dergimiz yılda 6 kez (Ocak- Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım) olmak üzere tam metin orijinal araştırma ve derleme makaleleri yayınlamaktadır. İngilizce veya Türkçe Makaleler yayınlanmak için kabul edilmektedir.

Cilt: 27 Sayı: 1 Son Sayı
Cilt 27 - Sayı 1 - Oca 2019
 1. Okul Yönetişimi Ölçeği’nin Psikometrik Analizi ve Okul Müdürü, Öğretmen ve Okuldaki Diğer Personel Üzerine Bir Uygulama
  Sayfalar 1 - 13
  Bahar Meral Şahin, Gökhan Arastamam
 2. Öğretmen Adaylarının Öz-düzenleme Yaklaşımlarını Ölçen Hareket ve Değerlendirme Yaklaşımları Ölçeklerinin Türkçe’ ye Uyarlanma Çalışması
  Sayfalar 15 - 23
  Özgür Murat Çolakoğlu, Ahmet Mahiroğlu
 3. İlköğretim 2. Kademe Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
  Sayfalar 25 - 35
  Sevda Çetinkaya, Filiz Hatay Uçar
 4. Suzuki Öğretmen Yetiştirme Sisteminin İncelenmesi
  Sayfalar 37 - 46
  Gülşah Sever
 5. Öğretim Üyeleri İçin Mentorluk Yetkinliğini Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 47 - 54
  Hatice Çamveren, Fahriye Vatan
 6. Fen Lisesi Öğrencilerinin Fizik Dersine Yönelik Tutumları İle Akademik Benlik Tasarımlarının İncelenmesi
  Sayfalar 55 - 64
  Hülya Pehlivan
 7. Algılanan Örgütsel Destek ve İşe Adanmışlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 65 - 74
  Erdal Meriç, Didem Öztürk Çiftçi, Filiz Yurtal
 8. Ergenlerin Saldırganlık Düzeyinin Değer Yönelimleri, Cinsiyet ve Anne Babanın Eğitim Düzeyi Açısından Yordanması
  Sayfalar 75 - 84
  Zöhre Kaya, Fatma Ebru İkiz, Esra Asıcı
 9. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Problem Çözme Sürecinde Kullandıkları Stratejiler: Rutin Problem Çözme Durumları
  Sayfalar 85 - 94
  Rezan Yılmaz
 10. Üniversite Öğrencilerinin Siber Aylaklık Seviyelerini Yordayan Faktörler
  Sayfalar 95 - 105
  Selma Şenel, Serpil Günaydın, Mustafa Tuncay Sarıtaş, Harun ÇİĞDEM
 11. İlkokul 2, 3 ve 4. Sınıf Türkçe Ders ve Çalışma Kitaplarında Yer alan Etkinliklerin Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi
  Sayfalar 107 - 118
  Hakan Ulum, Serdarhan Musa Taşkaya
 12. Türkiye´de Kaynaştırma Eğitimi Üzerine Yapılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin İçerik Analizi
  Sayfalar 119 - 127
  Engin Yılmaz
 13. Ortaokul Öğretmenlerinde İş-Aile Çatışması Düzeyleri
  Sayfalar 129 - 138
  Ramazan Özkul, Melike Cömert
 14. Fen Bilimleri Dersi Etkinliklerinin Çok Yüzeyli Rasch Modeliyle Analizi
  Sayfalar 139 - 150
  Gülden Kaya Uyanık, Neşe Güler, Gülşen Taşdelen Teker, Süleyman Demir
 15. Okul Yöneticilerine Göre Öğretimsel Hesapverebilirlik Olgusunun Nitel Analizi
  Sayfalar 151 - 162
  Kamil Yıldırım, Şenyurt Yenipınar
 16. Özel Gereksinimli Küçük Çocuğu Olan Annelerin Öz Yetkinlikleri, Yılmazlık Düzeyleri ve Stres Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi
  Sayfalar 163 - 173
  Özlem Altındağ Kumaş, Halime Miray Sümer
 17. Türkiye’de Merkeziyetçiliğe Karşı Özerklik Kıskacında Eğitim Programları: Sorunlar ve Öneriler
  Sayfalar 175 - 185
  Nilay T. Bümen
 18. Grup Çalışmasına Katkı Ölçeği´nin Türk Kültürüne Uyarlanması
  Sayfalar 187 - 198
  Sevilay Çırak Kurt, Ömay Çokluk Bökeoğlu
 19. Eşitsizlikler Konusunun Öğretiminde Problem Kurma Yaklaşımının Akademik Başarıya Etkisi
  Sayfalar 199 - 208
  Raşit Güzel, Abdullah Çağrı Biber
 20. Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Başarı Algılarında Yordayıcı Olarak Akademik İyimserlik, Psikolojik İyi Oluş ve Fiziksel Öz Saygı
  Sayfalar 209 - 218
  Aydın Karaçam, Atilla Pulur
 21. Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerin Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amaçlarının İncelenmesi
  Sayfalar 219 - 229
  Burak Yılmazsoy, Mehmet Kahraman
 22. Tarih Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Eylem Araştırması
  Sayfalar 231 - 246
  Aslı Avcı Akçalı
 23. Yansıtıcı Düşünme Etkinliklerinin Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi
  Sayfalar 247 - 260
  Fatma Erdoğan, Sare Şengül
 24. Yaşam Becereileri Eğitimi Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 261 - 270
  Nihat Şimşek
 25. Hemşirelik Eğitiminde Standardize Hasta Kullanımı
  Sayfalar 271 - 280
  Yasemin Uslu, Meryem Yavuz van Giersbergen
 26. Saldırganlık Tüm DEHB´li Erkek Çocuklarında Aynı Biçimde midir?
  Sayfalar 281 - 287
  Elif Ulu Ercan
 27. Küreselleşmenin Seramik Sanatı Eğitimi Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 289 - 297
  Özlem Sağlıyan Sönmez
 28. Müzik Eğitimi Öğrencilerinde Bireysel Çalgı Performansı Başarısının Psikolojik ve Kişisel Özelliklere Göre İncelenmesi
  Sayfalar 299 - 307
  Sadık Yöndem, Zeynep Deniz Yöndem, Seda Eden Ünlü, Zekeriya Nartgün
 29. 2012 ve 2017 Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması
  Sayfalar 309 - 318
  Güler Karaman, Umut Karaman
 30. Ortaokul Öğretmenlerinin Merkezi Sınavlara Yönelik Görüşleri
  Sayfalar 319 - 330
  Serdar Buldur, Mustafa Acar
 31. Öğretmen Yapımı Sosyal Bilgiler Dersi Sınav Sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi
  Sayfalar 331 - 346
  Mehmet Uymaz, Hüseyin Çalışkan
 32. 11.Sınıf Öğrencilerinin Türk Dili ve Edebiyatı Dersinde Uygulanan Söylem Çözümleme Yöntemine İlişkin Görüşleri
  Sayfalar 347 - 364
  Dilek Ünveren Kapanadze, Turhan Kaya
 33. Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Anne Babaların Yaşam Doyumlarının Öz-anlayış ve Merhamet Düzeyleri Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 365 - 376
  Selahattin Avşaroğlu, Esen Güleş
 34. Başarısızlıkla Sonuçlanan Bitişik Yazı Eğitimi Sürecinde İlkokulda Yazı Örnekleri Toplanan Öğrencilerin Lisedeki Durumu
  Sayfalar 377 - 393
  Sayit Uysal
 35. Determination of the Factors Affecting the Quality of Education in Technical and Vocational Universities
  Sayfalar 395 - 405
  Shahram Eskandaripour, Gholamreza Hajihosseinnezhad, Majid Aliasgari, Ali Hosseinikhah
 36. Matematik Bir Bilim Dalı Mıdır? Matematik Öğretmen Adaylarının Bilim-Matematik İlişkisine Dair Algıları
  Sayfalar 407 - 419
  Hüseyin Eş, Atilla Özdemir, Makbule Kaplan
 37. İlk ve Ortaokullardaki Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri ile Performansları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 421 - 432
  Ebru Sönmez, Ergün Recepoğlu
Tam Metin

Makalelerin Tam metin dosylarına ulaşmak için http://kefdergi.kastamonu.edu.tr adresini ziyaret ediniz.

Yayın Politikası
Creative Commons

Kastamonu Eğitim Dergisi'nde yayınlanan tüm makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır. Bu lisans; yayınlanan tüm makaleleri, veri setlerini, grafik ve ekleri kaynak göstermek şartıyla veri madenciliği uygulamalarında, arama motorlarında, web sitelerinde, bloglarda ve diğer tüm platformlarda çoğaltma, paylaşma ve yayma hakkı tanır. Açık erişim disiplinler arası iletişimi kolaylaştıran, farklı disiplinlerin birbirleriyle çalışabilmesini teşvik eden bir yaklaşımdır. Kastamonu Eğitim Dergisi bu doğrultuda makalelerine daha çok erişim ve daha şeffaf bir değerlendirme süreci sunarak kendi alanına katma değer sağlamaktadır.