Kastamonu Eğitim Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2147-9844 | Periyot Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Kastamonu Üniversitesi | http://kefdergi.kastamonu.edu.tr

Kastamonu Eğitim Dergisi makale kabulü ve makalelerin ayrı ayrı tam metinlerine http://kefdergi.kastamonu.edu.tr

adresinden ulaşılabilmektedir. Dergi parktan sadece makale özetlerine ve sayının tam metnine erişilebilmektedir.

Kastamonu Eğitim Dergisi uluslararası hakemli bir bilimsel dergidir. Dergimiz yılda 6 kez (Ocak- Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım) olmak üzere tam metin orijinal araştırma ve derleme makaleleri yayınlamaktadır. İngilizce veya Türkçe Makaleler yayınlanmak için kabul edilmektedir.

Kastamonu Eğitim Dergisi

e-ISSN 2147-9844 | Periyot Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Kastamonu Üniversitesi | http://kefdergi.kastamonu.edu.tr
Kapak Resmi

144.863

380.547

Kastamonu Eğitim Dergisi makale kabulü ve makalelerin ayrı ayrı tam metinlerine http://kefdergi.kastamonu.edu.tr

adresinden ulaşılabilmektedir. Dergi parktan sadece makale özetlerine ve sayının tam metnine erişilebilmektedir.

Kastamonu Eğitim Dergisi uluslararası hakemli bir bilimsel dergidir. Dergimiz yılda 6 kez (Ocak- Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım) olmak üzere tam metin orijinal araştırma ve derleme makaleleri yayınlamaktadır. İngilizce veya Türkçe Makaleler yayınlanmak için kabul edilmektedir.

Cilt: 26 Sayı: 6 Son Sayı
Cilt 26 - Sayı 6 - Kas 2018
 1. Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık ve Mükemmeliyetçilik Düzeyleri Arasındaki İlişkide Duygusal Zekânın Aracılık Rolü
  Sayfalar 1793 - 1802
  Feridun Kaya, Zehra Nesrin Birol
 2. Oyun-Tabanlı Öğrenme Ortamlarının Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta–Analiz Çalışması
  Sayfalar 1803 - 1811
  Çetin Toraman, Özge Ceren Çelik, Melek Çakmak
 3. Ebeveynlerin Psikolojik Hizmetlere Yönelik Tutumları Envanteri: Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 1813 - 1821
  Erdal Başdaş, Ayşe Sibel Türküm
 4. 5-6 Yaş Çocuklarına Yönelik Geometri ve Uzaysal Algı Testinin Geliştirilmesi
  Sayfalar 1823 - 1833
  Asiye İvrendi, Ahmet Erol, Abdullah Atan
 5. Bir Sorun Olarak Anlamın Anatomisi
  Sayfalar 1835 - 1842
  Melik Bülbül
 6. Bütünleştirmenin Özel Gereksinimli Çocuklar Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Ölçek Uyarlama Çalışması
  Sayfalar 1843 - 1850
  Ümit Şahbaz, Hakan Atılgan, Dilek Aydemir
 7. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyler İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri
  Sayfalar 1851 - 1861
  Serhat Odluyurt, Melih Çattık
 8. Akademisyenlerin Bakış Açısıyla Eğitim Fakültelerindeki Değişim: Öğrenci Profili, Taban Puan Uygulaması ve Öğrenci Seçimi
  Sayfalar 1863 - 1873
  İshak Kozikoğlu, Mehmet Fatih Kayan
 9. Öğretmen Adaylarının Sunum Programlarına Yönelik Görüşleri
  Sayfalar 1875 - 1885
  Pınar Mıhcı Türker, Ferhat Kadir Pala
 10. Türkiye’de Eğitim Yönetimi Üzerine Yapılmış Araştırmalarının İncelenmesi: Milli Eğitim Eğitim Ve Sosyal Bilimler Dergisi Örneği
  Sayfalar 1887 - 1896
  Ahmet Yıldırım
 11. Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri ile Eleştirel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 1897 - 1907
  İlkay Aşkın Tekkol, Hafife Bozdemir
 12. İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Hazırladıkları Testlerin Öğretim Programı Kazanımları Açısından Bir Analizi
  Sayfalar 1909 - 1917
  Bülent Nuri Özcan, Ahmet Delil
 13. Çocuk İstismarı ve İhmali İçin Risk Altındaki Çocukları Belirlemeye ve Müdahale Etmeye Yönelik Model/Veri Tabanı Önerisi
  Sayfalar 1919 - 1927
  Nilüfer Koçtürk, Defne Yılmaz
 14. Öğretmen Adaylarının Grafik Çiziminde Karşılaştıkları Güçlüklerin Belirlenmesi
  Sayfalar 1929 - 1938
  Orhan Ercan, Fatma Coştu, Bayram Coştu
 15. Eğitim Kurumlarına Yön Veren Temel Değerler “Türkiye İl Milli Eğitim Müdürlükleri Örneği”
  Sayfalar 1939 - 1950
  Osman Aktan
 16. İlköğretim Kurumu Yöneticilerinin Liderlik Tarzları İle Öğretmenlerin Yaşadıkları Yıldırma (Mobbing) ve Örgütsel Sessizlik Davranışları Arasındaki İlişki
  Sayfalar 1951 - 1960
  Elif Daçcı Sönmez, Necati Cemaloğlu
 17. İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Matematik Başarısına Etkisi Ve Öğrencilerin Yönteme İlişkin Görüşleri
  Sayfalar 1961 - 1970
  Ayşegül Gülsar, Menekşe Seden TAPAN-BROUTIN, Şirin İLKÖRÜCÜ
 18. An Investigation of Vocational Interests of Turkish Language and Literature Teacher Candidates
  Sayfalar 1971 - 1979
  Bilge Nur Doğan Güldenoğlu, Kaan Zülfikar Deniz
 19. English Course and Its Grammar: Discovering Attitudinal Relationships and Differences in Terms of Some Variables
  Sayfalar 1981 - 1990
  Yusuf Demir
 20. Sosyal Bilgiler Atatürkçülük Konuları Bağlamında Yurttaşlık Bilincine Yönelik Sözlü Tarih Çalışması: Bulgaristan Göçmenleri
  Sayfalar 1991 - 2000
  Enver Türksoy, Nihat Karaer
 21. Okul Öncesi Dönemde Çocuğu Olan Anne-Babaların Geçmişte Kullandıkları Oyuncaklar ve Oyuncak Seçiminde Dikkat Ettikleri Unsurlar
  Sayfalar 2001 - 2009
  Gözde Demirkaya, Ferda Öztürk Kömleksiz, Sarem Özdemir
 22. Açık Alan Etkinliklerinin Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi
  Sayfalar 2011 - 2020
  Perihan Civelek, Güzin Özyılmaz Akamca
 23. Organik Kimya Kavramlarının Öğretiminde Düşünce Deneyleri Temelli Argümantasyonun Lise Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi
  Sayfalar 2021 - 2032
  Gülseda Eyceyurt Türk, Mustafa Tüysüz, Ümmüye Nur Tüzün
 24. Pre-service English Teachers’ Career Development Aspirations: Professional Development and Leadership
  Sayfalar 2033 - 2044
  Zeynep Ölçü Dinçer, Gölge Seferoğlu
 25. Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 2045 - 2055
  Ali Yiğit Kutluca, Aylin Yılmaz, Ezgi İbiş
 26. Kaynaştırma Sınıflarında Çalışan Öğretmenlerin Kişilerarası Öz-Yeterlik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 2057 - 2067
  Mehmet Yavuz
 27. Altıncı Sınıf Öğrencilerine Verilen Matematik Okuryazarlığı Eğitiminin Öğrencilerin Matematik Okuryazarlığı Başarısına Etkisi
  Sayfalar 2069 - 2079
  Esra Taşkın, Rıdvan Ezentaş, Murat Altun
 28. Lise Müdürlerinin Ders Denetim Görevlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri
  Sayfalar 2081 - 2090
  Ayhan Duykuluoğlu
 29. Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Durumları ve Öğretim Sürecinde Bu Duruma Yol Açan Nedenler: Karma Araştırma Yaklaşımı
  Sayfalar 2091 - 2103
  Aynur Yılmaz, Oğuz Kaan Esentürk, Ekrem Levent İlhan
 30. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına Katılan Adayların Öğrenme Biçemleri ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 2105 - 2116
  Tolga Eski, İlyas Görgüt
 31. Beden Eğitimi ve Sporda Değerler ve Değer Sistemi: Altyapı Sporlarında Değerler Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması İçin Genç Türk Sporcu Öğrencilerle Bir Araştırma
  Sayfalar 2117 - 2126
  Bahri Gürpınar, Serkan Toprak, Merve Ayvalı, Jean Whitehead
 32. Müzik Öğretmeni Adaylarının ‘Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dersi’ne Dönük Görüşleri
  Sayfalar 2127 - 2138
  Cahit Aksu
 33. Suriyeli Öğrencilerin Okula Uyumları Hakkında Öğretmen Görüşleri
  Sayfalar 2139 - 2149
  Rahime Filiz Kiremit, Ümmühan Akpınar, Aysel Tüfekci Akcan
 34. Türkiye’de Okuma-Yazma Bilmeyen Kadınlar ve Okuma-Yazma Kurslarına Katılmama Nedenleri: “Ne Edeyim Okumayı, Hayatım mı Değişecek?”
  Sayfalar 2151 - 2161
  Nagihan Gökçe, Ahmet Yıldız
 35. Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretmen Adaylarının Programlamaya İlişkin Algılanan Öz Yeterliklerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 2163 - 2176
  Arif Akçay, Ahmet Naci Çoklar
 36. Exploring the Use of Oral Corrective Feedback in Turkish EFL Classrooms: A Case Study at a State University
  Sayfalar 2177 - 2187
  Özlem Fakazlı
 37. Uzamsal Yetenek Belirlemek İçin Hangi Tür Sorular Kullanılmalıdır?
  Sayfalar 2189 - 2201
  İbrahim Kepceoğlu, Niyazi Öner Ercan
Makale Gönder
Tam Metin

Makalelerin Tam metin dosylarına ulaşmak için http://kefdergi.kastamonu.edu.tr adresini ziyaret ediniz.

Yayın Politikası
Creative Commons

Kastamonu Eğitim Dergisi'nde yayınlanan tüm makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır. Bu lisans; yayınlanan tüm makaleleri, veri setlerini, grafik ve ekleri kaynak göstermek şartıyla veri madenciliği uygulamalarında, arama motorlarında, web sitelerinde, bloglarda ve diğer tüm platformlarda çoğaltma, paylaşma ve yayma hakkı tanır. Açık erişim disiplinler arası iletişimi kolaylaştıran, farklı disiplinlerin birbirleriyle çalışabilmesini teşvik eden bir yaklaşımdır. Kastamonu Eğitim Dergisi bu doğrultuda makalelerine daha çok erişim ve daha şeffaf bir değerlendirme süreci sunarak kendi alanına katma değer sağlamaktadır.