Year 2014, Volume 22, Issue 2, Pages 497 - 514 2016-07-15

VIEWS OF CLASROOM TEACHERS WHO CHANGE IN MASTER BRANCH, ABOUT THEIR NEW STATES
BRANŞ DEĞİŞTİREN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YENİ DURUMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

İsa KORKMAZ [1] , Mehmet Koray SERİN [2]

137 535

The aim of this study is to examine the teachers’ gratification states at new branch that profit by branch change implementation which carried out by Ministry of Education. In this study which is based on descriptive scanning research model, semi structured survey which composed by ten open-ended question applied to 81 classroom teachers who changed branch. For data, content analysis technique was used. According to the findings the most of classroom teachers who changed branch are constrained to this implementation for family integrity, etc. and they were glad from their new branch. On the other hand most of teachers felt that this implementation is a misapplication.
Bu araştırmanın amacı, M.E.B.’ in tanıdığı alan değişikliği hakkından faydalanan sınıf öğretmenlerinin yeni branşlarındaki memnuniyet durumlarının incelenmesidir. Tarama modelinde olan bu araştırmanın örneklemi kolay ulaşılabilir durum örneklemesi ile belirlenen 81 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış anket formu kullanılmış, elde edilen veriler üzerinde içerik analizi yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre, alan değiştiren sınıf öğretmenlerinin çoğu başta eş durumu olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı alan değiştirmek zorunda kaldıklarını ifade etmişler bununla birlikte şu anki branşlarından memnun olduklarını ancak söz konusu uygulamanın temelde yanlış bir uygulama olduğunu belirtmişlerdir.
  • Akyüz, Y. (2009). Türk Eğitim Tarihi: M.Ö 1000 – M.S. 2009. (15. Baskı). Ankara: PegemA Akademi.
  • Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemi (17. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
  • Korkmaz, İ. (2007). Öğrenci merkezli ders uygulamalarına ilişkin öğrenci görüşleri S.Ü. Sos- yal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17, 393-402.
  • Korkmaz, İ.,Kocadurmuş, A. ve Bektaş, V. (2013, Mayıs). Beşinci sınıf öğrencilerinin yeni okul sistemine ilişkin bakış açılarının değerlendirilmesi. 12. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri. Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
  • Milli Eğitim Temel Kanunu (1973). T.C. Resmi Gazete, 14574, 24 Haziran 1973 http://mev- zuat.meb.gov.tr/html/88.html
  • M.E.B. (2012). 12 yıl zorunlu eğitim, sorular-cevaplar. http://www.meb.gov.tr/duyurular/ duyurular2012/12Yil_Soru_Cevaplar.pdf.
  • Tazebay, A. (Ed), (2000). İlköğretim Programları ve Gelişmeler: Program Geliştirme İlke ve Teknikleri Açısından Değerlendirilmesi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
  • Türkoğlu, A. (2010). Cumhuriyet döneminde ilköğretimin gelişimi. Cumhuriyet Dönemi Eği- tim Politikaları Sempozyumu (Ed. M. A. Parlak). Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi.
  • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seç- kin Yayıncılık.
Subjects
Other ID JA43HR26NG
Journal Section Articles
Authors

Author: İsa KORKMAZ
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ, İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

Author: Mehmet Koray SERİN
Institution: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

Bibtex @ { kefdergi241497, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {22}, pages = {497 - 514}, doi = {}, title = {BRANŞ DEĞİŞTİREN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YENİ DURUMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {KORKMAZ, İsa and SERİN, Mehmet Koray} }
APA KORKMAZ, İ , SERİN, M . (2016). BRANŞ DEĞİŞTİREN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YENİ DURUMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22 (2), 497-514. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/22602/241497
MLA KORKMAZ, İ , SERİN, M . "BRANŞ DEĞİŞTİREN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YENİ DURUMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 22 (2016): 497-514 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/22602/241497>
Chicago KORKMAZ, İ , SERİN, M . "BRANŞ DEĞİŞTİREN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YENİ DURUMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 22 (2016): 497-514
RIS TY - JOUR T1 - BRANŞ DEĞİŞTİREN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YENİ DURUMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ AU - İsa KORKMAZ , Mehmet Koray SERİN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 497 EP - 514 VL - 22 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal BRANŞ DEĞİŞTİREN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YENİ DURUMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ %A İsa KORKMAZ , Mehmet Koray SERİN %T BRANŞ DEĞİŞTİREN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YENİ DURUMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 22 %N 2 %R %U
ISNAD KORKMAZ, İsa , SERİN, Mehmet Koray . "BRANŞ DEĞİŞTİREN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YENİ DURUMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 22 / 2 (July 2016): 497-514.