Yıl 2017, Cilt 25, Sayı 1, Sayfalar 329 - 344 2017-01-15

Ters-düz Sınıfların Öğrencilerin Akademik Başarısı ve Görüşlerine Etkisi
The Effect of Flipped Classroom on Learners’ Academic Achievements and Views

Muhterem Akgün [1] , Bünyamin Atıcı [2]

198 309

Bu araştırmanın amacı; ters-düz sınıfların öğrencilerin akademik başarısına ve görüşlerine etkisini ortaya koymaktır. Araştırmada ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; deney grubu ile kontrol grubunun sontest puanları arasında p<.05 düzeyinde anlamlı fark olduğu görülmüştür. Deney grubu öğrencileri; ters-düz sınıf uygulamasıyla başarılarının arttığını, öğrendiklerini daha iyi hatırladıklarını, derse daha aktif katıldıklarını,  videoları dersten önce izleyerek sınıfta alıştırma yapmayı mevcut programa göre ders işlenen sınıftaki konu anlatımını dinlemekten daha motive edici bulduklarını ifade etmiştir.

The purpose of this study flipped classroom is to demonstrate the effects of students’ academic achievement and vision. Pre-test and post-test quasi-experimental design was used in the study control group. Research; posttest scores between the experimental group and the control group, p <.05 level was found to be significantly different. The experimental group students; increased success with the back-straight-class applications, better remember what they have learned, lessons to more actively participate in their video and do the exercises in the classroom watching before class stated that they found it motivating to listen to the lecture topics in class treatment course according to the program.  

  • Akgün, İ. H. (2015