Yıl 2017, Cilt 25, Sayı 6, Sayfalar 2185 - 2198 2017-11-15

Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi
Research for The Levels of Self Respect and Loneliness of University Students

Elif YÖYEN [1]

136 0

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinde benlik saygısı ve yalnızlık arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırma verileri 2015-2016 eğitim öğretim yılında İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi İdari Sosyal Bilimler Fakültesi ’nde öğrenim gören 527 öğrenciden elde edilmiştir. Araştırmada “Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği” ve “Ucla Yalnızlık Ölçeği”nin kullanılmış, veriler IBM SPSS 22.0 programıyla analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda benlik saygısı, insanlara güven duyma, kendilik kavramının sürekliliği, eleştiriye duyarlılık, depresif duygulanım, hayalperestlik, psikosomatik belirtiler, kişilerarası ilişkilerde tehdit hissetme, ana baba ilgisi, psişik izolasyon, tartışmalara katılabilme düzeyleri ile yalnızlık arasında anlamlı ilişki saptanmış; babayla ilişki alt boyutunun, yaş ve cinsiyetin ise yalnızlık düzeyini etkilemediği; benlik saygısı alt boyutlarının cinsiyet ve yaş ile ilişkili olduğu belirlenmiştir.

This study aims to determine the connection between university students’ self respect and loneliness. The survey data was provided from 527 students studying at the faculty of Economic Administrative and Social Sciences, Istanbul Gelişim University, between 2015-2016. In the survey, ‘Rosenberg Self Respect Scale’ was used along with ‘Ucla Loneliness Scale’, and the data was analyzed with IBM SPSS 220. According to the survey results, ,there is a remarkable relation between loneliness and self respect, confidence,  self-continuity, sensitivity to  criticism, depressive emotion, fancifulness, psychosomatic symptoms, feeling threatened in relations with others, parental affection, psychic isolation, level of taking part in a discussion. It has been also found out that subdimension of relations with the father, age and gender don’t affect level of loneliness and that subdimensions of self respect are connected to age and gender.

 • Abe, J.A.A. (2004). Self-Esteem, Perception of Relationships and Emotional Distress: A Cross- Cultural Study. Personal Relationships, 11(2), 231–247.
 • Al Nima, A., Rosenberg, P., Archer, T., Garcia, D. (2013). Anxiety, Affect, Self-Esteem, and Stress: Mediation and Moderation Effects on Depression. PlosOne, 8(9), 73265.
 • Arıcak, T. (2005). Üniversite Öğrencilerinde Benlik Saygısı. Psikoloji Çalışmaları Dergisi, (25),19-30.
 • Aspelmeier, J.E., Love, M.M., McGill, L.A., Elliott, A.N., Pierce, T.W. (2012). Selfesteem, Locus of Control, College Adjustment, and GPA Among First and Continuing Generation Students: A Moderator Model of Generational Status. Research in Higher Education, 53(7), 755-781.
 • Avison, W.R., Mc Alpine, D.D. (1992). Gender Differences in Symptoms of Depression Among Adolescents. Journal of Health and Social Behavior, 33(2), 77-96.
 • Batıgün, D.A. (2008). İntihar Olasılığı ve Cinsiyet: İletişim Becerileri,Yaşamı Sürdürme Nedenleri, Yalnızlık ve Umutsuzluk Açısından Bir İnceleme.Türk Psikoloji Dergisi, 23 (62), 65-75.
 • Buluş, M. (1997). Üniversite Öğrencilerinde Yalnızlık. PAÜ. Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, 82-90.
 • Crocker, J., Luhtanen, R.K. (2003). Level of Self-Esteem and Contingencies of Selfworth: Unique Effects on Academic, Social, and Financial Problems in College Students. Personality and Social Psychology Bulletin, 29(6), 701-712.
 • Çeçen, A.R. (2008). Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumunu Yordamada Bireysel Bütünlük (Tutarlılık) Duygusu, Aile Bütünlük Duygusu ve Benlik Saygısı. Eğitimde Kuram ve Uygulama, Journal of Theory and Practice in Education, 4(1), 19-30.
 • Duru, E. (2015). Genel Aidiyet Ölçeğinin Psikometrik Özellikleri: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Dergisi, 5(44), 37-47.
 • Efilti, E. ve Çıkılı, Y. (2017). Özel Eğitim Bölümü Öğrencilerinin Benlik Saygısı ile Mesleki Benlik Saygısının İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (1), 99-114.
 • Eskin, M. (2001). Ergenlikte Yalnızlık, Baş Etme Yöntemleri ve Yalnızlığın İntihar Davranışı ile İlişkisi. Klinik Psikiyatri Dergisi, 4, 5-11.
 • Gierveld, J. (1998). A Review of Loneliness : Concept and Definitions, Determinants and Consequences. Review in Clinical Geontology, 8,73-80.
 • Güloğlu, B., Karaırmak, Ö., (2010). Üniversite Öğrencilerinde Yalnızlığın Yordayıcısı Olarak Benlik Saygısı ve Psikolojik Sağlamlık. Ege Eğitim Dergisi, (11) 2: 73–881.
 • Heaven, P. C. L. & Ciarrochi, J. (2008). Parental Styles, Gender and the Development of Hope and Selfesteem. European Journal of Personality, 22,707–724.
 • Izgar, H. (2009). Okul Yöneticilerinde Yalnızlık ve Depresyon Üzerine Bir İnceleme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9 (1), 231-258.
 • Jonathon, D.B., Keith, A.D. & Kathleen, E.C. (2001). From The Top Down: Self-Esteem and Self- Evaluation. Cognition and Emotion , 15 (5), 615-631.<http://faculty.washington.edu/jdb/articles/ Top.pdf> (2016, Mart, 03)>
 • Karahan, F.T., Sardoğan, M.E., Gar, A.H. ve Ersanlı, E. (2004). Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri ile Benlik Saygısı Düzeyleri Arasındaki İlişkiler. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 27-39.
 • Karademir, T., Döşyılmaz, E., Çoban, B. Ve Kafkas, M.E. (2010). Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Özel Yetenek Sınavına Katılan Öğrencilerde Benlik Saygısı ve Duygusal Zeka. Kastamonu Eğitim Dergisi. 18(2), 653-674.
 • Karataş, Z. (2014). Problem Çözme Becerileri ve Yalnızlık Düzeyleri Arasındaki İlişkide Benlik Saygısının Aracı Rolü: Bir Yapısal Eşitlik Modeli Çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (30), 118 - 140
 • Karataş, Z. ve Cakar, F.S.(2011). Self-Esteem and Hopelessness, and Resiliency: An Exploratory Study of Adolescents in Turkey. International Education Studies, 4 (4), 86. No. 4; November 201
 • Kong, F., Zhao, J. & You, X. (2013). Self-Esteem as Mediator and Moderator of the Relationship Between Social Support and Subjective Wellbeing Among Chinese University Students. Social Indicator Research, 112 (1), 151–161.
 • Körükçü, Ö., Gündoğan, A. ve Ogelman, G.H. (2014). Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Lisans Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Empatik Becerileri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(4), 1665-1678.
 • Lawrence J., Ashford K. & Dent, P. (2006). Gender Differences in Coping Strategies of Undergraduate Students And Their İmpact on Self-Esteem and Attainment. Active Learning in Higher Education, 7(3): 273–281.
 • Merianos, A.L., Nabors, L.A., Vidourek, R.A. & King, K.A. (2013). The İmpact of Selfesteem and Social Support on College Students’ Mental Health. American Journal of Health Studies, 28(1), 27-34.
 • Mullis, A.K., Mullis, R.L. & Normandin, D. (1992). Cross-Sectional and Longitudinal Comparisons of Adolescent Self Esteem . Adolescence, 27(105), 51-60.
 • Özmenteş, G. (2014). Mesleki Müzik Eğitimi Alan Öğrencilerin Müzik Özyeterlikleri, Benlik Saygıları ve Bireysel Özellikleri Arasındaki İlişkiler. Eğitim ve Bilim Education and Science, 39 (171), 138-142.
 • Parkhurst, J.T. & Hopmeyer, A. (1999). Loneliness in Childhood and Adolescence. New York: Cambridge University Press.
 • Pehlivan, H. (2016).Kadınların Benlik Saygısı ve Yaşam Doyumunu Artırma: Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Bir Grup Müdahalesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(2),479-492.
 • Robins, R.W., Trzesniewski, K.H., Tracy, J.L., Gosling, S.D. & Potter, J. (2002). Global Self-esteem Across the Lifespan. Psychology and Aging, 17, 423–434.
 • Rosenberg, M., Schooler, C., Schoenbach, C. & Rosenberg, F. (1995). Global Selfesteem and Specific Self-Esteem: Different Concepts, Different Outcomes. American Sociological Review, 60(1), 141-156.
 • Russell, D., Peplau, L.A. & Cutrona, C.E. (1980). The Revised UCLA Loneliness Scale: Concurrent and Discriminant Validity Evidence. Journal of Personality and Social Psychology, 39 (3): 472-480.
 • Sarıçam, H. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Reddedilme Duyarlılıkları ile Benlik Saygıları ve Yalnızlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Seçim, Ö.Y., Alper, Ö. ve Algür, S. (2014). Üniversite Öğrencilerinde Yalnızlık: Akdeniz Üniversitesinde Yapılan Amprik Bir Araştırma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(48), 200-215.
 • Softa, H.K., Karaahmetoğlu, G.U. ve Kılınç, E. (2015). Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Benlik Saygısı, Yalnızlık Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. Gümüşhane University Journal of Health Sciences, 4(2), 227-244.
 • Stamatakis, K.A. (2004). Self-Esteem and Mortality: Prospective Evidence From a Population–Based Study. Ann Epidemiol, 14(1), 58-65.
 • Subaşı, G. (2007). Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Kaygıyı Yordayıcı Bazı Değişkenler. Eğitim ve Bilim, 32 (144), 3-15. Yaşar, M.R. (2007). Yalnızlık. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 237-260.
 • Yıldız, M., Çapar, B. (2010). Orta Öğretim Öğrencilerinde Benlik Saygısı İle Dindarlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Din bilimleri Akademik Araştırma Dergisi. 10(1), 103-131.
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Elif YÖYEN

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi354233, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {25}, pages = {2185 - 2198}, doi = {}, title = {Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {YÖYEN, Elif} }
APA YÖYEN, E . (2017). Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (6), 2185-2198. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/31577/354233
MLA YÖYEN, E . "Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 2185-2198 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/31577/354233>
Chicago YÖYEN, E . "Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 2185-2198
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi AU - Elif YÖYEN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2185 EP - 2198 VL - 25 IS - 6 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi %A Elif YÖYEN %T Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi %D 2017 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 25 %N 6 %R %U
ISNAD YÖYEN, Elif . "Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 / 6 (Kasım 2017): 2185-2198.