Yıl 2017, Cilt 25, Sayı 6, Sayfalar 2295 - 2310 2017-11-15

Permütasyon ve Olasılık Konusunun Öğretiminde Bilgi Değişme Tekniğinin Kullanılmasının Akademik Başarıya ve Hatırda Tutma Düzeyine Etkisinin İncelenmesi
The Effect of Exchange of Knowledge Method on The Academic Success and Recall Level in Teachıng Permutation and Probability Subject

Didem Nimet BERKÜN [1] , Tuba ADA [2]

103 0

Bu araştırmanın amacı, işbirlikli öğrenme yönteminin tekniklerinden Bilgi Değişme Tek
niği’nin yedinci sınıf Permütasyon ve Olasılık konusunun öğretimi üzerindeki etkilerinin
belirlenmesidir. Araştırma ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desenlerden eşleştirilmiş
desen kullanılmıştır. Araştırma deney (18) ve kontrol (18) grubunda bulunan toplam 36 öğrenci
ile gerçekleştirilmiştir. Deney grubuna işbirliğine dayalı öğrenme tekniklerinden Bilgi Değişme
Tekniği uygulanırken kontrol grubuna öğretim programına uygun ders anlatımı yapılmıştır. Bu
kapsamda her iki gruba da hazırlanan başarı testi öğretimden önce ön test olarak, öğretimden
sonra son test olarak ve çalışmanın bitiminden üç hafta sonra da kalıcılık testi olarak yeniden
uygulanmıştır. Elde edilen araştırma verilerinin analizinde, bağımsız örneklemler t testi ile 3x2
karma desenli Anova analizi uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda deney ve kontrol gruplarının
sontestleri ve kalıcılık testleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır.

The aim of this study is to determine the effects of the Knowledge Exchange Technique on

teaching Permutation and Probability. The research has been designed in the matching-only,

a quasi-experimental design with pre-test and post-test control groups. The participants of the

study were 36 students that were divided into one experimental (18) and one control group (18).

For the purpose of this study, the experimental groups were instructed by using “Exchange

of Knowledge Method” technique of cooperative learning whereas the control group was

instructured by using teacher centered teaching methods. “Achievement Test” prepared from

Permutation and Probability unit in a seventh grade math class were given both groups, at the beginning of the study as a pre-test, at the end of the studyas a post-test and then also given

3 week later as a recall test. Independent-Samples t-test and 3x2 Mixed-Design ANOVA was

applied for comparing control and experimental groups. At result of study is not founded out a

relevant difference as of statistics between post-tests and recall tests of groups.

 • Açıkgöz, K. (1993). İşbirliğine dayalı öğrenme ve geleneksel öğretimin üniversite öğrencilerinin akademik başarısı, hatırda tutma düzeyleri ve duyuşsal özellikleri üzerindeki etkileri.
 • Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi: I. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, (25-28 Eylül 1990). Ankara: Milli Eğitim Yayınları, 187-201.
 • Altun, M. ve Arslan, Ç. (2006). İlköğretim öğrencilerinin problem çözme stratejilerinin öğrenme üzerine bir çalışma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XIX(1), 1-21.
 • Avşar, Z. ve Alkış, S. (2007). İşbirlikli öğrenme yöntemi birleştirme I tekniğinin sosyal bilgiler derslerinde öğrenci başarısına etkisi. İlköğretim Online, 6(2), 197-203.
 • Aydın A. ve Kömürkaraoğlu, S. (2016). Işık ve ses ünitesinin öğretiminde Jigsaw tekniğinin bilgilerin kalıcılık düzeylerine etkisinin incelenmesi ve bu teknik hakkında öğrenci görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(1), 335-352.
 • Bozkurt, O., Orhan, A. T., Keskin, A. ve Mazi, A. (2008). Fen ve teknoloji dersinde işbirlikli öğrenme yönteminin akademik başarıya etkisi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2, 63-78.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri (14.baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Chapman, F. (2012). Use of exchange-of-knowledge method for enhancing classroom environment and students attitudes and achievements in Mathematics. D. Sc. Ed. Curtin University, Science and Mathematics Education Centre.
 • Dellalbaşı, O. ve Soylu, Y. (2012). Jigsaw ve grup araştırması tekniklerinin ilköğretim 8. Sınıf öğrencilerinin matematik derslerindeki akademik başarıya etkisi. The Journal of Academic Social Science Studies 5(7), 229-245.
 • Doğru, M. ve Ünlü, S. (2012). Jigsaw IV tekniği kullanımının fen öğretiminde öğrencilerin motivasyon, fen kaygısı ve akademik başarılarına etkisi. Mediterranean Journal of Humanities II(2), 57-66.
 • Gelici, Ö. ve Bilgin, İ. (2007). İşbirlikli öğrenme tekniklerinin öğrencilerin cebir öğrenme alanındaki başarı, tutum ve eleştirel düşünme becerilerine etkileri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı, 9-32.
 • Gömleksiz, M. (1993). Kubaşık öğrenme yöntemi ile geleneksel yöntemin demokratik tutumlar ve erişiye etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Güngör, A. ve Açıkgöz, K. Ü. (2006). İşbirlikli öğrenme yönteminin okuduğunu anlama stratejilerinin kullanımı ve okumaya yönelik tutum üzerindeki etkileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 48(48), 481-502.
 • Johnson, D. W. & Johnson, R. T. (1999). Making cooperative learning work. Theory into Practice, 38(2), 67-73.
 • Leikin, R. & Zaslavsky O. (1999). Cooperative Learning in Mathematics. Mathematics Teacher, 92(3), 240-247.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2005). İlköğretim matematik dersi (6-7. sınıflar) öğretim programı ve kılavuzu. (Taslak Baskı). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.
 • Önder, F. ve Sılay, İ. (2014). İşbirlikli öğrenme yönteminin farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilerin fizik dersi başarısına etkisi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(2), 843-860.
 • Soylu, Y. ve Soylu, C. (2006). Matematik derslerinde başarıya giden yolda problem çözmenin rolü. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(11), 97-111.
 • Tanışlı, D. ve Sağlam, M. (2006). Matematik öğretiminde işbirlikli öğrenmede bilgi değişme tekniğinin etkililiği. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 2(2), 47-67.
 • Tutak, T., Aydoğdu, M. ve Adır, T. (2011). Tam sayılar kümesinin özelliklerinin öğretiminde bilgi değişme tekniğinin kullanımının öğrenci başarısına etkisi.perweb.firat.edu.tr/personel/ yayinlar adresinden 24 Mayıs 2014 tarihinde edinilmiştir.
 • Ünlü, M. ve Aydıntan, S. (2011). İşbirlikli öğrenme yönteminin 8. sınıf öğrencilerinin matematik dersi “permütasyon ve olasılık” konusunda akademik başarı ve kalıcılık düzeyine etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 1-16.
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Didem Nimet BERKÜN

Yazar: Tuba ADA

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi357344, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {25}, pages = {2295 - 2310}, doi = {}, title = {Permütasyon ve Olasılık Konusunun Öğretiminde Bilgi Değişme Tekniğinin Kullanılmasının Akademik Başarıya ve Hatırda Tutma Düzeyine Etkisinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {ADA, Tuba and BERKÜN, Didem Nimet} }
APA BERKÜN, D , ADA, T . (2017). Permütasyon ve Olasılık Konusunun Öğretiminde Bilgi Değişme Tekniğinin Kullanılmasının Akademik Başarıya ve Hatırda Tutma Düzeyine Etkisinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (6), 2295-2310. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/31577/357344
MLA BERKÜN, D , ADA, T . "Permütasyon ve Olasılık Konusunun Öğretiminde Bilgi Değişme Tekniğinin Kullanılmasının Akademik Başarıya ve Hatırda Tutma Düzeyine Etkisinin İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 2295-2310 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/31577/357344>
Chicago BERKÜN, D , ADA, T . "Permütasyon ve Olasılık Konusunun Öğretiminde Bilgi Değişme Tekniğinin Kullanılmasının Akademik Başarıya ve Hatırda Tutma Düzeyine Etkisinin İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 2295-2310
RIS TY - JOUR T1 - Permütasyon ve Olasılık Konusunun Öğretiminde Bilgi Değişme Tekniğinin Kullanılmasının Akademik Başarıya ve Hatırda Tutma Düzeyine Etkisinin İncelenmesi AU - Didem Nimet BERKÜN , Tuba ADA Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2295 EP - 2310 VL - 25 IS - 6 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Permütasyon ve Olasılık Konusunun Öğretiminde Bilgi Değişme Tekniğinin Kullanılmasının Akademik Başarıya ve Hatırda Tutma Düzeyine Etkisinin İncelenmesi %A Didem Nimet BERKÜN , Tuba ADA %T Permütasyon ve Olasılık Konusunun Öğretiminde Bilgi Değişme Tekniğinin Kullanılmasının Akademik Başarıya ve Hatırda Tutma Düzeyine Etkisinin İncelenmesi %D 2017 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 25 %N 6 %R %U
ISNAD BERKÜN, Didem Nimet , ADA, Tuba . "Permütasyon ve Olasılık Konusunun Öğretiminde Bilgi Değişme Tekniğinin Kullanılmasının Akademik Başarıya ve Hatırda Tutma Düzeyine Etkisinin İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 / 6 (Kasım 2017): 2295-2310.