Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 1, Sayfalar 39 - 48 2018-01-15

Ortaokul Öğrencileri İçin Geometriye Yönelik İnanç Ölçeği Geliştirme Çalışması
Developing a Geometry Belief Scale for Middle School Students

Melihan Ünlü [1] , Erhan Ertekin [2]

272 0

Bu çalışmada, ortaokul öğrencilerinin geometriye yönelik inançlarını belirlemekte kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın yürütülmesinde ilgili literatürden yararlanarak inanç maddeleri oluşturulmuş, kapsam geçerliliğinin sağlanması amacıyla uzman görüşüne başvurulmuştur. Toplam 32 maddeden oluşan taslak ölçek araştırmaya katılan 324 ortaokul öğrencisine uygulanmış, elde edilen verilerle testin yapı geçerliğini sağlamak için öncelikle açımlayıcı, sonrasında doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Geçerlik için ayrıca madde toplam korelasyonları ve madde ayırt edicilik indeksleri hesaplanmıştır. Faktör analizi sonucunda beşli likert tipindeki ölçeğin 16 maddeden oluşan 3 faktörlü bir yapıda olduğuna karar verilmiştir. Güvenirlik analizleri sonucu ölçeğe ait Cronbach alfa 0,755 olarak hesaplanmıştır.


The aim of this study was to develop a valid and reliable instrument for determining the geometry of the beliefs of the middle school students. Belief items were formed benefiting from the relevant literature and in order to determine content validity, experts were consulted. Draft scale with 32 items applied to the 324 middle school students. To ensure the construct validity of the scale exploratory and confirmatory factor analysis were done. For further total-item correlations and item distinctiveness were calculated. After factor analysis it was determined that five-point Likert-type scale consists of 3 factor and 16 items. The results of the reliability analysis Cronbach's alpha was found 0,755.

 • Aksu, M., Engin-Demir, C. ve Hatipoğlu-Sümer, H.Z. (2002). Öğrencilerin matematik hakkındaki inançları: Betimsel bir çalışma, Eğitim ve Bilim, 27 (123), 72-77. Baki, A. (2008). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi (Genişletilmiş 4. Baskı). Trabzon: Harf Eğitim Yayıncılık.
 • Bali, Ç.G., Kayhan, M. ve Polat, Z.S., (2004). Okul öncesi öğretmen adaylarının matematik hakkındaki inançları. http:// www.matder.org.tr adresinden 12.04.2013 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Battista, M.T., (2007). The development of geometric and spatial thinking, In F.K. Lester Jr. (Ed.), Second handbook of research on mathematics teaching and learning (pp. 843-908). National Council of Teachers of Mathematics.
 • Baydar, S. C. (2000). ODTÜ ve Gazi Üniversitesindeki hizmet öncesi matematik öğretmenlerinin matematiğin doğası ve öğretimi ile ilgili inançları (Yüksek lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Baydar, C. ve Bulut, S. (2002). Öğretmenlerin matematiğin doğası ve matematik öğretimi ile ilgili inançlarının matematik eğitimindeki önemi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 62-66. Baykul, Y. (2006). İlköğretim matematik öğretimi 1-5. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (12. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Cansız-Aktaş, M. ve Aktaş, D. Y. (2012). Lise öğrencilerinin geometriye karşı tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi: Ordu ili örneği. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2002), 156-167.
 • Carter, G., & Norwood K.S. (1997). The relationship between teacher and student beliefs about mathematics. School Science and Mathematics, 97(2), 62-67.
 • Clements, D. H., & Battista, M.T. (1992). Geometry and spatial reasoning In D.A. Grouws (Ed.), Handbook of research on mathematics teaching and learning (pp. 420-464). New York, NY: Macmillan.
 • Çelik, H. E. ve Yılmaz, V. (2013). Lisrel 9.1 ile yapısal eşitlik modellemesi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve Lisrel uygulamaları (1. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • De Corte, E., Op’t Eynde, P., & Verschaffel, L.( 2002). Framing students mathematics-related beliefs. In G. C. Leder, E. Pehkonen, & G. Törner (Eds.), Beliefs: A hidden variable in mathematics education? (pp. 13-37). Netherlands: Kluwer Academic Publishers . Delice, A. ve Sevimli, E. (2010). Geometri problemlerinin çözüm süreçlerinde görselleme becerilerinin incelenmesi: Ek çizimler. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 31, 83–102.
 • Deryakulu, D. (2006). Epistemolojik inançlar. Yıldız Kuzgun ve Deniz Deryakulu (Ed.), Eğitimde bireysel farklılıklar (2. Baskı) kitabı içinde (s.261-284). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Duatepe-Paksu, A. (2008). Öğretmenlerin matematik hakkındaki inançları ve matematik inançlarının branş ve cinsiyete bakımından karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 87-97.
 • Eren, E. (2001). Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi (7. Baskı). İstanbul: Beta Yayınları.
 • Ernest, P., (1989). The impact of beliefs on the teaching of mathematics. In P. Ernest (Ed.), Mathematics teaching: The state of the art (pp. 249–253). New York: Falmer.
 • Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2005). How to design and evaluate research in education (3rd edition). New York: McGraw-Hill.
 • Furinghetti, F. & Pehkonen, E. (2002). Rethinking characterizations of beliefs. In G. C. Leder, E. Pehkonen, & G. Törner (Eds.), Beliefs: A hidden variable in mathematics education? (pp. 39-57). Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
 • Işık, E. (2008). Predicting 9th grade students’ geometry achievement: contributions of cognitıve style, spatial ability and attitude toward geometry (Yüksek lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • İnceoğlu, M. (2010). Tutum algı iletişim. Ankara: Elips Yayıncılık.
 • Jöreskog, K.G., & Sörbom, D. (1993). LISREL 8: Structural equation modeling with the SIMPLIS command language. Chicago: Scientific Software International.
 • Kandemir, M. A. ve Gür, H. (2011). Ortaöğretim öğrencilerinin matematik hakkındaki inançlarını belirlemeye yönelik matematik inanç ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışmas. E-Journal of New World Sciences Academy, 6(2), 1490-1511.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi (15. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım . Kayaaslan, A. (2006). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf öğrencilerinin matematiğin doğası ve matematik öğretimi hakkındaki inançları (Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Kline, R., (2005). Principles and practices of structural equation modeling (2nd Edition.). New York, NY: Guilford Press.
 • Kloosterman, P., & Cougan. M.C. (1994). Students’ beliefs about learning school mathematics. The Elementary School Journal, 94(4), 375-387.
 • McLeod, D.B., (1992). Research on affect in mathematics education: A reconceptualization. In D.A.Grows (Ed.). Handbook of research on mathematics teaching and learning (pp.576-596). New York: Macmillan Publishing.
 • MEB (2006). İlköğretim matematik dersi 6-8. sınıflar öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.
 • MEB (2013). Ortaokul matematik dersi 5, 6, 7, 8. sınıflar öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: MEB. Retrieved 10 April, 2014 from http://ttkb.meb. gov.tr/program2.aspx?islem=2&kno=215 . Mert, Ö. (2004). High school students' beliefs about mathematics and the teaching of mathematics (Yüksek lisans tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir. Mitchelmore, M. C., (1997). Children’s informal knowledge of physical angle situations. Cognition and Instruction, 7(1), 1-19.
 • National Council of Teachers of Mathematics [NCTM] (1989). Curriculum and evaluation standards for school mathematics. Reston, VA: NCTM Publications.
 • Nicolaidou, M., & Philippou, G. (2003). Association of course performance with students’ beliefs: an analysis by gender and ınstructional software environment. CERME 3: Third Conference of the European Society for Research in Mathematics Education http://www.dm.unipi.it/~didattica/CERME3/proceedings/Groups/TG2/TG2_nicolaiou_cerme3.pdf.
 • Pajares, M.F., (1992). Teachers’ beliefs and educational research: cleaning up a messy construct. Review of Educational Research, 62, 307-332.
 • PISA 2003 Projesi, Ulusal Nihai Rapor. Milli Eğitim Basımevi, Ankara, 2005.
 • PISA Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (2015). PISA 2012 araştırması ulusal nihai raporu. http://pisa.meb.gov.tr/?page_id=22 adresinden 30 Ocak 2017 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Reyes, L. H., (1984). Affective variables and mathematics education. The Elementary School Journal, 84(5), 558-578.
 • Senk, S. L., (1985). How well do the students write geometry proofs? Mathematics Teacher, 78(6), 448-456.
 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulama. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-73.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlik (1. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics. (5th Edition). NY: HarperCollins.
 • Tavşancıl, E. (2010). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Tezbaşaran, A.A. (1997). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: Türk Psikoloji Derneği Yayınları.
 • Thirumurthy, V., (2003). Children's cognition of geometry and spatial reasoning: a cultural proces. (Doctoral dissertation, State University, New York Buffalo, USA).
 • Thompson, A., (1992). Teachers’ beliefs and conceptions: A synthesis of research. In D.A. Grouws (Ed.), Handbook of research on mathematics teaching and learning (pp. 127-146). New York: Macmillan.
 • TIMSS Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (2016). TIMSS 2015 Ulusal Matematik ve Fen ön raporu 4. ve 8. sınıflar. http://timss.meb.gov.tr/wp-content/uploads/Timss_2015_ulusal_fen_mat_raporu.pdf adresinden 30 Ocak 2017 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Toluk-Uçar, Z. ve Demirsoy, N.H. (2010). Eski-Yeni İkilemi: Matematik öğretmenlerinin matematik inançları ve uygulamaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 321–332.
 • Toluk-Uçar, Z., Pişkin, M., Akkaş, E. N. ve Taşçı, D. (2010). İlköğretim öğrencilerinin matematik, matematik öğretmenleri ve matematikçiler hakkındaki inançları. Eğitim ve Bilim, 35(155), 131–144.
 • Ubuz, B. (1999). 10th and 11th grade students’ errors and misconceptions on basic geometric concepts. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 95-104.
 • Yıldırım-Çayır, A.K. (2008). Development and validation of a scale for measuring students' mathematics-related beliefs. (Yüksek lisans tezi, Boğaziçi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Wilkins, J.L.M., & Ma, X. (2003). Modeling change in student attitude toward and belief about mathematics. The Journal of Educational Research, 97(1), 52-63.
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Melihan Ünlü
Kurum: Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, Aksaray, Türkiye
Ülke: Turkey


Yazar: Erhan Ertekin
Kurum: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, Konya
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi346334, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {39 - 48}, doi = {10.24106/kefdergi.346334}, title = {Ortaokul Öğrencileri İçin Geometriye Yönelik İnanç Ölçeği Geliştirme Çalışması}, key = {cite}, author = {Ünlü, Melihan and Ertekin, Erhan} }
APA Ünlü, M , Ertekin, E . (2018). Ortaokul Öğrencileri İçin Geometriye Yönelik İnanç Ölçeği Geliştirme Çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (1), 39-48. DOI: 10.24106/kefdergi.346334
MLA Ünlü, M , Ertekin, E . "Ortaokul Öğrencileri İçin Geometriye Yönelik İnanç Ölçeği Geliştirme Çalışması". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 39-48 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/31578/346334>
Chicago Ünlü, M , Ertekin, E . "Ortaokul Öğrencileri İçin Geometriye Yönelik İnanç Ölçeği Geliştirme Çalışması". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 39-48
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul Öğrencileri İçin Geometriye Yönelik İnanç Ölçeği Geliştirme Çalışması AU - Melihan Ünlü , Erhan Ertekin Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.346334 DO - 10.24106/kefdergi.346334 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 39 EP - 48 VL - 26 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.346334 UR - http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.346334 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Ortaokul Öğrencileri İçin Geometriye Yönelik İnanç Ölçeği Geliştirme Çalışması %A Melihan Ünlü , Erhan Ertekin %T Ortaokul Öğrencileri İçin Geometriye Yönelik İnanç Ölçeği Geliştirme Çalışması %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 1 %R doi: 10.24106/kefdergi.346334 %U 10.24106/kefdergi.346334
ISNAD Ünlü, Melihan , Ertekin, Erhan . "Ortaokul Öğrencileri İçin Geometriye Yönelik İnanç Ölçeği Geliştirme Çalışması". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 1 (Ocak 2018): 39-48. http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.346334