Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 1, Sayfalar 49 - 55 2018-01-15

The Effect of 3D Modeling Programs and High Definition Figure Images on The Success of Pattern Course
3D Modelleme Programları ve Figür İmajlarının Desen Dersi Başarılarına Etkisi

Selma Taşkesen [1] , Meliha Yılmaz [2]

284 0

Aim of this study is to examine the effect of 3D programs and high definition figure images on the Faculty of Education, Department of Fine Arts, Art Teaching Program students’ success in pattern course. The study was carried out with 37 first grade students from related program. In the study, experimental method was used also dependent t-test for the difference between pre-test and post-test of the same group and covariance analyses to measure the difference of post-tests between the groups were applied. According to findings there are significant differences between the pre-test and post-test points of experiment group. Also, when pre-test points are controlled, according to covariance analysis it is found that there are significant differences in favor of experiment group between the post-test points of experiment and control group.

Bu araştırmanın amacı 3D programları ve yüksek çözünürlüklü figür imajlarının Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencilerinin desen dersi başarılarına etkisini araştırmaktır. Araştırma 37 1. sınıf öğrencisi  ile yürütülmüştür. Deneysel yöntemin kullanıldığı araştırmada aynı gruba ait ön-test ve son-testleri arasındaki fark için bağımlı örneklemler t- testi, gruplar arasındaki son-test farkını ölçmek için ise Kovaryans analizi  uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre deney grubunun ön-test ve son test puanları arasında anlamlı fark mevcuttur. Ayrıca ön-test puanları kontrol altına alındığında Kovaryans analizine göre, deney ve kontrol grubunun son-test puanları arasında deney grubu lehine anlamlı fark bulunmuştur.

 • Akıllı, M. Seven, S. (2014). 3D Bilgisayar Modellerinin Akademik Başarıya ve Uzamsal Can-landırmaya Etkisi: Atom Modelleri, Turkish Journal of Education, Volume 3(1).
 • Aktamış H., Arıcı V. A. (2013). Sanal Gerçeklik Programlarının Astronomi Konularının Öğre-timinde Kullanılmasının Akademik Başarı ve Kalıcılığına Etkisi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 58-70.
 • Arıcı V. A. (2013). Fen eğitiminde sanal gerçeklik programları üzerine bir çalışma: “güneş sistemi ve ötesi: uzay bilmecesi” ünitesi örneği.Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın
 • Bayraktar, E. (1988). Bilgisayar destekli matematik öğretimi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (Dördüncü baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Büyüköztürk. Ş. (2011). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çağıltay K., Çakıroğlu J., Çağıltay N., Çakıroğlu E. (2001). Öğretimde Bilgisayar Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 21, 19-28.
 • Doğangün, K. M. (2007). Görsel sanatlar dersi için interaktif CD tasarımı ve uygulanması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara
 • Eryiğit, P. (2010). Üç boyutlu dinamik geometri yazılımı kullanımının 12. Sınıf öğrencilerinin akademik başarıları ve geometri dersine yönelik tutumlarına etkileri. Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Gürbüz R., Gülburnu M. (2013). 8. Sınıf Geometri Öğretiminde Kullanılan Cabri 3D’nin Kavramsal Öğrenmeye Etkisi, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 4(3), 224-241.
 • Gömceli, G. (2009). Moda tasarımı eğitiminde bilgisayar destekli öğretime yönelik öğretim elemanı ve öğrenci görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi üniversitesi, Ankara.
 • Hangül, T., Üzel, D., (2010), Bilgisayar Destekli Öğretimin (BDÖ) 8. Sınıf Matematik Öğreti-minde Öğrenci Tutumuna Etkisi ve BDÖ Hakkında Öğrenci Görüşleri, NEF-EFMED, 4(2)
 • Howitt D., Cramer D. (1997). An Introduction to Statistics in Psychology. London: Prentice Hall.
 • İçel, R. (2011). Bilgisayar destekli öğretimin matematik başarısına etkisi: geogebra örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Kablan, Z., (2010). Öğretim Sürecinde Bilgisayara Dayalı Alıştırma Amaçlı Oyun Kullanılması-nın Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Başarısına Etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(1) Kış, 335-364.
 • Karasar , N . (1991). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kayabaşı, Y. (2005). Sanal gerçeklik ve eğitim amaçlı kullanılması. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4, 151-158.
 • Kocasaraç, H., (2003). Bilgisayarın Öğretim Alanında Kullanımına İlişkin Öğretmen Yeterlilik-leri. The Turkish Online Journal of Educational Technology . 2(3)
 • Lowe, R.K. (2003). Animation and learning: selective processing of information in dynamic graphics. Learning and Instruction, 13, 2, 157–176.
 • McClurg, P. (1992). Investigating the Development of Spatial Cognition in Problem Solving Microworld. Journal of Computing in Childhood Education, 3(2), 11-126.
 • Okagaki, L. R. ve Frensch, P.A. (1996). Effect of Video GamePlaying on Measures of Spatial Performance: Gender Effect in late Adolescent. In P. Greenfeld ve R. Cocking (Eds.), Interac-ting with Video.Norwood, Nj: Ablex Coporation, 115-140.
 • Olkun, S. (2003). Making Conection: Improving Spatial Abilities with Enginering Drawing Activities. International Journal for mathematics Teaching and Learning (April 17). 2 Eylül 2016 tarihinde http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/4036/4235.pdf adresinden indirilmiştir.
 • Özabacı, N., Olgun, A., (2011), Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Öğretiminin Fen Bilgisi Dersine İlişkin Tutum, Bilişüstü Beceriler ve Fen Bilgisi Başarıları Üzerine Bir Çalışma, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,10(37), 093-107
 • Öztürel, L. (1987). Bilgisayarla öğretimin matematik erişisine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Hacet-tepe Üniversitesi, Ankara
 • Şahin, T.Y. ve Yıldırım, S. (1999). Ögretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şengül, E. (2006). Teknolojinin görsel sanatlarda kullanımı ve sanat eğitimine katkısı. Yayın-lanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul
 • Şimşek E., Koru Yücekaya G. (2014). Dinamik Geometri Yazılımı ile Öğretimin İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Uzamsal Yeteneklerine Etkisi , Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi,15(1), 65-80.
 • Tepecik A., Zor A. (2014). Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre Web Tabanlı Bilgisayar Destekli Sanat Eğitiminin Akademik Başarıya Etkisi. İDİL Dergisi, 3(14), 51-70.
 • Tosun, N. (2006). Bilgisayar destekli ve bilgisayar temelli öğretim yöntemlerinin, öğrencilerin bilgisayar dersi başarısı ve bilgisayar kullanım tutumlarına etkisi: “Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği”. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Trakya Üniversitesi, Edirne.
 • Yenice, N. (2003). Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrencilerin Fen Ve Bilgisayar Tutumlarına Etkisi. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 2 (4),79-85.
 • Yenice N., Sümer, Ş., Oktaylar H., C., Erbil E. (2003). Fen Bilgisi Derslerinde Bilgisayar Destekli Öğretimin Dersin Hedeflerine Ulaşma Düzeyine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 152-158.
 • Yıldız B., Tüzün T. (2011). Üç Boyutlu Sanal Ortam ve Somut Materyal Kullanımının Uzamsal Yeteneğe Etkileri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 498-508.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Diğer ID 1598
Yayımlanma Tarihi Ocak-2018
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Selma Taşkesen

Yazar: Meliha Yılmaz
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi350183, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {49 - 55}, doi = {10.24106/kefdergi.350183}, title = {3D Modelleme Programları ve Figür İmajlarının Desen Dersi Başarılarına Etkisi}, key = {cite}, author = {Taşkesen, Selma and Yılmaz, Meliha} }
APA Taşkesen, S , Yılmaz, M . (2018). 3D Modelleme Programları ve Figür İmajlarının Desen Dersi Başarılarına Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (1), 49-55. DOI: 10.24106/kefdergi.350183
MLA Taşkesen, S , Yılmaz, M . "3D Modelleme Programları ve Figür İmajlarının Desen Dersi Başarılarına Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 49-55 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/31578/350183>
Chicago Taşkesen, S , Yılmaz, M . "3D Modelleme Programları ve Figür İmajlarının Desen Dersi Başarılarına Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 49-55
RIS TY - JOUR T1 - 3D Modelleme Programları ve Figür İmajlarının Desen Dersi Başarılarına Etkisi AU - Selma Taşkesen , Meliha Yılmaz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.350183 DO - 10.24106/kefdergi.350183 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 49 EP - 55 VL - 26 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.350183 UR - http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.350183 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi 3D Modelleme Programları ve Figür İmajlarının Desen Dersi Başarılarına Etkisi %A Selma Taşkesen , Meliha Yılmaz %T 3D Modelleme Programları ve Figür İmajlarının Desen Dersi Başarılarına Etkisi %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 1 %R doi: 10.24106/kefdergi.350183 %U 10.24106/kefdergi.350183
ISNAD Taşkesen, Selma , Yılmaz, Meliha . "3D Modelleme Programları ve Figür İmajlarının Desen Dersi Başarılarına Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 1 (Ocak 2018): 49-55. http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.350183