Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 1, Sayfalar 1 - 9 2018-01-15

Üniversite Öğrencilerinin İkinci Yabancı Dil Olarak Fransızca Öğrenme Profilleri: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ve Fen-Edebiyat Fakültesi Örneği
Learning Profiles of Undergraduate Students Tak-ing French as A Second Foreign Language: Sample of Pamukkale University Faculty of Education and Faculty Letters and Science

Ertan Kuşçu [1]

259 0

Bu araştırmanın amacı, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde ve Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören öğrencilerin ikinci yabancı dil (L2) Fransızca öğrenme profillerini ortaya koymaktır. Bu çerçevede, ilgili bölümlerde öğrenim gören öğrencilerin dil öğrenme profillerinin birinci yabancı dil (L1), cinsiyet, sınıf, mezun olunan ortaöğretim kurumu gibi çeşitli değişkenlerle aralarında anlamlı bir ilişki olup olmadığı betimlenmeye çalışılmıştır. Genel tarama modelinin kullanıldığı bu araştırmanın örneklemi 209 (1., 2., 3. ve 4. sınıf) öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın gerçekleştirilmesinde, Özçelik (2013) tarafından geliştirilen, geçerlik-güvenirlik çalışması yapılan “Yabancı Dil Öğrenme Ölçeği” kullanılmıştır. Ana hatlarıyla öğrencilerin çoğunluğu, gelecek beklentileri, kariyer hedefleri, akademik gelişmeleri takip etme gibi nedenlerle ikinci yabancı dil öğrenimine gereken önemi verdikleri ve bunun sonucunda dil öğrenmeye yönelik etkin bir öğrenme tutumu içinde oldukları gözlemlenmiştir.

The purpose of this study is to demonstrate the learning profiles of students taking French as a second foreign language at the two following departments: the department of English Language and Literature, a branch of the Faculty of Letters and Science, and the department of English Language Teaching, a branch of the Faculty of Education, Pamukkale University. In this respect, the focus was placed upon the effort to determine whether or not there exists a meaningful correspondence between the language learning profiles of the students and variables such as the first foreign language (L1) they learnt, gender, class and high schools they graduated from. The population of this research which was carried out as a general survey model consists of 209 students from first, second, third and forth classes. In carrying out this research, “The Foreign Language Learning Scale” was used. It was first developed by Özçelik (2013) and tested for its validity and reliability. It has been observed that the majority of students has been motivated mainly by future expectations, career goals and academic developments to give due consideration to the second foreign language learning, and they have adopted effective attitudes towards language learning.

 • Alptekin, C. (2003). “İlköğretim Çağında Yabancı Dil Öğrenimi: Yabancı bir dil olarak İngilizce eğitimi ve öğretiminde yaşanan sorunlar, çözümler ve gelişmeler” [Bildiri]. İ. Erdoğan (Ed.). AB’ye Giriş Sürecinde Türk Eğitim Sisteminde Yabancı Dil Eğitim ve Kalite Arayışları Sem-pozyumu, Antalya, 4-6 Şubat 2003, 45-49. İstanbul: Özyurt Matbaacılık.
 • Altunışık, R. (2008). Anketlerde veri kalitesini iyileştirilmesi içim öntest (Pilot test) yöntemleri, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 1 (2), 1-17.
 • Avrupa Konseyi, (2009). Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni, (Çev. MEB TTKB). Ankara: T.C Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Yayınları. Erişim: 10.03.2016, http://www.dilbilimi.net/ab_diller_icin_ortak_avrupa_basvuru_metni_meb_tarafindan.pdf
 • Bayezit, H. (2013). Yabancı Dil Ders Kitaplarında Dil Öğrenme Stratejileri. Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı. Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Çiçek, H. G., Baykul, A., Keleş, M. K., (2014). Öğrenci Profilinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Alan Araştırması “Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği”. SDÜ, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (33), 171-186.
 • Demirel, Ö. (2005). Avrupa Konseyi dil projesi ve Türkiye uygulaması: Milli Eğitim Dergisi, 33(167), Erişim: 10.03.2016, http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/167/index3-demirel.htm
 • Krashen, S. (1981). Second Language Acquisition and Second Language Learning. Oxford: Pergamon Press.
 • Karasar, N. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (25. Basım). Ankara: Nobel Akademik Yayın-cılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.
 • Keskin N., Koraltan A., Öztürk Ö. (2010). “Pamukkale Üniversitesi Buldan MYO Öğrenci Profili”, MYO-ÖS 2010 Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu, 21-22 Ekim 2010, 1-2. Düzce.
 • Keskin N. (2007). “Pamukkale Üniversite Buldan Meslek Yüksekokulu Muhasebe Programı
 • Öğrenci Profilleri Üzerine Bir Araştırma.” 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 14-16 Mayıs 2007, 474-477. Bergama, İzmir.
 • Özçelik, N. (2013). Üniversite öğrencilerinin ikinci yabancı dil öğrenme profilleri: Gazi Üniver-sitesi Gazi Eğitim Fakültesi Fransız Dili Eğitimi Örneği, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakül-tesi Dergisi, 15(1), 123-147.
 • Sönmez, A. (2003). “Okul öncesinden ortaöğretime Türk eğitim sisteminde yabancı dil eğitimi” [Bildiri]. İ. Erdoğan (Ed.). AB’ye Giriş Sürecinde Türk Eğitim Sisteminde Yabancı Dil Eğitim ve Kalite Arayışları Sempozyumu, Antalya, 4-6 Şubat 2003, 81-87. İstanbul: Özyurt Matbaacı-lık.
 • Özsoy, S. (2004). Üniversite öğrenci profili: Kavramsal bir çözümleme ve Türkiye’ye ilişkin bazı ampirik bulgular, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4(2), 301-334.
 • OVE. (Observatoire national de la vie étudiante) Erişim tarihi:10.03.2016. Erişim adresi: [http://www.ove-national.education.fr/enquete/methodologie]
 • TDK, Eğitim Bilimleri Sözlüğü, Erişim tarihi: 10.03.2016. Erişim adresi: [http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bilimsanat&arama=kelime&guid=TDK.GTS.56ed5632918de1.51493684]
 • TDK, Güncel Türkçe Sözlüğü, Erişim tarihi:10.03.2016. Erişim adresi: [http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.56ed56155f1045.07011269]
 • TÜİK, 2015. Erişim tarihi: 10.03.2016. Erişim adresi: [http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18625]
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Diğer ID 1256
Yayımlanma Tarihi Ocak-2018
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ertan Kuşçu
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi354635, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {1 - 9}, doi = {10.24106/kefdergi.354635}, title = {Üniversite Öğrencilerinin İkinci Yabancı Dil Olarak Fransızca Öğrenme Profilleri: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ve Fen-Edebiyat Fakültesi Örneği}, key = {cite}, author = {Kuşçu, Ertan} }
APA Kuşçu, E . (2018). Üniversite Öğrencilerinin İkinci Yabancı Dil Olarak Fransızca Öğrenme Profilleri: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ve Fen-Edebiyat Fakültesi Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (1), 1-9. DOI: 10.24106/kefdergi.354635
MLA Kuşçu, E . "Üniversite Öğrencilerinin İkinci Yabancı Dil Olarak Fransızca Öğrenme Profilleri: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ve Fen-Edebiyat Fakültesi Örneği". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1-9 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/31578/354635>
Chicago Kuşçu, E . "Üniversite Öğrencilerinin İkinci Yabancı Dil Olarak Fransızca Öğrenme Profilleri: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ve Fen-Edebiyat Fakültesi Örneği". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1-9
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin İkinci Yabancı Dil Olarak Fransızca Öğrenme Profilleri: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ve Fen-Edebiyat Fakültesi Örneği AU - Ertan Kuşçu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.354635 DO - 10.24106/kefdergi.354635 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 9 VL - 26 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.354635 UR - http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.354635 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Üniversite Öğrencilerinin İkinci Yabancı Dil Olarak Fransızca Öğrenme Profilleri: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ve Fen-Edebiyat Fakültesi Örneği %A Ertan Kuşçu %T Üniversite Öğrencilerinin İkinci Yabancı Dil Olarak Fransızca Öğrenme Profilleri: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ve Fen-Edebiyat Fakültesi Örneği %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 1 %R doi: 10.24106/kefdergi.354635 %U 10.24106/kefdergi.354635
ISNAD Kuşçu, Ertan . "Üniversite Öğrencilerinin İkinci Yabancı Dil Olarak Fransızca Öğrenme Profilleri: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ve Fen-Edebiyat Fakültesi Örneği". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 1 (Ocak 2018): 1-9. http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.354635