Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 1, Sayfalar 29 - 37 2018-01-15

Use Of Rewards In Special and General Education: Focus Group Interviews
Özel Eğitimde ve Genel Eğitimde Ödül Kullanımı: Odak Grup Görüşmeleri

Nevin Güner Yıldız [1] , Raziye Erdem [2]

196 0

This study aimed to examine of special education and general education teachers’ views and practices on the use of rewards in the teaching process. In this qualitative research two different focus group interviews were held with two groups of teachers respectively: 13 special education and 13 general education teachers. These teachers were posed questions related to the methods they used to increase terminal behaviors and decrease undesired behaviors, whether the methods they used for special education students differed, the frequency of using rewards, reasons behind use of rewards by teachers in different ways and how the use of rewards were addressed during their university/formation trainings and trainee program. Data were analyzed via content analysis technique. Results show that there are differences between these two groups in terms of rewards use and the cause of these differences were based on the trainings teachers had received


Bu çalışma, özel eğitim öğretmenleri ve sınıf öğretmenlerinin öğretim sürecinde ödül kullanımı ile ilgili düşünceleri ve uygulamalarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Nitel bir araştırma olarak desenlenen çalışmada biri 13 özel eğitim öğretmeni, diğeri 13 sınıf öğretmeni ile olmak üzere iki ayrı odak grup görüşmesi yapılmıştır. İki grup öğretmene, öğrencilerin istendik davranışlarını arttırmada ve istenmeyen davranışlarını azaltmada kullandıkları yöntemler, özel gereksinimli öğrenciler için kullanılan yöntemlerin farklılaşıp farklılaşmadığı, ne sıklıkta ödül kullandıkları, öğretmenlerin ödül kullanımı ile ilgili farklılıklarının olası nedenleri ve üniversite/stajyerlik/formasyon eğitimleri sırasında ödül kullanımının nasıl ele alındığı ile ilgili sorular yöneltilmiştir. Veriler, içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçlar, ödül kullanımı konusunda iki grup öğretmen arasında farklılıklar olduğunu ve bu farklılıkların kaynağı olarak iki grup öğretmenin aldıkları eğitimin ön plana çıktığını ortaya koymaktadır.


 • Alberto, P. A., & Troutman, A. C. (2015). Applied behavior analysis for teachers (9th ed.). New Jersey: Pearson Merrill Prentice Hall.
 • Bear, G.G. (2013). Teacher resistance to frequent rewards and praise: lack of skill or a wise decision? Journal of Educational and Psychological Consultation, 23(4), 318-340. http://dx.doi.org/10.1080/10474412.2013.845495
 • Brophy, J. (2006). History of research on classroom management. In C. M. Evertson & C. S. Weinstein (Eds.), Handbook of classroom management: Research, practice and contemporary issues (pp. 3–15). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
 • Brownell, M.T., Ross, D.D., Colón, E.P. & McCallum, C. L. (2005). Critical features of special education teacher preparation a comparison with general teacher education. The Journal of Special Education, 38(4) 242–252.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri (17. bs). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Chalk, K., & Bizo, L. A. (2004). Specific praise improves on-task behaviour and numeracy enjoyment: A study of year of pu¬pils engaged in the numeracy hour. Educational Psychology in Practice, 20(4), 335-351.
 • Cullen, J. P., Gregory, J. L., & Noto, L. A. (2010). The Teacher Attitudes Toward Inclusion Scale (TA-TIS) Technical Report (ED509930).
 • Çelik, İ., & Eratay, E. (2007). Kaynaştırma sınıfı ve özel eğitim sınıfı öğretmenlerinin sınıflardaki zihin engelli öğrencilere yönelik pekiştireç ve ceza uygulamalarının belirlenmesi. İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 41-57.
 • Çifci, İ., Yıkmış, A., Akbaba Altun, S. (2001). Kaynaştırma sınıflarında çalışan öğretmenlerin kaynaştırılmış öğrencilere yönelik pekiştireç kullanma durumlarının belirlenmesi. XI. Ulusal Özel Eğitim Kongresi serbest bildiri. Konya: Eğitim Kitapevi Yayınları, 217-229.
 • Çokluk, Ö., Yılmaz, K., & Oğuz, E. (2011). Nitel bir görüşme yöntemi: odak grup görüşmesi. Kuramsal Eğitimbilim, 4(1), 95-107.
 • Evertson, C. M. (1988). Classroom organization and management program. ERIC – ED 331777. http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED403247.pdf adresinden erişildi.
 • Gökdere, M. (2012). Sınıf öğretmenleri ile sınıf öğretmeni adaylarının kaynaştırma eğitimine yönelik tutum, endişe ve etkileşim düzeylerinin karşılaştırmalı incelemesi. Educational Sciences: Theory & Prac-tice, 12(4), 2789-2806.
 • Güner, N. (2012). The effect of preventive classroom management training program on approval and disapproval behaviors of teachers. International Journal of Instruction, 5(1), 153-166.
 • Güner-Yıldız, N. (2015). Teacher and student behaviors in inclusive classrooms. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 15(1), 177-184.
 • Güner-Yıldız, N., Melekoğlu, M.A. (2012). Kaynaştırma sınıflarında öğretmen ve öğrenci davranışları arasındaki ilişki. 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri. Trabzon.
 • Güner-Yıldız, N., Sazak-Pınar, E. (2012). Examining teachers’ behavior related to students with special needs in inclusive classrooms. International Online Journal of Educational Sciences, 4(2), 475-488
 • Harrop, A. & Swinson, J. (2000). Natural rates of approval and disapproval in British infant, junior and secondary classrooms. British Journal of Educational Psychology, 70, 473-483.
 • Hemmings, B. & Woodcock, S. (2011). Preservice teachers’ views of inclusive education: a content analysis. Australasian Journal of Special Education, 35(2), 103-116.
 • Landrum, T. J., & Kauffman, J. M. (2006). Behavioral approaches to classroom management. In C. M. Evertson, & C. S. Weinstein (Eds.), Handbook of classroom management: Research, practice and con-temporary issues, (pp 3–15). Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
 • Nafpaktitis, M., Mayer, G.R. & Butterworth, T. (1985). Natural rates of teacher approval and disapproval and their relation to student behavior in intermediate school classrooms. Journal of Educational Psy-chology, 77(3), 362-367.
 • Polirstok, S. & Gottlieb, J. (2006). The impact of positive behavior intervention training for teachers on referral rates for misbehavior, special education evaluation and student reading achievemenet in the elementary grades. International Journal of Behavioral Consultation and Therapy, 2(3), 354-361.
 • Polirstok, S. (2015) Classroom management strategies for inclusive classrooms Creative Education, 6, 927-933. http://dx.doi.org/10.4236/ce.2015.610094
 • Sadioğlu, Ö., Bilgin, A., Batu, S. & Oksal, A. (2013). Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırmaya ilişkin sorun-ları, beklentileri ve önerileri. Educational Sciences: Theory & Practice, 13(3), 1743-65.
 • Sazak-Pınar, E. & Güner-Yıldız, N. (2013). Öğretmenlerin özel gereksinimli olan ve olmayan öğrencilerin akademik ve sosyal davranışları için kullandıkları onaylama ve onaylamama davranışlarının incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(1), 541-556.
 • Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., İşcen-Karasu, F., Demir, Ş. & Akalın, S. (2014). Okul öncesi öğretmen-lerinin kaynaştırmaya ilişkin bilgi düzeyleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(4), 1467-1485.
 • Sucuoğlu, B., Demirtaşlı, N., Güner, N. (2009). Kaynaştırma sınıflarında çalışan sınıf öğretmenlerinin önleyici sınıf yönetimi bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesi (2008-2009) Tübitak Proje No: 108K-183 .
 • Slider, N. J., Noell, G. H. & Williams, K.L. (2006). Providing practicing teachers classroom management professional development in a brief self-study format. Journal of Behavioral Education, 15(4), 215-228.
 • Simonsen, B., Fairbanks, S., Briesch, A., Myers, D. & Sugai, G. (2008). Evidence-based practices in classroom management: considerations for research to practice. Education and Treatment of Children, 31(3), 351-380.
 • Swinson, J., & Harrop, A. (2001). The differential effects of teacher approval and disapproval in junior and infant classrooms. Educational Psychology in Practice, 17(2), 157-167.
 • Şahsuvaroğlu, T. & Ekşi, H. (2008). Odak grup görüşmeleri ve sosyal temsiller kuramı. Marmara Üniversi-tesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 28(1), 127-139.
 • Tekin-İftar, E. (2014). Uygulamalı davranış analizi. 1. Baskı. Vize Yayınları: Ankara.
 • Tohum Otizm Vakfı, (2010). Türkiye’de otizm spektrum bozuklukları ve özel eğitim raporu, s.20.
 • Thaver, T. & Lim, L. (2014). Attitudes of pre-service mainstream teachers in Singapore towards people with disabilities and inclusive education. International Journal of Inclusive Education, 18(10), 1038-1052.
 • Varlıer, G. & Vuran, S. (2006). Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin kaynaştırmaya ilişkin görüşleri. Edu-cational Sciences: Theory & Practice, 6(2), 553-585.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Diğer ID 1593
Yayımlanma Tarihi Ocak-2018
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Nevin Güner Yıldız
Kurum: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Raziye Erdem
Kurum: Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Ankara
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi375052, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {29 - 37}, doi = {10.24106/kefdergi.375052}, title = {Özel Eğitimde ve Genel Eğitimde Ödül Kullanımı: Odak Grup Görüşmeleri}, key = {cite}, author = {Erdem, Raziye and Güner Yıldız, Nevin} }
APA Güner Yıldız, N , Erdem, R . (2018). Özel Eğitimde ve Genel Eğitimde Ödül Kullanımı: Odak Grup Görüşmeleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (1), 29-37. DOI: 10.24106/kefdergi.375052
MLA Güner Yıldız, N , Erdem, R . "Özel Eğitimde ve Genel Eğitimde Ödül Kullanımı: Odak Grup Görüşmeleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 29-37 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/31578/375052>
Chicago Güner Yıldız, N , Erdem, R . "Özel Eğitimde ve Genel Eğitimde Ödül Kullanımı: Odak Grup Görüşmeleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 29-37
RIS TY - JOUR T1 - Özel Eğitimde ve Genel Eğitimde Ödül Kullanımı: Odak Grup Görüşmeleri AU - Nevin Güner Yıldız , Raziye Erdem Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.375052 DO - 10.24106/kefdergi.375052 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 37 VL - 26 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.375052 UR - http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.375052 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Özel Eğitimde ve Genel Eğitimde Ödül Kullanımı: Odak Grup Görüşmeleri %A Nevin Güner Yıldız , Raziye Erdem %T Özel Eğitimde ve Genel Eğitimde Ödül Kullanımı: Odak Grup Görüşmeleri %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 1 %R doi: 10.24106/kefdergi.375052 %U 10.24106/kefdergi.375052
ISNAD Güner Yıldız, Nevin , Erdem, Raziye . "Özel Eğitimde ve Genel Eğitimde Ödül Kullanımı: Odak Grup Görüşmeleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 1 (Ocak 2018): 29-37. http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.375052