Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 1, Sayfalar 67 - 73 2018-01-15

Reading Attitude Scale: A Scale Development Study
Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği: Ölçek Geliştirme Çalışması

Berna Ürün Karahan [1]

151 0

The purpose of this study is to develop "The Reading Attitude Scale" designed for 5th and 6th grade students of secondary school. The sample of the study, which was selected randomly, consisted of 370 students attending to the 5th and 6th grades of secondary schools located in the Kars downtown. The process of developing the assessment instrument was implemented at two stages as (1) exploratory factor analysis and (2) confirmatory factor analysis. According to the analysis results, it was determined that the scale consisted of 26 items and 1 subscale. This subscale was named as the reading attitude. Then, the internal consistency of the assessment instrument was calculated using Cronbach Alpha coefficient and it was found that the results obtained from the data set had considerably high reliability.


Bu çalışma ile ortaokul 5 ve 6. sınıf öğrencileri için "Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği" geliştirmek amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Kars il merkezinde bulunan, rastgele seçilen ortaokullarda 5 ve 6. sınıflarda öğrenim gören 370 öğrenci oluşturmaktadır. Ölçme aracının geliştirilmesi süreci, (1) açımlayıcı faktör analizi ve (2) doğrulayıcı faktör analizini içerecek şekilde iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, ölçeğin 26 madde ve 1 alt boyuttan oluştuğu belirlenmiştir. Bu alt boyut, okuma tutumu olarak adlandırılmıştır. Daha sonra ölçme aracının iç tutarlığı Cronbach Alpha ile hesaplanmış ve bu veri setinden elde edilen sonuçların oldukça yüksek güvenirliğe sahip olduğu görülmüştür. 


 • Allport, G. W. (1929). The composition of political attitudes. Amer. J. Sociol., 35, 220-238.
 • Aydoğan, R. (2008). Okumaya karşı olumlu ve olumsuz tutum, 6. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersinde kullandıkları okuduğuna anlama stratejileri ve yaratıcılık düzeyleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Bağcı, H. (2007). Türkçe öğretmeni adaylarının yazılı anlatım derslerine yönelik tutumları ile yazma becerileri üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Başaran, M. ve Ateş, S. (2009). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin okumaya ilişkin tutumlarının incelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 73-92.
 • Büyüköztürk, Ş. (2006). Sosyal Bilimler için veri analizi elkitabı: İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorumu. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Çakıroğlu, O. ve Palancı, M. (2015). Okuma Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. International Journal of Human Sciences. 12(1), 1143-1156.
 • Doğan, B., ve Çermik, H. (2016). Kitap okumaya yönelik tutum ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Education Sciences, 11(4), 168-183.
 • Eroğlu, A. ve Kalaycı, Ş. (edt.). (2008). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Hudson, R. F., Pullen, P. C., Lane, H. B. and Torgesen, J. K.(2009). The Complex Nature of Reading Fluency: A Multidimensional View. Reading & Writing Quarterly,25(1), 4-32.
 • Jöreskog, K. G. ve Sörbom, D. (2006). LISREL 8.80 for Windows [Computer Software]. Lincolnwood, IL: Scientific Software International, Inc.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (1999). Yeni insan ve insanlar. İstanbul: Evrim Basım Yayım ve Dağıtım.
 • Kantemir, E. (1997). Yazılı ve sözlü anlatım. Ankara: Engin Yayınları.
 • Matsunaga, M. (2010). How to factor-analyze your data right: Do’s, don’ts, and how-to’s. International Journal of Psychological Research, 3(1), 97-110.
 • MEB (2006). İlköğretim Türkçe dersi (1-5. sınıflar) öğretim programı ve kılavuzu. Ders Kitapları Müdürlüğü Basımevi, Ankara.
 • McKenna, M., & Kear, D. (1990). Measuring attitude toward reading: A new tool for teachers. Reading Teacher, 43, 626–639.
 • Morgan, C.T. (1991). Psikolojiye giriş. (Çev. Arıcı, H., Aydın, O. ve ark.), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları.
 • Özbay, M., & Uyar, Y. (2009). İlköğretim ikinci kademe öğrencileri için okumaya yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 4(2), 632-651.
 • Samuels, S. J. (2006). Toward a model of reading fluency. In S. J. Samuels & A. E. Farstrup (Eds.), What research has to say about fluency instruction (pp. 24_46). Newark, Del.: International Reading Association.
 • Stanfield, G. M. (2006). Incentives: The effects on reading attitude and reading behaviors of third-grade students. Georgia College and State University.
 • Susar Kırmızı, F. (2012). Öğretmen Adaylarının Kitap Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3p. 2353-2366.
 • Şahinli, A. (2008). Hikâye okumanın okuduğunu anlamaya ve Türkçe dersine yönelik tutuma etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Şeker, H. ve Gençdoğan B. (2006). Psikolojide ve Eğitimde Ölçme Aracı Geliştirme. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara.
 • Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2007). Using Multivariate Statistics (5th ed.). Boston: Allyn and Bacon.
 • Thurstone, L. L. 1932. The measurement of social attitudes. J. Abnorm. Soc. Psychol., 26, 249-269.
 • Topuzkanamış, E. (2009). Öğretmen adaylarının okuduğunu anlama ve okuma stratejilerini kullanma düzeyleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Türkçe Sözlük. (2011). Ankara: TDK yayınları.
 • Ünal, E. (2006). İlköğretim öğrencilerinin eleştirel okuma becerileri ile okuduğunu anlama ve okumaya ilişkin tutumları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Yıldız, M. (2013). Okuma motivasyonu, akıcı okuma ve okuduğunu anlamanın beşinci sınıf öğrencilerinin akademik başarılarındaki rolü. Turkish studies-international periodical for the languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8, 4.
 • Yurdugül, H. (2012). Ölçek geliştirme çalışmalarında kapsam geçerlik indeksinin kullanımı. http://yunus.hacettepe.edu.tr/~yurdugul.pdf adresinden 28.10.2016 tarihinde indirilmiştir.
 • Warner, R. M. (2012). Applied statistics: from bivariate through multivariate techniques: from bivariate through multivariate techniques. UK: Sage.
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Diğer ID 1621
Yayımlanma Tarihi Ocak-2018
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Berna Ürün Karahan
Kurum: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi375179, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {67 - 73}, doi = {10.24106/kefdergi.375179}, title = {Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği: Ölçek Geliştirme Çalışması}, key = {cite}, author = {Ürün Karahan, Berna} }
APA Ürün Karahan, B . (2018). Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği: Ölçek Geliştirme Çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (1), 67-73. DOI: 10.24106/kefdergi.375179
MLA Ürün Karahan, B . "Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği: Ölçek Geliştirme Çalışması". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 67-73 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/31578/375179>
Chicago Ürün Karahan, B . "Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği: Ölçek Geliştirme Çalışması". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 67-73
RIS TY - JOUR T1 - Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği: Ölçek Geliştirme Çalışması AU - Berna Ürün Karahan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.375179 DO - 10.24106/kefdergi.375179 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 73 VL - 26 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.375179 UR - http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.375179 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği: Ölçek Geliştirme Çalışması %A Berna Ürün Karahan %T Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği: Ölçek Geliştirme Çalışması %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 1 %R doi: 10.24106/kefdergi.375179 %U 10.24106/kefdergi.375179
ISNAD Ürün Karahan, Berna . "Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği: Ölçek Geliştirme Çalışması". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 1 (Ocak 2018): 67-73. http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.375179