Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 2, Sayfalar 307 - 321 2018-03-15

Yetişkin Eğitimi Bağlamında “Her Çocuk Özeldir” Filminin Usta Öğretici Adaylarının Çırak Yetiştirme Anlayışına Etkisi
The Effects of The Movie, "Every Child Is Unique", on The Perceptions of Qualified Instructor Nominees About Apprentice Training as for Adult Education Program

Ahmet Kesici [1]

217 179

Çıraklık eğitimi geleneksel yöntemlerle yapılan mesleki bir eğitimdir. Çıraklık eğitim sisteminde erken yaşlarda bir ustanın yanına verilen çocukların iş içinde mesleki eğitim alarak o meslekte uzmanlaşması sağlanır. İş yerinde çırakların eğitiminden usta öğreticilik kursu alan ustalar sorumludur. Bu çalışmada “Her Çocuk Özeldir” filminin ustaların çırak eğitimi anlayışları üzerindeki etkileri incelenmiştir. 2014 yılının Mart ve Nisan aylarında Siirt Atlas Jet Mesleki Eğitim Merkezi’nde açılan iki usta öğreticilik kursuna katılan 34 usta öğretici adayı araştırmanın katılımcılarını oluşturmuştur. Nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırması ile yapılan araştırmada Mart ayında usta öğreticilik kursuna katılan 15 katılımcıya film izletilmeden önce, çırak öğrencilerinin eğitimi ile ilgili görüşleri yarı yapılandırılmış bir ölçme aracı ile belirlenmeye çalışılmıştır. Film her iki usta öğreticilik kursuna katılan katılımcılara izletilmiştir. Daha sonra katılımcılara filmin çırak öğrencilerin eğitimi konusunda kendilerini nasıl etkilediği ile ilgili görüşleri yazılı olarak alınmıştır. Elde edilen veriler, betimsel analiz ve içerik analizi ile incelenmiş ve birbirleri ile karşılaştırılmıştır. Araştırmanın sonucunda “Her Çocuk Özeldir” filminin, ustaların çırak öğrenci yetiştirme anlayışı üzerinde olumlu etkileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Apprenticeship training has been performed in terms of traditional methods. The apprentices who start working at an early age alongside the qualified instructors are supposed to specialize within their profession by acquiring the necessary skills during the job training. The qualified instructors having taken the related training courses are in charge of training those apprentices. This study aimed to analyze the perceptions of some instructors about apprentice training by using the movie “Every Child is Unique.” The participants were 34 qualified instructor nominees who attended two qualified instruction courses held in March and April 2014 at Siirt Atlas Jet Vocational Training Center. As a methodology, action research, one of the qualitative research methods, was applied and 15 of the participants were asked in semi structured interviews about what they thought of the training of their apprentices without being shown the movie. The movie was shown to both groups having attended the course. After that the participants were requested to provide their opinions in written form about how their perceptions of apprentice training were affected by the movie. The findings were analyzed and compared according to the descriptive and content analysis. It was concluded that the movie “Every Child is Unique” had positive impact on the perceptions of participants about apprentice training.

 • Abay, A. R. (2002). Çırak öğrencilerin sorunları (Bostancı Çıraklık Eğitim Merkezi öğrencile-ri örneği). Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(4), 107-139.
 • Altay, F. ve Üstün, N. (2011). Mesleki eğitim sistemi. Konya Ticaret Odası Araştırma Raporu. Erişi adresi: http://www.kto.org.tr/d/file/Mesleki_Egitim_Raporu.pdf Erişim tarihi: 01.02.2016
 • Bal, A. P. ve Doğanay, A. (2014). Improving primary school prospective teachers’ unders-tanding of the mathematics modeling process. Educational Sciences: Theory & Practice, 14(4), 1375-1384.
 • Bektaş-Öztaşkın, Ö. (2013). Sosyal bilgiler derslerinde belgesel film kullanımının akademik başarıya ve bilinçli farkındalık düzeylerine etkisi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi-Journal of Educational Sciences Research, 3(2), 147-162.
 • Berk, R. A. (2009). Multimedia teaching with video clips: TV, movies, YouTube, and mtvU in the college classroom. International Journal of Technology in Teaching and Learning, 5(1), 1–21. Bilkent Üniversitesi Sağlık Merkezi (2015, 6 Ağustos). Erişim adresi: http://bilheal.bilkent.edu.tr/aykonu/Ay2003/september03/disleksi.html
 • Bingöl, A. (2003). Ankara’daki ilkokul 2. ve 4. sınıf öğrencilerinde gelişimsel disleksi oranı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 56(2), 67-82.
 • Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantita-tive and qualitative research (4th Edition). Boston: Pearson. Dünya Sineması (2017, 28 Mayıs). Erişim adresi: http://dunyasinemasi.net/category/dram-filmleri/
 • Engert, S. & Spencer, A. (2009). International relations at the movies: Teaching and learning about international politics through film. Perspectives, 83-103.
 • Erdamar, G. (2011). Yaşam boyu öğrenme. Ö. Demirel (Ed.), Eğitimde Yeni Yönelimler için-de (s. 219-236), (5. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Glesne, C. (2013). Nitel araştırmaya giriş. 2. Baskı (Çeviren: Ali Ersoy - Pelin Yalçınoğlu). Ankara: Anı. İlhan, İ. Ö., Demirbaş, H. ve Doğan, Y. B. (2005). Çıraklık eğitimine devam eden çalışan gençlerde alkol kullanımı üzerine bir çalışma. Türk Psikiyatri Dergisi, 16(4):237-244.
 • Kaşkaya, A., Ünlü, İ., Akar, M. S. ve Sağırlı, M. Ö. (2011). Okul ve öğretmen içerikli sinema filmlerinin öğretmen adaylarının mesleki tutumlarına ve öz yeterlik algılarına etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(4), 1765-1783.
 • Kaya, E. ve Çengelci, T. (2011). Öğretmen adaylarının sosyal bilgiler eğitiminde filmlerden yararlanılmasına ilişkin görüşleri. Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2(1), 116-135
 • Knowles, M. (1980). The modern practice of adult education: From pedagogy to androgogy New York: Cambridge Books. Erişim Adresi: http://www.umsl.edu/~henschkej/articles/a_The_%20Modern_Practice_of_Adult_Education.pdf Mesleki Eğitim Kanunu. (2015, 15 Ağustos). Erişim Adresi: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/3.html
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage Publication.
 • Miser, R. (2002). Küreselleşen dünyada yetişkin eğitimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. Sayı 35, 1-2.
 • Osaigbovo, O. M. & Wood, L. (2013). Film: A supplementary aid for HIV and AIDS preven-tion education in rural areas of Nigeria. Journal of Education Research and Behavioral Sciences, 2(11), 184-191.
 • Öner, S., Şaşmaz, T., Buğdaycı, R. ve Kurt, A. Ö. (2005). Mersin Çıraklık Eğitim Merkezine devam eden çıraklarda sigara, alkol, madde kullanma prevelansı ve etkileyen risk faktörleri. Yeni Symposium, 43(1), 33-37.
 • Özdemir, S. T. (2003). Tıp eğitimi ve yetişkin öğrenmesi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 29(2), 25-28.
 • The F.I.L.M. Project (2015, 11 Ağustos). Teaching with movies: A guide for parents and educators. Erişim adresi: http://www.heartlandfilm.org/wp-content/uploads/TeachingwithMoviesguide.pdf
 • Tomak, L., Elmacıoğlu, F., Coşkun, M. ve Pekşen, Y. (2009). Samsun Çıraklık Eğitim Mer-kezi’ndeki çırakların beslenme alışkanlıkları ve besin tüketim düzeylerinin saptanması. Jo-urnal of Experimental and Clinical Medicine, 25(1).
 • Turla, A., Tomak, L. ve Pekşen, Y. (2009). Çıraklık eğitim merkezine devam eden gençlerin iş yerinde istismara uğrama sıklığı. Türkiye Klinikleri J Pediatri, 18(3), 167-73.
 • Tümlü, G. Ü. ve Acar, N. V. (2014). “Issız Adam” Filminin gerçeklik terapisine dayalı ince-lenmesi. İnsan&İnsan, 62.
 • Uzuner, Y. (2005). Özel eğitimden örneklerle eylem araştırmaları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 6(2), 1-12.
 • Yakar, H. G. İ. (2013). Sinema filmlerinin eğitim amaçlı kullanımı: Tarihsel bir değerlendir-me. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi(HAYEF), 10(1).
 • Yayla, D. (2009). Türk yetişkin eğitimi sisteminin değerlendirilmesi. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı. Erişi Adresi: http://www.meb.gov.tr/earged/earged/Yetiskin_Egitimi.pdf
 • Yazar, T. (2012). Yetişkin eğitiminde hedef kitle. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(7), 21-30.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yılmaz, F. ve Diril, A. (2015). Filmlerle yabancılara Türkçe öğretimi: Beyaz Melek film Örneği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(10), 223-240.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Diğer ID 1235
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ahmet Kesici

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi388613, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {307 - 321}, doi = {10.24106/kefdergi.388613}, title = {Yetişkin Eğitimi Bağlamında “Her Çocuk Özeldir” Filminin Usta Öğretici Adaylarının Çırak Yetiştirme Anlayışına Etkisi}, key = {cite}, author = {Kesici, Ahmet} }
APA Kesici, A . (2018). Yetişkin Eğitimi Bağlamında “Her Çocuk Özeldir” Filminin Usta Öğretici Adaylarının Çırak Yetiştirme Anlayışına Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (2), 307-321. DOI: 10.24106/kefdergi.388613
MLA Kesici, A . "Yetişkin Eğitimi Bağlamında “Her Çocuk Özeldir” Filminin Usta Öğretici Adaylarının Çırak Yetiştirme Anlayışına Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 307-321 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/31580/388613>
Chicago Kesici, A . "Yetişkin Eğitimi Bağlamında “Her Çocuk Özeldir” Filminin Usta Öğretici Adaylarının Çırak Yetiştirme Anlayışına Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 307-321
RIS TY - JOUR T1 - Yetişkin Eğitimi Bağlamında “Her Çocuk Özeldir” Filminin Usta Öğretici Adaylarının Çırak Yetiştirme Anlayışına Etkisi AU - Ahmet Kesici Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.388613 DO - 10.24106/kefdergi.388613 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 307 EP - 321 VL - 26 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.388613 UR - http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.388613 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Yetişkin Eğitimi Bağlamında “Her Çocuk Özeldir” Filminin Usta Öğretici Adaylarının Çırak Yetiştirme Anlayışına Etkisi %A Ahmet Kesici %T Yetişkin Eğitimi Bağlamında “Her Çocuk Özeldir” Filminin Usta Öğretici Adaylarının Çırak Yetiştirme Anlayışına Etkisi %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 2 %R doi: 10.24106/kefdergi.388613 %U 10.24106/kefdergi.388613
ISNAD Kesici, Ahmet . "Yetişkin Eğitimi Bağlamında “Her Çocuk Özeldir” Filminin Usta Öğretici Adaylarının Çırak Yetiştirme Anlayışına Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 2 (Mart 2018): 307-321. http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.388613