Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 2, Sayfalar 323 - 333 2018-03-15

The Evaluation of Using Project-Based Learning Approach in Web Designing and Programming Lesson
Web Tasarımı ve Programlama Dersi Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı Kullanımının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Asuman Seda Saracaloğlu [1] , Berkay Çelik [2]

171 184

The aim of this research is to evaluate the use of project based learning approach in web designing and programming lesson offered to11th grade in a Vocational High School in terms of students’ point of views. 24 Information Technology department students who were 11th grade, participated to the study. To gather data, semi-structured interview form was conducted. The students who participated to the research were interviewed by using five open ended questions. The data were analyzed through content analysis and the results were presented as frequency and percentages. Students mentioned that project based learning provides efficient learning and lets them participate in lessons actively and make their knowledge permanent in addition to enhance their motivation. They mostly complained about lack of theoretical knowledge, inadequacy of time and lack of control.

Araştırmanın amacı, Meslek Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı Web Programcılığı Dalı 11. sınıfta verilen Web Tasarımı ve Programlama Dersi öğretiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının kullanılmasını öğrenci görüşlerine göre değerlendirmektir. Araştırmaya 11. sınıfa devam eden 24 Bilişim Teknolojileri Alanı öğrencisi katılmıştır. Verilerin toplanması için görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilere yarı yapılandırılmış görüşme formunda yer alan beş açık uçlu sorudan oluşan görüşme soruları yöneltilmiştir. Veriler üzerinde içerik analizi yapılmış ve bulgular frekans ve yüzde cinsinden verilmiştir. Öğrenciler proje tabanlı öğrenmenin etkili öğrenmeyi, derse aktif katılımı, bilgide kalıcılığı ve motivasyonu arttırdığını vurgulamışlardır. Öğrencilerin şikâyet ettiği en önemli sorunların, teorik bilgi eksikliği, ayrılan sürenin yetersizliği, denetim ve donanım eksikliği olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 • Alkaya, F. (2006). “Eleştirel Düşünme Becerilerini Temel Alan Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi”. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.
 • Asilsoy, Ö. (2007). “Biyoloji Öğretmenleri İçin Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı Konulu Bir Hizmet İçi Eğitim Kurs Programı Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Araştırılması”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Atıcı, B. ve Polat, H. (2010). “Web Tasarımı Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Akademik Başarısı ve Görüşlerine Etkisi”. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 1(2), 122-132.
 • Balkı, Ayşegül, G. (2003). “Proje Temelli Öğrenme Yönteminin Özel Konya Esentepe İlköğretim Okulu Tarafından Uygulanmasına Yönelik Bir Değerlendirme”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Bayram, H. ve Seloni, Ş.H. (2014). “Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi Başarılarına, Kavramsal Anlamalarına ve Tutumlarına Etkisi”. Eğitim Bilimleri Dergisi, (39), 71-84.
 • Coşkun, M. (2004). “Coğrafya Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı”. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Çakallıoğlu, S.N.(2008). “Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Fen Bilgisi Öğretiminin Akademik Başarı ve Tutuma Etkisi”. Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı Adana.
 • Çakan, S.(2005). “Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Uygulandığı 6. Sınıf Matematik Dersine İlişkin Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri: Bir Eylem Araştırması”. Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Çakıcı, Y. & Türkmen, N. (2013). “An Investigation Of The Effect Of Project-Based Learning Approach On Children’s Achievement And Attitude in Science”. The Online Journal of Science and Technology, 3(2), 9-17.
 • Çıbık, A. S. (2006). “Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Fen Bilgisi Dersinde Öğrencilerin Mantıksal Düşünme Becerilerine ve Tutumlarına Etkisi”. Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Çil, A. (2005). “Kimya Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenmenin İncelenmesi ve Öneriler”. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Çiftçi, S. ve Sünbül, A. M. (2005, Kasım). “Proje Tabanlı Öğrenme Düşüncesinin Oluşumu ve Gelişimi”. I. Ulusal Fen ve Teknoloji Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, Ankara.
 • Dağ, F. ve Durdu, L. (2011, Eylül). “Öğretmen Adaylarının Proje Tabanlı Öğrenme Sürecine Yönelik Görüşleri”. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Fırat University, Elazığ.
 • Demirel, Ö. (2001). “Planlamadan Değerlendirmeye Öğrenme Sanatı”, Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Demirel, Ö., Başbay, A., Uyangör, N. ve Bıyıklı, C. (2001, Haziran). “Proje Tabanlı Öğrenme Modelinin Öğrenme Sürecine ve Öğrenci Tutumlarına Etkisi”. X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bolu.
 • Demirhan, C. (2002). “Program Geliştirmede Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı”. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Diriöz, U. (2006). “Tarih Öğretiminde Eleştirel ve Yaratıcı Düşüncenin Geliştirilmesi”. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Erdem, M. ve Akkoyunlu, B.(2002). “İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Kapsamında Beşinci Sınıf Öğrencileriyle Yürütülen Ekiple Proje Tabanlı Öğrenme Üzerine Bir Çalışma”. İlköğretim-Online, (1), 2-11.
 • Ersoy, A. (2006). “İlköğretim Beşinci Sınıfta Teknoloji Destekli Proje Tabanlı Öğrenme Uygulamaları”. Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Girgin, D. (2009). “Canlılar ve Hayat Ünitesinde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarı ve Tutumları Üzerindeki Etkisi”. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Üniversitesi, İzmir.
 • Gömleksiz, M.N. ve Fidan, E.K.(2013). “Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Web Tasarımı Dersinde Kullanılmasına İlişkin Nitel Bir Çalışma”. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 120-135.
 • Gültekin, M. (2007). “Proje Tabanlı Öğrenmenin Besinci Sınıf Fen Bilgisi Dersinde Öğrenme Ürünlerine Etkisi”. Elementary Education Online, 6(1), 93-112.
 • Gündüz, S. (2004). İlköğretim ve Lise Öğrencileri İçin Matematik Projeleri ve Sınıf Etkinlikleri, Toroslu Kitaplığı.
 • Gürdal, A. ve Öztuna, A. (2010). “Proje Tabanlı Öğrenme”. Y. Ersoy, G. Uzal, A. Erdem (Ed.) içinde Fen/Fizik Öğretimi I -Açılımlar, Gelişmeler, Yeni Yaklaşımlar (ss. 145-157). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Horan, C., Lavaroni, C., &Beldon, P. (1996). “Observation Of The Tinker Tech Program Students For Critical Thinking And Social Participation Behaviors”. Novato, CA: Buck 63 Institute for Education. <http://www.virtualschoolhouse.net/ pbl.htm> (2016, Mayıs 15).
 • Işık, D. E. (2007). “Hayat Bilgisi Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenmenin Akademik Başarı, Yaratıcı Düşünme, Kalıcılık, Hayat Bilgisi Dersine Karşı Tutum Düzeylerine Etkisi”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • İmer, N. (2008). “İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Akademik Başarı ve Tutumuna Etkisinin Araştırılması”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Kalaycı, N. (2008). “Yükseköğretimde Proje Tabanlı Öğrenmeye İlişkin Bir Uygulama Projeyi Yöneten Öğrenciler Açısından Analiz”. Eğitim ve Bilim Dergisi. Cilt 33, Sayı 147.
 • Kaptan, F. ve Korkmaz H. (2002). “Fen Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının İlköğretim Öğrencilerinin Akademik Başarı, Akademik Benlik Kavramı ve Çalışma Sürelerine Etkisi”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (22), 91-97.
 • Karaçallı, S. (2011). “İlköğretim 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Akademik Başarıya, Tutuma ve Kalıcılığa Etkisi”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.
 • Karaçallı, S. ve Korur, F. (2012, Haziran). Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesinde Öğrencilerin Akademik Başarısına Ve Kalıcılığına Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Etkisi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde Üniversitesi, Niğde.
 • Keskin, E. (2011). “Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Başarı ve Fen Motivasyonlarına Etkisinin İncelenmesi”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Korkmaz, H. ve Kaptan, F. (2001). “Fen Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (20), 193-200.
 • Kılıç, İ. ve Özel, M. (2014). “Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Fen ve Teknoloji Derslerinde Uygulamaları Hakkında Öğretmen ve Veli Görüşlerinin İncelenmesi”. Sakarya University Journal of Education, 5/2 (Ağustos/August 2015) ss. 7-20.
 • Krajcik, J.S. ve Blumenfeld, P.C. (2006). “Project-Based Learning”. In K.R., Sawyer.(Ed), The Cambridge Handbook Of The Learning Sciences. Cambridge University Press: New York. <http://site.ebrary.com/lib/ege> (2016, Mayıs 17).
 • MEB (2005). “İlköğretim 1-5. Sınıf Programları Tanıtım El Kitabı”. Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi, Ankara.
 • MEB (2009). “Öğretim Programlarının Yenilenme Gerekçeleri Ve Davranışçı Yaklaşım İle Yapılandırmacı Yaklaşım Arasındaki Farklar”. <http://www.ogm.meb.gov.tr/belgeler/ program_yaklasim.ppt> (2016, Haziran 1).
 • Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Owens, R.F. (1997). “Lighting A Fire: A Descriptive Case Study Of One Multi-age, Project Based, Techonology Supported Classroom”. <http://indigo.uic.edu/handle/10027/17297? show=full > (2016, Haziran 4).
 • Önen, F., Mertoğlu, H., Saka, M. ve Gürdal, A. (2010). “Hizmet içi Eğitimin Öğretmenlerin Proje ve Proje Tabanlı Öğrenmeye İlişkin Bilgilerine ve Proje Yapma Yeterliklerine Etkisi: Öpyep Örneği”. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 137-158.
 • Özahioğlu, B.(2012).”İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersinde Proje Tabanlı Öğrenmenin Bilimsel Süreç Becerilerine, Başarı ve Tutum Üzerine Etkisi”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Özbek, Ö. (2010). “İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersinde Küresel Isınma Konusunun Proje Tabanlı Öğretim Modelinde İncelenmesi”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Sağ, S. (2010). “Kız Meslek Liseleri El Sanatları Bölümü Eğitim Programlarının Öğrencilerin Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme Gücüne Etkisi”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Saracaloğlu, A.S., Özyılmaz Akamca, G., ve Yeşildere, S. (2006). “İlköğretimde Proje Tabanlı Öğrenmenin Yeri”. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, (3), 241-260.
 • Simkins, M. (1999). “Project Based Learning with Multimedia”. Thrust for Educational Leadership, 28(4), 10-13.
 • Şahin, S. (2007). Proje Temelli Öğrenme Ortamında Derslerarası İşbirliği İle İlgili Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(3), 65-76.
 • Şahin, M. (2009). “İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersinde Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Uygulanması ile ilgili Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
 • Şahin, M. ve Öztürk, Ş. (2009). “Fen ve Teknoloji Dersinde Proje Tabanlı Öğrenme (PTÖ) Yönteminin Yeri ve Önemi”. International Journal of Educational Researchers, 1 (1).
 • Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri. Epsilon Yayınları: İstanbul.
 • Uzal, G., Erdem, A., Ersoy, Y. (2012, Haziran). Proje Tabanlı Fen/Matematik Eğitimi Projesinden Yansıtmalar-II: Kazanılan Yeterlikler Ve Öğretmen Görüşleri. X. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde Üniversitesi, Niğde.
 • Uzun, C. (2007). “İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi, Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Ünitesinde Proje Tabanlı Öğrenmenin Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.
 • Yalçın, S. A., Turgut, Ü. & Büyükkasap, E. (2009). “The Effect Of Project Based Learning On Science Undergraduates’ Learning Of Electricity, Attitude Towards Physics and Scientific Process Skills”. International Online Journal of Educational Science, 1(1), 81-105.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). “Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri”. (Genişletilmiş 6. Baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, O. (2006). “İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Proje Tabanlı Öğrenme’nin Öğrenenlerin Akademik Başarıları, Yaratıcılıkları ve Tutumlarına Etkisi”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak.
 • Yılmaz, B. (2007). “Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Dersinde Uygulanan Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının, Öğrencilerin Başarı ve Tutumlarına Etkisi”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Zorbaz, K. Z. ve Çeçen M. A. (2009). “Proje Tabanlı Öğrenme ve Türkçe Öğretiminde Kullanımı”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(1), 87-104.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Diğer ID 1365
Yayımlanma Tarihi Mart-2018
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Asuman Seda Saracaloğlu
Kurum: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Berkay Çelik
Kurum: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi389776, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {323 - 333}, doi = {10.24106/kefdergi.389776}, title = {Web Tasarımı ve Programlama Dersi Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı Kullanımının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Çelik, Berkay and Saracaloğlu, Asuman Seda} }
APA Saracaloğlu, A , Çelik, B . (2018). Web Tasarımı ve Programlama Dersi Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı Kullanımının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (2), 323-333. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/31580/389776
MLA Saracaloğlu, A , Çelik, B . "Web Tasarımı ve Programlama Dersi Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı Kullanımının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 323-333 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/31580/389776>
Chicago Saracaloğlu, A , Çelik, B . "Web Tasarımı ve Programlama Dersi Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı Kullanımının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 323-333
RIS TY - JOUR T1 - Web Tasarımı ve Programlama Dersi Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı Kullanımının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi AU - Asuman Seda Saracaloğlu , Berkay Çelik Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 323 EP - 333 VL - 26 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Web Tasarımı ve Programlama Dersi Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı Kullanımının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi %A Asuman Seda Saracaloğlu , Berkay Çelik %T Web Tasarımı ve Programlama Dersi Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı Kullanımının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 2 %R %U
ISNAD Saracaloğlu, Asuman Seda , Çelik, Berkay . "Web Tasarımı ve Programlama Dersi Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı Kullanımının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 2 (Mart 2018): 323-333.