Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 2, Sayfalar 345 - 354 2018-03-15

Üniversite Öğrencilerinin Devamsızlık Eğilimleri: Lojistik Yordayıcılık
Absence Trend of Undergraduates: Logistic Prediction

Celal Teyyar Uğurlu [1] , H.Gonca Usta [2] , A.Salih Şimşek [3]

156 0

Bu araştırmanın amacı; devamsızlığa ilişkin nedenleri cinsiyet, sınıf düzeyi, fakülte gibi değişkenler açısından irdelemek ve aralarındaki yordayıcılığı test etmektir. Araştırmanın modeli ilişkisel tarama modelindedir. Bu çalışmada kullanılacak ilişkisel model lojistik regrasyondur. Araştırmanın çalışma grubu Cumhuriyet Üniversitesi’nde öğrenim gören 548 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Devamsızlık Eğilimi Ölçeği” (DEÖ) kullanılmıştır. Bulgulara göre öğrencilerin genel not ortalaması, haftalık ders saatleri, haftalık devamsızlık saatleri düzeyleri devamsızlık eğilimleri üzerinde manidar olduğu ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin genel ortalamaları devamsızlık eğilimlerini düşürürken not ortalamalarının yükselmesi öğrencilerin derslerine olan ilgilerinin arttığını göstermektedir. Öğrencilerin bir haftalık ders saatindeki bir birimlik artış devama ilişkin eğilimlerini de artırmaktadır. Öğrencilerin okuldaki haftalık ders saatlerinin artması devamsızlık davranışlarını azaltarak öğrencilerin derslere daha fazla devam etmelerini sağladığı görülmüştür.

This study aims to examine the reasons of absence with regard to certain variables like sex, grade and faculty and to test the prediction between these variables. The model the research is relational scanning model. The relational model which will be used in this research is logistic regression. The study group of the research consists of Cumhuriyet University included 548 undergraduates. “Absence Trend Scale” (ATS) has been used as data collection tool in the research. According to findings, the grade point average, weekly periods, weekly absence levels of the undergraduates are significant for their absence trend. While the grade point averages of the undergraduates decrease their absence trends, higher grade point averages refers to higher attraction to the courses of undergraduates. One unit increase in weekly period of the undergraduates leads to an increase in absence trend. It has been seen that one unit increase in weekly period of the students provides that students go on their courses more frequently by decreasing their absence trend.

 • Adıgüzel. A. ve Karadaş. H. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin okula ilişkin tutumlarının devamsızlık ve okul başarıları arasındaki ilişki. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi. 10 (1). 49-66.
 • Akın, H. B. ve Şentürk, E. (2012). Bireylerin mutluluk düzeylerinin ordinal lojistik regresyon analizi ile incelenmesi. Öneri 10 (37), 183-192.
 • Altınkurt. Y. (2008). Öğrenci devamsızlıklarının nedenleri ve devamsızlığın akademik ba-şarıya olan etkisi. Sosyal Bilimler Dergisi. Kütahya. 20. 129-142.
 • Austin. W.A. ve Totaro. M.W. (2011). Gender differences in the effects of internet usage on high school absenteeism. Journal of Socio-Economics. 40 (2). 192-198.
 • Ayhan, S. (2006). Sıralı lojistik regresyon analiziyle Türkiye’deki hemşirelerin iş bırakma niyetini etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Yüksek lisans tezi. Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Baxter. S.D.. Royer. J.A.. Hardin. J.W.. Guinn. C.H. ve Devlin. K.M. (2011) The Relations-hip of School Absenteeism With Body Mass Index. Academic Achievement. and So-cioeconomic Status Among Fourth-Grade Children. Journal of School Health. 81 (7) 417-423.
 • Bülbül. T. (2012). Yükseköğretimde okul terki: Nedenler ve çözümler. Eğitim ve Bilim. 37 (166). 219-235.
 • Çokluk. Ö. (2010). Lojistik regresyon analizi: kavram ve uygulama. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10 (3), 1357-1407.
 • Çokluk. Ö.. Şekercioğlu. G. ve Büyüköztürk. Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik. SPSS ve Lisrel uygulamaları. Ankara: Pegem.
 • Field, A. (2009). Discovering statistics using Spss (and sex and drugs and rock 'n' roll) (third edition). London: Sage publications.
 • Garson, D. G. (2012). Ordinal regression. Asheboro: Statistical Associates Publishing.
 • Green, B. S. ve Salkınd J.N. (2010). Using SPSS for Windows and Macintosh: Analyzing and Understanding Data. Prentice Hall Press Upper Saddle River, NJ USA.
 • Hill. R.A.. Standen. P.J. ve Tattersfield. A.E. (2014). Asthma. wheezing. and school absence in primary schools. Archives of Disease in Childhood. 64. 246-251.
 • Ingul. J.M.. Klöcner. C.A.. Silverman. W.K. ve Nordhal. H.M. (2011). Adolescent school absenteeism: modelling social and individual risk factors. Child and Adolescent Mental Health. Published by Blackwell Publishing. 9600 Garsington Road.
 • Kablan. Z. (2009).Öğretmen Adaylarının Derse Devamının Öğrenme Başarısına Etkisi. Pa-mukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 1 (25). 22-32.
 • Kayri, M. (2007). Araştırmalarda iki aşamalı kümeleme analizi (two step clustering) ve bir uygulaması. Eğitim Araştırmaları, 7 (28), 89-99.
 • Kearney. C. A. ve Silverman. W. K. (1990). A preliminary analysis of a functional model of assessmentand treatmentfor school refusal behavior. Behavior Modification. 1. 340-366.
 • MEB. (2009). Devamsızlık ve okulu terk riski durum saptaması ve ihtiyaç analizi raporu. Ankara. Erişim: http://ysop.meb.gov.tr/dosyalar/adey/ihtiyacanaliziraporu.pdf 04/10/2015 tarihinde alıntılanmıştır.
 • Moonie. S.. Sterling. D.A.. Figgs.L.W. ve Costro. M. (2008). The Relationship between school absence. academic performance. and asthma status. Journal of School He-alth. 78 (3). 140-148.
 • Özdamar, K. (1997). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi. Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Özkanal. Ü. ve Arıkan. N. (2011) The Relation between Success and Absenteeism at Esogu English Preparatory School. Journal of Language Teaching and Research. 2 (1) 68-72.
 • Özbaş. M. (2010). İlköğretim okullarında öğrenci devamsızlığının nedenleri. Erzincan Üni-versitesi Eğitim ve Bilim Dergisi. 35 (156). 32-44.
 • Pritchard. C. ve Williams. R. (2001) A three-year comparative longitudinal study of a school-based social work family service to reduce truancy. delinquency and school exclusi-ons. Journal of Social Welfare and Family Law. 23 (1). 23–43.
 • Silah. M. (2003). Üniversite öğrencilerinin akademik başarılarını etkileyen çeşitli nedenler arasından süreksiz durumluk kaygısının yeri ve önemi. Eğitim Araştırmaları Dergisi. 10. 102-115.
 • Stoll. P. (1990). Absent pupils who are Officially Present. Education Today. 40 (3). 22-25.
 • Strand. A.M. ve Granlund. M. (2014). The school situation for students with a high level of absenteeism in compulsory school: Is there a pattern in documented support? Scan-dinavian Journal of Educational Research. 58 (5). 551–569. http://dx.doi.org/10.1080/00313831.2013.773561
 • Şenel, S. ve Alatlı, B. (2014). Lojistik regresyon analizinin kullanıldığı makaleler üzerine bir inceleme. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 5 (1), 35-52.
 • Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (1996). Using multivariate statistics. New York, USA: Harper Collins College Publishers.
 • Thorntona. M.. Darmodya. M. ve McCoya. S. (2013). Persistent absenteeism among Irish primary school pupils. Educational Review. 65 (4). 488–501. http://dx.doi.org/10.1080/00131911.2013.768599
 • Tutar. H. (2002). Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklarından gelen öğrencilerin ba-şarısızlık nedenleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Kırıkkale Üniversitesi Sos-yal Bilimler Enstitüsü. Kırıkkale.
 • Usta. H.G.. Şimşek. A.S.. ve Uğurlu. C.T. (2014). Üniversite öğrencilerinde devamsızlık davranışları: Nedenler ve tutum düzeyleri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 4 (3). 182-190.
 • Uğurlu. C.T.. Koç. C.. Usta Sayın. H.G. ve Şimşek. A.S. (2012). Faculty of education students’ views on absence attitudes. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 46. 3401-3408.
 • Yıldız. M. ve Şanlı Kula. K. (2011). Elazığ ilindeki ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin devamsızlık sebeplerinin incelenmesi. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 23 (2). 133-140.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Celal Teyyar Uğurlu
Kurum: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

Yazar: H.Gonca Usta
Kurum: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

Yazar: A.Salih Şimşek
Kurum: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi389778, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {345 - 354}, doi = {10.24106/kefdergi.389778}, title = {Üniversite Öğrencilerinin Devamsızlık Eğilimleri: Lojistik Yordayıcılık}, key = {cite}, author = {Usta, H.Gonca and Uğurlu, Celal Teyyar and Şimşek, A.Salih} }
APA Uğurlu, C , Usta, H , Şimşek, A . (2018). Üniversite Öğrencilerinin Devamsızlık Eğilimleri: Lojistik Yordayıcılık. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (2), 345-354. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/31580/389778
MLA Uğurlu, C , Usta, H , Şimşek, A . "Üniversite Öğrencilerinin Devamsızlık Eğilimleri: Lojistik Yordayıcılık". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 345-354 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/31580/389778>
Chicago Uğurlu, C , Usta, H , Şimşek, A . "Üniversite Öğrencilerinin Devamsızlık Eğilimleri: Lojistik Yordayıcılık". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 345-354
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin Devamsızlık Eğilimleri: Lojistik Yordayıcılık AU - Celal Teyyar Uğurlu , H.Gonca Usta , A.Salih Şimşek Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 345 EP - 354 VL - 26 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Üniversite Öğrencilerinin Devamsızlık Eğilimleri: Lojistik Yordayıcılık %A Celal Teyyar Uğurlu , H.Gonca Usta , A.Salih Şimşek %T Üniversite Öğrencilerinin Devamsızlık Eğilimleri: Lojistik Yordayıcılık %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 2 %R %U
ISNAD Uğurlu, Celal Teyyar , Usta, H.Gonca , Şimşek, A.Salih . "Üniversite Öğrencilerinin Devamsızlık Eğilimleri: Lojistik Yordayıcılık". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 2 (Mart 2018): 345-354.