Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 2, Sayfalar 355 - 367 2018-03-15

High School Students’ Social Media Addiction
Lise Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılıkları

Levent Deniz [1] , Ercan Gürültü [2]

444 488

The aim of this study is to investigate high school students’ social media addiction. The study was conducted with 473 students who were educated in 2014-2015 academic year at 6 different schools in İstanbul, Eyüp disctrict. ‘Social Media Addiction Scale’ developed by Tutgun, Ünal and Deniz (2015) was used to determine the students’ social media addiction. The results in general showed that high school students have a medium level social media addiction. Besides, it was also concluded that high school students’ social media addiction differed on the basis of gender, school type, class level, length of social media use, average internet use time on daily basis etc. It is hoped that research results will contribute to social media addiction literature.

Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinin sosyal medya bağımlılıklarının incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini 2014-2015 eğitim-öğretim yılında İstanbul ili Eyüp ilçesindeki 6 farklı okulda öğrenim gören 473 öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilerin sosyal medya bağımlılıklarını belirlemek amacıyla Tutgun Ünal ve Deniz (2015) tarafından geliştirilen “Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada genel olarak lise öğrencilerinin sosyal medyaya orta seviyede bağımlı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca lise öğrencilerinin sosyal medya bağımlılıklarının cinsiyet, okul türü, sınıf seviyesi, sosyal medya kullanım yılı, günlük ortalama internet kullanım süresi gibi değişkenler açısından farklılaştığı belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarının sosyal medya bağımlılığı konusundaki alan yazına katkı sağlayacağı umulmaktadır.

 • Akbulut, A. B. ve Yılmazel, G. (2012). Ergen yaş grubunda internet bağımlılığı düzeyinin belirlenmesi. 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (716). http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/15.UHSK%20K%C4%B0TAP_14_10_12.pdf . Erişim: 01.06.2016.
 • Akdemir, T. N. (2013). İlköğretim öğrencilerinin facebook tutumları ile akademik erteleme davranışları ve akademik başarıları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Akyazı, E. ve Tutgun Ünal, A. (2013). İletişim fakültesi öğrencilerinin amaç, benimseme, yalnızlık düzeyi ilişkisi bağlamında sosyal ağları kullanımı. Global Media Journal TR, 3(6), 1-24.
 • Andreassen, C., S. (2012). Development of a facebook addiction scale. Psychological Reports, 110, 2, 501-517.
 • Argın, S. F. (2013). Ortaokul ve lise öğrencilerinin sosyal medyaya ilişkin tutumlarının incelenmesi (Çekmeköy örneği). Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Atalay, R. (2014). Lise öğrencilerinin sosyal medyaya ilişkin tutumları ile algıladıkları sosyal destek düzeyleri arasındaki ilişki (Bahçelievler ilçesi örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Balcı, Ş. ve Gölcü, A. (2013). Facebook addiction among university students in Turkey: Selçuk University example. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 34, 255-278.
 • Bostancı, M. (2010). Sosyal medyanın gelişimi ve iletişim fakültesi öğrencilerinin sosyal medya kullanım alışkanlıkları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
 • Byun, S., Ruffini, C., Mills, J. E., Douglas, A. C., Niang, M., Stepchenkova, S., Lee, S. K., Loutfı, J., Lee, J. K., Atallah, M., Blanton, M. (2009). Internet addiction: Metasynthesis of 1996-2006 quantitative research. Cyberpsychology & Behavior, 12(2), 203-207.
 • Çam, E. ve İşbulan, O. (2012). A new addiction for teacher candidates: Social networks. The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), 11 (3), 14-19.
 • Çetinkaya, M. (2013). İlköğretim öğrencilerinde internet bağımlılığının incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Duman, M. Z., (2008). İnternet kullanımının öğrencilerin sosyal ilişkileri ve okul başarıları üzerindeki etkisi. Toplum ve Demokrasi, 2 (3), Mayıs-Ağustos, s. 93-112.
 • Ergenç, A. (2011). Web 2.0 ve sanal sosyalleşme: Facebook örneği. Yüksek lisans tezi, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Esen, E. (2010). Ergenlerde internet bağımlılığını yordayan psiko-sosyal değişkenlerin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı, İzmir.
 • Hazar, M. (2011). Sosyal medya bağımlılığı-bir alan çalışması iletişim. İletişim: Kuram ve Araştırma Dergisi, Bahar, Sayı:32, 151-177.
 • Holden, C. (2001). Behavioral addictions: Do they exist? Science, 294 (5544), 980-982.
 • Karasar, N. (2015). Bilimsel araştırma yöntemi. (28. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Kızılkaya Cumaoğlu, G., ve Diker Coşkun, Y. (2012). Öğretmenlerin akademik erteleme davranışı ile teknoloji kullanım durumları arasındaki ilişki. Electronic Turkish Studies, 7(4).
 • Koçak, N., G. (2012). Bireylerin sosyal medya kullanım davranışlarının ve motivasyonlarının kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı bağlamında incelenmesi: Eskişehir’de bir uygulama. Yayınlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Köroğlu, O. ve Tutgun Ünal, A. (2013). Öğretmen adaylarının sosyal ağları benimseme düzeyleri ile yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişki. I. Ulusal Yeni Medya Kongresi 7-8 Mayıs 2013, Kocaeli.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2015). Okullar ve diğer kurumlar. http://www.meb.gov.tr/baglantilar/okullar/index.php?ILKODU=34. Erişim Tarihi: 20.11.2015.
 • Ök, F. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin sosyal medya kullanım alışkanlıkları ve motivasyonları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Paul, L. L., ve Lee, S. N. (2012). Impact of internet literacy, internet addiction symptoms, and internet activities on academic performance. Social Science Computer Review 30(4), 403-418.
 • Pempek, T.A., Yermolayeva, Y.A. ve Calvert, S.L. (2009). College students' social networking experiences on facebook. Journal of Applied Developmental Psychology, 30, 227–238.
 • Seferoğlu, S. S. ve Yıldız, H. (2013). Dijital çağın çocukları: İlköğretim öğrencilerinin Facebook kullanımları ve internet bağımlılıkları üzerine bir araştırma. İletişim ve Diplomasi, 2, 31-48.
 • Shaffer, H.J. (1999). On the nature and meaning of addiction. National Forum, 79(4), 9- 14.
 • Tanrıverdi, H. ve Sağır, S. (2014). Lise öğrencilerinin sosyal ağ kullanım amaçlarının ve sosyal ağları benimseme düzeylerinin öğrenci başarısına etkisi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Yıl: 7(18), 776-821.
 • Tutgun Ünal, A. (2015). Sosyal medya bağımlılığı: Üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma. Yayınlanmış doktora tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Tutgun-Ünal A. ve Deniz, L. (2015). Development of the Social Media Addiction Scale. Online Academic Journal of Information Technology, 6(21), 51-70.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2015). 2015 yılı hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçları. TÜİK Haber Bülteni, Sayı 13569. http://tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13569. Erişim Tarihi: 20.11.2015.
 • Vural, Z. B. A. ve Bat, M. (2010). Yeni bir iletişim ortamı olarak sosyal medya: Ege Üniversitesi iletişim fakültesine yönelik bir araştırma. Yaşar Üniversitesi Dergisi, 20(5), 3348‐3382.
 • Young, K. (1996). Internet addiction; the emergence of new clinical disorder. CyberPsychology & Behavior, 1; 237-244.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Diğer ID 1568
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Levent Deniz
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Yazar: Ercan Gürültü
Kurum: Milli Eğitim Bakanlığı, 50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer ÇPAL

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi389780, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {355 - 367}, doi = {10.24106/kefdergi.389780}, title = {Lise Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılıkları}, key = {cite}, author = {Deniz, Levent and Gürültü, Ercan} }
APA Deniz, L , Gürültü, E . (2018). Lise Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılıkları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (2), 355-367. DOI: 10.24106/kefdergi.389780
MLA Deniz, L , Gürültü, E . "Lise Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılıkları". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 355-367 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/31580/389780>
Chicago Deniz, L , Gürültü, E . "Lise Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılıkları". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 355-367
RIS TY - JOUR T1 - Lise Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılıkları AU - Levent Deniz , Ercan Gürültü Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.389780 DO - 10.24106/kefdergi.389780 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 355 EP - 367 VL - 26 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.389780 UR - http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.389780 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Lise Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılıkları %A Levent Deniz , Ercan Gürültü %T Lise Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılıkları %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 2 %R doi: 10.24106/kefdergi.389780 %U 10.24106/kefdergi.389780
ISNAD Deniz, Levent , Gürültü, Ercan . "Lise Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılıkları". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 2 (Mart 2018): 355-367. http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.389780