Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 2, Sayfalar 369 - 378 2018-03-15

Yansıtıcı Öğrenme Anlayışı Ölçeği: Türkçe ’ye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması
Reflection -in- Learning Scale: An Adaptation to Turkish, Validity and Reliability Study

Şenel Elaldı [1] , Çetin Semerci [2]

125 144

Bu çalışmanı amacı, yansıtıcı düşünmenin gelişimine yönelik olarak öğrencilerin kendi öğrenme deneyimlerini öğrenme ortamına yansıtmalarını ölçmek için kullanılabilecek ve yabancı dilde geliştirilmiş bir ölçeğin Türkçeye uyarlama çalışmalarını gerçekleştirmektir. Bu doğrultuda Sobral (2000) tarafından geliştirilmiş olan Reflection-in-Learning Scale’in” çevirisi yapılarak geçerlik ve güvenilirlik çalışmalarına yer verilmiştir. Orijinalinde tek boyutlu ve 14 maddeden oluşan ve Cronbach alfa güvenirlik değeri. 81 olarak bulunan ölçeğin açımlayıcı ve tanımlayıcı faktör analizleri ile birlikte güvenilirlik çalışmaları Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim gören 237 öğrenciye uygulanarak yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda elde edilen tek boyutlu ve toplam 10 maddeden oluşan, olumsuz madde bulunmayan 7 li Likert tipine göre derecelendirilmiş Türkçe ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Türkçe ölçeğin KMO değerinin. 85; Barttlet testi sonucunun χ2: 718,047; df: 45; p: .000 ve toplam Cronbach Alpha güvenirlik değerinin ise. 83 olduğu belirlenmiştir.  

The aim of this study is to adapt “Reflection-in-Learning Scale” developed by Sobral  (2000) in Turkish in order to appraise the reflective learning process of students. First the scale was translated into Turkish and then the validity and reliability of the Turkish translation of the scale were assessed.  The original version of the scale has one dimension and 14 items. Cronbach alpha reliability coefficient of the original scale is .81. Adapted version of the scale was administered to 237 students of medical faculty from Cumhuriyet University, Sivas to determine its validity and reliability. The results of exploratory, confirmatory factor analyses show that  a 7-point Turkish version of the scale which has one dimension like the original version and has a total of ten items is  a valid and reliable scale  with .85 KMO value,  χ2: 718,047; df: 45; p: .000  Bartlett's test and .83 Cronbach alpha reliability coefficient.

 • Adler, S. (2004). Critical issues in social studies teacher education. Greenwich, CT: Infor-mation Age Publishing.
 • Ash, S. L. ve Clayton, P. H. (2004). The Articulated Learning: An approach to guided reflec-tion and assessment. Innovative Higher Education, 29 (2), 137–154.
 • Beaton DE, Bombardier C, Guillemin F, Ferraz MB (2000) Guidelines for the process of crosscultural adaptation of self-report measures. SPINE 25(24), 3186-3191.
 • Brown, T. A. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. New York, N.J.: Guilford Press.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. (14. Baskı), Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Chapman, N., Dempsey, S. E. ve Warren-Forward, H. M. (2008). Theory of reflection in learning for radiation therapists. The Radiographer, 55 (2), 34–37.
 • Conway, J.M. ve Huffcutt, A. I. (2003). A review and evaluation of exploratory factor analy-sis practices in organizational research. Organizational Research Methods, 6 (2), 147-168.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik- SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Demiralp, M. (2010). İlköğretim Birinci Kademe Programlarının Öğrencilerin Yansıtıcı Düşünmelerini Geliştirmeye Etkisine Yönelik Öğretmen Görüşleri. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Elazığ.
 • Dewey, J. (1960). How we think. A restatement of the relation of reflective thinking to the educative process. Lexington, MA: D.C. Heath and Company.
 • Ergin, D.Y. (1995). Ölçeklerde geçerlik ve güvenirlik. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 7,125-148.
 • Fichtner, B. (2005). Reflective Learning - problems and questions concerning a current con-textualization of the Vygotskian Approach. Hoffmann, M. H.G., Lenhard, J. ve Seeger, F. (Ed.) Activity and Sign Grounding Mathematics Education içinde (s.179-190). US: Springer.
 • Gelter, H. (2003). Why is reflective thinking uncommon. Reflective Practice, 4 (3), 337–345.
 • Klem, L. (2000). Structural equation modeling. L.G. Grim & P.R. Yarnold,(Eds), Reading and understanding more multivariare statistics içinde (s.227-259). Washington D.C.: American Psychological Association
 • Kulaksızoğlu, A., Dilmaç, B., Ekşi, H. ve Otrar, M.( 2003).Uyum ölçeği üniversite formu’nun dilsel eşdeğerlik, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 2(3), 49-64.
 • Larrivee, B. (2000). Transforming teaching practice: Becoming the critically reflective teach-er. Reflective Practice, 1( 3), 293–307.
 • Mertens, D. M. (1998). Research methods in education and psychology: Integrating diversity with quantitative and qualitative approaches. London: Sage
 • Nehari, M. ve Bender, H. (1978). Meaningfulness of a learning experience: A measure for educational outcomes in higher education. Higher Education, 7 (1), 1-11
 • Özdamar, K. (1999). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi 1. Kaan Kitabevi, Eskişehir
 • Özgüven, İ. E. (1994). Psikolojik testler. Ankara: Yeni Doğuş Matbaası
 • Resnick, L. B. (1987). Education and learning to think. Washington D.C.: National Academy Press.
 • Richardson, V. (1990). The evolution of reflective teaching and teacher education. R. T. Clift, W. R. Houston ve M. C. Pugach (eds.) Encouraging reflective practice in education. An analysis of issues and programs içinde, New York: Teachers College Press.
 • Rietveld, T. ve Van Hout, R. (1993). Statistical Techniques for the study of language and language behaviour. Berlin – New York: Mouton de Gruyter.
 • Rodgers, C. (2002). Defining reflection: Another look at John Dewey and reflective thinking. Teachers College Record, 104 (4), 842–866.
 • Rogers, R. (2001). Reflection in higher education: A concept analysis. Innovative Higher Education, 26, 37–57.
 • Schermelleh-Engel, K. ve Moosbrugger, H., (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.
 • Sobral, D.T. (2000). An appraisal of medical students’ reflection-in-learning. Medical Educa-tion. 34, 82– 187.
 • Sobral, D.T. (2001). Medical students’ reflection in learning in relation to approaches to study and academic achievement. Medical Teacher, 23, 5, 508- 513.
 • Tanhan, F., ve Çam, Z. (2011). The relation between mobbing behaviors teachers in elemen-tary schools are exposed to and their burnout levels. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 2704–2709. doi:10.1016/j.sbspro.2011.04.174
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Wilson, J. ve Jan, L. W. (1993). Thinking for themselves developing strategies for reflective learning. Australia: Eleanor Curtain Publishing.
 • Yılmaz, V. ve Çelik, H. E. (2009). LISREL ile yapısal eşitlik modellemesi – I. Ankara: Pegem Akademi.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Şenel Elaldı
Kurum: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Çetin Semerci
Kurum: BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi389781, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {369 - 378}, doi = {10.24106/kefdergi.389781}, title = {Yansıtıcı Öğrenme Anlayışı Ölçeği: Türkçe ’ye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması}, key = {cite}, author = {Elaldı, Şenel and Semerci, Çetin} }
APA Elaldı, Ş , Semerci, Ç . (2018). Yansıtıcı Öğrenme Anlayışı Ölçeği: Türkçe ’ye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (2), 369-378. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/31580/389781
MLA Elaldı, Ş , Semerci, Ç . "Yansıtıcı Öğrenme Anlayışı Ölçeği: Türkçe ’ye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 369-378 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/31580/389781>
Chicago Elaldı, Ş , Semerci, Ç . "Yansıtıcı Öğrenme Anlayışı Ölçeği: Türkçe ’ye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 369-378
RIS TY - JOUR T1 - Yansıtıcı Öğrenme Anlayışı Ölçeği: Türkçe ’ye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması AU - Şenel Elaldı , Çetin Semerci Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 369 EP - 378 VL - 26 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Yansıtıcı Öğrenme Anlayışı Ölçeği: Türkçe ’ye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması %A Şenel Elaldı , Çetin Semerci %T Yansıtıcı Öğrenme Anlayışı Ölçeği: Türkçe ’ye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 2 %R %U
ISNAD Elaldı, Şenel , Semerci, Çetin . "Yansıtıcı Öğrenme Anlayışı Ölçeği: Türkçe ’ye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 2 (Mart 2018): 369-378.