Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 2, Sayfalar 391 - 402 2018-03-15

Determination of Classroom Teachers’ Science Guidebook Selection Criteria
Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Kılavuz Kitap Seçim Kriterlerinin Belirlenmesi

Şafak Uluçınar Sağır [1]

112 138

This study was carried out with the purpose of determining the criteria that classroom teachers take into consideration for the selection of study aids in science class. In the study, survey method, one of the quantitative research methods, was used. The research population consists of classroom teachers who are serving in Amasya city center and teaching 3rd and 4th grade students. Sample of the study included 102 classroom teachers. Survey technique was used for collecting data in this study. In order to determine classroom teachers’ guidebook selection criteria, “book selection criteria scale” was prepared with the help of literature. The scale included 70 item, consists of subscales such as internal structure, external structure and educational characteristics. The data was analyzed as descriptive and interpretive by SPSS 15.0 statistical program. The teachers stated that they mostly used internet and test-sheets apart from course book, and guidebooks were used to explain the subject.The highest average point was found in educational characteristics aspect. It was found out that teachers expressed generally their positive opinions at “I agree” level. The highest averages were found in terms of subject explanation of the book, suitability of the book for students and suitability of the information for the subject fields. Teachers’ book selection criteria scale points in terms of gender and professional seniority show significant difference.

Bu araştırma, sınıf öğretmenlerinin fen bilimleri dersinde kullandığı yardımcı kaynakların seçiminde dikkate aldıkları kriterleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Amasya il merkezinde görev yapmakta olan ve 3. ve 4. sınıfları okutan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır.  Araştırmanın örneklemini 102 sınıf öğretmenini kapsamıştır. Veri toplama tekniği ankettir. Öğretmenlerin kılavuz kitap seçim kriterlerini belirlemek için literatürden faydalanılarak kitap seçim kriterleri ölçeği hazırlanmıştır. Ölçek 70 maddeden ve dış yapı, iç yapı ve eğitsel özellikler alt boyutlarından oluşmaktadır. SPSS 15.0 programı kullanılarak verilerin betimsel ve yordamsal analizleri yapılmıştır. Öğretmenler ders kitabı dışında en çok internet ve yaprak testlerden yararlandıkları, kılavuz kitapları konu açıklamada kullandıklarını belirtmişlerdir. Ölçekte en yüksek ortalama puan eğitsel özellikler boyutunda bulunmuştur. Öğretmenlerin genel olarak“katılıyorum” düzeyinde olumlu görüş bildirdikleri bulunmuştur. En yüksek ortalamalar kitabın konuyu açıklaması, öğrenciye uygunluğu ve bilgilerin konu alanına uygunluğu maddelerinde bulunmuştur.  Kitap seçim kriterleri ölçeği toplam puanları öğretmenlerin cinsiyet ve mesleki kıdemine göre anlamlı farklılık göstermemektedir. 

 • Atıcı, T., Samancı, N. K. & Özel, Ç. A. (2007). İlköğretim fen bilgisi ders kitaplarının biyoloji konuları yönünden eleştirel olarak incelenmesi ve öğretmen görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(1), 115-131.
 • Aybek, B., Çetin, A. & Başarır, F. (2014). Fen ve teknoloji ders kitabının eleştirel düşünme standartları doğrultusunda analiz edilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3 (1), 313-325.
 • Aydın, O. & Kılıç, Z. (2009). Yeni ilköğretim programı ile ilgili öğretmen görüşleri. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 30, 47-63.
 • Bakar, E., Keleş, Ö. & Koçakoğlu, M. (2009). Öğretmenlerin MEB 6. sınıf fen ve teknoloji dersi kitap setleriyle ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 41-50.
 • Budak, İ. & Budak, A. (2014). Nicel, nitel ve karma araştırmalarsa örnekleme. (Edt. B. Demir) Eğitim araştırmaları nicel nitel ve karma yaklaşımlar, Eğiten Kitap, Ankara.
 • Bülbül, M. Ş.,Peşman, H. & Ünal, C. (2013). Tüm yönleriyle fizik ders kitapları. Pegem Akademi.
 • Ceyhan, E. & Yiğit, B. (2004). Konu alanı ders kitabı incelemesi. Ankara: Anı Yayıncılık
 • Cohen, L.,Manion, L. &Morrison, K. (2007). ResearchMethods in Education. London: Routhledge.
 • Coşkun, İ .K&Kuglin, J. (Eds.) (1996). Türkiye ve almanya’dailkögretim ders kitapları. Ankara: Bizim Büro Basımevi. 77-85.
 • Demirel, Ö. & Kıroğlu, K. (2005). Konu alanı ders kitabı incelemesi. Ankara: Öğreti Yayınları.
 • Duruhan, K. & Şan, İ. (2013). Öğretmen adaylarının ÖTMG dersinde proje hazırlama sürecine ilişkin görüşlerinin incelenmesi: İnönü üniversitesi örneği. TheJournal of AcademicSocialScienceStudies, 6(7), 379-399.
 • Ercan, O. & Bilen, K. (2012). Kimya dersi 9. ve 10. Sınıf ders kitaplarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi, Milli Eğitim Dergisi, 196, 168-186.
 • Eşgi, N. (2005). İlköğretim 5. sınıf bilgisayar ders kitaplarının görsel tasarım ilkelerine göre değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 165, 34-36.
 • Işık, C. (2008). İlköğretim ikinci kademesinde matematik öğretmenlerinin matematik ders kitabı kullanımını etkileyen etmenler ve beklentileri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 163-176.
 • Karadağ, M., Dülgeroğlu, İ. & Ünsal, Y. (2013). Ortaöğretim 9. sınıf fizik ders kitabının öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi, GEFAD / GUJGEF, 33(3), 549-568.
 • Kılıç, A. (2009). İlköğretim birinci kademe derslerinde öğretmen kılavuzuna duyulan ihtiyaç ve içeriği. SelçukÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 295-309.
 • Köseoğlu, F., Atasoy, B., Kavak, N., Akkuş, H., Budak, E., Tümay, H. & Taşdelen, U. (2003). Yapılandırmacı öğrenme ortamı için bir fen ders kitabı nasıl olmalı? (1. baskı). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Morgil, F. İ. & Yılmaz, A. (1999). Lise kimya-II ders kitaplarının öğretmen ve öğrenci görüşleri açısından değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(1), 26-41.
 • Okuyan, H. Y. (2009). Türkçe ve sınıf öğretmenlerinin okuma saatlerinde kullanılan çocuk edebiyatı ürünlerini seçme ölçütleri. M. Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 135-159.
 • Şahin, T. Y. ve Yıldırım, S. (1999). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Anı Yayınları.
 • Turan, İ. ve Karabacak, N. (2008). Sosyal bilgiler öğretmen kılavuz kitaplarının öğretimdeki yansımaları. Milli Eğitim Üç Aylık Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, 177, 138–151.
 • Uşun, S. (2012). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Nobel Yayıncılık. Ülper, H. & Çeliktürk, Z. (2013). Öğretmen adaylarının okuma motivasyonlarının değerlendirilmesi: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6, 185-195.
 • Ünsal, Y. & Güneş, B. (2003). Bir kitap inceleme çalışması örneği olarak meb ilköğretim 6. sınıf fen bilgisi ders kitabına fizik konuları yönünden eleştirel bir bakış. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(3), 115-130.
 • Yalın, H. İ. (2002). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Nobel yayınları.
 • Yaşar, O. (2004). İlköğretim sosyal bilgiler derslerinde görsel materyal kullanımı ile coğrafya konularının eğitimi ve öğretimi. Milli Eğitim Dergisi, 163, 104-119.
 • Yılmaz, M. F. (2010). İlköğretim dördüncü sınıf fen ve teknoloji ders kitabının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yüksek lisans tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Diğer ID 1613
Yayımlanma Tarihi Mart-2018
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Şafak Uluçınar Sağır
Kurum: AMASYA ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi389787, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {391 - 402}, doi = {10.24106/kefdergi.389787}, title = {Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Kılavuz Kitap Seçim Kriterlerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Uluçınar Sağır, Şafak} }
APA Uluçınar Sağır, Ş . (2018). Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Kılavuz Kitap Seçim Kriterlerinin Belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (2), 391-402. DOI: 10.24106/kefdergi.389787
MLA Uluçınar Sağır, Ş . "Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Kılavuz Kitap Seçim Kriterlerinin Belirlenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 391-402 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/31580/389787>
Chicago Uluçınar Sağır, Ş . "Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Kılavuz Kitap Seçim Kriterlerinin Belirlenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 391-402
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Kılavuz Kitap Seçim Kriterlerinin Belirlenmesi AU - Şafak Uluçınar Sağır Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.389787 DO - 10.24106/kefdergi.389787 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 391 EP - 402 VL - 26 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.389787 UR - http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.389787 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Kılavuz Kitap Seçim Kriterlerinin Belirlenmesi %A Şafak Uluçınar Sağır %T Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Kılavuz Kitap Seçim Kriterlerinin Belirlenmesi %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 2 %R doi: 10.24106/kefdergi.389787 %U 10.24106/kefdergi.389787
ISNAD Uluçınar Sağır, Şafak . "Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Kılavuz Kitap Seçim Kriterlerinin Belirlenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 2 (Mart 2018): 391-402. http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.389787