Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 2, Sayfalar 413 - 425 2018-03-15

Çağdaş Türk Eğitim Denetimi Sistemi (Değişimler ve Yasal Dayanakları)
Contemporary Educational Supervision System of Turkey (The Lastest Changes and Their Legal Basis)

Mehmet Durnalı [1] , İbrahim Limon [2]

151 246

Bu çalışmanın amacı; 14 Eylül 2011 tarihinde 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişimi başlatılan ve sonrasında 6528 sayılı kanun, çeşitli yönetmelikler ve son olarak 6764 sayılı kanun ile değişimi sürdürülen Türkiye’nin çağcıl eğitim denetim sisteminin merke-zi ve taşra teşkilatı yapısını, işleyişi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın hiyerarşik yapısındaki yeri, roller ve görevleri, değişen unvanları ve güncel durumunu detaylı biçimde aktarmaktır. Çalışmada, nitel yöntem çeşitlerinden doküman analizi ile toplanan veriler betimsel ve içerik analizi teknikleri ile çözümlenmiştir. Çalışmada, amacında belirtilen süre içerisinde ve boyutlarda, Türk Eğitim Denetimi Sisteminde çok sık ve peşi sıra gerçekleştirilen bu değişiklikler sistemli ve açık biçimde aktarılmıştır.

The purpose of the current study is to present Turkey’s contemporary educational supervision system, the latest changes in it and the final overall structural framework.  It also aims to give information about its functioning, the position in the hierarchical structure of the Ministry of Education, roles and up to date titles which have been altered a number of times by The Decree Law on the Organization and Duties of Ministry of National Education (Law No: 652; Date: 14 September 2011), the law numbered 6528 (Date: 1 March 2014) and 6764 (Date: 2 December 2016).  The data was collected through document analysis and analyzed by means of descriptive and content analysis.  In this study, often and subsequent changes within a certain period of time and dimensions were presented in a clear and systematic way. 

 • Ağaoğlu, E., Şimşek, Y., ve Terzi, Ç. (1999). Türk Eğitim Sisteminde Eğitimin Denetimi. 21. Yüzyılın Eşiğinde Türk Eğitim Sistemi Ulusal Sempozyumu, 25-27 Kasım 1999, Ankara.
 • Altınışık, S ve Binbir, Ü. (2015). Eğitim ve Toplum Yazıları. M. B. Aksu ve H. Şimşek (Ed.) içinde, Son Onbeş Yılda Türkiye’de Eğitim Denetimine İlişkin Yapılan Tezlerin Analizi (ss. 83-104). Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Altınışık, S. (2015). Eğitim ve Toplum Yazıları. M. B. Aksu ve H. Şimşek (Ed.) içinde, Türk Eğitim Sistemi Açısından Yeni Bir Oluşum: Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) (ss. 83-104). Ankara:Gazi Kitapevi.
 • Altun, M., Şanlı, Ö. ve Tan, Ç. (2015). Maarif Müfettişlerin, Okul Müdürlerinin Denetmenlik Görevleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi, Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(3):79-96
 • Altunay, E., Arlı, D., Öz, Y., ve Yalçınkaya, M. (2013). Continuity in Educational Supervi-sion: A Case Study. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 106, 723-729.
 • Ankara İl MEM (2015). Maarif Müfettişleri Başkanlığı. [Çevrim-içi: http://ankara.meb.gov .tr/teftis/?page_id=38], Erişim Tarihi: 30.12.2015.
 • Ankara İl MEM (2016). Maarif Müfettişleri Başkanlığı-Müfettişlerimiz. [Çevrim-içi: http://an kara.meb.gov.tr/teftis/? page_id=130], Erişim Tarihi: 01.01.2016.
 • Aydın, İ. (2013). Öğretimde Denetim: Durum Saptama Değerlendirme ve Geliştirme. Ankara: PEGEM Akademi.
 • Başar, H. (2000). Eğitimde çağdaş denetim yaklaşımları. Eğitim denetçisi. Ankara: Pegem-A Yayıncılık.
 • Başer, M. U. (2015). Eğitim ve Toplum Yazıları. M. B. Aksu ve H. Şimşek (Ed.) içinde, Alan-yazın ve Yasal Düzenlemelerde Denetim Sorunsalı (ss. 83-104). Gazi Kitapevi, Ankara.
 • Bilir, M. (1991). Türk Eğitim Sisteminde Teftiş Alt Sisteminin Yapı ve İşleyişi (Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Bozak, A. (2017). Maarif Müfettişlerinin Denetim Sistemi Hakkında Yapılan Akademik Çalışmalara İlişkin Görüşleri. İlköğretim Online, 16(2).
 • Burgaz, B. (1995). İlköğretim kurumlarının denetiminde yeterince yerine getirilmediği görü-len bazı denetim rolleri ve nedenleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(11).
 • Can, N. (2004). İlköğretim Öğretmenlerinin Denetimi ve Sorunları. Milli Eğitim Dergisi, Sayı:161 [Çevrim-içi: http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler /Milli_Egitim_Dergisi/161/ can.htm], Erişim Tarihi: 29.07. 2017.
 • Erçetin, Ş.Ş. (1997). Milli Eğitim Bakanlığında Teftiş Hizmetlerinin Yeniden Düzenlenme-si. Eğitim ve Bilim, 21(104).
 • EURYDICE (2011). Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi 2010/2011. Ankara: Eğitim, İşit-sel-Görsel Medya ve Kültür Yürütme Ajansı.
 • Gökçe, F. (1994). Eğitimde Denetimin Amaç ve İlkeleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 73-78.
 • Güney, S., Varoğlu, A., ve Aktaş, A. M. (1996). Özel ve kamu bankalarında iş tatminine yönelik bir araştırma. Verimlilik Dergisi, 3, 53-76.
 • Kapusuzoğlu, Ş. (1988). Son on yılda ilköğretim müfettişlerinin rolünde ve teftiş uygulama-larında değişmeler (Doktora Tezi), Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Kaya, Y. K. (1993). Eğitim Yönetimi, Kuram ve Türkiye’deki Uygulamalar. Ankara: Set Ofset Matbaacılık Ltd.
 • MEB (2011). Öğretmen Denetim Rehberi. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve De-netim Başkanlığı. [Çevrim-içi: Başkanlığı. http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar /61/02/319223/dosyalar/2015_04/15014638_ogretmen_denetim_rehberi.pdf], Erişim Tarihi: 29.12. 2015.
 • MEB (2015). Teşkilat Şeması. [Çevrim-içi: http//www.meb.gov.tr/meb/meb_teskilat_s ema-si2015.png], Erişim Tarihi: 30.12.2015.
 • MEB (2016a). Rehberlik ve Denetim Başkanlığı-Birimlerimiz. [Çevrim-içi: http://rdb.meb .gov.tr/www/birimlerimiz /kategori/3], Erişim Tarihi: 01.01.2016.
 • MEB (2016b). Rehberlik ve Denetim Başkanlığı-Yayınlarımız. [Çevrim-içi: http://rdb.meb. gov.tr/www/yayinlarimiz/icerik/13], Erişim Tarihi: 01.01.2016.
 • Oğuz, E., Yılmaz, K., ve Taşdan, M. (2007). İlköğretim denetmenlerinin ve ilköğretim okulu yöneticilerinin denetim inançları. Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 39-51.
 • Oğuzkan, F. (1974). Eğitim Terimleri Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Resmi Gazete (2011). Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük-münde Kararname (Karar Sayısı: KHK/652).
 • Resmi Gazete (2014a). Millî Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No: 6528).
 • Resmi Gazete (2014b). Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği (Sayı:29009).
 • Resmi Gazete (2016a). Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Sayı:29655).
 • Resmi Gazete (2016b). Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No: 6764).
 • Su, K. (1974). Türk Eğitiminde Teftişin Yeri ve Önemi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Taymaz, H. (2013). Eğitim Sisteminde Teftiş: Kavramlar, İlkeler ve Yöntemler (10. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • TDK (Türk Dil Kurumu). (Tarihsiz). Güncel Türkçe Sözlük. [Çevrim-içi: http://www.tdk.gov. tr], Erişim tarihi: 20 Aralık 2015.
 • Tezcan, M. (2015). Eğitim Sosyolojisi (Genişletilmiş 15. Baskı). Ankara:Anı Yayıncılık.
 • Tonbul, Y. ve Baysülen, E. (2017) Ders denetimi ile ilgili yönetmelik değişikliğinin maarif müfettişlerinin, okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri açısından değerlendirilmesi, İlköğretim Online, 16(1), 299-311. [Çevrim-içi: http://ilkogretim-online.org.tr doi: http://dx.d oi.org/10.17051/io.2017.24494], Erişim Tarihi: 29.07. 2017.
 • Varol, N. (2012). Yeniden Yapılandırılma Problemi Üzerine Değerlendirme. 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi Bildiri Kitapçığı (s.139-140).
 • Yalçınkaya, M. (1990). Türk eğitim sisteminde teftişin bütünleştirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1), 245-267.
 • Yeşil, D. ve Kış, A. (2015). Okul Müdürlerinin Ders Denetimine İlişkin Öğretmen Görüşleri-nin İncelenmesi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(3). [Çevrim-içi:https://www.researchgate.net/publication/284859088_Okul_Mudurlerin_Ders_Denetimine_Iliskin_Ogretmen_Goruslerinin_Incelenmesi], Erişim Tarihi: 29.07. 2017.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Diğer ID 1625
Yayımlanma Tarihi Mart-2018
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mehmet Durnalı
Kurum: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Yazar: İbrahim Limon
Kurum: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi389801, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {413 - 425}, doi = {}, title = {Çağdaş Türk Eğitim Denetimi Sistemi (Değişimler ve Yasal Dayanakları)}, key = {cite}, author = {Limon, İbrahim and Durnalı, Mehmet} }
APA Durnalı, M , Limon, İ . (2018). Çağdaş Türk Eğitim Denetimi Sistemi (Değişimler ve Yasal Dayanakları). Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (2), 413-425. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/31580/389801
MLA Durnalı, M , Limon, İ . "Çağdaş Türk Eğitim Denetimi Sistemi (Değişimler ve Yasal Dayanakları)". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 413-425 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/31580/389801>
Chicago Durnalı, M , Limon, İ . "Çağdaş Türk Eğitim Denetimi Sistemi (Değişimler ve Yasal Dayanakları)". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 413-425
RIS TY - JOUR T1 - Çağdaş Türk Eğitim Denetimi Sistemi (Değişimler ve Yasal Dayanakları) AU - Mehmet Durnalı , İbrahim Limon Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 413 EP - 425 VL - 26 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Çağdaş Türk Eğitim Denetimi Sistemi (Değişimler ve Yasal Dayanakları) %A Mehmet Durnalı , İbrahim Limon %T Çağdaş Türk Eğitim Denetimi Sistemi (Değişimler ve Yasal Dayanakları) %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 2 %R %U
ISNAD Durnalı, Mehmet , Limon, İbrahim . "Çağdaş Türk Eğitim Denetimi Sistemi (Değişimler ve Yasal Dayanakları)". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 2 (Mart 2018): 413-425.