Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 2, Sayfalar 461 - 473 2018-03-15

Code-Switching Beliefs Scale: A Scale Development Study
Kod Değiştirme İnançları Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Gülşah Coşkun Yaşar [1] , Sevilay Yıldız [2]

100 102

The aim of the present study is to develop a scale to determine students’ code-switching beliefs in English classes. 55-item draft form of the Code-switching Beliefs Scale which was formed for the pilot study was administered to 114 senior students at Öğretmen Necla Kızılbağ Anatolian High School, 192 preparatory school students at Yıldırım Beyazıt University and 265 preparatory school students at Yalova University for the exploratory factor analysis to determine the structure of the scale (n= 571). The confirmatory factor analysis used to test the construct validity of the scale was applied to 587 university preparatory school students. At the end of the analyses, 35-item scale which includes four different subscales was obtained. In addition, the Cronbach’s alpha value for the scale was found to be .94.

Bu araştırmanın amacı, üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin İngilizce derslerinde kod değiştirmeye ilişkin inançlarını belirlemede kullanılabilecek bir ölçek geliştirmektir. Pilot uygulama için oluşturulmuş 55 maddelik Kod Değiştirmeye İlişkin İnançlar Ölçeği pilot formu açımlayıcı faktör analizi için Öğretmen Necla Kızılbağ Anadolu Lisesindeki 114 lise son sınıf öğrencisi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde İngilizce hazırlık eğitimi gören 192 öğrenci ve Yalova Üniversitesinde İngilizce Hazırlık eğitimi gören 265 öğrenciye ölçeğin faktör yapısının belirlenebilmesi amacıyla uygulanmıştır (n=571). Ölçeğin yapı geçerliği çalışmaları için uygu-ulanan doğrulayıcı faktör analizi 587 üniversite hazırlık sınıfı öğrencisinden elde edilen veriler üzerinden için gerçekleştirilmiştir. Analizler sonunda dört alt boyuttan oluşan 35 maddelik bir ölçek elde edilmiştir. Ayrıca, Kod Değiştirmeye İlişkin İnançlar Ölçeğinin iç tutarlık güvenirlik katsayısı. .94 olarak bulunmuştur.

 • Atkinson, D. (1987). The mother tongue in the classroom: a neglected resource? Elt Journal, 41(4), 241-247.
 • Auerbach, R. (1993). Reexamining English only in the Esl classroom. Tesol Quarterly, 27(1), 1-18.
 • Ayeomoni, M. O. (2006). Code-switching and code-mixing: Style of use in childhood in Yoruba speech community. Nordic Journal of African Studies, 15(10), 90-99.
 • Can, A. (2014). SPSS ile Bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Cole, D. A. (1987). Utility of confirmatory factor analysis in test validation research. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55, 584-594.
 • Cook, V. (1999). Going beyond the native speaker in language teaching. Tesol Quarterly, 33(2), 185-209.
 • Crystal, D. (1987). The Cambridge encyclopedia of language. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., ve Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. Pegem Akademi.
 • Demirel, Ö. (2008). Yabancı dil öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Eldridge, J. (1996). Code-switching in a Turkish secondary school. ELT Journal, 50(4), 303-311.
 • Gardner and Chloros, P. (2009). Code-switching. New York: Cambridge University Press.
 • Hoffmann, C. (1991). An introduction to bilingualism. London: Longman.
 • Horasan, S. (2014). Code-switching in EFL classrooms and the perceptions of the students and teachers. Journal of Language and Linguistic Studies, 10(1), 31-45.
 • Kayaoğlu, M. N. (2012). Öğretmen uygulama ve perspektifinden yabancı dil öğretiminde anadil kullanımı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 25-35.
 • Kline, P. (1994). An Easy Guide To Factor Analysis: New York: Routledge.
 • Kline, R.B. (2005), Principles and practice of structural equation modeling. New York: The Guilford Press.
 • Leech, N. L., Barrett, K. C., & Morgan, G. A. (2005). SPSS for intermediate statistics: Use and interpretation. Psychology Press.
 • Liebscher, G. and Dailey–O'cain, J. (2005). Learner code‐switching in the content‐based foreign language classroom. The Modern Language Journal, 89(2), 234-247.
 • Mahmutoğlu, H. ve Kıcır, Z. (2013). The use of mother tongue in Efl classrooms. Lefke Avrupa Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 49-72.
 • Morgan, G. A., Leech, N. L., Gloeckner, G. W. and Barrett, K. C. (2007). SPSS for Introductory Statistics: Use and Interpretation (3rd Edition). Mahwah: Erlbaum.
 • Numan, D. ve Carter, D. (2001). Teaching English to speakers of other languages. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Özdamar, K. (2004). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi I. Eskişehir: Kaan Kitapevi.
 • Prodromou, L. (2002). The role of the mother tongue in the classroom. Iatefl Issues, 166, 6-8.
 • Schweers, Jr. W. (1999). Using L1 in L2 classroom. The English Teaching Forum, 37 (2), 6-9.
 • Sert, O. (2005). The functions of codeswitching in Elt classrooms. The Internet TESL Journal, 11(8), 1-6.
 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-74.
 • Şevik, M. (2007). The place of mother tongue in foreign language classes. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 40(1), 99-119.
 • Tavşancıl, E. (2010). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi (Dördüncü Baskı). Ankara: Nobel, Yayın Dağıtım.
 • Tezbaşaran, A. (1997). Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu (İkinci baskı). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayını.
 • Turnbull, M. (2001). There is a role for the L1 in second and foreign language teaching, but… Canadian Modern Language Review, 57(4), 531-540.
 • Van Lier, L. (1995). The use of L1 in L2 classes. Babylonia, 2, 37-43.
 • Yao, M. (2011). On attitudes to teachers’ code-switching in Efl classes. World Journal of English Language, 1(1), 19-28.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Gülşah Coşkun Yaşar
Kurum: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

Yazar: Sevilay Yıldız
Kurum: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi389808, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {461 - 473}, doi = {10.24106/kefdergi.389808}, title = {Kod Değiştirme İnançları Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması}, key = {cite}, author = {Yıldız, Sevilay and Coşkun Yaşar, Gülşah} }
APA Coşkun Yaşar, G , Yıldız, S . (2018). Kod Değiştirme İnançları Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (2), 461-473. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/31580/389808
MLA Coşkun Yaşar, G , Yıldız, S . "Kod Değiştirme İnançları Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 461-473 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/31580/389808>
Chicago Coşkun Yaşar, G , Yıldız, S . "Kod Değiştirme İnançları Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 461-473
RIS TY - JOUR T1 - Kod Değiştirme İnançları Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması AU - Gülşah Coşkun Yaşar , Sevilay Yıldız Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 461 EP - 473 VL - 26 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Kod Değiştirme İnançları Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması %A Gülşah Coşkun Yaşar , Sevilay Yıldız %T Kod Değiştirme İnançları Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 2 %R %U
ISNAD Coşkun Yaşar, Gülşah , Yıldız, Sevilay . "Kod Değiştirme İnançları Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 2 (Mart 2018): 461-473.