Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 2, Sayfalar 487 - 507 2018-03-15

Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları İle Mesleki Görevlerine Yönelik Ders Dışı Zaman Kullanımları Arasındaki İlişki
The Relationship Between The Classroom Teachers’ Attitude Towards Teaching Profession And Their Extra-Curricular Time Use for Professional Tasks

Cennet Göloğlu Demir [1] , Yücel Gelişli [2]

124 136

Bu araştırmanın amacı nıf öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile mesleki görevlerine yönelik ders dışı zaman kullanımları arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Araştırmanın çalışma evrenini Karabük İl’indeki devlet ilkokullarında çalışan 517 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Evrenin tamamına ulaşılması düşünüldüğünden örneklem alınmamıştır. Araştırma kapsamında evreninin yaklaşık %88’ine ulaşılmıştır. Araştırmanın veri toplama araçlarını, araştırmacı tarafından geliştirilen “Mesleki Görevlere Yönelik Zaman Kullanımı” ölçeği ile Çetin (2003) tarafından öğretmen adayları ile geliştirilen ve araştırmacı tarafından öğretmenlere uyarlanan “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum” ölçeği oluşturmaktadır. Araştırma sonuçları öğretmenlerin mesleki görevlerine yönelik zaman kullanımları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasında, pozitif yönlü orta düzeyde ilişki olduğunu ortaya koymuştur. 

The purpose of this study is to determine the relationship between the classroom teachers’ extra-curricular time use for professional tasks and their attitude towards teaching profession. The research data is collected  from “Teachers’ Extra-Curricular Time Use Scale For Professional Tasks” which was developed by the researcher and “Teacher Attitude Scale For Teaching Profession” developed by Çetin (2003) and adapted by researcher. The population of the study consists of 517 classroom teachers who work at state schools in Karabük.  No sampling procedure is applied as we consider to reach all participants while collecting the quantitative data. Approximately 88% of population is reached. The results of the study reveal that there is a significant medium level relationship between teachers’ extra-curricular time use for their professional tasks and attitude towards teaching profession.

 • Allport, G.W. (1935). Attitudes. In C. Murchison (Ed.), Handbook of social psychology. Worcester, Mass: Clark University Press
 • Arkonaç, A. S. (2001). Sosyal Psikoloji. İstanbul: Alfa.
 • Aşkar, P., & Erden, M. (1987). Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeği. Çağdaş Eğitim 121, 8-11.
 • Bayhan, P. (2009). İlköğretim okulları birinci kademe sınıf öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile iş doyumları arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi ,Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
 • Can, G. (1987). Öğretmenlik meslek anlayışı üzerine bir araştırma (Ankara okullarında), Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (1), 159–170
 • Cock, R., Vangeel, J., Klein, A., Minotte, P., Rosas, O., & Meerkerk, G. (2014). Compulsive use of social networking sites in bel-gium: prevalence, profile, and the role of attitude toward work and school. Cyberpsychology, Behavıor, And Socıal Networkıng,17( 3),166-171
 • Draeger, B. (1995). A descriptive study of teacher time usage and allocation in Fairfax County public schools,Virginia. Doctoral Dissertation, Virginia Polytechnic Institute and State University, Virginia
 • Çeliköz, N., & Çetin F. (2004). Anadolu öğretmen lisesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını etkileyen etmen-ler, Milli Eğitim Dergisi,162,136-145.
 • Çetin, Ş. (2003). Anadolu öğretmen lisesi ve düz lise çıkışlı eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutum-larının karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Doğan, S. (2013). Sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik algısı ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi (Ağrı ili örneği ).Yüksek Lisans Tezi,Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzincan.
 • Eren, B., Çelik, M. & Oğuz, A. (2014). Türkiye’de öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ile ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,42,359-370
 • Karasar, N. (1998). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara, Nobel
 • Karataş, S., & Güleş, H. (2010). İlköğretim okulu öğretmenlerinin iş tatmini ile örgütsel bağlılığı arasındaki ilişki. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,3(2),74-89
 • Kaya, A., & Büyükkasap, E. (2005). Fizik öğretmenliği programı öğrencilerinin profilleri, öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ve endişeleri: Erzurum Örneği, Kastamonu Eğitim Dergisi, 2, 367–380.
 • Kaya, M., & Nazıroğlu, B. (2008). Din görevlilerinin mesleki tutum ve motivasyon düzeylerini etkileyen bazı faktörler. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 26(27), 25-53
 • Korkmaz, G. & Sadık, F. (2011). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin mesleki tutumlarının sosyo-demografik özellik-ler açısından incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,(20)1,121-138
 • Küçük, D. P. (2012) .Müzik öğretmenlerinin müzik öğretmenliği mesleğine yönelik tutumları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (19) , 151-161
 • Küçükahmet, L. (1976). Öğretmen yetiştiren kurum öğretmenlerinin tutumları .Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi
 • Lapido, B. (1984). Motivational factors and attitude changes in teachers. Doctoral Dissertation ,Northwestern University Administ-ration and Policy Studies , İllinois
 • McFarland, A. L., Zajicek,j.,M., & Waliczek, T. M. (2014) . The relationship between parental attitudes toward nature and the amo-unt of time children spend in outdoor recreation, Journal of Leisure Research,46(5),525–539
 • Roberts, B.A. (1979). A study of the time spent on teaching geometry in the elementary school and its relationship to teacher attitu-des toward geometry. Master's Thesis. Memorial University, Newfoundland
 • Saraçoğlu, A. S. (1993, Kasım). Fen ve edebiyat fakülteleri öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. I. Eğitim Kong-resi’nde sunulmuş bildiri, Buca Eğitim Fakültesi, İzmir.
 • Semerci, N., & Semerci, Ç. (2004). Türkiye’de öğretmenlik tutumları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (1), 137-146.
 • Sürücü, A. (1997). Öğretmenlik formasyonu alan öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Şahin, N. (1992). Arifiye Anadolu Öğretmen Lisesi 3. sınıf öğrencilerinin öğretmenliğe ilişkin tutumlar. Yüksek Lisans Tezi, Hacet-tepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
 • Üstün, E., Erkan S., Akman B. (2004), Türkiye’de okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutum-larının incelenmesi, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10, 129-136.
 • Yaman (2006). Eğitim sistemindeki sorunlardan bir boyut: büyük sınıflar ve sınıf yönetimi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(3), 1-16.
 • Yaman, E., Yaman, H., & Eskicumalı, A. (2001). Öğretmenlik mesleğinin sosyo-ekonomik statüsü/bu mesleğin bir bayan mesleği haline dönüşmesi durumu ve eğitim fakültesi üzerine bir araştırma. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2,53-68.
 • Zoroğlu, Ö. (2014). Okul öncesi öğretmenlerinin mesleğe yönelik tutumları, mesleki benlik saygıları ile iş doyumları arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Diğer ID 1749
Yayımlanma Tarihi Mart-2018
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Cennet Göloğlu Demir
Kurum: Karabük Bilim ve Sanat Merkezi, Karabük
Ülke: Turkey


Yazar: Yücel Gelişli
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi389810, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {487 - 507}, doi = {10.24106/kefdergi.389810}, title = {Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları İle Mesleki Görevlerine Yönelik Ders Dışı Zaman Kullanımları Arasındaki İlişki}, key = {cite}, author = {Gelişli, Yücel and Göloğlu Demir, Cennet} }
APA Göloğlu Demir, C , Gelişli, Y . (2018). Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları İle Mesleki Görevlerine Yönelik Ders Dışı Zaman Kullanımları Arasındaki İlişki. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (2), 487-507. DOI: 10.24106/kefdergi.389810
MLA Göloğlu Demir, C , Gelişli, Y . "Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları İle Mesleki Görevlerine Yönelik Ders Dışı Zaman Kullanımları Arasındaki İlişki". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 487-507 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/31580/389810>
Chicago Göloğlu Demir, C , Gelişli, Y . "Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları İle Mesleki Görevlerine Yönelik Ders Dışı Zaman Kullanımları Arasındaki İlişki". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 487-507
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları İle Mesleki Görevlerine Yönelik Ders Dışı Zaman Kullanımları Arasındaki İlişki AU - Cennet Göloğlu Demir , Yücel Gelişli Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.389810 DO - 10.24106/kefdergi.389810 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 487 EP - 507 VL - 26 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.389810 UR - http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.389810 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları İle Mesleki Görevlerine Yönelik Ders Dışı Zaman Kullanımları Arasındaki İlişki %A Cennet Göloğlu Demir , Yücel Gelişli %T Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları İle Mesleki Görevlerine Yönelik Ders Dışı Zaman Kullanımları Arasındaki İlişki %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 2 %R doi: 10.24106/kefdergi.389810 %U 10.24106/kefdergi.389810
ISNAD Göloğlu Demir, Cennet , Gelişli, Yücel . "Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları İle Mesleki Görevlerine Yönelik Ders Dışı Zaman Kullanımları Arasındaki İlişki". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 2 (Mart 2018): 487-507. http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.389810