Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 2, Sayfalar 499 - 507 2018-03-15

Yapılandırmacı Yaklaşım ve Bilimsel Süreç Becerilerine Dayalı Geliştirilen Laboratuvar Etkinliklerinin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi
Effect of Laboratory Activities Based on Constructive Approach and Scientific Process Skills on Students’ Achievement

Nazan Şimşir [1] , Ahmet Ünal [2] , Zekeriya Yerlikaya [3]

122 141

Bu çalışmada, Genel Kimya Laboratuvarı-II dersi kapsamında, öğrenciyi aktif kılan yapılandırmacı laboratuvar yaklaşımına uygun, bilimsel süreç becerileri açısından zenginleştirilmiş, hipoteze dayalı deney tekniği uygulamalarını içeren 10 adet etkinliğin öğrenci başarısı üzerine etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma, Kastamonu Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü 1. sınıfta öğrenim gören 69 öğrenci ile yürütülmüştür. Genel Kimya Laboratuvarı-II dersleri 10 hafta boyunca, yapılandırmacı yaklaşıma uygun ve bilimsel süreç becerilerine dayalı olarak geliştirilen etkinlikler ile 36 kişilik deney grubunda, konu ile ilgili bilgilerin büyük bir kısmının verildiği, bilimsel süreçler açısından yetersiz, zayıf ve bilgiyi doğrulama amaçlı olarak hazırlanmış ve tüm uygulama basamaklarının belirtilmiş olduğu etkinlikler ile 33 kişilik kontrol grubunda yürütülmüştür. Araştırma verileri araştırmacı tarafından geliştirilen Genel Kimya Laboratuvarı Başarı Testi aracılığıyla toplanmıştır. Hazırlanan başarı testi öğrencilere, deney öncesi ve sonrası “ön test – son test” olarak uygulanmış ve elde edilen nicel veriler SPSS istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, deney ile kontrol grupları arasında akademik başarı açısından, deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğu gözlenmiştir.

In this study, students' achievements were analyzed with the developed laboratory activities for the General Chemistry Laboratory-II course. The developed laboratory activities were based on constructivist approach, enriched in terms of science process skills, enabling student actively participate and adopts the hypothesis based laboratory technique. The research was carried on with pre-post test control groups and quasi experimental design. First grade 69 students in Elementary Science Education Department of Kastamonu University have participated in this research. The study has continued for 10 weeks period of General Chemistry Laboratory-II course. In experimental group 36 students continued with the laboratory activities based on constructivist approach and science process skills. In control group 33 students kept continue with the activities that designed inadequately and poorly in terms of process skills, where information is directly given and science process skills were not emphasized. Research data were gathered through the General Chemistry Laboratory Achievement Test which is developed by the researchers. The achievement test was applied to students before and after the treatment as pre-test and post-test. Gathered data were processed with the SPSS statistics program. As a result, it was found that, a significant difference between experimental group and control group, favoring the experimental group was observed in terms of academic achievement.

 • Arı, E.,&Bayram, H. (2011). Yapılandırmacı Yaklaşım ve Öğrenme Stillerinin Laboratuvar Uygulamalarında Başarı ve Bilimsel Süreç Becerileri Üzerine Etkisi. İlköğretim Online, 10(1), 311-324.
 • Aydoğdu, C. (2003). Kimya Eğitiminde Yapılandırmacı Metoda Dayalı Laboratuvar ile Doğrulama Metoduna Dayalı Laboratuvar Eğitiminin Öğrenci Başarısı Bakımından Karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 14-18.
 • Bahtiyar, A., & Can, B. (2016). Fen Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerileri İle Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 42.
 • Benzer, E., & Muşlu-Kaygısız, G . (2017). Designing Lab Experiments Based on Constructivist Approach: A Junior-High Preservice Science Teachers’ Case. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 16 (2), 386-409. Öğretmen Adaylarının Ortaokul Fen Deneylerini Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Tasarlama Düzeylerinin ve Tasarım Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi
 • Birinci, K. K., Sezen, G., & Tekbıyık, A. (2010). Fen Ve Teknoloji Derslerinde Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Etkinliklerde Öğretim Teknolojilerinin Kullanılabilirliğine Yönelik Öğretmen Görüşleri. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 1(2).
 • Costa, A. (1985). Developing Minds: Programs for Teaching Thinking. USA: ASCD
 • Çelik, F. (2009). Açık ve Kapalı Uçlu Deney Tekniklerinin Öğrencilerin Başarı, Tutum ve Psikomotor Davranışları Üzerine Etkileri. Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Konya.
 • Çepni, S. (2012). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Altıncı baskı, Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Eskici, M. (2013). İlköğretim Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Yaklaşıma İlişkin Öz Yeterlik Algıları ile Tutumları. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Bolu.
 • Fosnot, C. T., & Perry, R.. S. (2007). Oluşturmacılık: Psikolojik bir öğrenme teorisi. Durmuş, S. (Çev. Ed.), Oluşturmacılık: teori, perspektifler ve uygulama. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Geraldo, A., Jofili, Z., & Watts, M. (1999). A Course for Critical Constructivism through Action Research: A case study from Biology. Research in Science & Technological Education, 17(1), 518.
 • Hilton, M., Singer, S., & Schweingruber, H. (2005). Needing A New Approach to Science Labs. The Science Teacher, 72(7).
 • Hofstein, A., & Lunetta, V. N. (1982). The Role of the Laboratory in Science Teaching: Neglected Aspects of Research. Review of Educational Research, 52(2), 201-217.
 • Hofstein, A., & Mamlok-Naaman, R. (2007). The laboratory in science education: the state of the art. Chemistry Education Rese-arch and Practice, 8 (2), 105-107.
 • İlbilge, D. (2004). Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İlköğretim 7. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabının Bilimsel Süreç Becerileri Yönün-den Değerlendirilmesi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya.
 • İlhan, H. (2013). Fen ve Teknoloji Dersi Laboratuvarlarında Öğrenme Ortamlarının Yapılan-dırmacı Yaklaşıma Uygunluğunun Değerlendirilmesi (Erzurum İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Kaptan, F., & Pekbay, C (2014). Fen Eğitiminde Laboratuvar Yönteminin Etkililiği ile ilgili Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Farkındalıklarının Artırılması: Nitel Bir Çalışma. Karaelmas Journal of Educational Sciences, 2, 1-11.
 • Kılıç, D., Keleş, Ö., & Uzun, N. (2015). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Laboratuvar Kullanımına Yönelik Özyeterlik İnançları: La-boratuvar Uygulamaları Programının Etkisi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1) , 218-23.
 • Lapadat, J. E. (2000). Construction of Science Knowledge: Scaffolding Conceptual Change Through Discourse. Journal of Class-room Interaction, 35(2), 1-14.
 • Mattheis, F. E., & Nakayama, G. (1988). Effects of a Laboratory-Centered Inquiry Program on Laboratory Skills, Science Process Skills, and Understanding of Science Knowledge in Middle Grades Students. ERIC Document Reproduction Service No. ED307148.
 • Mutlu, S. (2012). Bilimsel Süreç Becerileri Odaklı Fen ve Teknoloji Eğitiminin İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerileri, Motivasyon, Tutum ve Başarı Üzerine Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Edirne.
 • Sittirug, H. (1997). The predictive value of science process skills, attitude toward science, and cognitive development on achieve-ment in a thai teacher institution. Unpublished PhD Thesis, University of Missouri. Columbia.
 • Somer, G., Gürkan, P., Hasdemir, E., Karacan, N., Pulat, M., Ünal, H. I., … Ören, S. (1995) Genel Kimya Deneyleri. ANKARA, Gazi Üniversitesi
 • Şimşir, N. (2016). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Genel Kimya-II Laboratuvar Dersi Etkinliklerinin Yapılandırmacı Laboratuvar Yaklaşımına Ve Bilimsel Süreç Becerilerine Dayalı Olarak Geliştirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu Üniversitesi Fen Bilim-leri Enstitüsü. Kastamonu.
 • Tekin, H. (1993). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. 7.Baskı, Ankara: Yargı Yayınları.
 • Temiz, B. K., & Tan, M. (2004). Lise 1, 2, 3. Sınıf Ders Kitaplarında Yer Alan Deneysel Aktivitelerin Laboratuar Yaklaşımları Çerçevesinde İncelenmesi. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara.
 • Toprak, F. (2011). Fen Bilgisi Öğretmenliği Genel Kimya Laboratuvarında 3E ve 5E Öğretim Modellerinin Uygulanmasının Öğren-cilerin Akademik Başarısı, Bilimsel Süreç Becerileri ve Derse Karşı Tutumlarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üni-versitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Samsun.
 • Turgut, H. (2001). Fen Bilgisi Öğretiminde Yapılandırmacı Öğretim Yaklaşımı ile Modellendirilmiş Etkinliklerin Öğrencide Kav-ramsal Gelişime ve Başarıya Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi. İstanbul
 • Türker, E. (2011). Bilimsel Süreç Becerileri Yaklaşımının Model Kullanılarak Uygulanmasının Öğrencilerin Başarılarına, Bilimsel Süreç Becerilerinin Gelişimine ve Motivasyonlarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Trabzon.
 • Ünal, A.(2013). Genel Kimya Laboratuvarı II Föyü. KASTAMONU, Kastamonu Üniversitesi,
Birincil Dil tr
Konular Eğitim Bilimleri
Diğer ID 1772
Yayımlanma Tarihi Mart-2018
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Nazan Şimşir

Yazar: Ahmet Ünal
Kurum: Kastamonu Universitesi

Yazar: Zekeriya Yerlikaya
Kurum: Kastamonu Universitesi

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi389812, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {499 - 507}, doi = {10.24106/kefdergi.389812}, title = {Yapılandırmacı Yaklaşım ve Bilimsel Süreç Becerilerine Dayalı Geliştirilen Laboratuvar Etkinliklerinin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Yerlikaya, Zekeriya and Şimşir, Nazan and Ünal, Ahmet} }
APA Şimşir, N , Ünal, A , Yerlikaya, Z . (2018). Yapılandırmacı Yaklaşım ve Bilimsel Süreç Becerilerine Dayalı Geliştirilen Laboratuvar Etkinliklerinin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (2), 499-507. DOI: 10.24106/kefdergi.389812
MLA Şimşir, N , Ünal, A , Yerlikaya, Z . "Yapılandırmacı Yaklaşım ve Bilimsel Süreç Becerilerine Dayalı Geliştirilen Laboratuvar Etkinliklerinin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 499-507 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/31580/389812>
Chicago Şimşir, N , Ünal, A , Yerlikaya, Z . "Yapılandırmacı Yaklaşım ve Bilimsel Süreç Becerilerine Dayalı Geliştirilen Laboratuvar Etkinliklerinin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 499-507
RIS TY - JOUR T1 - Yapılandırmacı Yaklaşım ve Bilimsel Süreç Becerilerine Dayalı Geliştirilen Laboratuvar Etkinliklerinin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi AU - Nazan Şimşir , Ahmet Ünal , Zekeriya Yerlikaya Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.389812 DO - 10.24106/kefdergi.389812 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 499 EP - 507 VL - 26 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.389812 UR - http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.389812 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Yapılandırmacı Yaklaşım ve Bilimsel Süreç Becerilerine Dayalı Geliştirilen Laboratuvar Etkinliklerinin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi %A Nazan Şimşir , Ahmet Ünal , Zekeriya Yerlikaya %T Yapılandırmacı Yaklaşım ve Bilimsel Süreç Becerilerine Dayalı Geliştirilen Laboratuvar Etkinliklerinin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 2 %R doi: 10.24106/kefdergi.389812 %U 10.24106/kefdergi.389812
ISNAD Şimşir, Nazan , Ünal, Ahmet , Yerlikaya, Zekeriya . "Yapılandırmacı Yaklaşım ve Bilimsel Süreç Becerilerine Dayalı Geliştirilen Laboratuvar Etkinliklerinin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 2 (Mart 2018): 499-507. http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.389812