Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 2, Sayfalar 509 - 521 2018-03-15

Factors Affecting Preservice Primary Teachers’ Attitudes Towards Primary Read and Write Teaching
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuma-Yazma Öğretimine Yönelik Tutumlarını Etkileyen Unsurlar

Hülya Kartal [1]

157 156

In this study, it was aimed to determine factors affecting preservice primary teachers’ attitudes toward factors related to reading and writing instruction. The study adopting both qualitative and quantitative research methods were carried out according to the enrichment and explanatory design, one of the mixed methods. The study group was composed of the preservice primary teachers studying at the Basic Education Department of the Faculty of Education at Uludag University. In the study, the data were collected via the Attitude Scale for Primary Read-and-Write and also six open-ended questions. In the analysis of the sub-factors of the Attitude Scale total scores, was made via the SPSS 22  package program. In the analysis of the qualitative data, each open-ended question were gathered under themes and the sub-themes of these themes were formed. The results of the study show that preservice teachers show positive attitudes towards primary-read-and-write course and atttitude score averages are significantly different from course achievement at a moderate level.

Bu araştırmada, Sınıf Öğretmeni adaylarının ilkokuma-yazma öğretimine yönelik tutumlarını etkileyen unsurların belirlenmesi amaçlanmıştır. Nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin benimsendiği araştırma, karma yöntemlerden zenginleştirici ve açıklayıcı desene göre yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmeni adayları oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri İlkokuma-Yazma Öğretimine İlişkin Tutum Ölçeği ve altı açık uçlu soru ile toplanmıştır. Araştırmanın nicel verilerinin analizi SPSS 22 paket programıyla yapılmıştır. Nitel verilerin analizinde temalar ve bu temaların alt temaları oluşturulmuştur. Araştırma sonuçları, öğretmen adaylarının İlkokuma-Yazma öğretimi dersine yönelik tutumlarının olumlu olduğunu ve tutum puanı ortalamaları arasında ders başarısına göre anlamlı düzeyde farklılık olduğunu göstermektedir. 

 • Abu Sharbain, I.H. & Tan, K.E. (2012). Pre-service teachers’ level of competence and their attitudes towards the teaching profession. Asian Journal of Social Sciences & Humanities, 1(3), 14-22.
 • Arslan, D. & Aytaç, A. (2010). Development of Attitude Scale about the Lesson of the Teaching of Primary Reading and Writing. Elementary Education Online, 9(3), 841-850.
 • Arslan, D. (2012). İlköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin yazı öğretimlerinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(4), 2829-2846.
 • Atik Kara, D., & Sağlam, M. (2014). Öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin öğrenme-öğretme sürecine yönelik yeterliklerinin kazandırılması yönünden değerlendirilmesi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi (Journal of Qualitative Resarch in Education), 2(3), 28-86. http://www.enadonline.com adresinden ulaşılmıştır.
 • Avcı, Y.E. & Şahin, M. (2016). Ses Temelli okuma-yazma öğretiminde sınıf öğretmenlerinin karşılaştığı sorunların incelenmesi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 6-7, 59-79.
 • Aydın, A., Erdağ,C., & Taş, N. (2011). 2003-2006 Pisa okuma becerileri sonuçlarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi: En başarılı beş ülke ve Türkiye. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2), 651-673.
 • Bayat, S. (2014). Sınıf Öğretmenlerinin İlkokuma Yazma programının uygulanmasında karşılaştıkları güçlüklere ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 13(3), 759-775.
 • Bazeley, P. & Jackson, K. (2015). NVivo ile Nitel Veri Analizi. Çevirenler: Arif Bakla & Selçuk Beşir Demir. Anı Yayıncılık: Ankara.
 • Bulunuz, N. & Bulunuz, M. (2015). Öğretmen eğitiminde Klinik Danışmanlık Modeli ve mevcut uygulamaların değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergi-si, 38, 131-141.
 • Büyüköztürk, Ş. (2014). Araştırmalarda yöntem kavramlar, sorunlar ve öneriler. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu. Ankara Üniversitesi. Eğitim Bilimlerinde Proje Yazım Eğitimi, Ankara.
 • Darling-Hammond, L., Newton, X., & Chung Wei, R. (2010). Evaluating teacher education outcomes: A study of the Stanford Teacher Education Programme. Journal of Education for Teaching, 36(4), 369-388.
 • Duran, E. (2011). Bitişik Eğik Yazı Harflerinin Yazım Şekillerine ilişkin Öğretmen Görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 55-69.
 • Duran, E. & Akyol, H. (2010). Bitişik Eğik Yazı Öğretimi Çalışmalarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(4), 817-838.
 • Dursunoğlu, H. (2010). İlk Okuma Yazma öğretiminde sesi sezdirmeye yönelik olarak yararlanılabilecek bazı görseller. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 91-105.
 • Dünya Bankası (2011). Türkiyede temel eğitimde kalite ve eşitliğin geliştirilmesi: Zorluklar ve seçenekler. http://abdigm.meb.gov.tr/projeler/ois/egitim/007.pdf adresinden ulaşılmıştır.
 • Gömleksiz, M.N. (2013). Sınıf Öğretmeni adaylarının İlkokuma ve Yazma Öğretimi Dersine ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(3), 197-211.
 • Hobson, A.J., Malderez, A., Tracey, L., Giannakaki, M.S., Pell, R.G., Kerr, K., Chambers, G.N., Tomlinson, P.D. & Roper, T. (2006). Becoming a teacher: Student teachers’ expe-riences of ınitial teacher training in England. University of Nottingham, University of Leeds & Ipsos MORI Social Research Institute. Retrieved from http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130401151715/http://www.education.gov.uk/publications/eOrderingDownload/RR744.pdf adresinden ulaşılmıştır.
 • İflazoğlu Saban, A. & Yiğit, V. (2011). Ses Temelli Cümle Yöntemi ile ilkokuma yazma öğretim sürecinde karşılaşılan güçlükler ve bu güçlüklerle baş etme stratejilerinin belirlenmesi: Şırnak ili örneği. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(3), 319-342.
 • Kabakçı Yurdakul, I. (2016). Nitel veri analizinin temelleri. Işıl Kabakçı Yurdakul Editör, Nitel veri analizinde adım adım NVivo kullanımı (s.1-21). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Karadağ, R. & Akkaya, A. (2013). İlk Okuma Yazma Öğretimi dersinde mikro öğretim uygulamalarına ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(2), 39-59.
 • Kılıç, A., & Acat, M.B. (2007). Öğretmen adaylarının algılarına göre öğretmen yetiştirme programlarındaki derslerin gereklilik ve işe vurukluk düzeyi. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 21-37.
 • Kızılaslan Tunçer, B., Kıncal, R., & Şahin, Ç. (2015). Öğretmen adaylarının ilk okuma yazma öğretimi dersindeki akademik başarıları, biliş üstü farkındalık düzeyleri, düşünme stil-leri ve tutumları arasındaki ilişkiler. The Journal of Academic Social Science Studies, 31, 249-263. ……. (2015). MEF Okulda Üniversite modelinin karnesi verildi. http://www.mef.edu.tr/tr/news.read/id/12 adresinden ulaşılmıştır.
 • Manguel, A. (2007). Okumanın Tarihi. Çev: Füsun Elioğlu, 3.Baskı, İstanbul: YKY. Milli Eğitim Bakanlığı. (2008). Sınıf Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Milli Eğitim Bakanlğı (2006). TEDP - Temel Eğitime Destek Projesi “Öğretmen Eğitimi Bileşeni” Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri. http://otmg.meb.gov.tr/belgeler/otmg/Yeterlikler.pdf adresinden erişilmiştir.
 • OECD (2012). Preparing teachers and developing school leaders for the 21st century – Lessons from around the World. Paris: OECD Publishing.
 • Özcan, M. (2012). Okulda Üniversite modelinde kavramsal çerçeve: Eylemdeki vizyon (Conceptual Framework: Vision in Action in the Model of University within School). Journal of Teacher Education and Educators (Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi), 1(1), 107-132.
 • Perkins, M. (2013). Student teachers’ perceptions of reading and the teaching of reading: The implications for teacher education. European Journal of Teacher Education, 36(3), 293-306.
 • Sanders, B. (2010). Öküzün A’sı: Elektronik çağda yazılı kültürün çöküşü ve şiddetin yükselişi. Çev.Şehnaz Tahir, 2.Baskı, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Şahin, A. (2012). Bitişik Eğik yazı öğretiminde karşılaşılan problemler. Eğitim ve Bilim, 37 (165), 168-179.
 • Taşdere, A. (2014). Sınıf Öğretmeni adaylarının Öğretmenlik Uygulaması dersine yönelik yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(2), 1477-1497.
 • Turgut, M. F. (1983). Eğitimde ölçme ve değerlendirme metotları. Ankara: Saydam Matbaacılık.
 • Yıldırım, N. & Demirtaş, Z. (2008). Öğrenci görüşlerine dayalı Sınıf Öğretmenliği Bölümü İlk Okuma ve Yazma Öğretimi Dersine ilişkin bir öneri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3), 681-695.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • YOK (1998). Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları. Ankara. https://www.yok.gov.tr/documents/10279/30217/Egitim_fakultesi_ogretmen_yetistirme_lisans_programlari_mart_98.pdf/5e166018-b806-48d5-ae13-6afd5dac511c 03.11.2014 ad-resinden ulaşılmıştır.
 • YOK (2007). Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları. http://www.yok.gov.tr/documents/10279/30217/E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M+FAK%C3%9CLTES%C4%B0%20%C3%96%C4%9ERETMEN+YET%C4%B0%C5%9ET%C4%B0RME+L%C4%B0SANS+PROGRAMLARI.pdf/054dfc9e-a753-42e6-a8ad-674180d6e382 adresinden ulaşılmıştır.
 • Yüksel, S. (2011). Türk üniversitelerinde eğitim fakülteleri ve öğretmen yetiştirme. Ankara: Pegem Akademi.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Diğer ID 1774
Yayımlanma Tarihi Mart-2018
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hülya Kartal
Kurum: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi389814, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {509 - 521}, doi = {10.24106/kefdergi.389814}, title = {Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuma-Yazma Öğretimine Yönelik Tutumlarını Etkileyen Unsurlar}, key = {cite}, author = {Kartal, Hülya} }
APA Kartal, H . (2018). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuma-Yazma Öğretimine Yönelik Tutumlarını Etkileyen Unsurlar. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (2), 509-521. DOI: 10.24106/kefdergi.389814
MLA Kartal, H . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuma-Yazma Öğretimine Yönelik Tutumlarını Etkileyen Unsurlar". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 509-521 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/31580/389814>
Chicago Kartal, H . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuma-Yazma Öğretimine Yönelik Tutumlarını Etkileyen Unsurlar". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 509-521
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuma-Yazma Öğretimine Yönelik Tutumlarını Etkileyen Unsurlar AU - Hülya Kartal Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.389814 DO - 10.24106/kefdergi.389814 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 509 EP - 521 VL - 26 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.389814 UR - http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.389814 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuma-Yazma Öğretimine Yönelik Tutumlarını Etkileyen Unsurlar %A Hülya Kartal %T Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuma-Yazma Öğretimine Yönelik Tutumlarını Etkileyen Unsurlar %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 2 %R doi: 10.24106/kefdergi.389814 %U 10.24106/kefdergi.389814
ISNAD Kartal, Hülya . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuma-Yazma Öğretimine Yönelik Tutumlarını Etkileyen Unsurlar". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 2 (Mart 2018): 509-521. http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.389814