Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 2, Sayfalar 535 - 545 2018-03-15

Öğretmen Adayı Üniversite Öğrencilerinin İnsani Değerleri Üzerinde Bir İnceleme (Bayburt Örneği)
An Investigation on Preservice Teachers' Human Values (The Case Of Bayburt)

Gökhan Izgar [1] , Bülent Dilmaç [2] , Hüseyin Izgar [3]

143 174

Bu araştırmanın amacı eğitim fakültelerinde öğrenim gören ve formasyon sertifikası alarak öğretmen olmak isteyen üniversite son sınıf öğrencilerinin sahip oldukları değerlerin karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 369 gönüllü üniversite öğrencisi oluşturmaktadır Araştırmanın verileri 39 madde ve 9 alt ölçekten oluşan “değerler ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırma sonuçları katılımcılarının puan ortalamaları arasında en az bir alt ölçekte anlamlı fark olduğunu, öğretmen adaylarının değer tercih puan ortalamalarının ölçeğin “toplumsal ve entelektüel değerler” alt ölçekleri hariç diğer 7 alt boyutunda ortalamanın çok altında olduğunu ortaya koymuştur. Öğretmen adaylarının değerler eğitimine yönelik önerilerde bulunulmuştur. 

This study aimed to comparatively examine the values of students in both Educational Faculties and final year students currently trying to become teachers by taking pedagogical formation education. Relational search model was used in the research. The sample of the study consists of 369 volunteer university students. The data of the study were gathered using a scale including 39 items and the 9 subscales. The study findings suggest that there are significant differences in at least one subscale among all participants, and, prospective teachers’ score averages are found to be quite lower than the 7 subscales’ score averages except the social and intellectual values subscales. Suggestions for the teaching of values of teacher candidates have been made.

 • Acar, H., Akar, M. ve Acar, Y.B. (2016). Sosyal hizmet öğrencilerinin değer yöne-limleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(1), 97-118.
 • Altunay, E. ve Yalçınkaya, M. (2011). Öğretmen adaylarının bilgi toplumunda de-ğerlere ilişkin görüşlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Educational Administration: Theory and Practice,17(1), 5-28.
 • Arslan, M. ve Tunç, E. (2013). İlâhiyat fakültesi öğrencilerinin değer yönelimlerin-deki farklılaşmalar. Değerler Eğitimi Dergisi, 11(26), 7-39.
 • Arweck, E. ve Nesbitt, E. (2004). Values education: the development and classroom use of an educational programme. British Educational Research Journal, 30(2), 245-261.
 • Aydın, M. (2003). Gençliğin değer algısı: Konya örneği. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(3), 121-144.
 • Bauer, D. (1994). Valeurs du moment, valeurs à transmettre. Paris: Credoc, N° 84.
 • Bozgeyikli, H., Toprak, E. ve Derin, S. (2016). Öğretmen adaylarının mesleki değer algılarının sıralama yargılarıyla ölçeklenmesi. Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 5(11).
 • Bursalıoğlu, Z. (1982). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayını.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. (16.Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cohen, E. D. (1985). Making value judgment: Principals of sound reasoning. Mala-bar, Florida: Krieger Publishing.
 • Coşkun, Y. ve Yıldırım, A. (2009). Üniversite öğrencilerinin değer düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 311-328.
 • Çengelci, T. (2010). İlköğretim beşinci sınıf sosyal bilgiler dersinde değerler eğiti- minin gerçekleştirilmesine ilişkin bir durum çalışması (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Çileli, M. ve Tezer, E. (1998). Life and value orientations of Turkish university students, Adolescence, 33(129), 219- 224.
 • Dilmaç, B. ve Kulaksızoğlu, A. (2000). İnsani Değerler Eğitimi Programı. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 12, 199-208.
 • Dilmaç, B., Arıcak, O.T., ve Cesur, S. (2014). A Validity and reliability study on the development of the values scale in Turkey. Educational Sciences: Theory & Practice,14(5), 1661-1671.
 • Fidan, N. ve Erden, M. (1989). Eğitim bilimine giriş. Ankara: Repa Yayınları.
 • Frolov, İ. (1997). Felsefe sözlüğü. (A.Çalışlar, Çev.) İstanbul: Cem Yayınevi.
 • Giesecke, H. (2004). Was kann die schule zur werteerziehung beitragen? In: gruehn, sabine/kluchert, gerhard/koinzer, thomas (hrsg.): was schule macht. Schule, unterricht und werteerziehung: theoretisch, historisch, empirisch. Ge-burtstag, Weinheim/Basel: Achim Leschinsky zum 60.
 • Gökalp, N. (2014). Kişi olmanın değeri ve değerlerin kişi olmadaki yeri. Değerler Eğitimi Dergisi, 12( 27), 123 – 134.
 • Gürsel, M. (2012). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Havighurst, R. (1972). Developmental tasks and education. New York: David McKoy.
 • Izgar, G. (2014). İlköğretim 8. sınıf öğrencileri üzerinde yapılan değerler eğitimi programının incelenmesi, Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 75-89.
 • Kıran, Ö. (2016). Üniversite öğrencilerinin değer yönelimleri (OMÜ örneği). Jour-nal of International Social Research, 9(43).
 • Kısaç, İ. ve Turan, Z. (2015). Ortaöğretim öğrencilerinin değer yönelimleri, Değer-ler Eğitimi Dergisi, Ek Özel 13(29), 495- 509.
 • Kirman, M. A. (2004). Din sosyolojisi terimleri sözlüğü. İstanbul: Rağbet Yayınları.
 • Kuzgun, Y. (2006). Meslek gelişimi ve danışmanlığı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Ledoux, S. (2013). Quelques pistes pédagogiques autour de la charte de la laïcité au cycle 3. Erişim tarihi: 16.02.2016. http://eduscol.education.fr/cid73652/charte-de-la-laicite-a-l-ecole.html
 • Memiş, A. ve Gedik, E.G. (2010). Sınıf öğretmenlerinin değer yönelimleri, Değer-ler Eğitimi Dergisi, 8(20), 123- 142.
 • Memmedzade, F. (2011). Çağdaş Rus felsefesinde insan ve değerler problem. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 13(23), 245-252.
 • Milli Eğitim Temel Kanunu (1973), T.C. Resmi Gazete, 14574, 24 Haziran 1973.
 • Özensel, E. (2003). Sosyolojik bir olgu olarak değer. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(3), 217-239.
 • Özmen, C., Er, E. ve Gürgil, F. (2012). İlköğretim branş öğretmenlerinin değerler eğitimine ilişkin görüşleri üzerine bir araştırma. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(17), 297-311.
 • Özden, Y. (1999), Eğitimde dönüşüm, eğitimde yeni değerler. (2.Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Plaisance, E. & Vergnaud, G. (2005). Les sciences de l’éducation, (4. Edition). Paris: Editions La Découverte.
 • Reboul, O, (1995). Değerlerimiz evrensel midir? (H.Izgar, Çev.) Eytepe Eğitim Yönetimi Dergisi, 3, 363-374.
 • Reboul, O. (2008). La philosophie de l’éducation, (9. Edition). Paris: Presses Uni-versitaires de France.
 • Rokeach, M. (1973). The nature of human values. New York: Free Press.
 • Sağır, Ş. U., & Aslan, O. (2017). An analysis of candidate teachers’ scientific epis-temological beliefs and values. International Online Journal of Educational Sciences, 9(1), 224-242.
 • Sarı, E. (2005). Öğretmen adaylarının değer tercihleri: Giresun Eğitim Fakültesi örneği. Değerler Eğitimi Dergisi, 3(10), 73-88.
 • Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values; theoretical advances and empirical tests in 20 countries. In M. Zanna (Ed.), Advances in experimental social psychology (Vol 25, pp. 1-65). California: Academic Press.
 • Seki, T., & Dilmaç, B. (2015). Predictor relationships between the values the ado-lescents have and their levels of subjective well-being and social appearance anxiety: A Model Proposal. Egitim ve Bilim, 40(179).
 • Sönmez, V. (2005). Eğitim felsefesi. (7.Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Tay, B. (2009). Prospective teachers’ views concerning the values to teach in the course of social sciences. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 1187-1191.
 • Théodore, G.B.Z. (2011), Valeur et Valeurs de L’école Ivorienne, Journées De La Recherche En Education En Côte d’Ivoire. Published on Jul 29, 2011. Published in: Education, Business. Erişim tarihi:12 Temmuz 2016. http://www.slideshare.net/didando_ballet/valeur-et-valeurs-de-lecole-ivoirienne
 • Tozlu, N. (2003). Eğitim felsefesi. (2.Baskı). İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları: 2823.
 • Tunç, E. ve Arslan, M. (2013). İlahiyat fakültesi öğrencilerinin değer yönelimlerin-deki farklılaşmalar, Değerler Eğitimi Dergisi, 11(26), 7- 39.
 • Ülken, H.Z. (2001). Eğitim felsefesi. (2. Baskı). İstanbul: Ülken Yayınları:15.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Diğer ID 1893
Yayımlanma Tarihi Mart-2018
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Gökhan Izgar
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

Yazar: Bülent Dilmaç
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

Yazar: Hüseyin Izgar
Kurum: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi389818, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {535 - 545}, doi = {10.24106/kefdergi.389818}, title = {Öğretmen Adayı Üniversite Öğrencilerinin İnsani Değerleri Üzerinde Bir İnceleme (Bayburt Örneği)}, key = {cite}, author = {Izgar, Hüseyin and Izgar, Gökhan and Dilmaç, Bülent} }
APA Izgar, G , Dilmaç, B , Izgar, H . (2018). Öğretmen Adayı Üniversite Öğrencilerinin İnsani Değerleri Üzerinde Bir İnceleme (Bayburt Örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (2), 535-545. DOI: 10.24106/kefdergi.389818
MLA Izgar, G , Dilmaç, B , Izgar, H . "Öğretmen Adayı Üniversite Öğrencilerinin İnsani Değerleri Üzerinde Bir İnceleme (Bayburt Örneği)". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 535-545 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/31580/389818>
Chicago Izgar, G , Dilmaç, B , Izgar, H . "Öğretmen Adayı Üniversite Öğrencilerinin İnsani Değerleri Üzerinde Bir İnceleme (Bayburt Örneği)". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 535-545
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adayı Üniversite Öğrencilerinin İnsani Değerleri Üzerinde Bir İnceleme (Bayburt Örneği) AU - Gökhan Izgar , Bülent Dilmaç , Hüseyin Izgar Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.389818 DO - 10.24106/kefdergi.389818 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 535 EP - 545 VL - 26 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.389818 UR - http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.389818 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Öğretmen Adayı Üniversite Öğrencilerinin İnsani Değerleri Üzerinde Bir İnceleme (Bayburt Örneği) %A Gökhan Izgar , Bülent Dilmaç , Hüseyin Izgar %T Öğretmen Adayı Üniversite Öğrencilerinin İnsani Değerleri Üzerinde Bir İnceleme (Bayburt Örneği) %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 2 %R doi: 10.24106/kefdergi.389818 %U 10.24106/kefdergi.389818
ISNAD Izgar, Gökhan , Dilmaç, Bülent , Izgar, Hüseyin . "Öğretmen Adayı Üniversite Öğrencilerinin İnsani Değerleri Üzerinde Bir İnceleme (Bayburt Örneği)". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 2 (Mart 2018): 535-545. http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.389818