Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 2, Sayfalar 547 - 557 2018-03-15

Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitiminin Uygulanabilirliğine Yönelik Öğretmen ve Yönetici Görüşlerinin İncelenmesi
The Examination of Preschool Teachers’ and School Managers’ Views on The Applicability of Pre-School Science Education

Nihan Akyol [1] , Kader Birinci Konur [2]

338 342

Bu araştırmada, okul öncesi dönemde fen eğitiminin uygulanabilirliğine yönelik öğretmen ve yöneticilerin görüşlerinin belirlenmesi, ek olarak öğretmenlerin etkinliklerini planlama ve uygulamalarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, Ordu ilinde görev yapmakta olan 100 okul öncesi öğretmeni ve 20 okul yöneticisinden oluşmaktadır. Araştırma nitel araştırma modelinde olgu bilim çalışması olup, görüşme, gözlem ve doküman incelemesi yoluyla veriler toplanmıştır. Araştırmada “okul öncesi dönemde fen eğitiminin uygulanabilirliğine yönelik öğretmen ve idareci görüşme formu” ve “gözlem kayıt formu” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, okul öncesi öğretmenlerinin fen eğitiminin yaparak- yaşayarak öğrenmeyi sağladığı, erken yaşlarda fen eğitimi verilmesinin uygun olduğu, fen etkinliğine karar verirken çocukların ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate aldıkları, en çok bitkiler ve hayvanlar konularına yer verdikleri, Milli Eğitim Bakanlığının fen alanındaki uygulamalarından memnun olmadıkları, en çok deney etkinliğini uyguladıkları sonucuna ulaşılmıştır. Okul müdürleri ise okul öncesinde fen eğitimi uygulamalarının yeterli olduğunu düşünmektedirler.

This study aimed to examine pre-school teachers and school managers’ views concerning the applicability of pre-school science education besides a study on preschool teachers’ lesson planning and use of teaching activities. The study group involves 100 pre-shcool teachers and 20 school managers in Ordu Province. Based on phenemonological methods in this study, data are collected by way of interviews, survey and document analysis. In the research, “Teachers and School Managers Opinion Interview Form about applicability of Pre-school Science Education” and “Observation Record Form” are used. The research results showed that science education provides experiential learning hands on learning and science education in early childhood is quite appropriate. In addition, it showed that considering student needs and interest teacher choose science activities. Among science subjects plants and animals take the greatest part. They are not satisfied with the Ministry of National Education’s implementations in sciences. Experiment method is mostly used in science activities. School managers think that the implementation of science education in pre-school is enough.

 • Adak, M. (2006). Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin fen eğitimine yönelik tutumları ile düşünme stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Aktaş Arnas, Y. (2002). Okul öncesi dönemde fen eğitiminin amaçları. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, 6(7), 1-6.
 • Aktaş Arnas, Y., Aslan, D. ve Günay Bilaloğlu, R. (2014). Okul öncesi dönemde fen eğitimi (4. baskı). Ankara: Vize Basın Yayın.
 • Akman, B. (2003). Bilim ve Çocuk. Çoluk Çocuk, (22), 23.
 • Akman, B., Uyanık Balat, G. ve Güler, T. (ed.). (2013). Okul öncesi dönemde fen eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Alat, Z., Akgümüş, Ö. ve Cavalı, D. (2012). Okul öncesi eğitimde açık hava etkinliklerine yönelik öğretmen görüş ve uygulamaları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3), 47-62.
 • Alisinanoğlu, F., Özbey, S. ve Kahveci, G. (2015). Okul öncesi ve fen eğitimi (3. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Alisinanoğlu, F., Özbey, S. ve Kahveci, G. (2011). Okul öncesinde fen eğitimi. İstanbul: Maya Akademi.
 • Andaç, D. (2003). Fen eğitiminde güncel yaklaşımlar. Çoluk Çocuk, (22), 24-25.
 • Arı, M. ve Çelebi Öncü, E. (2005). Okul öncesi dönemde fen-doğa ve matematik uygulama-ları (etkinlik örnekleri) (2. baskı). Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Argun, Y. (2004). Okul öncesi dönemde yaratıcılık ve eğitimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Aysu, B. ve Aral, N. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin öğrenme merkezleri hakkındaki görüş ve uygulamalarının incelenmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(5), 2561-2574.
 • Bosse, S., Jacobs, G. and Anderson, T.L. (2009). Science in the (early years): Science in the air. Young Children, 2(3), 10-16.
 • Ceylan, R. (2012). Okul öncesi öğretim programında yer alan amaç ve kazanımların bilimsel temel süreç becerileri açısından değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 112-127.
 • Çamlıbel Çakmak, Ö. (2006). Okul öncesi öğretmen adaylarının fene ve fen öğretimine yöne-lik tutumları ile bazı fen kavramlarını anlama düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Dağlı, H. (2014). Okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan fen eğitiminin içeriği konusun-da öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilim-leri Enstitüsü, Ankara.
 • Doğru, M. ve Aydoğdu, M. (2003). Fen bilgisi öğretiminde kullanılan yöntemlerde karşılaşılan sorunlar ile ilgili öğrenci görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (1), 150-158.
 • Erbaş, S., Ergül, R., Şimşekli, Y. ve Özdilek, Z. (2002). Okul öncesi dönemde fen öğretimi. Bursa: Ekin Kitabevi.
 • Gönen, M. ve Uyar Dalkılıç, N. (2003). Çocuk eğitiminde drama yöntem ve uygulamalar. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • Güler, D. ve Hazır Bıkmaz, F. (2002). Ana sınıflarında fen etkinliklerinde gerçekleştirilmesi-ne ilişkin öğretmen görüşleri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1(2), 249-267.
 • Haseski Demir, F. (2015). Okulöncesi eğitim kurumlarında fen eğitiminde kullanılan mater-yallerin okul öncesi öğretmenlerinin görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale
 • Kallery, M. (2004). Early years teachers’ late concerns and perceived needs in science: An Exploratory Study. European Journal of Teacher Educations, 27(2), 147-164.
 • Kallery, M. Psilos, D. ve Tselfes, V. (2009). Typical didactical activities in the greek early- years science classroom . Do they promate science learning?. International Jounal of Sci-ence Education, 31(9), 1187-1204.
 • Kandır, A., Can Yaşar, M. ve Tuncer, N. (2012). Okul öncesi dönemde fen eğitimi. İstanbul: Morpa Yayınları.
 • Karaer, H. ve Kösterelioğlu, M. (2005). Amasya ve Sinop illerinde çalışan okul öncesi öğret-menlerinin fen kavramlarının öğretmesinde kullandıkları yöntemlerin belirlenmesi. Kasta-monu Eğitim Dergisi, 13(2), 447-454.
 • Karamustafaoğlu, S. ve Kandaz, U. (2006). Okul öncesi eğitiminde fen etkinliklerinde kul-lanılan öğretim yöntemleri ve karşılaşılan güçlükler. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(1), 65-81.
 • Kesicioğlu, O. S. ve Alisinanoğlu, F. (2009). Ebeveynlerin okul öncesi dönemdeki çocuk-larına (60-72 Ay) yaşadıkları doğal çevre deneyimlerinin incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(29), 1-14.
 • Kıldan, O. ve Pektaş, M. (2009). Erken Çocukluk döneminde fen ve doğa ile ilgili konuların öğretilmesinde okul öncesi öğretmenlerinin görüşlerinin belirlenmesi. Ahi Evran Üniversite-si Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 113-129.
 • Özbek, S. (2009). Okul öncesi öğretmenlerinin fen eğitimine ilişkin görüşleri ve uygulama-larının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Pepele Ünal, M. (2006). Okul öncesi öğretmenlerinin fen eğitimine karşı gösterdikleri tutum-ların çocukların fen süreçlerini kullanmalarına etkisinin incelenmesi, (Ankara-Malatya ör-neği) Bilim Uzmanlığı Tezi. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • Saçkes, U. Akman, B. ve Trundle, K.C.(2012). Okul öncesi öğretmenlerine yönelik fen eğiti-mi dersi lisans dönemindeki öğretmen eğitimi için bir model önerisi. Necatibey Eğitim Fa-kültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 6(2),1-26.
 • Şahin, F. (2000). Okul Öncesinde fen bilgisi öğretimi ve aktivite örnekleri. İstanbul: Ya-Pa Yayıncılık.
 • Şenocak, E. ve Taşkesenligil, Y. (2005). Probleme dayalı öğrenme ve fen eğitiminde uygula-nabilirlik. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 359-366.
 • Şimşek, N. ve Çınar, Y. (2008). Okul öncesi dönemde fen ve teknoloji öğretimi. Ankara: Anı yayıncılık.
 • Tahta, F. (2010). Erken çocuklukta fen eğitimi ve eğlenceli deneyler. Ankara: Eğiten Kitap.
 • Thwaite, A. ve McKay. G. (2013). Five years olds doing science and technology. How teac-hers shope the can versations. Australian journal of language and literacy, 36(1), 28-37.
 • Ulcay, S. (1989). Okul öncesi eğitimde fen bilgisi programları Ya-Pa okul öncesi eğitimi ve yaygınlaştırılması semineri içinde (36-40). İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
 • Ünal, M. ve Akman, B. (2006). Okul öncesi öğretmenlerinin fen eğitimine karşı gösterdikleri tutumlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 251-257.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8.Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zembat, R. (1994). Okul öncesi eğitim kurumlarında yönetici özellikleri. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, (6), 313-323.
 • Zembat, R. (2012). Okul öncesi öğretmenlerinin okul yöneticisi meslektaşları ve aileler bağ-lamında algıladıkları çatışma durumlarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(163), 203-215.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Diğer ID 1898
Yayımlanma Tarihi Mart-2018
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Nihan Akyol
Kurum: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Yazar: Kader Birinci Konur
Kurum: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi389823, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {547 - 557}, doi = {10.24106/kefdergi.389823}, title = {Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitiminin Uygulanabilirliğine Yönelik Öğretmen ve Yönetici Görüşlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Akyol, Nihan and Birinci Konur, Kader} }
APA Akyol, N , Birinci Konur, K . (2018). Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitiminin Uygulanabilirliğine Yönelik Öğretmen ve Yönetici Görüşlerinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (2), 547-557. DOI: 10.24106/kefdergi.389823
MLA Akyol, N , Birinci Konur, K . "Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitiminin Uygulanabilirliğine Yönelik Öğretmen ve Yönetici Görüşlerinin İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 547-557 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/31580/389823>
Chicago Akyol, N , Birinci Konur, K . "Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitiminin Uygulanabilirliğine Yönelik Öğretmen ve Yönetici Görüşlerinin İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 547-557
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitiminin Uygulanabilirliğine Yönelik Öğretmen ve Yönetici Görüşlerinin İncelenmesi AU - Nihan Akyol , Kader Birinci Konur Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.389823 DO - 10.24106/kefdergi.389823 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 547 EP - 557 VL - 26 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.389823 UR - http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.389823 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitiminin Uygulanabilirliğine Yönelik Öğretmen ve Yönetici Görüşlerinin İncelenmesi %A Nihan Akyol , Kader Birinci Konur %T Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitiminin Uygulanabilirliğine Yönelik Öğretmen ve Yönetici Görüşlerinin İncelenmesi %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 2 %R doi: 10.24106/kefdergi.389823 %U 10.24106/kefdergi.389823
ISNAD Akyol, Nihan , Birinci Konur, Kader . "Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitiminin Uygulanabilirliğine Yönelik Öğretmen ve Yönetici Görüşlerinin İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 2 (Mart 2018): 547-557. http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.389823